Quyết định số 45/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
98
lượt xem
3
download

Quyết định số 45/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2005/QĐ-BYT về việc giao Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị trách nhiệm kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C GIAO TRUNG TÂM Y T D PHÒNG T NH QU NG TRN TRÁCH NHI M KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M NH P KH U B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 c a U ban thư ng v Qu c h i ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Quy t nh s 1370/Q -BYTngày 17 tháng 7 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành quy ch ki m tra nhà nư c v ch t lư ng i v i th c ph m nh p kh u; Căn c Biên b n ki m tra, th m nh năng l c ki m nghi m, ki m tra, giám sát th c ph m nh p kh u t i t nh Qu ng Tr ; Xét ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m – B Y t , QUY T NNH: i u 1. Giao cho Trung tâm Y t d phòng t nh Qu ng Tr t ch c th c hi n vi c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng i v i th c phNm nh p khNu t i c a khNu t nh Qu ng Tr . i u 2. C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm – B Y t ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch và các V , C c liên quan tr c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành và Giám c Trung tâm Y t d phòng t nh Qu ng Tr ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản