intTypePromotion=3

Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vay vốn năm 2007 đầu tư cho dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà ở tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 45/2007/QĐ-UBND Hà N i, ngày 20 tháng 04 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C GIAO K HO CH VAY V N NĂM 2007 Đ U TƯ CHO D ÁN XÂY D NG H T NG K THU T NHÀ TÁI Đ NH CƯ PH C V DI DÂN GI I PHÓNG M T B NG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh quy t s 15/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006 c a H i đ ng nhân dân Thành ph Hà N i v d toán ngân sách và phân b d toán ngân sách thành ph Hà N i năm 2007; Căn c ý ki n c a Thư ng tr c HĐND Thành ph t i văn b n s : 51/HĐND-KT ngày 17/4/2007; Theo đ ngh c a Liên Ngành: s K ho ch và Đ u tư, s Tài chính và Qu Đ u tư phát tri n Thành ph t i T trình liên ngành s : 209/TTLN-KH&ĐT-TC-QĐTPT ngày 23 tháng 3 năm 2007 và báo cáo gi i trình s 207/BC-KH&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2007 c a S K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH Đi u 1. Giao k ho ch vay v n năm 2007 cho các d án Đ u tư xây d ng h t ng k thu t và nhà tái đ nh cư ph c v di dân gi i phóng m t b ng trên đ a bàn thành ph Hà N i (chi ti t theo ph l c 1 và 2 ban hành kèm Quy t đ nh này). Trong đó: - T ng s v n cho vay: 800 t đ ng. - Ngu n v n cho vay: Ngu n thu bán nhà tái đ nh cư và ti n s d ng đ t có ngu n tái đ nh cư trên đ a bàn thành ph Hà N i do Qu Đ u tư phát tri n thành ph Hà N i tr c ti p thu. Đi u 2. Giao trách nhi m cho các S , Ngành thành ph . 1. Qu Đ u tư phát tri n Thành ph Hà N i: - Qu n lý và cho vay theo đúng các quy đ nh v qu n lý, s d ng ngu n v n ngân sách Thành ph giao cho Qu Đ u tư phát tri n thành ph Hà N i đ hình thành ngu n v n vay vòng cho vay đ u tư các D án nhà tái đ nh cư ph c v di dân gi i phóng m t b ng và các D án nhà xã h i trên đ a bàn thành ph Hà N i. - Đôn đ c các Ch Đ u tư tri n khai xây d ng, gi i ngân đúng ti n đ và th c hi n th t c quy t toán các d án hoàn thành. - Ki m tra, rà soát, đôn đ c các đơn v n p ti n bán nhà tái đ nh cư và ti n s d ng đ t có ngu n g c tái đ nh cư theo quy đ nh. 2. S Tài chính Hà N i: - Ch trì ph i h p v i các S , Ngành liên quan đ xây d ng quy trình qu n lý, thu n p ti n bán nhà tái đ nh cư và ti n s d ng đ t có ngu n g c tái đ nh cư đ Qu Đ u tư phát tri n có cơ s t o ngu n v n cho vay đ u tư. - Thông báo danh m c các d án nhà tái đ nh cư hoàn thành đã đư c phê duy t quy t toán cho Qu Đ u tư phát tri n thành ph Hà N i và Kho b c Nhà nư c thành ph đ theo dõi, qu n lý, thanh, quy t, t t toán các công trình hoàn thành theo quy đ nh. - Rà soát, báo cáo UBND thành ph xem xét đi u ch nh giá bán nhà tái đ nh cư và ti n s d ng đ t theo tình hình th c t và đ m b o vi c thu h i v n xây d ng h t ng k thu t và nhà ph c v tái đ nh cư. 3. S K ho ch và Đ u tư Hà N i: - Đôn đ c các Ch đ u tư tri n khai th c hi n d án đúng ti n đ . - Ch trì ph i h p v i S Tài chính, Qu Đ u tư phát tri n trình UBND thành ph giao k ho ch b sung cho các d án c th đã hoàn thành quy t toán và các d án đ t xu t, c p bách theo ch đ o c a UBND thành ph . 4. S Tài nguyên môi trư ng và nhà đ t Hà N i: - Qu n lý qu nhà tái đ nh cư đ m b o hi u qu , phù h p ti n đ và nhu c u s d ng qu nhà tái đ nh cư c a các D án có di dân, GPMB.
 2. - Ch trì, đ xu t UBND thành ph xây d ng cơ ch qu n lý qu nhà tái đ nh cư, qu nhà xã h i đ m b o phù h p tình hình th c t . Đi u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph ; Giám đ c các S : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Tài nguyên môi trư ng và nhà đ t; Giám đ c Kho b c nhà nư c Thành ph ; Ch t ch H i đ ng qu n lý và T ng giám đ c Qu Đ u tư phát tri n thành ph Hà N i và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH Nơi nh n: - Thư ng tr c HĐND TP (đ b/c) PHÓ CH T CH - Ch t ch UBND TP (đ b/c) - Các đ/c PCT: Đ Hoàng Ân, Lê Quý Đôn; - Như đi u 3; - V1, V2, KT, XD, NNĐC, TH; - Lưu: VT. Hoàng M nh Hi n
 3. PH L C 1 (ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 45/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 c a UBND Thành ph Hà N i) BI U DANH M C K HO CH VAY V N Đ KH O SÁT, QUY HO CH – CHU N B Đ U TƯ C A THÀNH PH NĂM 2007 Lĩnh v c: H t ng k thu t và nhà tái đ nh cư Đơn v tính: Tri u đ ng Lũy k TT đ n h t D toán chi năm 2006 Đ a đi m xây Năng l c thi t Th i gian K ho ch STT Tên d án phí th c Riêng Ch đ u tư Ghi chú d ng k th c hi n 2007 hi n T ng s năm 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TÁI Đ NH CƯ 17.232 3.370 2.300 3.400 I KHU TÁI Đ NH CƯ 2.531 1.710 800 600 1.1 D án chuy n ti p 2.531 1.710 800 600 1 Xây d ng H t ng k thu t khu Hoàng Mai 15ha 500 580 100 100 UBND qu n di dân Đ n L III Hoàng Mai 2 D án Khu tái đ nh cư s 1 C Khu Tây H 9ha 10/2006 662 630 200 100 Ban QL Đ u Trư c g i là Nhu ph c v xây d ng khu đô Tây tư và XD Khu tái đ nh th m i Tây H Tây khu đô th cư ph c v m i xây d ng khu đô th m i Hà N i. 3 Xây d ng nhà cao t ng ph c C u Gi y – 10000m2 3x9 569 300 300 100 T ng công v tái đ nh cư t i ô đ t 6,7NO và T Liêm t ng; 12,15,18 ty Đ u tư và 6,8 đư ng Láng H Thanh Xuân t ng Phát tri n nhà Hà N i 4 GPMB và san n n sơ b khu tái Long Biên 6/2006 250 100 100 100 UBND qu n đ nh cư ph c v GPMB đư ng 5 Long Biên
 4. kéo dài t i phư ng Thư ng Thanh Qu n Long Biên 5 Xây d ng HTKT khu tái đ nh cư Long Biên 6/2006 250 100 UBND qu n ph c v GPMB đư ng 5 kéo dài Long Biên t i phư ng Thư ng Thanh Qu n Long Biên 6 D án xây d ng HTKT khu tái Long Biên 300 100 100 100 UBND qu n đ nh cư t i phư ng Phúc Đ ng Long Biên Qu n Long Biên (ph c v GPMB c u Vĩnh Tuy) 0 1.2. Các d án m i 0 0 0 0 1 Xây d ng h t ng k thu t khu T Liêm 1,5ha 2007 100 UBND Văn b n s tái đ nh cư t i xã M Đình ph c huy n T 5456/UBND v GPMB tuy n đư ng D ch Liêm KH&ĐT ngày V ng – Phú M - C u Di n 23/11/2006 2 Xây d ng h t ng k thu t khu T Liêm 1,5ha 2007 100 UBND Văn b n tái đ nh cư t i th tr n C u Di n huy n T 3821/UBND ph c v GPMB tuy n đư ng t Liêm KH&ĐT ngày Trư ng Đ i h c m đ a ch t ra 29/8/2006 đư ng Ph m Văn Đ ng. 0 II NHÀ TÁI Đ NH CƯ 14.701 1.660 1.500 2.800 II.1 D án chuy n ti p 12.142 1.660 1.500 2.300 1 Nhà cao t ng khu Đ n L III Hoàng Mai 400 250 50 100 UBND qu n Hoàng Mai 2 Xây d ng 05 nhà cao t ng Tây H 6/2006 500 100 100 100 UBND qu n ph c v tái đ nh cư t i khu nhà Tây H tái đ nh cư và công trình công c ng phư ng Xuân La 3 Xây d ng nhà tái đ nh cư D12, C u Gi y 5 t ng và 7 6/2006 500 160 100 100 UBND qu n D17 t i Khu đô th m i C u t ng C u Gi y
 5. Gi y. 4 Xây d ng HTKT t i khu đ t t Hai Bà 8ha 10/2006 437 100 100 100 UBND qu n 24, 25 phư ng Vĩnh Tuy – Qu n Trưng Hai Bà Hai Bà Trưng Trưng 5 Xây d ng nhà chung cư cao Đông Anh 2,7ha 10/2006 1.500 100 Ban QLDA t ng ph c v GPMB t i khu tái h t ng T đ nh cư Đông H i Ng n 6 Xây d ng nhà cao t ng ph c Đông Anh 8000m2 10/2006 1.000 100 Ban QLDA v GPMB t i khu tái đ nh cư xã h t ng T Xuân Canh Ng n 7 Xây d ng nhà chung cư cao C u Gi y 02 nhà 17 2006 775 150 150 100 UBND qu n Đang hoàn t ng t i Khu tái đ nh cư phía Tây t ng và 01 C u Gi y ch nh theo Nam trư ng Đ i h c Thương nhà 6 t ng thông kê M i th m đ nh 8 Xây d ng HTKT khu di dân Thanh trì, 49,9ha 2006 500 100 100 S Tài GPMB t i khu đô th Tây Kim Thanh Xuân, nguyên môi Giang I Hoàng Mai trư ng và nhà đ t Hà N i 9 D án khu tái đ nh cư Xuân La Tây H 4ha (876 căn 2006 818 200 200 100 Ban QL Đ u ph c v xây d ng khu đô th m i h ) tư và XD Tây H Tây khu Đô th m i 10 Xây d ng khu nhà di dân t o T Liêm 5.176m2 sàn 2006- 400 50 50 100 UBND Đang l p d ô đ t CT5 thu c d án GBMB huy n T án đ u giá quy n s d ng đ t xã Liêm M Đình 11 Xây d ng khu nhà di dân t i ô T Liêm 8.343m2 sàn 2006- 400 50 50 100 UBND Đang l p d đ t C16 thu c d án GPMB đ u huy n T án giá quy n s d ng đ t xã M Liêm Đình 12 Xây d ng nhà di dân GPMB T Liêm 21.320m2 sàn 2006- 400 50 50 100 UBND Đang l p d t i ô đ t CT1 Khu tái đ nh cư t p huy n T án trung T Liêm Liêm
 6. 13 Xây d ng nhà di dân GPMB T Liêm 18.565m2 sàn 2006- 300 50 50 100 UBND Đang l p d t i ô đ t CT2 Khu tái đ nh cư t p huy n T án trung T Liêm Liêm 14 Xây d ng nhà di dân GPMB T Liêm 15.460m2 2006- 300 50 50 100 UBND Đang l p d t i ô đ t CT3 Khu tái đ nh cư t p huy n T án trung T Liêm Liêm 15 Xây d ng nhà di dân GPMB T Liêm 16.800m2 2006- 300 50 50 100 UBND Đang l p d t i ô đ t CT4 Khu tái đ nh cư t p huy n T án trung T Liêm Liêm 16 Xây d ng nhà di dân GPMB T Liêm 10.380m2 2006- 300 50 50 100 UBND Đang l p d t i ô đ t CT5 Khu tái đ nh cư t p huy n T án trung T Liêm Liêm 17 Xây d ng nhà di dân GPMB T Liêm 15.570m2 2006- 300 50 50 100 UBND Đang l p d t i ô đ t CT6 Khu tái đ nh cư t p huy n T án trung T Liêm Liêm 18 Xây d ng nhà di dân GPMB T Liêm 17.200m2 2006- 300 50 50 100 UBND Đang l p d t i ô đ t CT7 Khu tái đ nh cư t p huy n T án trung T Liêm Liêm 19 Xây d ng nhà tái đ nh cư c a T Liêm 51.833m2 sàn 2006- 927 50 50 100 Ban QLDA Đang hoàn thành ph t i ô đ t CT4 thu c thu c ngu n ch nh theo D án Khu đô th m i M Đình II v n ngân thông báo – huy n T Liêm. sách c p th m đ nh 20 Xây d ng nhà tái đ nh cư c a T Liêm 5.242m2 sàn 2006 313 50 50 100 S Tài Đang hoàn Thành ph và gi i quy t nhu c u nguyên môi ch nh theo di dân c a B Qu c phòng t i ô trư ng và thông báo đ t CT7 thu c D án Khu đô th nhà đ t Hà th m đ nh m i M Đình – M Trì huy n T N i Liêm 21 Xây d ng nhà tái đ nh cư c a T Liêm 56.798m2 sàn 2006- 1.298 50 50 100 S Tài Đang hoàn Thành ph và gi i quy t nhu c u nguyên môi ch nh theo di dân c a B Qu c phòng t i ô trư ng và thông báo đ t CT8 thu c D án Khu đô th nhà đ t Hà th m đ nh m i M Đình – M Trì huy n T N i Liêm
 7. 22 Phá d và xây d ng l i nhà B4 Ba Đình 5 t ng 2006- 400 50 50 50 S Tài Đang hoàn khu t p th Thành Công nguyên môi ch nh theo trư ng và thông báo nhà đ t Hà th m đ nh N i 23 Phá d và xây d ng l i nhà B6 Ba Đình 5 t ng 2006- 400 50 50 50 S Tài Đang hoàn khu t p th Thành Công nguyên môi ch nh theo trư ng và thông báo nhà đ t Hà th m đ nh N i 24 Xây d ng nhà chung cư cao C u Gi y 13.750m2 sàn 2006- 672 0 0 100 S Tài Đang l p d t ng ph c v di dân gi i phóng nguyên môi án m t b ng đư ng vành đai 1 t i ô trư ng và đ t CT1, CT2 thu c D án Khu nhà đ t Hà nhà và công trình công c ng N i t i phư ng Yên Hòa – qu n C u Gi y 0 II.2 D án m i 2.559 0 0 500 1 Xây d ng nhà cao t ng t i ô Thanh Trì, 2874,985m2 2.007 300 100 UBND qu n đ t CT6b khu di dân GPMB Thanh Xuân, sàn Đ ng Đa 10,92ha khu đô th Tây Nam Hoàng Mai Kim Giang I 2 Xây d ng nhà cao t ng t i ô Thanh Trì, 2593,443m2 2.007 300 100 UBND qu n đ t CT7 khu di dân GPMB Thanh Xuân, sàn Đ ng Đa 10,92ha khu đô th Tây Nam Hoàng Mai Kim Giang I 3 Xây d ng nhà cao t ng t i ô Thanh Trì, 8959,146m2 2.007 400 100 UBND qu n đ t CT8 khu di dân GPMB Thanh Xuân, sàn Đ ng Đa 10,92ha khu đô th Tây Nam Hoàng Mai Kim Giang I 4 D án xây d ng khu tái đ nh cư Hoàng Mai 4500m2 2.006 581 100 T ng công X1 t i đ m Diêm – Qu n Hoàng ty Đ u tư và Mai ph c v GPMB kè c ng hóa Phát tri n
 8. b sông H ng nhà Hà N i 5 D án xây d ng khu tái đ nh cư Hoàng Mai 1,5ha 2.006 978 100 T ng công t i phư ng Tr n Phú – Qu n ty Đ u tư và Hoàng Mai ph c v GPMB kè Phát tri n c ng hóa b sông H ng nhà Hà N i PH L C 2 (ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 45/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 c a UBND Thành ph Hà N i) DANH M C K HO CH VAY V N NĂM 2007 LĨNH V C H T NG K THU T KHU TÁI Đ NH CƯ VÀ NHÀ TÁI Đ NH CƯ Đơn v tính: Tri u đ ng Lũy k thanh toán C p D án D án đư c duy t TKKT-TDT đư c duy t K ho ch vay v n năm 2007 Đa Th i KC đ n h t 2006 D Năng đi m gian Trong án Ch đ u TT Danh m c công trình l c thi t Trong đó Ghi chú xây KC- S , ngày T ng v n S ngày T ng d tr ng tư A B C k T ng s đó T ng s d ng HT Qđ nh đ u tư QĐ nh toán Thi t đi m riêng Xây l p GPMB 2006 b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T NG C NG 2 72 4 6.751.775 4.582.526 2.133.066 426.33 796.600 268.125 47.037 95.061 12 1 I H t ng k thu t khu 0 11 1 1.720.841 436.362 148.387 57.741 121.000 25.800 300 88.220 5 tái đ nh cư 1.1 Chu n b th c hi n d 0 2 0 130.242 0 19.927 127 7.500 0 0 5.000 1 án 1.1.1 D án chuy n ti p 0 2 0 130.242 0 19.927 127 7.500 0 0 5.000 1 1 GPMB và san n n sơ 1 Hoàng 2.007 15ha 726/QĐ- 130.242 19.800 2.000 Ban b h t ng đô th khu Mai UBND QLDA di dân Đ n L III 15/2/2007 Q.Hoàng Mai 2 Xây d ng h t ng k 1 Huy n 11ha 637/QĐ- 127 127 5.500 5.000 1 Ban thu t tái đ nh cư ph c Đông UBND QLDA v GPMB xây d ng Anh 12/02/2007 h t ng đư ng 5 kéo dài và T Ng n c u Nh t Tân t i xã Vĩnh Ng c 1.1.2 D án m i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Th c hi n d án 0 9 1 1.590.599 436.362 128.460 57.614 113.500 25.800 300 83.220 4
 9. 1.2.1 D án chuy n ti p 0 9 1 1.590.599 436.362 128.460 57.614 113.500 25.800 300 83.220 4 1 H t ng k thu t khu 1 C u 2000- 5,03ha 175/QĐ-UB 36.091 1187/QĐ- 31.830 25.878 878 1.000 600 200 Ban di dân GPMB t i D ch Gi y 2005 31/3/2003 GTCC QLDA V ng, C u Gi y 31/12/2003 C u Gi y 2 Xây d ng hoàn ch nh 1 Tây H 2002- 7872m2 2490/QĐ-UB 17.860 961/TĐ- 17.195 7.685 1.000 9.500 800 8.600 Ban h th ng h t ng k 2005 15/4/2002 GTCC QLDA thu t đô th khu nhà 29/11/2002 xây ph c v di dân GPMB d ng phư ng Xuân La, 299/BC-SCN HTKT qu n Tây H 03/5/2002 xung quanh H Tây 3 Xây d ng HTKT khu 1 C u 2004- 37728m 6573/QĐ-UB 31.145 480/QĐ- 29.191 23.137 3.826 2.000 1.000 300 420 Ban Quý II tái đ nh cư ph c v di Gi y 2005 2 31/10/2003 GTCC QLDA hoàn dân GOMB phía Tây 21/6/2004 Q. C u thành Nam trư ng đ i h c Gi y Thương M i 4 Xây d ng HTKT khu 1 Long 2005- 8562/QĐ-UB 42.749 01/QĐ-QLDA 33.583 19.836 19.836 1.000 900 1 BQLDA BS t i QĐ tái đ nh cư t i phư ng Biên 2007 30/12/2005 18/1/2006 qu n 3083/QĐ- Long Biên ph c v Long UBND GPMB xây d ng c u Biên ngày Vĩnh Tuy (D án 2) 04/7/2006 5 Xây d ng h t ng k 1 Huy n 30ha 267/QĐ-UB 160.638 219/QĐ- 76.658 14.209 14.209 23.000 2.000 20.000 1 Ban thu t khu tái đ nh cư Đông 16/01/2006 BQLDA QLDA Đông H i Anh 26/9/2006 H t ng T Ng n 6 Xây d ng h t ng k 1 Huy n 21ha 529/QĐ-UB 137.991 223/QĐ- 68.846 1.869 1.869 21.000 5.000 15.000 1 Ban thu t khu tái đ nh cư Đông 25/01/2006 BQLDA QLDA Xuân Canh, huy n Anh 04/10/2006 h t ng Đông Anh T Ng n 7 Xây d ng công viên 1 Huy n 10ha Đang trình 115.496 224/QĐ- 61.966 1.841 1.841 27.000 2.000 24.000 1 Ban cây xanh, k t h p di Đông phê duy t BQLDA QLDA chuy n nghĩa trang Anh d án 09/10/2006 h t ng T m Xá ph c v T Ng n GPMB đư ng 5 kéo dài và c u Nh t Tân 8 Xây d ng h t ng k 1 Huy n 2006- 102.532 7755/QĐ-UB 79.175 126/QĐ- 44.597 346 296 17.000 1.500 15.000 Ban thu t khu tái đ nh cư T 2007 m2 24/11/2005 QLDA QLDA t p trung t i xã Phú Liêm 04/10/2006 huy n Di n huy n T Liêm T Liêm 9 Khu nhà m r ng 1 Hoàng 2005- 9428/QĐ-UB 645.895 33/QĐ-CT7 26.484 28.159 12.359 7.000 7.000 Công ty 15.800 ao Lò Ngói – Ngã Kéo Mai 2008 23/12/2004 14/8/2006 CP ĐT tri u đ ng (khu nhà Vĩnh XD phát GPMB đã Hoàng) tri n nhà thanh toán s 7 Hà năm 2005 N i
 10. 10 Khu nhà t i phư ng 1 Tây H 2004- 7096/QĐ-UB 323.559 87/QĐ-CTT 46.011 5.500 1.500 5.000 5.000 Công ty Xuân La, qu n Tây H 2008 25/10/2004 29/12/2005 CP ĐT XD phát tri n nhà s 7 Hà N i 1.2.2 D án m i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II NHÀ 0 26 0 2.267.942 1.841.596 784.826 189.53 308.600 242.325 44.667 6.841 4 6 2.1 Chu n b th c hi n d 0 3 0 132.424 0 3.650 0 700 0 0 0 0 án 2.1.1 D án chuy n ti p 0 3 0 132.424 0 3.650 0 700 0 0 0 0 1 Xây d ng nhà 1 Đ ng 2003- 01 nhà 772/QĐ-UB 39.374 1.100 0 200 BQLDA Đang đi u chung cư cao t ng Đa 2005 11 t ng 27/01/2003 qu n ch nh Quy ph c v di dân 100 căn; Đ ng Đa ho ch do phư ng Phương Liên DTS: vư ng 8554m2 thi t k đư ng VĐI 2 Xây d ng nhà 1 Đ ng 2003- 1274m2; 08/QĐ-UB 27.559 600 0 200 BQLDA chung cư cao t ng Đa 2005 DTS: 02/01/2003 qu n ph c v di dân GPMB 7639m2; Đ ng Đa t i khu công viên h 80 căn Ba M u-qu n Đ ng h Đa 3 Xây d ng nhà 1 Thanh 2004- DTXD 1212/QĐ-UB 65.491 1.950 0 300 BQLDA chung cư cao t ng Xuân 2005 1324m2; 05/3/2004 Q. ph c v GPMB t i DTS: Thanh đi m X2 phư ng H 15888 Xuân Đình m2; 02 nhà 12 t ng; 165 căn 2.1.2. D án m i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2. Th c hi n d án 0 23 0 2.135.518 1.841.596 781.176 189.53 307.900 242.325 44.667 6.841 4 6 2.2.1 D án chuy n ti p 0 23 0 2.135.518 1.841.596 781.176 189.53 307.900 242.325 44.667 6.841 4 6 1 Nhà cao t ng chung 1 C u 2005- 130 căn 7424/QĐ-UB 39.881 8391/QĐ-UB 39.881 10.120 2.920 20.000 17.200 2.000 1 BQLDA cư N07 Khu đô th Gi y 2007 06/12/2001 31/12/2005 qu n 5,03 ha C u Gi y C u Gi y 2 Xây d ng c m nhà 1 C u 2002- 6 nhà 9- 2930/QĐ-UB 188.380 40/QĐ-XD 186.948 145.450 13.200 29.600 22.000 6.500 1 Cty C Kho b c cao t ng N2A-N2B- Gi y, 2005 17 t ng 05/3/2002 16/1/2004 ph n nhà nư c N2C-N2D-N2E-N2F Thanh (582 căn ĐT&PT Thanh ph
 11. thu c khu đô th Trung Xuân h ) nhà s 6 thanh toán Hóa – Nhân Chính) HN 3 Nhà cao t ng khu 1 C u 2001- 2 nhà 7926/QĐ-UB 66.583 1596/QĐ-XD 66.583 44.441 4.476 10.000 7.500 2.000 BQLDA Đã hoàn đô th m i Trung Yên Gi y 2003 (16500 20/12/2001 22/11/2002 thu c thành năm m2; 186 ngu n 2006 h ) v n ngân sách 4 Xây d ng c m nhà 1 C u 2002- 1150căn 7849/QĐ-UB 358.433 1144/QĐ-XD 358.433 249.745 67.455 80.000 67.000 12.000 1 C.ty Đ u cao t ng trên ô đ t N3 Gi y, ; 18/11/2002 31/8/2004 tư và (N3A-N3B), N4 Thanh 124.846 4908/QĐ-UB phát (N4AB-N4CD),N6 Xuân m2 sàn 09/8/2004 tri n nhà (N6A-N6B-N6C-N6D- XD s 6 HN N6E) (thu c khu đô th Trung Hòa-Nhân Chính 5 Xây d ng khu nhà 1 Tây H 2002- 3 nhà 5670/QĐ-UB 57.177 219/TĐ-XD 53.204 46.970 3.675 200 BQLDA di dân phư ng Xuân 2005 (178 căn 16/8/2002 25/02/2003 xây La giai đo n II h ) d ng HTKT xung quanh H Tây 6 Xây d ng khu nhà 1 Đ ng 2003- 6896m2; 7252/QĐ-UB 80.700 1162/QĐ- 80.700 21.600 9.100 7.000 5.000 1.800 BQLDA Vư ng cao t ng di dân Đa 2005 02 nhà 24/10/2002 SXD qu n GPMB, phư ng Láng Thư ng 9-11 07/9/2004 Đ ng Đa bàn giao t ng; 84 căn 23.266 nhà Quý m2, 204 II/2007 căn 7 Nhà ph c v di dân, 1 Thanh 2002- 2 nhà 9 4717QĐ-UB 92.418 2139/QĐ-XD 92.418 11.960 260 300 Ban GBMB phư ng Kim Xuân 2003 t ng 07/5/2002 16/9/2004 QLDA Giang (151 căn 5756/QĐ-UB Q.Thanh h ) 06/9/2004 Xuân 8 Khu nhà di dân 1 Đ ng 2004- 02 nhà 6 6091QĐ-UB 180.779 234/CPHT- 166.094 20.865 4.565 10.000 9.500 Công ty GPMB t i 30 Hoàng Đa 2005 t ng; 01 14/10/2003 QĐ c ph n C u, Đ ng Đa nhà 9 17/11/2006 Đ u tư t ng; 01 5112/QĐ- và phát nhà 11 UBND tri n Hà t ng, 14/11/2006 Th y 433 căn 9 Xxd nhà chung cư A1, 1 Tây H 2005 1711m2; 7631/QĐ-UB 26.887 1096/QĐ- 24.358 16.804 2.320 3.600 2.925 167 Ban A2 ph c v GPMB 10266m 17/12/2003 SXD QLDA phư ng Phú Thư ng, 2 sàn; 23/8/2004 Q. Tây qu n Tây H 125 căn H 2389/QĐ-XD 05/11/2004 10 Xây d ng khu di dân 1 Tây H 2005- 4174m2; 1526/QĐ-UB 28.325 11/QĐ-QLDA 27.602 1.574 1.394 6.000 3.500 1.000 Ban tái đ nh cư GPMB 2006 1 nhà 9 22/3/2004 08/3/2006 QLDA đi m X2 phư ng Phú t ng- Q. Tây
 12. Thư ng H 6269m2; 74/QĐ-QLDA 72 căn 29/6/2006 11 Xây d ng nhà di 1 Tây H 2005- 2440m2; 3847/QĐ-UB 21.248 119/QĐ- 21.428 1.313 1.143 10.000 8.500 1.000 Ban dân GPMB t i đi m 2006 DTXD: 21/6/2004 QLDA QLDA X2 phư ng Xuân La, 1088m2; 30/12/2005 Q. Tây qu n Tây H H SXD: 6528 m2; 1 nhà 6 t ng 60 căn 12 Nhà t i lô đ t X2, lô 1 Ôđ t Quý 12060m 2250/QĐ-UB 50.688 714/QĐ- 50.687 5.020 4.370 15.000 13.000 1.500 BQLDA CT1 khu nhà B c t i đi m II/2004- 2 sàn Xd 15/4/2004 BQLDA thu c Linh Đàm m r ng X2, lô quý 78/QĐ-UB 24/11/2005 ngu n ph c v các đ i tư ng CT1 III/2005 05/1/2006 v n chính sách và GPMB khu đô ngân th B c sách c p Linh Đafm m r ng 13 Nhà t i lô đ t X2, lô 1 Ôđ t Quý 12540M 2249/QĐ-UB 50.587 826/QĐ- 50.240 5.072 4.472 8.000 6.000 1.500 BQLDA CT2 khu nhà B c t i đi m II/2004- 2 sàn 15/4/2004 BQLDA thu c Linh Đàm m r ng X2 lô quý XD 30/12/2005 ngu n ph c v các đ i tư ng CT2 IV/2005 v n chính sách và GPMB khu đô ngân th B c sách c p Linh Đàm m r ng 14 Nhà cao t ng CT1 1 Lô đ t Quý 11 t ng, 1720/QĐ-UB 65.580 653/QĐ- 51.287 7.907 3.907 8.000 6.500 1.000 BQLDA t i khu đô th Hoàng CT1- II/2004- 120 căn 29/3/2004 BQLDA thu c Văn Th Hoàng quý h 17/11/2005 ngu n Văn III/2005 v n Th -Q. ngân Hoàng sách c p Mai 15 Nhà cao t ng CT2 1 Lô đ t Quý 15 t ng, 1721/QĐ-UB 72.150 764/QĐ- 47.669 7.500 4.500 12.000 10.500 1.000 BQLDA t i khu đô th Hoàng CT2- II/2004- 102 căn 29/3/2004 BQLDA thu c Văn Th Hoàng quý h 12/12/2005 ngu n Văn IV/2005 v n Th - ngân Q. sách c p Hoàng Mai 16 Nhà A1, A2 ph c v 1 Phư n Quý 02 nhà 9 1524/QĐ-UB 50.360 715/QĐ-BQL 47.663 5.500 5.000 12.000 9.500 2.000 BQLDA tái đ nh cư khu Cánh g Vĩnh II/2004- t ng 104 22/3/2004 07/10/2005 qu n Hai Đ ng Mơ, Hai Bà Tuy, quý căn Bà 6593/QĐ-UB
 13. Trưng, Hà N i qu n IV/2005 23/9/2005 Trưng Hai Bà Trưng, Hà N i 17 Xây d ng nhà cao 1 Đ ng 2005- 9 t ng 7815/QĐ-UB 28.387 66/QĐ-BQL 28.387 5.734 4.334 8.000 6.000 1.700 BQLDA t ng t i lô s 9 Thái Đa 19/11/2004 05/12/2005 qu n Hà – Voi Phuc ph c Đ ng Đa v tái đ nh cư 18 Nhà t i lô đ t X1, lô 1 Ôđ t 2007- 18589m 2376/QĐ-UB 67.483 688/QĐ- 83.129 727 127 6.000 5.500 BQLDA OCT1 khu nhà B c t i đi m 2 19/4/2004 BQLDA thu c Linh Đàm m r ng X1, lô 28/11/2006 ngu n ph c v các đ i tư ng OCT1 v n chính sách và GPMB khu đô ngân th B c sách c p Linh Đàm m r ng 19 Xây d ng nhà tái 1 Đ ng 2007- 01 2452/QĐ- 40.953 732/QĐ- 40.562 890 0 4.000 3.500 BQLDA đ nh cư t i lô đ t DD2 Đa chung UBND BQLDA thu c h Ba Giang, phư ng cư cao 9 26/5/2006 16/12/2006 ngu n Quang Trung t ng, 88 v n căn h ngân v i di n sách c p tích sàn 9.170m2 20 Xây d ng khu di dân 1 Tây H 2005- 28146,7 1525/QĐ-UB 240.526 Nhà A nhà C 89.355 1.483 483 7.200 6.841 BQLDA Đang đi u tái đ nh cư GPMB 2006 7m2; 5 22/3/2004 qu n ch nh quy đ m X1 phư ng Phú nhà 9 Tây H ho ch Thư ng t ng- 59878m 2; 528 căn 21 Xây d ng nhà ph c 1 Hoàng 2006- 2 nhà 9 3416/QĐ-UB 37.227 404/QĐ-BQL 28.473 3.000 3.000 8.000 6.000 1.500 BQLDA S XD đã v tái đ nh cư t i khu Mai 2007 t ng 94 01/6/2004 23/6/2006 qu n th m đ nh S ng Hoàng căn 562/QĐ-BQL Hoàng TKKT t i 05/9/2006 Mai văn b n s 106/TĐ- SXD ngày 26/01/200 6 22 Nhà chung cư cao 1 Thanh 2006- DTXD: 1421QĐ-UB 35.385 12/KQTĐ- 35.385 1.251 101 3.000 2.700 Ban t ng p c v GPMB t i Xuân 2007 595,5m2 15/3/2004 BQL QLDA đi m XI phư ng H ;DTS: 4105/QĐ- 16/5/2006 Q. Dinh 5.857m2 UBND Thanh ; Nhà: 19/9/2006 Xuân 12 t ng; 51 căn 23 Xây d ng nhà cao 1 Thanh 2003- 70.000 7253/QĐ-UB 255.381 Duy t theo 171.110 166.250 48.734 40.000 30.000 8.000 1 BQLDA t ng và các công trình Trì 2004 m2 sàn 4/9/2002 và t ng gói th u các CT
 14. ph tr khu di dân … căn 3267/QĐ-UB (5 gói xây l p GTCC Đ ng T u giai đo n I h , cao ngày và 2 gói t 9 – 11 ch ng m i) t ng 2.2.2 D án kh i công m i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III THANH TOÁN KINH 2 18 2 1.776.868 1.448.487 456.500 134.50 267.000 0 0 0 3 PHÍ Đ T HÀNG MUA 0 NHÀ PH C V TÁI Đ NH CƯ 3.1 Danh m c chuy n ti p 1 11 1 1.728.036 1.433.779 456.500 134.50 267.000 0 0 0 3 đã có th t c đ u tư 0 1 Nhà cao t ng t i 1 Huy n 2003 80 căn 80A/TCT- 32.231 368/TCT- 30.909 13.000 3.000 3.000 Ban khu đô th m i Pháp Thanh HĐQT HĐQT QLDA Vân-T Hi p Trì 14/11/2002 9/5/2003 thu c ngu n v n NS 2 Mua nhà đã xây d ng 1 Qu n 2004 32 căn 113 35.926 111 26.367 5.000 5.000 5.000 Ban t i s 62 ngõ 83 Thanh TCT/HĐQT TCT/QLKT QLDA đư ng Trư ng Chinh Xuân 18/5/2001 1/3/2003 thu c phư ng Phương Li t ngu n v n NS 3 Mua nhà t i qu nhà 1 Qu n 2005 125 căn 2609/QĐ-UB 45.000 2169/QĐ-TCT 40.160 13.500 6.500 3.000 Ban 30% thu c lô đ t s Hoàng 13/05/2003 26/12/2003 QLDA 15 khu đô th m i Đ i Mai thu c Kim – Đ nh Công ngu n v n NS 4 Đ t hàng mua nhà t i 1 Xã M 2004- 32 căn 789/QĐ-TCT 33.052 2192/TD-TCT 18.021 3.000 0 3.000 Ban xã M Đình (30% qu Đình- 2005 2910 21/12/2004 QLDA nhà) T thu c Liêm ngu n v n NS 5 Đ t hàng mua nhà t i 1 T 2004- 296 căn 604/QĐ-TCT 109.250 388 và 126.962 17.000 10.000 15.000 Ban khu đô th m i M Trì Liêm 15/04/2004 390/QĐ-CTP QLDA H (20% qu đ t) 28/04/2005 thu c ngu n v n NS 6 Đ t hàng mua nhà t i 1 Hoàng 2005- 28 căn 295/QĐ-TCT 31.170 41/QĐ-CT7 9.320 0 0 5.000 Qu Đ u Ao Giáp Bát (qu đ t Mai ngày 8/3/2004 29/8/2006 tư phát 20%) tri n thành ph 7 Đ t hàng mua nhà 1 Qu n 2005- 780 căn 103/QĐ-TT và 425.041 89/QĐ-ĐT 230.708 0 0 5.000 Qu Đ u cao t ng CT13 và Tây H 2007 104/QĐ-TT 2/8/2006 (nhà tư phát CT14 t i khu đô th ngày CT14A) tri n m i Nam Thăng Long 23/12/2004 thành ph 8 Đ t hàng mua nhà t i 1 C u 2005- 960 căn 3853/QĐ-UB 259.042 2910/QĐ-UB 259.042 55.000 55.000 90.000 1 Qu Đ u
 15. ô đ t B6 và B10 khu Gi y 2007 04/7/2003 và 2911/QĐ- tư phát tái đ nh cư Nam Trung UB 13/5/2005 tri n Yên thành ph 9 Đ t hàng mua nhà 1 C u 2007- 752 308/QĐ-UB 292.408 4283/QĐ-UB 253.467 60.000 1 Qu Đ u trên lô đ t A khu tái Gi y 2008 4/7/2006 tư phát đ nh cư Nam Trung ??? tri n Yên thành ph 10 Đ t hàng mua nhà 1 Hoàng 2001- 14.685 946/QĐ-TCT 56.853 262/QĐ-TCT 56.853 20.000 20.000 15.000 Qu Đ u chung cư cao t ng t i Mai 2003 m2 24/12/2001 29/1/2003 tư phát lô 9B khu đô th m i tri n Đ i Kim- Đ nh Công thành ph 11 Đ t hàng mua nhà 1 T 2006- 61 441a/QĐ- 29.888 466a/QĐ- 28.480 0 0 3.000 Qu Đ u tái đ nh cư t i qu đ t Liêm XDNN XDNN-CTIMT tư phát 20% khu nhà đ 24/11/2006 06/12/2006 tri n bán xã M Trì thành ph 12 Mua nhà chung cư 1 B3 và 2002- 960 căn 3853/QĐ-UB 378.175 5779/QĐ-UB 352.490 330.000 35.000 55.000 1 BQL các cao t ng ph c v B11 2005 04/72003 và ngày D án GPMB thu c d án khu đô 6759/QĐ-UB 15/8/2005 và tr ng Phát tri n h t ng giao th Nam ngày 2371/QĐ-UB đi m thông đô th HN giai Trung 14/10/2004 07/11/2005 phát đo n 1 Yên tri n đô th Hà N i 4 Đ t hàng mua nhà t i 1 Hoàng 2005- 0 0 5.000 Qu Đ u Ao Lò Ngói-Ngà Kéo Mai tư phát tri n thành ph 3.2 Ghi danh m c theo 1 1 1 48.832 14.708 0 0 0 0 0 0 0 văn b n ch đ o đ t hàng mua nhà c a UBND TP, chưa có th t c. 1 Đ t hàng mua nhà t i 1 T 2005- 133 căn 0 0 BQLDA 3.290m2 đ t t i th Liêm thu c tr n C u Di n (20% ngu n qu đ t) v n NS 2 Đ t hàng mua nhà 1 Tây H 2006- 0 0 Qu Đ u tái đ nh cư t i qu đ t tư phát 20% khu đô th m i tri n Nam Thăng Long giai thành đo n II ph 3 Đ t hàng mua nhà 1 T 2006- 0 0 Qu Đ u tái đ nh cư CT9 khu Liêm tư phát
 16. đô th m i M Đình- tri n M Trì thành ph 4 Đ t hàng mua nhà t i 1 Hoàng 2006- 650 căn 0 0 Qu Đ u qu đ t 20% khu đô Mai 2008 tư phát th m i Pháp Vân-T tri n Hi p thành ph 5 Đ t hàng mua nhà t i 1 C u 0 0 Qu Đ u qu đ t 20% khu đô Gi y tư phát th m i Nghĩa Đô tri n thành ph 6 Mua 30 căn h khu 1 Đ ng 2007- 30 căn Qu Đ u nhà 9 t ng Khu Đa 2008 tư phát Hoàng C u c a Công tri n ty CP DTPT Hà Th y thành ph 7 Đ t hàng mua 30 căn 1 Long 09/QĐ-TCT 48.832 290/QĐ-TCT 14.708 0 0 BQLDA h t i qu nhà 30% Biên 06/1/2005 04/2/2005 thu c c a d án Xây d ng ngu n nhà đ bán t i Sài v n Đ ng ngân sách c p 8 Đ t hàng mua nhà 1 5 384 căn Qu Đ u CT3 khu nhà Trung tư phát Vân c a Cty C ph n tri n Đ u tư xây d ng hà thành N i ph 9 Đ t hàng mua nhà 1 Qu Đ u CT2 khu nhà tư phát phư ng Xuân La tri n thành ph 0 0 IV CÁC D ÁN QUY T 0 17 1 986.124 856.081 743.353 44.554 100.000 0 2.070 0 0 TOÁN, THANH TOÁN N D PHÒNG 1 Nhà cao t ng chung 1 2001- 130 căn 7064/QĐ-UB 39.182 698/QĐ-XD 39.182 32.540 0 966 966 BQLDA Quy t toán cư NO1 2004 26/11/2001 28/5/2003 qu n gói th u C u thang máy Gi y 2 Nhà cao t ng chung 1 2001- 192 căn 7065/QĐ-UB 59.522 613/QĐ-XD 55.105 44.400 0 BQLDA Hoàn cư NO2 2004 26/11/2001 16/5/2003 qu n thành C u 2006 Gi y 3 Nhà cao t ng chung 1 C u 2001- 330 căn BQLDA Hoàn
 17. cư NO3 Gi y 2006 qu n thành C u 2006 Gi y 4 Nhà cao t ng chung 1 2001- 104 căn 7446/QĐ-UB 26.988 446/QĐ-XD 26.295 24.314 0 BQLDA Hoàn cư NO4 2004 06/12/2001 08/5/2003 qu n thành C u 2006 Gi y 5 Nhà cao t ng chung 1 2001- 130 căn 7425/QĐ-UB 42.398 612/QĐ-XD 39.322 29.450 0 544 544 BQLDA Quy t toán cư NO5 2004 06/12/2001 16/5/2003 qu n gói th u C u thang máy Gi y 6 Nhà cao t ng chung 1 2001- 130 căn 7426/QĐ-UB 40.037 614/QĐ-XD 34.221 27.355 0 560 560 BQLDA Quy t toán cư NO6 2004 06/12/2001 16/5/2003 qu n gói th u C u thang máy Gi y 7 D án xây d ng m i 1 Thanh 2001- 286 h 6003/QĐ-UB 84.599 1624/QĐ-XD 84.599 76.300 0 BQLDA Kho B c nhà cao t ng NO1 Trì 2004 15/10/2001 06/11/2003 thu c nhà nư c khu đô th m i Đ nh 3885/QĐ-UB ngu n Thành ph Công 07/7/2003 v n thanh toán ngân sách c p 8 D án xây d ng m i 1 Thanh 2001- 279 h 4916/QĐ-UB 97.169 1219/QĐ-XD 97.169 65.500 0 BQLDA Kho B c nhà cao t ng NO14 Trì 2002 24/8/2001 01/10/2002 thu c nhà nư c khu đô th m i Đ nh 6393/QĐ-UB ngu n Thành ph Công 16/9/2002 v n thanh toán ngân sách c p 9 Xây d ng c m nhà 1 C u 2002- 2 nhà 9 2039/QĐ-UB 28.502 121/QĐ-XD 28.502 26.070 0 Cty C Kho B c cao t ng N1A- N1B Gi y- 2005 t ng 29/3/2002 18/2/2004 ph n nhà nư c (thu c khu đô th m i Thanh 10.530 ĐT&PT Thành ph Trung Hòa-Nhân Xuân m2; 103 Nhà s 6 thanh toán Chính) căn h HN 10 Xây d ng c m nhà 1 C u 2002- 2 nhà 9- 2189/QĐ-UB 78.855 1687/QĐ-XD 77.247 69.500 1.000 Cty C Kho B c cao t ng N5A-N5BC- Gi y- 2005 11 t ng 04/3/2002 17/11/2003 ph n nhà nư c N5D thu c khu đô th Thanh (256 căn ĐT&PT Thành ph Trunh Hòa- Nhân Xuân h ) Nhà s 6 thanh Chính HN toán, BS t i QĐ 121/2006/ QĐ-UBND ngày 20/7/2006 11 Xây d ng nhà cao 1 Hai Bà 2002- 5 nhà 5027/QĐ-UB 223.246 1594/QĐ-XD 206.814 170.070 0 Ban Kho b c t ng thu c khu đô th Trưng 2005 (639 căn ngày 22/11/2002 QLDA nhà nư c Đ n L II (A1, A2, A3, h ) 19/7/2002 Q. Hai Thành ph A4, A5) Bà thanh toán Trưng 12 Mua nhà đã xây d ng 1 Qu n 2004 180 căn 7849/QĐ-UB 27.890 1644, 27.849 25.000 0 Ban
 18. N6A, N6E, t i khu đô Thanh 18/11/2002 1645/QĐ-XD QLDA th m i Trung Hòa- Xuân ngày thu c Nhân Chính 29/11/2002 ngu n v n NS 13 Mua nhà đã xây d ng 1 Qu n 2004 336 căn 367A VC/ĐT 99.501 637A QĐ/VC- 99.501 79.000 0 Qu đ u 17T10, 17T11 t i khu Thanh 08/3/2003 ĐT tư phát đô th m i Trung Hòa- Xuân 08/05/2003 tri n Nhân Chính thành ph 14 Đ t hàng mua 44 căn 1 Qu n 2001- 44 căn 7.807 507 BQLDA h t i CT1A và CT1B Tây H 2003 qu n (bao g m c t ng 1) Tây H t i khu nhà Xuân La 15 Đ t hàng mua nhà t i 1 T 2001- 220 căn 31.009 31.009 Qu đ u B3, B4, B5, thu c Khu Liêm 2004 tư phát nhà C u Di n và tri n nhà 9 t ng thu c thành khu nhà Xuân Đinh ph 16 Xây d ng HTKT khu 1 Long 2005- 6589/QĐ-UB 26.690 670/QĐ-UB 23.125 21.403 3.403 BQLDA BS t i QĐ tái đ nh cư t i phư ng Biên 2007 23/9/2005 31/05/2005 qu n 3083/QĐ- Long Biên ph c v 40/QĐ-QLDA Long UBND GPMB xây d ng c u 01/10/2005 Biên ngày Vĩnh Tuy (D án 1; 04/7/2006 Chu n b m t b ng và san n n t m) 17 Khu nhà t i phư ng 1 Hoàng 2004- 7487/QĐ-UB 100.211 39A/QĐ-CT7 5.816 5.000 0 Cty c Hoàng Văn Th Mai 2008 04/11/2002 20/6/2005 ph n ĐTXD phát tri n nhà s 7 HN 18 Đ t hàng mua 42 căn 1 Long 2002- 42 căn 11.334 11.334 8.635 8.635 677 Qu đ u h t i s 37 ngõ 67 Biên 2005 tư phát Đ c Giang, qu n tri n Long Biên thành ph

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản