Quyết định số 451/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 451/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 451/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Pháp y quốc gia trực thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 451/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 451/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp ngày 29 tháng 9 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Viện Pháp y quốc gia trên cơ sở Viện Y học tư pháp Trung ương trực thuộc Bộ Y tế. Điều 2. Viện Pháp y quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội và Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Viện Pháp y quốc gia thực hiện giám định pháp y; xây dựng quy chuẩn chuyên môn về giám định pháp y; xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ pháp y cho giám định viên pháp y, hướng dẫn nghiệp vụ pháp y cho các tổ chức giám định pháp y trong toàn quốc và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp. Điều 4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch bổ sung, tăng cường năng lực cho Viện Pháp y quốc gia; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xác định kinh phí đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động để Viện Pháp y quốc gia đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 11/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Y học tư pháp Trung ương.
  2. Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Phan Văn Khải
Đồng bộ tài khoản