Quyết định số 453/QĐ-SGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 453/QĐ-SGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 453/QĐ-SGTVT về việc thành lập ban biên tập trang thông tin điện tử Sở giao thông vận tải do Sở giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 453/QĐ-SGTVT

  1. UBND T NH VĨNH LONG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA S GIAO THÔNG V N T I VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 453/Q -SGTVT Vĩnh Long, ngày 03 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN BIÊN T P TRANG THÔNG TIN I N T S GIAO THÔNG V N T I GIÁM CS GIAO THÔNG V N T I Căn c quy t nh s 1076/2006/Q -UBND ngày 01/06/2006 c a U ban nhân dân t nh Vĩnh Long quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a S Giao thông v n t i t nh Vĩnh Long; Căn c quy t nh s 292/Q -SGTVT ngày 22 tháng 08 năm 2006 và quy t nh s 313/Q -SGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2006 c a S Giao thông v n t i v vi c thành l p Ban biên t p trang thông tin i n t ph c v i u hành và trang thông tin i n t S Giao thông v n t i (Website); Căn c quy t nh s 433/Q -SGTVT ngày 24 tháng 07 năm 2007 c a S Giao thông v n t i v vi c phân công công vi c gi a Giám c và các Phó Giám c; Xét ngh c a Chánh Văn phòng; QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban biên t p trang thông tin i n t S Giao thông v n t i trên cơ s sáp nh p Ban biên t p trang thông tin i n t ph c v i u hành thành l p theo quy t nh s 292/Q -SGTVT ngày 22/8/2006 và Ban biên t p trang thông tin i n t (Website) thành l p theo quy t nh s 313/Q -SGTVT ngày 09/10/2006 c a S Giao thông v n t i g m các ông có tên sau: Trư ng ban: - Ông Tăng Văn L m- Giám cS ; Phó trư ng ban:- Ông Nguy n Văn Long - Phó Giám c; - Ông Ngô Chi n Công – Chánh Văn phòng; Các thành viên: - Ông Võ Văn Quan, Trư ng phòng Qu n lý giao thông; - Ông Nguy n Văn chính, Trư ng phòng V n t i – ATGT; - Ông Hoàng Minh T n, Giám c Ban Qu n lý các DAGT; - Ông Dương Văn Bé, Phó Bí thư ng y S ;
  2. - Ông Lê Thanh Dũng , Cán b qu n tr m ng. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban Biên t p trang thông tin i n t . 2.1 Nhi m v : - Xây d ng quy ch cung c p, biên t p và ph bi n thông tin trên trang thông tin i n t ph c v i u hành và trang tin i n t trên Internet trình Giám c S ban hành và t ch c th c hi n; - Xây d ng k ho ch, n i dung thông tin chuyên ngành phù h p ưa lên các trang thông tin i n t ; - Xây d ng d toán chi phí m b o duy trì ho t ng c a các trang thông tin i n t ; - Ch o vi c cung c p, tin, bài và c p nh t thông tin lên các trang thông tin i n t ; 2.2 Quy n h n : - Xem xét, thNm nh thông tin ưa lên trang thông tin i n t ph c v i u hành và trang tin i n t trên Internet; - ư c s d ng cán b , công ch c, viên ch c c a các ơn v tham gia làm c ng tác viên cho Ban biên t p; - ư c s d ng d u c a S Giao thông v n t i i v i các văn b n c a Ban biên t p khi có ch ký c a Trư ng ban. i u 3. Quy t nh này thay th quy t nh s 292/Q -SGTVT ngày 22/08/2006 và quy t nh 313/Q -SGTVT ngày 29/10/2006 c a S Giao thông v n t i. i u 4. Chánh Văn phòng , th trư ng các phòng, ban và ơn v tr c thu c và các ông có tên i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. KT. GIÁM C PHÓ GIÁM C Nơi nh n : - Như i u 4; - Trang TT T t nh; - TT U S ; - Chi c c K thùy b ; - oàn TN, C u CB, CH lu t gia S ; - Lưu 2.01.01 Tr n Văn Na
Đồng bộ tài khoản