Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
284
lượt xem
81
download

Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng” do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 457/2005/Q -NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 457/2005/Q - NHNN NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH V CÁC T L B O M AN TOÀN TRONG HO T NG C A T CH C TÍN D NG" TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các t ch c tín d ng s 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a v trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nhh v các t l b o m an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các Quy t nh sau ây h t hi u l c thi hành: 1. Quy t nh s 296/1999/Q -NHNN 5 ngày 25/8/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v gi i h n cho vay i v i m t khách hàng c a t ch c tín d ng; 2. Quy t nh s 297/1999/Q -NHNN 5 ngày 25/8/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy nh v các t l b o m an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng; 3. Quy t nh s 381/2003/Q -NHNN ngày 23/4/2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a i, b sung m t s i u, kho n c a Quy nh v các t l b o m an toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng ban hành theo Quy t nh s 297/1999/Q -NHNN 5 ngày 25/8/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c.
 2. 4. Quy t nh s 492/2000/Q -NHNN 5 ngày 28/11/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Quy nh v vi c góp v n, mua c ph n c a t ch c tín d ng. i u 3: Chánh Văn phòng, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, chi nhánh t nh, thành ph , Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Thuý ( ã ký) QUY NNH V CÁC T L B O M AN TOÀN TRONG HO T NG C A T CH C TÍN D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 457/2005/Q -NHNN ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) I. QUY NNH CHUNG i u 1. 1. T ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam (sau ây g i t t là t ch c tín d ng), tr qu tín d ng nhân dân cơ s , ph i duy trì các t l b o m an toàn sau ây: a. T l an toàn v n t i thi u. b. Gi i h n tín d ng i v i khách hàng. c. T l v kh năng chi tr . d. T l t i a c a ngu n v n ng n h n ư c s d ng cho vay trung h n và dài h n. . Gi i h n góp v n, mua c ph n. 2. Các t l b o m an toàn quy nh t i Kho n 1 i u này không bao g m các t l b o m an toàn c a các t ch c tín d ng tr c thu c. 3. Căn c k t qu thanh tra, ki m tra c a Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c v tình hình ho t ng c a t ch c tín d ng, Ngân hàng Nhà nư c có th yêu c u t ch c tín d ng duy trì các t l b o m an toàn cao hơn các m c quy nh t i i u 4 và i u 8 Quy nh này. i u 2. Trong Quy nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau;
 3. 1. T ng tài s n "Có" r i ro g m giá tr tài s n "Có" c a t ch c tín d ng ư c tính theo m c r i ro quy nh t i i u 6 và các cam k t ngo i b ng ư c tính theo m c r i ro quy nh t i i u 5 Quy nh này. 2. Kho n ph i òi là các tài s n "Có" n i b ng hình thành t các kho n ti n g i, cho vay, ng trư c, u tư, chi t kh u, tái chi t kh u và cho thuê tài chính. 3. B t ng s n c a bên vay là nhà c a bên vay, ho c ư c bên vay cho thuê và bên thuê ng ý cho bên cho thuê ư c dùng làm tài s n th ch p trong th i gian thuê. 4. M t khách hàng là m t pháp nhân, cá nhân, h gia ình, t h p tác, doanh nghi p tư nhân, công ty h p danh, các t ch c khác có quan h tín d ng v i t ch c tín d ng. 5. Nhóm khách hàng liên quan bao g m hai ho c nhi u khách hàng có quan h tín d ng v i t ch c tín d ng, thu c m t trong các trư ng h p sau: 5.1. Quan h s h u: 5.1.1. M t khách hàng cá nhân s h u t i thi u 25% v n i u l c a m t khách hàng pháp nhân khác; ho c 5.1.2. M t khách hàng pháp nhân s h u t i thi u 50% v n i u l c a m t khách hàng pháp nhân khác. 5.2. Quan h v qu n tr , i u hành, thành viên: 5.2.1. M t khách hàng cá nhân: a. Là thành viên c a h gia ình theo quy nh t i B Lu t dân s mà h gia ình ang là khách hàng c a t ch c tín d ng; ho c b. Là t viên t h p tác theo quy nh t i B Lu t dân s mà t h p tác ang là khách hàng c a t ch c tín d ng; ho c c. Là thành viên h p danh c a công ty h p danh mà công ty h p danh ang là khách hàng c a t ch c tín d ng; ho c d. Là ch doanh nghi p tư nhân mà doanh nghi p tư nhân ang là khách hàng c a t ch c tín d ng; ho c . ang gi v trí qu n tr , i u hành, ki m soát trong cơ c u t ch c c a m t khách hàng pháp nhân khác c a t ch c tín d ng (Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng giám c (Giám c), Trư ng ban Ban ki m soát i v i doanh nghi p Nhà nư c, công ty c ph n; Ch t ch H i ng thành viên, T ng giám c (Giám c), Trư ng ban ki m soát i v i công ty trách nhi m h u h n có t 2 thành viên tr lên; Ch t ch H i ng qu n tr ho c Ch t ch công ty, T ng giám c (Giám c) i v i công ty trách nhi m h u h n m t thành viên). 5.2.2. M t khách hàng pháp nhân có i di n c a mình ang gi v trí qu n tr , i u hành, ki m soát trong cơ c u t ch c c a m t khách hàng pháp nhân khác c a t ch c
 4. tín d ng (Ch t ch H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng thành viên, T ng giám c (Giám c), Trư ng ban Ban ki m soát). 5.3. T ch c tín d ng ư c quy nh ch t ch và c th hơn quy nh t i Kho n 5 i u này b o m an toàn trong ho t ng ngân hàng. 6. T ng dư n cho vay (k c tr thay cho khách hàng) bao g m dư n cho vay trong h n, dư n cho vay quá h n, dư n cho vay ư c khoanh và dư n cho vay ch x lý c a t ch c tín d ng. 7. T ng m c cho thuê tài chính bao g m dư n cho thuê tài chính trong h n và dư n cho thuê tài chính quá h n c a công ty cho thuê tài chính. 8. H p ng giao d ch lãi su t bao g m các h p ng hoán i lãi su t, h p ng lãi su t kỳ h n, h p ng quy n ch n lãi su t. 9. H p ng giao d ch ngo i t bao g m các h p ng hoán i ngo i t , h p ng kỳ h n ngo i t , h p ng quy n ch n ngo i t . 10. Ch ng khoán u tư là ch ng khoán do t ch c tín d ng n m gi nh m m c ích thu l i t c, không nh m m c ích bán l i trên th trư ng hư ng chênh l ch giá. 11. L i nhu n không chia là ph n l i nhu n ư c xác nh qua ki m toán c a t ch c ki m toán c l p sau khi ã n p thu và trích l p các qu theo quy nh c a pháp lu t, ư c gi l i b sung v n cho t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t. L i nhu n không chia c a t ch c tín d ng c ph n ph i ư c i h i c ông thông qua. 12. L i th thương m i là ph n chênh l ch l n hơn gi a s ti n mua m t tài s n tài chính và giá tr s sách k toán c a tài s n tài chính ó. Tài s n tài chính này ư c ph n ánh y trên b ng cân i c a t ch c tín d ng. 13. OECD: T ch c H p tác Kinh t và Phát tri n (Organization for Economic Cooperation and Developmet). 14. IBRD: Ngân hàng Tái thi t và Phát tri n qu c t (The International Bank for Reconstruction and Development). 15. IADB: Ngân hàng Phát tri n Liên M (Inter-American Development Bank) 16. ADB: Ngân hàng phát tri n Châu Á (Asian Development Bank) 17. AfDB: Ngân hàng phát tri n Châu Phi (Africa Development Bank ) 18. EIB: Ngân hàng u tư Châu Âu (European Investment Bank) 19. EBRD: Ngân hàng tái thi t và Phát tri n Châu Âu (European Bank for Reconstruction and Development). II. QUY NNH C TH
 5. M C I. V N T CÓ i u 3: 1. V n t có c a t ch c tín d ng bao g m: 1.1. V n c p 1: a. V n i u l (v n ã ư c c p, v n ã góp). b. Qu d tr b sung v n i u l . c. Qu d phòng tài chính. d. Qu u tư phát tri n nghi p v . . L i nhu n không chia. V n c p 1 ư c dùng làm căn c xác nh gi i h n mua, u tư vào tài s n c nh c a t ch c tín d ng. 1.2. V n c p 2: a. 50% ph n giá tr tăng thêm c a tài s n c nh ư c nh giá l i theo quy nh c a pháp lu t. b. 40% ph n giá tr tăng thêm c a các lo i ch ng khoán u tư (k c c phi u u tư, v n góp) ư c nh giá l i theo quy nh c a pháp lu t. c. Trái phi u chuy n i ho c c phi u ưu ãi do t ch c tín d ng phát hành th a mãn nh ng i u ki n sau: (i). Có kỳ h n ban u, th i h n còn l i trư c khi chuy n i thành c phi u ph thông t i thi u là 5 năm; (ii) Không ư c m b o b ng tài s n c a chính t ch c tín d ng; (iii) T ch c tín d ng không ư c mua l i theo ngh c a ngư i s h u ho c mua l i trên th trư ng th c p, ho c t ch c tín d ng ch ư c mua l i sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n; (iv) T ch c tín d ng ư c ng ng tr lãi và chuy n lãi lũy k sang năm ti p theo n u vi c tr lãi d n n k t qu kinh doanh trong năm b l ; (v) Trong trư ng h p thanh lý t ch c tín d ng, ngư i s h u trái phi u chuy n i ch ư c thanh toán sau khi t ch c tín d ng ã thanh toán cho t t c các ch n có b o m và không có b o m khác;
 6. (vi) Vi c i u ch nh tăng lãi su t ch ư c th c hi n sau 5 năm k t ngày phát hành và ư c i u ch nh m t (1) l n trong su t th i h n trư c khi chuy n i thành c phi u ph thông. d. Các công c n khác th a mãn nh ng i u ki n sau: (i) Là kho n n mà ch n là th c p so v i các ch n khác: trong m i trư ng h p, ch n ch ư c thanh toán sau khi t ch c tín d ng ã thanh toán cho t t c các ch n có b o m và không b o m khác; (ii) Có kỳ h n ban u t i thi u trên 10 năm; (iii) Không ư c m b o b ng tài s n c a chính t ch c tín d ng; (iv) T ch c tín d ng ư c ng ng tr lãi và chuy n lãi lũy k sang năm ti p theo n u vi c tr lãi d n n k t qu kinh doanh trong năm b l ; (v) Ch n ch ư c t ch c tín d ng tr n trư c h n sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n; (vi) Vi c i u ch nh tăng lãi su t ch ư c th c hi n sau 5 năm k t ngày ký k t h p ng và ư c i u ch nh m t (1) l n trong su t th i h n c a kho n vay. . D phòng chung, t i a b ng 1,25% t ng tài s n "Có" r i ro. 2. Các gi i h n khi xác nh v n t có: 2.1. Gi i h n khi xác nh v n c p 1: V n c p 1 ph i tr i l i th thương m i. 2.2. Gi i h n khi xác nh v n c p 2: a. T ng giá tr các kho n quy nh t i m c c và d, kho n 1.2 i u này t i a b ng 50% giá tr v n c p 1. b. Trong th i gian 5 năm cu i cùng trư c khi n h n thanh toán, chuy n i thành c phi u ph thông giá tr các công c n khác và trái phi u chuy n i ư c tính vào v n c p 2 s ph i kh u tr m i năm 20% giá tr ban u. c. T ng giá tr v n c p 2 t i a b ng 100% giá tr v n c p 1. 3. Các kho n ph i tr kh i v n t có: 3.1. Toàn b ph n giá tr gi m i c a tài s n c nh do nh giá l i theo quy nh c a pháp lu t. 3.2. Toàn b ph n giá tr gi m i c a các lo i ch ng khoán u tư (k c c phi u u tư, v n góp) ư c nh giá l i theo quy nh c a pháp lu t. 3.3. T ng s v n c a t ch c tín d ng u tư vào t ch c tín d ng khác dư i hình th c góp v n, mua c ph n.
 7. 3.4. Ph n góp v n, liên doanh, mua c ph n c a qu u tư, doanh nghi p khác vư t m c 15% v n t có c a t ch c tín d ng. 3.5. Kho n l kinh doanh, bao g m c các kho n l lũy k . M C II. T L AN TOÀN V N T I THI U i u 4. 1. T ch c tín d ng, tr chinh nhánh ngân hàng nư c ngoài, ph i duy trì t l t i thi u 8% gi a v n t có so v i t ng tài s n "Có" r i ro. 2. T i th i i m Quy nh này có hi u l c thi hành, ngân hàng thương m i nhà nư c có t l an toàn v n t i thi u th p hơn m c quy nh t i Kho n 1 i u này thì trong th i h n t i a là 3 năm ph i tăng t l an toàn v n t i thi u b ng m c quy nh. M c tăng t l hàng năm t i thi u b ng m t ph n ba (1/3) s t l còn thi u. 3. Cách xác nh t l an toàn v n t i thi u ư c nêu t i Ph l c A Quy nh này. i u 5. Tài s n "Có" r i ro c a các cam k t ngo i b ng: 1. Các cam k t b o lãnh, tài tr cho khách hàng: 1.1. H s chuy n i: 1.1.1. H s chuy n i 100%: Các cam k t không th h y ngang, thay th hình th c c p tín d ng tr c ti p, nhưng có m c r i ro như c p tín d ng tr c ti p, g m: a. B o lãnh vay. b. B o lãnh thanh toán. c. Các kho n xác nh n thư tín d ng; Thư tín d ng d phòng b o lãnh tài chính cho các kho n cho vay, phát hành ch ng khoán; Các kho n ch p nh n thanh toán bao g m các kho n ch p nh n thanh toán dư i hình th c ký h u, tr các kho n ch p nh n thanh toán h i phi u quy nh t i i m 1.1.3.b Kho n 1 i u này. 1.1.2. H s chuy n i 50%: Các cam k t không th h y ngang i v i trách nhi m tr thay c a t ch c tín d ng, g m: a. B o lãnh th c hi n h p ng. b. B o lãnh d th u. c. B o lãnh khác. d. Thư tín d ng d phòng ngoài thư tín d ng quy nh t i i m 1.1.1.c Kho n 1 i u này. . Các cam k t khác có th i h n ban u t 1 năm tr lên.
 8. 1.1.3. H s chuy n i 20%: Các cam k t liên quan n thương m i, g m: a. Thư tín d ng không h y ngang. b. Ch p nh n thanh toán h i phi u thương m i ng n h n, có b o m b ng hàng hóa. c. B o lãnh giao hàng. d. Các cam k t khác liên quan n thương m i. 1.1.4. H s chuy n i 0%: a. Thư tín d ng có th h y ngang. b. Các cam k t có th h y ngang vô i u ki n khác, có th i h n ban u dư i 1 năm. 1.2. H s r i ro: H s r i ro c a giá tr các cam k t ngo i b ng sau khi chuy n i theo quy nh t i kho n 1.1.1, 1.1.2 và kho n 1.1.3 i u này như sau: 1.2.1 ư c Chính ph Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam b o lãnh ho c ư c b o m hoàn toàn b ng ti n m t, s ti t ki m, ti n ký qu , gi y t có giá do Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam phát hành: H s rui ro là 0%. 1.2.2. Có tài s n b o m b ng B t ng s n c a bên vay: H s r i ro 50%. 1.2.3. Trư ng h p khác: H s r i ro 100%. 2. Các h p ng giao d ch lãi su t và h p ng giao d ch ngo i t : 2.1. H s chuy n i: 2.1.1. H p ng giao d ch lãi su t: a. Có kỳ h n ban u dư i 1 năm: 0,5% b. Có kỳ h n ban u t 1 năm n dư i 2 năm: 1,0% c. Có kỳ h n ban u t 2 năm tr lên: 1,0% cho ph n kỳ h n dư i 2 năm c ng thêm (+) 1,0% cho m i năm ti p theo. 2.1.2. H p ng giao d ch ngo i t : a. Có kỳ h n ban u dư i 1 năm: 2,0% b. Có kỳ h n ban u t 1 năm n dư i 2 năm: 5,0% c. Có kỳ h n ban u t 2 năm tr lên: 5,0% cho ph n kỳ h n dư i 2 năm c ng thêm (+) 3,0% cho m i năm ti p theo.
 9. 2.2. H s r i ro: H s r i ro i v i giá tr các h p ng giao d ch lãi su t và h p ng giao d ch ngo i t sau khi chuy n i nêu t i kho n 2.1 i u này là 100%. i u 6. Tài s n "Có" ư c phân nhóm theo các m c r i ro như sau: 1. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 0% g m: a. Ti n m t. b. Vàng. c. Ti n g i b ng ng Vi t Nam c a các t ch c tín d ng nhà nư c ã duy trì t i Ngân hàng chính sách xã h i theo Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác. d. Các kho n cho vay b ng v n tài tr , y thác u tư theo các h p ng y thác trong ó t ch c tín d ng ch hư ng phí y thác và không ch u r i ro. . Các kho n ph i òi b ng ng Vi t Nam i v i Chính ph Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. e. Các kho n chi t kh u, tái chi t kh u gi y t có giá do chính t ch c tín d ng phát hành. g. Các kho n ph i òi b ng ng Vi t Nam ư c b o m b ng gi y t có giá do chính t ch c tín d ng phát hành; Các kho n ph i òi ư c b o m hoàn toàn b ng ti n m t, s ti t ki m, ti n ký qu , gi y t có giá do Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam phát hành. h. Các kho n ph i òi i v i Chính ph Trung ương, Ngân hàng Trương ương các nư c thu c kh i OECD. i. Các kho n ph i òi ư c b o m b ng ch ng khoán c a Chính ph Trung ương các nư c thu c kh i OECD ho c ư c b o lãnh b i Chính ph Trung ương các nư c thu c kh i OECD. 2. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 20% g m: a. Các kho n ph i òi i v i t ch c tín d ng khác trong nư c và nư c ngoài, i v i t ng lo i ng ti n. b. Các kho n ph i òi i v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Các kho n ph i òi b ng ngo i t i v i Chính ph Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. c. Các kho n ph i òi ư c b o m b ng gi y t có giá do t ch c tín d ng khác thành l p t i Vi t Nam phát hành. d. Các kho n ph i òi i v i t ch c tài chính nhà nư c; các kho n ph i òi ư c b o m b ng gi y t có giá do các t ch c tài chính nhà nư c phát hành.
 10. . Kim lo i quý (tr vàng), á quý. e. Ti n m t ang trong quá trình thu. g. Các kho n ph i òi i v i các ngân hàng IBRD, IADB, ADB, AfDB, EIB, EBRD và Các kho n ph i òi ư c các ư c các ngân hàng này b o lãnh ho c ư c b o m b ng ch ng khoán do các ngân hàng này phát hành. Các kho n ph i òi i v i các ngân hàng ư c thành l p các nư c thu c kh i OECD và các kho n ph i òi ư c b o lãnh b i các ngân hàng này. i. Các kho n ph i òi i v i các công ty ch ng khoán ư c thành l p các nư c thu c kh i OECD có tuân th nh ng th a thu n qu n lý và giám sát v v n trên cơ s r i ro và nh ng kho n ph i òi ư c các công ty này b o lãnh. k. Các kho n ph i òi i v i các ngân hàng ư c thành l p ngoài các nư c thu c kh i OECD, có th i h n còn l i dư i 1 năm và các kho n ph i òi có th i h n còn l i dư i 1 năm ư c các ngân hàng này b o lãnh. 3. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 50% g m: a. Các kho n u tư cho d án theo h p ng, quy nh t i Ngh nh s 79/2002/N - CP ngày 25/10/2002 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a công ty tài chính. b. Các kho n ph i òi có b o m b ng B t ng s n c a bên vay. 4. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 100% g m: a. Các kho n c p v n i u l cho các công ty tr c thu c không ph i là t ch c tín d ng, có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p. b. Các kho n u tư dư i hình th c góp v n, mua c ph n vào các doanh nghi p, t ch c kinh t khác. c. Các kho n ph i òi i v i các ngân hàng ư c thành l p các nư c không thu c kh i OECD, có th i h n còn l i t 1 năm tr lên. d. Các kho n ph i òi i v i chính quy n Trung ương c a các nư c không thu c kh i OECD, tr trư ng h p cho vay b ng ng b n t và ngu n cho vay cũng b ng ng b n t c a các nư c ó. .B t ng s n, máy móc, thi t b và tài s n c nh khác. e. Các kho n ph i òi khác ngoài các kho n ph i òi quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 và Kho n 3 i u này. M C III. GI I H N TÍN D NG I V I KHÁCH HÀNG i u 7.
 11. 1. Căn c Quy nh này và th c t ho t ng, chi n lư c phát tri n, t ch c tín d ng, tr chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, ph i xây d ng chính sách n i b v các tiêu chí xác nh m t khách hàng và nhóm khách hàng liên quan, các gi i h n tín d ng áp d ng i v i m t khách hàng và nhóm khách hàng liên quan, bao g m các n i dung sau ây: a. Tiêu chí xác nh m t khách hàng và nhóm khách hàng liên quan. b. Các gi i h n tín d ng áp d ng i v i m t khách hàng và m t nhóm khách hàng có liên quan. c. H n m c, t l cho vay, b o lãnh t i a trong t ng dư n tín d ng iv im t ngành kinh t ho c m t khu v c kinh t . d. Chi n lư c a d ng hóa tài s n "Có", chính sách và cách th c theo dõi i v i các kho n cho vay, b o lãnh vư t quá 5% v n t có c a t ch c tín d ng. . Kho n cho vay và t ng các kho n cho vay vư t quá 10% v n t có c a t ch c tín d ng ph i ư c H i ng qu n tr ho c Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng qu n tr y quy n thông qua. e. Trư ng h p các khách hàng có liên quan có quan h kinh t ph thu c, t ch c tín d ng c n ánh giá th n tr ng, ch t ch ưa ra các quy t nh chính xác b o m an toàn trong ho t ng ngân hàng. 2. Ít nh t 6 tháng m t l n ho c trong trư ng h p c bi t, c n thi t, H i ng qu n tr t ch c tín d ng xem xét ánh giá l i tình hình và vi c th c hi n chính sách này c a t ch c tín d ng. i u 8. 1. Gi i h n cho vay, b o lãnh: 1.1. T ng dư n cho vay c a t ch c tín d ng i v i m t khách hàng không ư c vư t quá 15% v n t có c a t ch c tín d ng. T ng m c cho vay và b o lãnh c a t ch c tín d ng i v i m t khách hàng không ư c vư t quá 25% v n t có c a t ch c tín d ng. 1.2. T ng dư n cho vay c a t ch c tín d ng i v i m t nhóm khách hàng có liên quan không ư c vư t quá 50% v n t có c a t ch c tín d ng, trong ó m c cho vay i v i m t khách hàng không ư c vư t quá t l quy nh t i kho n 1.1. i u này. T ng m c cho vay và b o lãnh c a t ch c tín d ng i v i m t nhóm khách hàng có liên quan không ư c vư t quá 60% v n t có c a t ch c tín d ng. 1.3. T ng dư n cho vay c a chi nhánh ngân hàng nư c ngoài i v i m t khách hàng t i a không ư c vư t quá 15% v n t có c a ngân hàng nư c ngoài.
 12. T ng m c cho vay và b o lãnh c a chi nhánh ngân hàng nư c ngoài i v i m t khách hàng không ư c vư t quá 25% v n t có c a ngân hàng nư c ngoài. T ng dư n cho vay c a chi nhánh ngân hàng nư c ngoài i v i nhóm khách hàng có liên quan không ư c vư t quá 50% v n t có c a ngân hàng nư c ngoài, trong dó m c cho vay i v i m t khách hàng không ư c vư t quá 15% v n t có c a ngân hàng nư c ngoài. T ng m c cho vay và b o lãnh c a chi nhánh ngân hàng nư c ngoài i v i m t nhóm khách hàng có liên quan không ư c vư t quá 60% v n t có c a ngân hàng nư c ngoài. 2. Gi i h n cho thuê tài chính: 2.1. T ng m c cho thuê tài chính i v i m t khách hàng không ư c vư t quá 30% v n t có c a công ty cho thuê tài chính. 2.2. T ng m c cho thuê tài chính i v i m t nhóm khách hàng có liên quan không ư c vư t quá 80% v n t có c a công ty cho thuê tài chính, trong ó m c cho thuê tài chính i v i m t khách hàng không ư c vư t quá t l quy nh t i Kho n 2.1 i u này. i u 9. Các gi i h n quy nh t i i u 8 Quy nh này không áp d ng i v i trư ng h p sau ây: 1. Các kho n cho vay, cho thuê tài chính t các ngu n v n y thác c a Chính ph , c a các t ch c khác. 2. Các kho n cho vay i v i Chính ph Vi t Nam. 3. Các kho n cho vay các t ch c tín d ng khác ho t ng t i Vi t Nam, có th i h n dư i 1 năm. 4. Các kho n cho vay có b o m b ng trái phi u Chính ph ho c trái phi u do Chính ph các nư c thu c kh i OECD phát hành. 5. Các kho n cho vay có b o m y b ng ti n g i, k c ti n g i ti t ki m, ti n ký qu t i t ch c tín d ng. 6. Các kho n cho vay có b o m y b ng ch ng khoán nh n n do chính t ch c tín d ng phát hành. 7. Các kho n cho vay vư t m c 15% v n t có ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh c th ; các kho n cho vay và b o lãnh vư t m c 25% v n t có c a t ch c tín d ng ã ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n trư c b ng văn b n. i u 10. T i th i i m Quy nh này có hi u l c thi hành, t ch c tín d ng ã cho vay, cho vay và b o lãnh, cho thuê tài chính vư t quá các t l quy nh t i i u 8 Quy nh này thì không ư c ti p t c cho vay, b o lãnh, cho thuê tài chính i v i khách hàng có các t l vư t m c quy nh nói trên, ng th i trong th i h n t i a là
 13. ba (3) năm, ph i có bi n pháp t i u ch nh m b o th c hi n úng các t l quy nh, tr trư ng h p ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. M C IV. T L V KH NĂNG CHI TR i u 11. T ch c tín d ng ph i căn c các quy nh t i Quy nh này, các quy nh khác c a pháp lu t và th c t ho t ng ban hành quy nh n i b v qu n lý kh năng chi tr , b o m an toàn trong ho t ng ngân hàng. Quy nh n i b v qu n lý kh năng chi tr c a t ch c tín d ng ph i có các n i dung sau: 1. Ph i t ch c m t b ph n (t c p phòng ho c tương ương tr lên) th c hi n vi c qu n lý chi n lư c và chính sách b o m kh năng chi tr do m t cán b t c p phòng ho c tương ương tr lên i u hành hàng ngày và do m t thành viên c a Ban T ng giám c (Ban Giám c) ph trách qu n lý. 2. ưa ra các d ki n và phương án (k c phương án d phòng) th c hi n b o m kh năng chi tr , thanh kho n trong trư ng h p x y ra thi u h t t m th i kh năng chi tr , cũng như trong trư ng h p kh ng ho ng v thanh kho n. 3. Thi t l p h th ng c nh báo s m v tình tr ng thi u h t t m th i kh năng chi tr và các gi i pháp x lý t i ưu. 4. Các chính sách quy nh v qu n lý ngân qu , thu, chi và ngu n v n hàng ngày và các chính sách quy nh v vi c n m gi các gi y t có giá có kh năng thanh kho n cao. 5. Các gi i pháp và chính sách trong vi c ki m soát và duy trì kh năng chi tr iv i t ng lo i ti n t , vàng. i u 12. T ch c tín d ng ph i thư ng xuyên m b o t l v kh năng chi tr i v i t ng lo i ng ti n, vàng như sau: 1. T l t i thi u 25% gi a giá tr các tài s n "Có" có th thanh toán ngay và các tài s n "N " s n h n thanh toán trong th i gian 1 tháng ti p theo. 2. T l t i thi u b ng 1 gi a t ng tài s n "Có" có th thanh toán ngay trong kho ng th i gian 7 ngày làm vi c ti p theo và t ng tài s n N ph i thanh toán trong kho ng th i gian 7 ngày làm vi c ti p theo. i u 13. 1. Tài s n "Có" có th thanh toán ngay bao g m: a. Ti n m t. b. Vàng. c. Ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c.
 14. d. S chênh l ch l n hơn gi a ti n g i không kỳ h n t i t ch c tín d ng khác và ti n g i không kỳ h n nh n c a t ch c tín d ng ó. . Ti n g i có kỳ h n t i t ch c tín d ng khác n h n thanh toán. e. Các lo i ch ng khoán do Chính ph Vi t Nam phát hành ho c ư c Chính ph Vi t Nam b o lãnh: (i) Có th i h n còn l i t 1 năm tr xu ng: 100% giá tr trên s sách k toán. (ii) Có th i h n còn l i trên 1 năm: 95% giá tr trên s sách k toán. g. Các lo i ch ng khoán do t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam phát hành ho c b o lãnh: (i) Có th i h n còn l i t 1 tháng tr xu ng: 100% giá tr trên s sách k toán. (ii) Có th i h n còn l i trên 1 tháng n 1 năm: 95% giá tr trên s sách k toán. (iii) Có th i h n còn l i trên 1 năm: 90% giá tr trên s sách k toán. h. Các lo i ch ng khoán do Chính ph các nư c thu c kh i OECD phát hành: (i) Có th i h n còn l i t 1 năm tr xu ng: 100% giá tr trên s sách k toán. (ii) Có th i h n còn l i trên 1 năm: 95% giá tr trên s sách k toán. i. Các lo i ch ng khoán do các ngân hàng c a các nư c thu c kh i OECD phát hành: (i) Có th i h n còn l i t 1 tháng tr xu ng: 100% giá tr trên s sách k toán. (ii) Có th i h n còn l i trên 1 tháng n 1 năm: 95% giá tr trên s sách k toán. (iii) Có th i h n còn l i trên 1 năm: 90% giá tr trên s sách k toán. k. Các h i phi u c a b ch ng t thanh toán hàng xu t khNu ã ư c ngân hàng nư c ngoài ch p nh n thanh toán, có th i h n còn l i t 01 tháng tr xu ng: 100% s ti n ghi trên h i phi u. 1. 80% các kho n cho vay có b o m, cho thuê tài chính, s n h n thanh toán (g c, lãi) trong th i gian 1 tháng. m. 75% các kho n cho vay không có b o m, n h n thanh toán. n. Các lo i ch ng khoán khác: (i) Có th i h n còn l i dư i 1 tháng: 100% (ii) Có th i h n còn l i t 1 tháng n 1 năm: 90%
 15. (iii) Có th i h n còn l i trên 1 năm: 85% 0. Các kho n khác n h n ph i thu. 2. Tài s n "N " ph i thanh toán bao g m: a. S chênh l ch l n hơn gi a ti n g i nh n c a t ch c tín d ng khác và ti n g i t i t ch c tín d ng ó n h n thanh toán. b. 15% ti n g i không kỳ h n c a t ch c (tr ti n g i c a t ch c tín d ng khác), cá nhân. c. Giá tr các cam k t cho vay c a t ch c tín d ng n h n th c hi n. d. T t c các tài s n "N " khác s n h n thanh toán. 3. T ch c tín d ng căn c quy nh t i Kho n 1 và 2 i u này th c hi n t l kh năng chi tr i v i t ng lo i ng ti n quy nh t i i u 12 và phân tích các tài s n "Có" có th thanh toán ngay và tài s n "N " ph i thanh toán trong các kho ng th i gian quy nh t i i u 14 Quy nh này. i u 14. 1. T ch c tín d ng ph i xây d ng b ng phân tích các tài s n "Có" có th thanh toán ngay và các tài s n "N " ph i thanh toán i v i t ng lo i ng ti n, trong nh ng kho ng th i gian sau; a. Trong ngày hôm sau. b. T 2 n 7 ngày. c. T 8 ngày n 1 tháng. d. T 1 tháng n 3 tháng. . T 3 tháng n 6 tháng. 2. B ng phân tích tài s n "Có" có th thanh toán ngay và các tài s n "N " ph i thanh toán i v i t ng lo i ng ti n, trong nh ng kho ng th i gian quy nh t i Kho n 1 i u này ư c quy nh t i Ph l c B, Quy nh này. M C V. T L T I A C A NGU N V N NG N H N Ư C S D NG CHO VAY TRUNG H N VÀ DÀI H N i u 15. 1. T l t i a c a ngu n v n ng n h n t ch c tín d ng ư c s d ng cho vay trung h n và dài h n: a. Ngân hàng thương m i: 40%
 16. b. T ch c tín d ng khác: 30% 2. Ngu n v n ng n h n c a t ch c tín d ng ư c s d ng cho vay trung h n và dài h n bao g m: a. Ti n g i không kỳ h n, có kỳ h n dư i 12 tháng c a t ch c (k c t ch c tín d ng khác), cá nhân. b. Ti n g i ti t ki m không kỳ h n, có kỳ h n dư i 12 tháng c a cá nhân. c. Ngu n v n huy ng dư i hình th c phát hành gi y t có giá ng n h n. d. Ph n chênh l ch l n hơn gi a s ti n vay c a t ch c tín d ng khác và ti n cho t ch c tín d ng ó vay có kỳ h n dư i 12 tháng. 3. Trư ng h p t ch c tín d ng s d ng ngu n v n ng n h n cho vay trung h n và dài h n theo ch nh c a Chính Ph , th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. T ch c tín d ng s d ng ngu n v n ng n h n cho vay trung h n và dài h n cao hơn t l quy nh t i Kho n 1 i u này ph i có văn b n ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n, trong ó nêu rõ lý do, t l t i a và các bi n pháp qu n lý áp ng kh năng chi tr . Ngân hàng Nhà nư c ch có th xem xét, ch p thu n ngh nói trên c a t ch c tín d ng ã tuân th các t l khác v b o m an toàn trong ho t ng ngân hàng, có t l n x u (NPL) dư i 3% t ng dư n và có h th ng qu n lý tài s n "Có", tài s n"N " t t. M C VI. GI I H N GÓP V N, MUA C PH N i u 16. 1. T ch c tín d ng ư c dùng v n i u l và qu d tr u tư vào các doanh nghi p, qu u tư, u tư d án và vào các t ch c tín d ng khác (sau ây g i là kho n u tư thương m i) dư i các hình th c góp v n u tư, liên doanh, mua c ph n theo quy nh t i Quy nh này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. 2. Quy t nh u tư thương m i c a t ch c tín d ng ph i ư c thNm nh, ánh giá k c a Ban i u hành và ư c H i ng qu n tr t ch c tín d ng thông qua. i u 17. 1. M c u tư vào m t kho n u tư thương m i c a t ch c tín d ng t i a không ư c vư t quá 11% v n i u l c a doanh nghi p, qu u tư ho c 11% giá tr d án u tư. 2. T ng m c u tư trong t t c các kho n u tư thương m i c a t ch c tín d ng không ư c vư t quá 40% v n i u l và qu d tr c a t ch c tín d ng. 3. T ch c tín d ng u tư vào m t kho n u tư thương m i vư t quá t l quy nh t i Kho n 1 i u này ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n trư c b ng văn b n
 17. v i i u ki n kho n u tư ó là h p lý và t ch c tín d ng ã ch p hành các t l an toàn trong ho t ng ngân hàng, có t l n x u (NPL) t 3% t ng dư n tr xu ng. i u 18. T ch c tín d ng ã góp v n u tư, liên doanh, mua c ph n c a doanh nghi p, qu u tư, u tư d án và vào các t ch c tín d ng khác cao hơn các m c quy nh t i i u 17 Quy nh này thì không ư c ti p t c góp v n liên doanh, mua c ph n trong th i gian có các t l vư t m c quy nh nói trên, ng th i trong th i gian t i a (2) năm k t ngày Quy nh này có hi u l c thi hành ph i có bi n pháp t i u ch nh th c hi n úng quy nh, tr trư ng h p ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. M C VII. BÁO CÁO, X LÝ VI PH M i u 19. T ch c tín d ng báo cáo th c hi n các quy nh v t l b o m an toàn theo quy nh hi n hành c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v Ch báo cáo th ng kê áp d ng i v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c tín d ng. i u 20. T ch c tín d ng vi ph m nh ng quy nh t i Quy nh này, tùy theo tính ch t, m c vi ph m, s b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. III. I U KHO N THI HÀNH i u 21. Vi c s a i, b sung các i u, kho n c a Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. PH L C A: CÁCH XÁC NNH T L AN TOÀN V N T I THI U A. V n t có d tính t l an toàn v n t i thi u c a Ngân hàng thương m i A: 1. V n c p 1: on v tính: t ng Kho n m c S ti n a. V n i u l (v n ã ư c c p, v n ã góp) 200 b. Qu d tr b sung v n i u l 30 c. Qu d phòng tài chính 30 d. Qu u tư phát tri n nghi p v 20 e. L i nhu n không chia 10 T ng c ng 290 - Gi i h n khi xác nh v n c p 1;
 18. NHTM A mua l i m t kho n tài s n tài chính c a doanh nghi p B v i s ti n là 100 t ng. Giá tr s sách c a kho n tài s n tài chính c a doanh nghi p B t i th i i m mua l i là 50 t ng. V y l i th thương m i c a doanh nghi p B là 50 t d ng (100 t ng - 50 t ng) V n c p 1 c a NHTM A là: 290 t ng - 50 t ng = 240 t ng 2. V n c p 2: ơn v tính: t ng Kho n m c S ti n T l S ti n ư c tính tăng thêm tính vào v n c p 2 a. Giá tr tăng thêm c a TSC ư c 50 50% 25 nh giá l i theo quy nh c a pháp lu t b. Giá tr tăng thêm c a các lo i ch ng 25 40% 10 khoán u tư (k c c phi u u tư, v n góp) ư c nh giá l i theo quy nh c a pháp lu t c. Trái phi u chuy n i ho c c phi u 15 ưu ãi do TCTD phát hành có th i h n còn l i 6 năm d. Các công c n khác có th i h n còn 15 l i 10 năm . D phòng chung 10 T ng c ng 75 V n t có c a NHTMA = V n c p 1 + V n c p 2 = 240 t ng + 75 t ng 3. Các kho n ph i lo i tr kh i v n t có: - NHTM A mua c ph n c a 4 TCTD khác v i t ng s ti n là: 40 t ng. - NHTM A góp v n, liên doanh v i các DN khác v i t ng s ti n là 60 t ng, b ng 19,04% v n t có c a NHTM A. M c 15% v n t có c a NHTM A là 47,25 t ng (315 t ng x 15%). Ph n góp v n, liên doanh v i các DN khác vư t m c 15% v n t có c a NHTM A là 12,75 t d ng (60 t ng - 47,25 t ng) V n t có tính t l an toàn v n t i thi u (A) = V n t có - Các kho n ph i lo i tr kh i v n t có. A = 315 t ng - 40 t ng - 12,75 t ng = 262,25 t ng
 19. B - Giá tr tài s n "Có" r i ro n i b ng (B) ơn v tính; t ng Kho n m c Giá tr H s Giá tr tài s n s sách r i ro "Có" r i ro 1. Nhóm TSC có h s r i ro % a. Ti n m t 100 0% 0 b. Vàng 45 0% 0 c. Ti n g i t i NHCS XH theo Ngh nh s 25 0% 0 78/2002/N -CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph d. u tư vào tín phi u NHNN VN 20 0% 0 . Các kho n cho vay b ng v n tài tr , y thác 25 0% 0 u tư c a CP, trong ó TCTD ch hư ng phí y thác và không ch u r i ro e. Cho vay DNNN B b ng VN ư cb o m 15 0% 0 b ng tín phi u c a chính TCTD g. Các kho n cho vay ư c b o d m b ng gi y 25 0% 0 t có giá do CP Vi t Nam, KBNN phát hành 2. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 20% a. Các kho n cho vay b ng VN iv i 400 20% 80 TCTD khác trong nư c b. Các kho n cho vay UBND t nh 300 20% 60 c. Cho vay b ng ngo i t i v i CP VN 200 20% 40 d. Các kho n ph i òi ư c m b o b ng gi y 100 20% 20 t có giá do TCTD khác thành l p t i VN phát hành . Các kho n ph i òi i v i t ch c tài chính 60 20% 12 Nhà nư c e. Kim lo i quý (tr vàng), á quý 100 20% 20 g. Ti n m t ang trong quá trình thu 50 20% 10 3. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 50% a. Các kho n u tư cho d án theo h p ng, 100 50% 50 theo quy nh t i Ngh nh s 79/2002/N -CP ngày 25/10/2002 c a CP v t ch c và ho t ng c a Công ty tài chính b. Các kho n cho vay có b o m b ng B t 800 50% 400
 20. ng s n c a bên vay 4. Nhóm tài s n "Có" có h s r i ro 100% a. T ng s ti n ã c p v n i u l cho các công 300 100% 300 ty tr c thu c có tư cách pháp nhân, h ch toán cl p b. Các kho n u tư dư i hình th c góp v n, 100 100% 100 mua c ph n vào các doanh nghi p, t ch c kinh t khác c. Máy móc, thi t b 100 100% 100 d. B t ng s n và tài s n c nh khác 200 100% 200 . Các tài s n "Có" khác 400 100% 400 T ng c ng (B) 1.792 C. Giá tr tài s n "Có" r i ro c a các cam k t ngo i b ng (C) 1. Các cam k t b o lãnh, tài tr cho khách hàng (C1) ơn v tính: t ng Kho n m c Giá tr H s H s Giá tr TSC s chuy n r i ro r i ro n i sách i b ng tương ng a. B o lãnh cho Công ty B vay v n theo 100 100% 0% 0 ch nh c a CP b. B o lãnh cho Công ty B thanh toán 200 100% 100% 200 ti n hàng nh p khNu c. Phát hành thư tín d ng d phòng b o 150 100% 100% 150 lãnh cho Công ty A vay v n d. B o lãnh cho Công ty B th c hi n 100 50% 0% 0 h p ng theo ch nh c a CP . B o lãnh cho Công ty B d th u 100 50% 100% 50 e. Các cam k t không th h y ngang i 80 50% 100% 40 v i trách nhi m tr thay c a TCTD, có th i h n ban u t 1 năm tr lên g. Phát hành thư tín d ng không th h y 100 20% 100% 20 ngang cho Công ty B nh p khNu hàng hóa h. Ch p nh n thanh toán h i phi u 80 20% 100% 16 thương m i ng n h n, có b o m b ng
Đồng bộ tài khoản