Quyết định số 458/2000/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 458/2000/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 458/2000/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 458/2000/QĐ-TCHQ

 1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 458/2000/Q -TCHQ Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2000 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 458/2000/Q -TCHQ NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2000 V VI C S A I, B SUNG GIÁ T I THI U CÁC M T HÀNG KHÔNG THU C DANH M C M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u qui nh t i i u 7 Ngh nh 54 /CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 54 /CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997 ; Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính quy nh th m quy n n nh giá tính thu c a T ng c c H i quan; Căn c i u 3 Quy t nh s 481/1999/Q - TCHQ ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Xét ngh c a ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u. QUY T NNH i u 1: i u ch nh giá tính thu t i thi u m t s m t hàng t i B ng giá tính thu ban hành kèm theo Quy t nh s 481/1999/Q -TCHQ ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và b sung giá tính thu t i thi u m t hàng m i phát sinh theo danh m c kèm theo quy t nh này. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các ông C c trư ng C c Ki m tra - Thu thu XNK, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê M nh Hùng ( ã ký) B NG GIÁ S A I, B SUNG B NG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 481/1999/Q -TCHQ NGÀY 29/12/1999 (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2000/Q -TCHQ ngày 5 tháng 10 năm 2000 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan )
 2. Tên hàng VT Giá TT (USD) Chương 6 * Hoa tươi c t cành các lo i - Hoa Lan, hoa H ng, hoa Tuylip Cành 0,20 - Các lo i hoa tươi khác Cành 0,15 Chương 7 * S n (mỳ) - Lo i tươi t n 20,00 - Lo i khô (thái, lát ,...) t n 60,00 * Hu b khung giá dưa c i qui nh t i chương 7 b ng giá 481/1999/Q -TCHQ Chương 10 * Ngô h t t n 130,00 Chương 12 * G ng tươi kg 0,10 Chương 20 * Các lo i trái cây óng h p (tr lo i nư c trái cây, nư c qu ép óng h p) tính b ng 150% trái cây tươi cùng lo i qui nh t i chương 8 c a b ng giá ban hành kèm theo Quy t nh s 481/1999/Q -TCHQ. Chương 21
 3. * Mỳ chính : + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t : -Mì chính (b t ng t) ã óng gói trong bao bì dư i 25 kg t n 1.000,00 -Mì chính (b t ng t) óng trong bao bì t 25Kg tr lên tính b ng 80% lo i trên + Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 90% lo i do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t. * Trà sâm lo i ã óng gói kg 21,00 * Trà sâm linh chi lo i ã óng gói kg 25,00 Chương 24 * Thu c lá lá chưa tư c c ng : + Do Trung Qu c, Campuchia s n xu t t n 700,00 + Do các nư c khác s n xu t t n 1.000,00 * Thu c lá lá ã tư c c ng : + Do Trung Qu c, Campuchia s n xu t t n 1.500,00 + Do các nư c khác s n xu t t n 2.000,00 * Thu c lá s i các lo i : + Do Trung Qu c, Campuchia s n xu t t n 2.500,00 + Do các nư c khác s n xu t t n 4.000,00 * Thu c lá s i lo i v n tính b ng 60% thu c lá s i nêu trên * C ng thu c lá + Do Trung Qu c, Campuchia s n xu t t n 300,00 + Do các nư c khác s n xu t t n 350,00 Chương 25 *Xi măng tr ng ã óng bao - Lo i PC40 t n 80,00
 4. - Lo i PC 30 t n 70,00 - Lo i PC 25 t n 60,00 - Lo i khác t n 60,00 * Mu i tinh khi t (Natriclorua nguyên ch t) t n 100,00 * Các lo i mu i khác t n 25,00 Chương 33 Hu b khung giá m phNm Shiseido, m phNm các hi u khác qui nh t i i m b, i m c m c 4 chương 33 b ng giá 481/1999/Q -TCHQ và áp d ng khung giá sau : * M phNm Shiseido: - Ch t làm tr ng răng SUCCESSFUL 100ml 0,80 -D u: + D u g i u, d u x ã óng trong bao bì hi u SUCCESSFUL, GERVAS, LAFFAIR, JC, Jing - Long -- ã óng trong bao bì bán l lít 1,50 -- Chưa óng trong bao bì bán l lít 1,00 + D u vu t tóc lít 2,50 + D u massage thân th SUCCESSFUL lít 8,50 - Kem : + Kem dư ng da SUCCESSFUL 100gr 1,20 + Kem dư ng vùng m t SUCCESSFUL lít 16,00 + Kem tr m n SUCCESSFUL 100gr 1,50 + Kem ch ng n ng SUCCESSFUL lít 10,00 + Kem tr ng da toàn thân SUCCESSFUL 100gr 0,50 + Kem t m GERVAS, LAFFAIR, JC, Jin-Long -- ã óng trong bao bì bán l lít 1,00 -- Chưa óng trong bao bì bán l lít 0,70 + Kem r a m t hi u IQ -- ã óng trong bao bì bán l kg 10,00 -- Chưa óng trong bao bì bán l kg 7,00
 5. + Kem dư ng tóc lít 2,00 - S a t m SUCCESSFUL lít 1,00 - M phNm d ng nư c: + Nư c thơm SUCCESSFUL 100ml 2,00 + Nư c làm m m da lít 3,00 + Nư c r a móng tay lít 2,50 - Ph n: + Ph n thơm thoa thân th GERVAS, LAFFAIR, JC kg 1,20 + Ph n rôm 100gr 0,20 + Ph n trang i m JIN-LONG, IQ, SUCCESSFUL gr 0,03 + Ph n n n SUCCESSFUL gr 0,20 + Ph n h ng JIN-LONG gr 0,02 - Sơn móng tay ml 0,03 * M phNm các hi u khác, lo i khác chưa ư c qui nh c th trên: - Bút chì: + Bút chì k m t, môi cây 0,50 + Bút chì k lông mày cây 0,30 - Dung d ch làm mát da, săn da lít 10,00 - D u các lo i: + D u dư ng da d ng viên 100viên 1,40 + D u dư ng da d ng nư c lít 3,00 + D u t m, s a t m lít 2,50 +D ug i u, d u x : -- Chưa óng trong bao bì bán l lít 1,40 -- ã óng trong bao bì bán l lít 2,00 - Kem: + Kem l t da lít 4,20 + Kem trang i m (kem n n, kem lót) gr 0,02 + Kem ch ng n ng khi t m bi n lít 4,20 + Kem dư ng tóc kg 10,00
 6. + Kem tNy trang (d ng cát dùng tNy t bào ch t) lít 7,00 + Kem thoa m t : dư ng da, ch ng nhăn gr 0,03 + Kem dư ng da toàn thân lít 8,50 + Kem c o lông m t, làm m n da kg 10,00 + Kem mát xa làm tan m kg 25,00 - M phNm dư ng tóc: gôm (keo), gel, mousse kg 2,00 - Ph n + Ph n trang i m (ph n n n, lót) gr 0,15 + Ph n m t, ph n má gr 0,10 + Ph n thơm thoa ngư i kg 4,00 + Mascara cây 2,00 - Son: + Son môi các lo i cây 1,00 + Son bóng cây 0,50 - S a: + S a nư c tNy trang lít 10,00 + S a dư ng da các lo i lít 4,20 + S a ch ng n ng khi t m bi n lít 4,20 - Sơn, dư ng móng tay ml 0,07 - Thu c nhu m tóc lít 10,00 - Vaselin thoa da lít 2,00 Chương 37 * Phim hi u Kodak + Phim màu Kodak ProImage, Kodak ProFoto cu n 1,20 Chương 39 * ng nh a PVC( ư ng kính trong) thông thư ng
 7. - Phi dư i10 mm mét 0,15 - Phi t 10 mm n dư i 16 mm mét 0,20 - Phi 16mm n dư i 25mm mét 0,25 - Phi 25mm n dư i 30mm mét 0,35 - Phi 30mm n dư i 50mm mét 0,45 - Phi 50 mm n dư i 60mm mét 0,65 - Phi 60mm n dư i 80mm mét 0,75 - Phi 80mm n dư i 100mm mét 1,00 - Phi 100mm n dư i 125mm mét 1,40 - Phi 125mm n dư i 150mm mét 2,00 - Phi 150mm mét 3,20 - Phi trên 150mm mét 3,50 * ng nh a PVC lo i ch u áp l c cao (t 99kg/cm2 tr lên) tính b ng 200% lo i ng nh a PVC thông thư ng có cùng kích c . Chương 51, 52, 53... * Hu b khung giá v i các lo i t i chương 51, 52, 53 ... qui nh t i b ng giá 481 và áp d ng khung giá sau : 1/ V i cotton 100% * Kaki kh 1,5m n 1,6m m 1,00 * V i Jean (v i bò) kh 1,5m n 1,6m m 1,50 * V i cotton (d t kim) kh 1,2m m 0,40 * V i cotton batis, kh 1,2m m 0,50 * Lo i khác kh 1,2m m 0,60 2/ V i cotton pha polyester ho c pha ch t li u khác kh 1,2m * V i KT, suise, tol m 0,50 * V i silk m 0,70 * V i silk có pha kim tuy n m 0,90 * V i satin m 0,50 * V i d t d ng thô (d ng b ) m 0,80
 8. * Lo i khác m 0,60 3/ V i polyester 100% kh 1,2m * V i silk m 0,80 * V i mouseline trơn m 0,80 * V i mouseline hoa m 0,95 * V i suise m 0,80 * V i voan m 0,50 * V i g m hoa m 0,80 * Lo i khác m 0,80 4/ Các lo i v i d t khác * V i polyester pha s i khác (tr lo i pha len và pha cotton) m 1,00 kh 1,6m * V i pha len kh 1,6m m 1,10 * V i lanh kh 1,2m m 0,50 * V i nhung kh 1,2m + Nhung k (nhung tăm) m 1,00 + Tuy t nhung m 2,80 + V i gi nhung m 1,20 + V i nhung khác m 1,00 * V i thun kh 1,6m + 4 chi u m 1,50 + 2 chi u m 1,00 * V i d kh 1,2m m 1,60 * V i ren: + Kh t 0,1m n 0,2m m 0,10 + Kh t 0,9 n 1,2m m 0,64 + Kh t 1,4m n 1,6m m 1,00 * V i tuyn kh 1,6m m 0,80 * V i polyester kh 1,6 m: Lo i v i m c, màu tr ng ( v i chưa m 0,55 gi t, tNy, nhu m, in hoa ). 5/ V i mex d ng, v i keo kh 0,9m
 9. + Lo i t 50gr/m2 n dư i 100gr/m2 m 0,40 + Lo i t 100gr/m2 n dư i 150gr/m2 m 0,70 + Lo i t 150gr/m2 tr lên m 1,00 6/ V i không d t, kh 1m + Lo i n 20gr/m2 m 0,06 + Lo i trên 20gr/m2 n 45gr/m2 m 0,08 + Lo i trên 45gr/m2 n 70gr/m2 m 0,10 + Lo i trên 70gr/m2 n 100gr/m2 m 0,12 + Lo i trên 100gr/m2 n 150gr/m2 m 0,14 + Lo i trên 150gr/m2 m 0,17 7/ V i ép dùng trong công nghi p kh 1,6m m 1,00 8/ V i b t, v i b , kh 1,6m m 0,80 9/ V i các lo i nêu trên n u có dài m i t m dư i 10 mét kg 0,80 10/ V i gi da: + Lo i ph nh a (tr lo i ph PVC) kg 0,70 + Lo i ph PVC kg 0,80 * i v i các lo i v i có kh r ng khác thì giá tính thu ư c quy i theo kh v i c a v i cùng lo i ã nêu trên 11/ S i: * S i tơ t m Trung qu c s n xu t kg 18,00 * S i bông (cotton) kg 1,20 * S i hoá h c 100% acrylic (len nhân t o) kg 1,80 * Ch thêu, ch may kg 2,50 12/ Lư i ánh cá * Lư i ánh cá chưa hoàn ch nh (không có dây gi ng lư i) kg 3,00 * Gi ng lư i ánh cá kg 1,50 13/ Dây chun(dây thun) b ng cao su b c v i d t * Do các nư c s n xu t + Lo i t 5mm tr xu ng 10mét 0,05 + Lo i trên 5 mm n 10 mm 10mét 0,15 + Lo i trên 10mm 10 mét 0,20
 10. * Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70% lo i do các nư c s n xu t Chương 57 * Dây kéo gai (Fastening tape) g m: 1 m t gai, 1 m t dính - C 20mm n dư i 25 mm mét 0,05 - C 25mm n dư i 50 mm mét 0,08 - C 50mm n dư i 100 mm mét 0,16 - C 100mm tr lên mét 0,32 Chương 61, 62, 63 + áo Jean ( áo bò)ngư i l n chi c 10,00 + Qu n Jean ( qu n bò)ngư i l n chi c 4,80 + Qu n Jean ( qu n bò) tr em chi c 2,00 * Khăn bông : -- Kích c dư i (20 x 20)cm chi c 0,20 -- Kích c t (20 x 20)cm n (20 x dư i 50)cm chi c 0,50 -- Kích c t (20 x 50)cm n dư i (60 x 120)cm chi c 0,70 -- Kích c t (60 x 120)cm tr lên chi c 1,50 * Khăn mùi xoa : + Lo i kích c n (30 x 30)cm Chi c 0,20 + Lo i kích c trên (30 x 30)cm n (40x40)cm Chi c 0,30 + Lo i kích c trên (40 x 40)cm Chi c 0,50 Chương 74 * Dây ng tr n ã tráng, ph ch t cách i n vecni ( tính theo ư ng kính ru t d n): - C t 0,05 mm tr xu ng t n 5800,00
 11. - C trên 0,05mm n dư i 0,08mm t n 5400,00 - C t 0,08mm n dư i 0,17mm t n 3500,00 - C t 0,17mm n 0,18mm t n 2700,00 - C trên 0,18mm n 0,25 mm t n 2600,00 - C trên 0,25mm n 0,35 mm t n 2500,00 - C trên 0,35mm n 0,45 mm t n 2400,00 - C trên 0,45mm n 0,55 mm t n 2350,00 - C trên 0,55mm n 0,65 mm t n 2300,00 - C trên 0,65mm n 0,80 mm t n 2250,00 - C trên 0,80mm t n 2200,00 Chương 82 * C o 3 ch u (d ng c tháo l p vòng bi) -Lo i 3inch chi c 0,40 -Lo i 4inch chi c 0,50 -Lo i 6inch chi c 0,60 -Lo i 8inch chi c 1,00 -Lo i 12inch chi c 2,50 Chương 83 * D p kim (b m gim) + Lo i có chi u dài dư i 5 cm chi c 0,20 + Lo i có chi u dài t 5 cm n 9cm chi c 0,30 + Lo i có chi u dài t 10 cm tr lên chi c 0,40 * D p l (b m l ) chi c 0,20 Chương 84
 12. *Ph tùng máy vi tính : ** Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t + ĩa c ng : - Lo i 3 GB n 4 GB Chi c 20,00 - Lo i trên 4GB n 6,50 GB Chi c 40,00 - Lo i trên 6,5 GB n 9,0 GB Chi c 45,00 - Lo i trên 9,0 GB n 15 GB Chi c 55,00 - Lo i trên 15 GB n 20 GB Chi c 65,00 - Lo i trên 20 GB n 35 GB Chi c 75,00 - Lo i trên 35 GB n 50 GB Chi c 100,00 + ĩa CD - ROM : -T c 32X n 45X Chi c 18,00 -T c trên 45X n 52X Chi c 25,00 + RAM - Lo i 4MB Chi c 3,00 - Lo i 8MB Chi c 6,00 - Lo i 16MB Chi c 10,00 - Lo i 32MB Chi c 16,00 - Lo i 64MB Chi c 30,00 - Lo i 128MB Chi c 50,00 - Lo i 256MB Chi c 110,00 + Card màn hình - Lo i 1MB Chi c 6,00 - Lo i 2MB Chi c 8,00 - Lo i 4MB Chi c 10,00 - Lo i 8MB Chi c 12,00 - Lo i 16MB Chi c 30,00 - Lo i 32MB Chi c 40,00 + B UPS - Lo i t 500VA n dư i 650VA Chi c 30,00
 13. - Lo i t 650VA n dư i 1000VA Chi c 50,00 - Lo i t 1000VA n dư i 1500VA Chi c 70,00 - Lo i t 1500VA n dư i 2000VA Chi c 100,00 - Lo i t 2000VA n 3000VA Chi c 200,00 + Chu t máy tính ( mouse) Chi c 2,00 + Bàn phím Chi c 3,00 + Màn hình (monitor) - Lo i 14 inch Chi c 70,00 - Lo i 15 inch Chi c 80,00 - Lo i 17 inch Chi c 120,00 - Lo i 19 inch, 21 inch Chi c 160,00 + Kính l c màn hình - Lo i 14 inch,15 inch Chi c 0,70 - Lo i 17 inch Chi c 1,00 - Lo i 19 inch,21 inch Chi c 1,50 ** Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 70% hàng cùng lo i do các nư c khác s n xu t Chương 85 * Máy chi u hình Video Projector có công su t chi u : - Lo i t 100 inches n dư i 200 inches chi c 800,00 - Lo i t 200 inches n 300 inches chi c 1.200,00 - Lo i trên 300 inches chi c 2.000,00 * Máy quay Camera - Lo i băng l n chi c 250,00 - Lo i băng nh chi c 150,00 * Camera lo i quan sát ch ng tr m chi c 25,00 * Máy xay sinh t : + Do Trung qu c s n xu t - Lo i 1 ho c 2 t c chi c 6,00
 14. - Lo i 3 t c tr lên chi c 8,00 + Do các nư c s n xu t - Lo i 1 ho c 2 t c chi c 10,00 - Lo i 3 t c tr lên chi c 14,00 * Máy xay th t, xay h t, xay trái cây các lo i tính b ng giá máy xay sinh t cùng ch ng lo i như ã quy nh trên * N i lNu i n + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t - Lo i 1,5 lít n 2,5 lít chi c 6,00 - Lo i trên 2,5 lít n 4,5 lít chi c 8,00 + Do Trung qu c s n xu t tính b ng 50% lo i trên * Bóng èn huỳnh quang d ng vòng: + Do các nư c ngoài Trung qu c s n xu t - Lo i dư i 16W Bóng 0,60 - Lo i t 16 W n dư i 32 W bóng 0,80 - Lo i t 32W tr lên Bóng 0,90 + Do Trung qu c s n xu t tính b ng 70% lo i do các nư c s n xu t * Bàn là: + Do các nư c ngoài Trung qu c s n xu t - Lo i có hơi nư c chi c 16,00 - Lo i thư ng chi c 10,00 - Bàn là du l ch chi c 2,00 + Do Trung qu c s n xu t tính b ng 70% lo i trên * Máy làm nóng và l nh nư c u ng, dung tích 30 lít tr xu ng + Do các nư c ngoài trung qu c s n xu t - Lo i v inox: -- D ng t ng chi c 180,00 -- D ng bàn chi c 70,00 - Lo i v b ng s t sơn -- D ng t ng Chi c 100,00
 15. -- D ng bàn Chi c 40,00 - Lo i v nh a -- D ng t ng chi c 80,00 -- D ng bàn chi c 30,00 + Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 50% lo i trên * Máy làm nóng và m nư c u ng tính b ng 60% giá lo i máy làm nóng và l nh nư c u ng * Máy làm nóng, m và l nh nư c u ng tính b ng 110% giá lo i máy làm nóng và l nh nư c u ng * Phích un nư c, lo i n (dùng i n) + Do các nư c ngoài Trung qu c s n xu t - Lo i t 2,5 lít tr lên chi c 25,00 - Lo i dư i 2,5 lít chi c 18,00 + Do Trung qu c s n xu t tính b ng 70% lo i do các nư c s n xu t * i n tho i di ng: - Hi u Motorola + Startac V -- V2088 chi c 120,00 -- V3688 chi c 320,00 + Startac X Chi c 120,00 + Lo i L 708 chi c 90,00 + Lo i ST 160 chi c 180,00 + Lo i CD 928 (có n p) Chi c 110,00 + Lo i CD 938 (không n p) Chi c 100,00 + Lo i DBM 30 Chi c 200,00 + Lo i P8088 Chi c 180,00 - Hi u ericsson + Lo i T10S Chi c 110,00 + Lo i T18S chi c 180,00 + Lo i T28S chi c 250,00 + Lo i GH388 chi c 90,00
 16. + Lo i GH 688 - 768 - 788 chi c 180,00 + Lo i R 320S Chi c 320,00 - Hi u Nokia + Lo i 3210 - 5110 - 5510 Chi c 110,00 + Lo i 6110 - 6150 - 8210 chi c 150,00 + Lo i 8810 - 8850 chi c 240,00 + Lo i 9910 Chi c 500,00 - Hi u Samsung + SGH 600 Chi c 200,00 + SGH 800 - SGH 2400 Chi c 280,00 - Các hi u khác, lo i khác chưa ư c qui nh chi ti t c th Chi c 100,00 trên * Máy FAX - Hi u SHARP + Lo i FO 70 Chi c 110,00 + Lo i FO 90 Chi c 140,00 + Lo i FO 475 Chi c 170,00 + Lo i FO 730 - 780 Chi c 180,00 + Lo i FO 880 Chi c 200,00 + Lo i FO 1460 - 1660 Chi c 220,00 + Lo i FO 2150 Chi c 280,00 + Lo i FO 2950 chi c 460,00 + Lo i FO 4500 - 4700 Chi c 700,00 - Hi u PANASONIC + Lo i KX_F 580 BX Chi c 170,00 + Lo i KX_F 780 BX Chi c 200,00 + Lo i KX_F 1050 BX Chi c 340,00 + Lo i KX_FT 31, FT33 Chi c 100,00 + Lo i KX_FT 42 B Chi c 150,00 + Lo i KX_FT 42 BX Chi c 160,00 + Lo i KX_FT 46 B Chi c 180,00
 17. + Lo i KX_FT 46 BX Chi c 190,00 + Lo i KX_FT 780 BX Chi c 260,00 + Lo i KX_FM 131 BX Chi c 250,00 + Lo i KX_FP 105 BX Chi c 180,00 - Hi u Canon + Lo i T 21 Chi c 150,00 + Lo i T 31 Chi c 170,00 + Lo i B 150 Chi c 280,00 + Lo i B 400 Chi c 450,00 + Lo i L200 Chi c 550,00 + Lo i L300 Chi c 650,00 + Lo i MPL 60 Chi c 670,00 - Hi u TOSHIBA + Lo i TF 478 Chi c 340,00 + Lo i TF 478 SG Chi c 360,00 + Lo i TF 610 Chi c 550,00 + Lo i TF 610 SG Chi c 600,00 - Các hi u khác, lo i khác chưa ư c qui nh c th chi ti t trên + Lo i thư ng Chi c 150,00 + Lo i có kèm b ph n photocopy Chi c 300,00 * ĩa CD - R (Compact - disc Recordable), + Chưa ghi chương trình : - Do Trung Qu c, ài Loan, H ng Kông chi c 0,30 - Do các nư c khác s n xu t chi c 0,60 + ã ghi chương trình tính b ng 200% ĩa cùng lo i chưa ghi chương trình * Các lo i ĩa VCD, DVD tính b ng ĩa CD-R lo i ã ghi chương trình * ĩa m m vi tính lo i 1,44MB chi c 0,20 * V h p băng (k c bao ngoài) - Lo i dùng cho băng Video Cassette chi c 0,17
 18. - Lo i dùng cho băng Cassette chi c 0,08 * V h p băng n u thi u bao bì tr 20% giá trên Chương 87 * Ph tùng xe máy -Gi m sóc trư c C p 2,00 -Gi m sóc sau: --Lo i dài(ki u xe HONDA i 81,82) C p 4,20 --Lo i ng n( kiê xe HONDA i 78,79,80) C p 2,80 -- Lo i dùng cho xe Dream,Wave, Astrea, Citi c p 7,00 -- Lo i khác c p 3,50 * Ph tùng xe p: - Bàn p ( pedan), 2chi c/b B 0,30 -B ùm trư c và sau (moay ơ) b 0,16 - Líp chi c 0,30
Đồng bộ tài khoản