Quyết định số 458/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
6
download

Quyết định số 458/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 458/2007/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 458/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 458/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG QUY HO CH T NG TH KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 v vi c ban hành Quy ch khu công ngh cao; Căn c Quy t nh s 145/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh tr c thu c U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Căn c Quy t nh s 95/2003/Q -TTg ngày 13 tháng 05 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th và D án u tư xây d ng giai o n I Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và ý ki n c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh và b sung Quy ho ch t ng th Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh theo Quy t nh s 95/2003/Q -TTg ngày 13 tháng 05 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v i nh ng n i dung ch y u sau ây. 1. a i m: Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh ư c xây d ng trên a bàn các phư ng: Tân Phú, Hi p Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và Long Th nh M thu c Qu n 9 thành ph H Chí Minh. 2. Di n tích: 913,1633 ha. 3. Ranh gi i khu t: Phía Tây B c giáp tr c ư ng Hà N i; Phía ông – ông B c giáp tr c ư ng vành ai ngoài thành ph ; Phía Nam giáp sông Trau Tr u và sông R ch Chi c; Phía Tây giáp khu v c dân cư hi n h u, ư ng Man Thi n và r ch Vàm Xu ng. 4. Các khu ch c năng chính. Di n tích t Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh ư c quy ho ch xây d ng các khu ch c năng chính: Khu s n xu t công ngh cao; Khu nghiên c u – phát tri n, ào t o và vư n ươm; Khu nhà chuyên gia; Khu công viên cây xanh, m t
  2. nư c; Khu công trình u m i h t ng k thu t (x lý nư c th i, c p i n, c p nư c, vi n thông, nhà máy i n d phòng); Khu qu n lý, d ch v , thương m i; ư ng giao thông, bãi u xe. U ban nhân dân thành ph H Chí Minh căn c vào tình hình th c t và nhu c u phát tri n c a Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh quy t nh vi c xây d ng b sung m t s khu ch c năng c n thi t khác trong khu công ngh cao. 5. Các giai o n u tư xây d ng. a) Giai o n I: - Th i gian th c hi n n năm 2010 - Ph m vi th c hi n trên di n tích 326,0922 ha b) Giai o n II: - Th i gian th c hi n t năm 2011 n năm 2015 - Ph m vi th c hi n trên di n tích 587,0711 ha. 6. Các lĩnh v c công ngh cao ưu tiên. Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh căn c vào lĩnh v c công ngh cao ưu tiên, tiêu chí l a ch n các d án u tư theo hư ng d n c a B Khoa h c và Công ngh l a ch n các d án u tư, b o m vi c s d ng t trong khu công ngh cao h p lý, ti t ki m và hi u qu . 7. V n và ngu n v n u tư. Ngu n v n u tư xây d ng Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh bao g m v n ngân sách Nhà nư c ư c c p t ngân sách Trung ương và thành ph H Chí Minh, v n ODA, tín d ng, v n huy ng và các ngu n v n khác. i u 2. Trách nhi m c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và các B , cơ quan có liên quan. 1. Căn c vào các n i dung nêu trên, U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch o Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh và các ơn v tr c thu c có liên quan t ch c tri n khai xây d ng Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và U ban nhân dân thành ph H Chí Minh xác nh h ng m c u tư xây d ng Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c và ph n v n h tr t ngân sách Trung ương th c hi n các h ng m c u tư này, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
  3. 3. B Tài chính có trách nhi m b trí ph n v n h tr t ngân sách Trung ương xây d ng Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh theo quy nh. 4. B Khoa h c và Công ngh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh theo quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và Trư ng Ban qu n lý Khu công ngh cao thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các U ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i, - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Ban Qu n lý Khu CNC thành ph HCM, - VPCP BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG .
Đồng bộ tài khoản