Quýêt định số 46/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
1
download

Quýêt định số 46/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quýêt định số 46/2000/QĐ-UB về việc thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu cơ chế chính sách xã hội hoá thực hiện Nghị định 73/1999/CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quýêt định số 46/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 46/2000/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH NHI M CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN C U CƠ CH CHÍNH SÁCH XÃ H I HOÁ TH C HI N NGHN NNH 73/1999/CP NGÀY 18/9/1999 C A CHÍNH PH I V I CÁC HO T NG TRONG LĨNH V C GIÁO D C, Y T , VĂN HOÁ, TH THAO U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I . Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao; Xét t trình s 1156/TTr-TCVG ngày 8/5/2000 c a S Tài chính V t giá Hà n i, QUY T NNH i u 1: Thành l p Ban Ch nhi m chương trình nghiên c u cơ ch chính sách xã h i hoá th c hi n Ngh nh 73/1999/CP ngày 18/9/1999 c a Chính ph i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao, tr c thu c UBND Thành ph . Ban Ch nhi m g m các ng chí sau ây: * Ch nhi m: - Nguy n Qu c Tri u, Phó Ch t ch UBND Thành ph * Phó Ch nhi m: - Tr n ình Th , Giám c S Tài chính V t giá * U viên: - Hoàng M nh Hi n, Phó Giám c s Tài chính V t giá - Nguy n Kim Hoãn, Giám c S Giáo d c và ào t o - Hoàng Vĩnh Giang, Giám c s Th d c Th thao - Nguy n Vi t Ch c, Giám c S Văn hoá Thông tin - Lê Anh Tu n, Giám cS Yt - Lê Quang Nhu , Trư ng ban T ch c chính quy n Thành ph .
  2. - Nguy n Cao Nguyên, Giám cS a chính - nhà t - Nguy n Quang ôn, C c phó C c thu Hà n i - Hoàng Công Thái, Phó Giám c S Lao ng Thương binh và Xã h i. - Lê quang Vư ng, Phó văn phòng UBND Thành ph * T thư ký giúp vi c g m các ng chí: - T chuyên viên văn phòng UBND Thành ph (Kh i văn xã) - Nguy n Quang Thành, Trư ng phòng Ngân sách, S Tài chính V t giá Hà n i - T Th L c, Trư ng phòng Hành chính s nghi p S Tài chính V t giá. - Lê Cư ng, Phó trư ng phòng K ho ch Tài chính S Y t - Lê Ki u Duyên, Trư ng phòng K ho ch Tài chính S Giáo d c và ào t o - Vũ Minh Hà, Trư ng phòng K ho ch Tài chính S Văn hoá Thông tin - Nguy n Ng c Lan, phó Trư ng phòng Tài chính S Th d c Th thao i u 2: Ban Ch nhi m chương trình nghiên c u cơ ch chính sách th c hi n Ngh nh s 73/1999/N -CP c a Chính ph có nhi m v : 1/ Xây d ng k ho ch c th th c hi n Ngh nh 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph trên a bàn Thành ph Hà N i. 2/ Giúp UBND Thành ph nghiên c u so n th o xu t các cơ ch , chính sách xã h i hoá trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao. 3/ T ch c ch o và i u ph i s ho t ng c a các S , Ngành, Qu n, Huy n có liên quan trong vi c xây d ng k ho ch, chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n thí i m Ngh nh s 73/1999/N -CP c a Chính ph . 4/ Ph i h p v i B Tài chính kh o sát tình hình th c t v n i dung ho t ng, cơ ch qu n lý tài chính, thu chi trong các cơ s ngoài công l p ang ho t ng theo các hình th c xã h i hoá, các cơ s công l p có i u ki n chuy n sang bán công; t ch c ánh giá t ng k t, h i th o, trên cơ s ó tham mưu xu t v i B Tài chính, Chính ph cơ ch chính sách xã h i hoá: mô hình t ch c ho t ng, ch qu n lý tài chính, ch tài chính khuy n khích i v i các cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao phù h p v i c thù c a Thành ph . i u 3: Kinh phí ho t ng c a Ban Ch nhi m chương trình do ngân sách thành ph c p và ư c t ng h p vào ngân sách c a S Tài chính V t giá Hà N i. i u 4: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Trư ng ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính V t giá, C c trư ng C c
  3. Thu Hà n i, Th trư ng các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n c a Thành ph có liên quan, và các ông, bà có ch c danh trong Ban Ch o th c hi n Ngh nh s 73/1999/N CP c a Chính ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản