Quyết định số 46/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 46/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2003/QĐ-UB về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành,để điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 46/2003/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2003 QUY T NNH I U CH NH, B SUNG N I DUNG I U 9 C A QUY NNH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 20/1998/Q -UB NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1998 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Căn c Quy t nh s 20/1998/Q -UB ngày 30/6/1998 c a y ban Nhân dân thành ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng trên a bàn thành ph ; Xét ngh c a Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph , S Tài chính - V t giá, S a chính - Nhà t t i T trình liên ngành s 60/TTr-BC ngày 12 tháng 3 năm 2003. QUY T NNH: i u 1. i u ch nh, b sung n i dung i u 9 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 20/1998/Q -UB ngày 30/6/1998 c a y ban nhân dân thành ph (v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng trên a bàn thành ph ), như sau: " i u 9. n bù thi t h i v m m . 1. Trư ng h p Thành ph có qu t b trí di chuy n m m thì ch m ư c n bù ph n chi phí ào b i, di chuy n, xây d ng l i và các chi phí h p lý khác có liên quan tr c ti p, như sau: -M t: 600.000 (sáu trăm nghìn ) ng/m . -M xây: 900.000 (chín trăm nghìn ) ng/m . Trư ng h p các ngôi m t i các phư ng n i thành n m trong di n b thu h i t th c hi n các d án, ph i di chuy n ra kh i n i thành và vùng quy ho ch phát tri n ô th , ngoài m c b i thư ng thi t h i và h tr theo quy nh, ch m ư c h tr thêm 300.000 (ba trăm nghìn) ng/m .
  2. - i v i m vô ch (ch u tư có trách nhi m di chuy n) và trư ng h p ch m di d i m v nghĩa trang theo quy ho ch, ư c thanh toán theo giá quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2. Trư ng h p Thành ph không có qu t ho c gia ình t lo t di chuy n m thì ngoài ph n n bù chi phí quy nh l i kho n 1 nói trên, ch m còn u c h tr chi phí t ai là 1.000.000 (m t tri u ) ông/m . 3. V t ki n trúc nghĩa trang ư c n bù căn c vào hi n tr ng, theo ơn giá d toán do cơ quan chuyên ngành phê duy t". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Thư ng tr c Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph , Giám c các S , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n; các t ch c, cá nhân có liên quan chi trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản