intTypePromotion=3

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
4
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 46/2008/qđ-ubnd', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH LÀO CAI c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 46/2008/Q -UBND Lào Cai, ngày 07 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C TH C HI N TRÌNH T U TƯ XÂY D NG CÁC D ÁN CÓ QUY MÔ ƠN GI N VÀ CÓ T NG M C U TƯ DƯ I 500 TRI U NG S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO NA PHƯƠNG QU N LÝ TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI Y BAN NHÂN DÂN T NH LÀO CAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ban hành ngày 29/11/2005; Căn c Lu t u tư ban hành ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t Xây d ng; Xét ngh c a S Xây d ng t nh Lào Cai t i T trình s : 105/TTr-SXD ngày 25/9/2008 và Biên b n liên ngành ngày 23/9/2008 gi a các s : Xây d ng, K ho ch và T, Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Nay Quy nh trình t th c hi n u tư xây d ng các d án quy mô nh ơn gi n và có t ng m c u tư dư i 500 tri u ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c do a phương qu n lý th c hi n như sau: 1. Các d án có quy mô nh , ơn gi n và có t ng m c u tư dư i 500 tri u ng không ph i l p nhi m v thi t k . Khi có ch trương u tư, ch u tư ti n hành ch nh th u tư v n kh o sát thi t k cho nhà th u có i u ki n năng l c th c hi n, không ph i l p và phê duy t k ho ch u th u tư v n kh o sát thi t k ; 2. Ch u tư ch ng trình phê duy t g p Báo cáo kinh t k thu t và k ho ch u th u xây l p ngư i quy t nh u tư phê duy t Báo cáo kinh t k thu t ng th i v i phê duy t k ho ch u th u. Khi th c hi n n i dung này ch u tư ph i trình c p quy t nh u tư k ho ch v n ư c giao c a d án và cam k t c a ch u tư v gi i phóng m t b ng (n u có); 3. Vi c l p, thNm nh, phê duy t Báo cáo kinh t k thu t th c hi n theo quy nh t i i u 11 Quy t nh s 18/2008/Q -UBND ngày 10/6/2008 c a UBND t nh Lào Cai v vi c ban hành quy nh m t s i m c th v qu n lý quy ho ch, qu n lý d án u tư xây d ng công trình và qu n lý ch t lư ng công trình trên a bàn t nh Lào Cai.
  2. 4. i v i d án có giá tr nh hơn 150 tri u ng, UBND t nh y quy n cho ch u tư t quy t nh u tư và ch u trách nhi m v k t qu phê duy t c a mình. Khi d án hoàn thành, ch u tư l p h sơ quy t toán v n u tư g i cơ quan Tài chính ( i v i các ch u tư thu c c p t nh g i h sơ S Tài chính; i v i các ch u tư c p huy n g i h sơ phòng Tài chính – K ho ch) thNm tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành, căn c vào k t qu thNm tra ch u tư ra quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư công trình hoàn thành theo quy nh. 5. Vi c l a ch n nhà th u th c hi n theo quy nh t i i u 17 Quy t nh s 18/2008/Q -UBND. Riêng i v i các gói th u có giá tr dư i 150 tri u ng th c hi n theo quy nh t i kho n 10 i u 41 Ngh nh 58/2008/N -CP ngày 5/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t xây d ng. i u 2. Giao Giám c S Xây d ng ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư; S Tài chính và các s có xây d ng chuyên ngành, y ban nhân dân (UBND) các huy n, thành ph hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n quy t nh này. i u 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân t nh; Th trư ng các s , ban, ngành; Ch t ch UBND các huy n, thành ph ; các t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng xây d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B Xây d ng, B Tài chính; - B K ho ch & u tư; - C c Ki m tra VBQPPL – B Tư pháp; - oàn i bi u QH t nh Lào Cai; Nguy n H u V n - TTTU, H ND, UBND t nh; - Ban Pháp ch H ND t nh; - TT H ND, UBND các huy n, thành ph ; - Các cơ quan chuyên môn; - Các trư ng chuyên nghi p; - Như i u 3 Q ; - Lưu : VT-TH-XDCB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản