Quyết định số 46/2009/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 46/2009/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2009/QĐ-TTG về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2009/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 46/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH PH C P C THÙ I V I CÁN B , VIÊN CH C CÔNG TÁC T I B NH VI N H U NGHN, B NH VI N TH NG NH T, B NH VI N C À N NG THU C B Y T , CÁC PHÒNG B O V S C KHO TRUNG ƯƠNG 1, 2, 2B, 3 VÀ 5, KHOA A11 B NH VI N TRUNG ƯƠNG QUÂN I 108 VÀ KHOA A11 VI N Y H C C TRUY N QUÂN I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Y t , B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng Quy t nh này quy nh ch ph c p c thù i v i cán b , viên ch c công tác t i B nh vi n H u Ngh , B nh vi n Th ng Nh t, B nh vi n C à N ng thu c B Y t , các Phòng B o v s c kho Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 B nh vi n Trung ương Quân i 108 và Khoa A11 Vi n Y h c c truy n Quân i. i u 2. M c ph c p c thù 1. M c ph c p b ng 3,0 l n lương t i thi u chung áp d ng i v i cán b , viên ch c có h c hàm là Giáo sư, Phó Giáo sư và i v i cán b là nh ng ngư i m nhi m các ch c v Giám c b nh vi n, Phó Giám c b nh vi n ph trách chuyên môn. 2. M c ph c p b ng 2,5 l n lương t i thi u chung áp d ng i v i cán b , viên ch c có h c v là ti n sĩ khoa h c, ti n sĩ, th c sĩ, bác sĩ chuyên khoa c p I, bác sĩ chuyên khoa c p II, dư c sĩ chuyên khoa c p I, dư c sĩ chuyên khoa c p II. 3. M c ph c p b ng 2,0 l n lương t i thi u chung áp d ng i v i các cán b , viên ch c công tác t i khoa N i c a các B nh vi n H u Ngh , B nh vi n Th ng Nh t, B nh vi n C à N ng; các Phòng B o v s c kho Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5; Khoa A11 B nh vi n Trung ương Quân i 108; Khoa A11 Vi n Y h c c truy n Quân i. 4. M c ph c p b ng 1,5 l n lương t i thi u chung áp d ng i v i các cán b , viên ch c t i các khoa khác c a các B nh vi n H u Ngh , B nh vi n Th ng Nh t, B nh vi n C à N ng. 5. M c ph c p b ng 1,0 l n lương t i thi u chung áp d ng i v i các cán b , viên ch c còn l i c a các B nh vi n H u Ngh , B nh vi n Th ng Nh t, B nh vi n C à N ng. i u 3. i tư ng không ư c hư ng ph c p c thù i tư ng quy nh t i i u 1 Quy t nh này không ư c hư ng ph c p c thù trong th i gian sau:
  2. 1. i công tác, làm vi c, h c t p nư c ngoài hư ng 40% ti n lương theo quy nh t i kho n 4 i u 8 Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. 2. i công tác, h c t p trong nư c, không tr c ti p tham gia công tác chuyên môn y t liên t c trên 3 tháng. 3. Ngh vi c riêng không hư ng lương liên t c t 01 (m t) tháng tr lên. 4. Ngh m au, thai s n vư t quá th i h n theo quy nh t i i u l b o hi m xã h i hi n hành c a Nhà nư c. 5. B ình ch công tác ho c ình ch làm chuyên môn y t . i u 4. Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí chi tr ch ph c p c thù i v i cán b , viên ch c theo quy nh t i Quy t nh này ư c b trí trong d toán hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và ngu n thu c a các ơn v t h ch toán. i u 5. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. 2. Ch ph c p c thù quy nh t i Quy t nh này ư c tính hư ng k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. i u 6. Trách nhi m thi hành 1. B Y t ch trì, ph i h p v i Ban T ch c Trung ương, B N i v , B Tài chính ch u trách nhi m tri n khai th c hi n Quy t nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH
Đồng bộ tài khoản