intTypePromotion=1

Quyết định số 46/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 46/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm hành chính và khu liên hợp đô thị - công nghiệp huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 46/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH CHUNG XÂY D NG KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH VÀ KHU LIÊN H P Ô THN - CÔNG NGHI P HUY N THU N NAM, T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 08 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 2006 c a B Xây d ng hư ng d n i u ch nh d toán chi phí xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 06/2005/Q -BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành nh m c chi phí quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a y ban nhân dân huy n Ninh Phư c t i T trình s 14/TTr-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 và K t qu th m nh s 16/SXD-QHKT ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a S Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Nhi m v quy ho ch chung xây d ng Khu Trung tâm hành chính và Khu liên h p ô th - công nghi p huy n Thu n Nam, t nh Ninh Thu n v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Lý do l p quy ho ch, m c tiêu và nhi m v c a án: 1.1. Lý do và s c n thi t l p quy ho ch: - Th c hi n ch trương phát tri n kinh t xã h i c a t nh Ninh Thu n và án tách huy n Thu n Nam ã ư c thông qua Ngh quy t s 11/2007/NQ-H ND ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh v vi c i u ch nh a gi i hành chính, thành l p m t s xã m i thu c huy n Ninh Phư c và chia tách huy n Ninh Phư c thành hai huy n: Ninh Phư c và Thu n Nam. - Vi c l p quy ho ch Khu Trung tâm hành chính và Khu liên h p ô th - công nghi p huy n Thu n Nam nh m m ra không gian và ti m năng phát tri n, thu hút nhà u
  2. tư, làm cơ s qu n lý ô th , t o môi trư ng s ng m i cho nhân dân trong huy n Thu n Nam và t o b m t ô th c a ngõ t i khu v c phía Nam c a t nh. 1.2. M c tiêu c a án: - C th hoá ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và chi n lư c phát tri n ô th n năm 2027. - Làm cơ s qu n lý, xây d ng và phát tri n ô th v s d ng t ai, không gian quy ho ch ki n trúc, cơ s h t ng, t o l p môi trư ng s ng thích h p m b o ch c năng s n xu t, d ch v , c nh quan, b o v môi trư ng và an ninh qu c phòng. - Làm cơ s tri n khai các quy ho ch chi ti t, l p các d án u tư trong giai o n 2007 - 2017 và 2017 - 2027. 2. cương n i dung nghiên c u quy ho ch: 2.1. Ranh gi i và ph m vi nghiên c u: th ng nh t ranh gi i và ph m vi nghiên c u l p quy ho ch chung xây d ng Khu Trung tâm hành chính và Khu liên h p ô th - công nghi p huy n Thu n Nam, c th : T ng di n tích Khu trung tâm hành chính huy n l và Khu liên h p ô th - công nghi p huy n Thu n Nam kho ng 1.100ha, trong ó: - C m Công nghi p d ki n kho ng: 200ha. - Khu Trung tâm hành chính huy n l và Khu ô th : kho ng: 900ha, bao g m: + Khu Trung tâm hành chính huy n: kho ng 380ha. + Khu ô th m i: kho ng 520ha. 2.2. D báo quy mô dân s và quy mô t xây d ng ô th : tính toán quy mô dân s và quy mô t xây d ng ô th cơ b n phù h p Quy chuNn, Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam. a) Quy mô dân s toàn khu v c l p quy ho ch chung: - Khu Trung tâm hành chính huy n: kho ng 28.391 ngư i. - Khu ô th m i: kho ng 40.000 ngư i. b) Quy mô t xây d ng toàn khu v c l p quy ho ch chung: 1.100 ha, ư c cơ c u theo Quy chu n xây d ng như sau: CH TIÊU DI N TÍCH STT LO I T (m2/ngư i) (ha) KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUY N VÀ KHU Ô A 900 THN
  3. I Khu trung tâm hành chính huy n 77 - 87 218,7 - 247,0 1 t 45 - 50 127 - 142 2 t giao thông 16 - 18 45,4 - 51,1 3 t công trình công c ng 4-5 11,4 - 14,2 4 t cây xanh 12 - 14 34,1 - 39,7 II Khu ô th m i 70 - 84,5 520 1 t 45 - 55 180 - 220 2 t giao thông 10 - 12 48 - 56 3 t công trình công c ng 3 - 3,5 12 - 14 4 t cây xanh 12 - 14 40 - 48 B C M CÔNG NGHI P D KI N 200 T NG C NG 1100 2.3. Các n i dung, yêu c u nghiên c u l p quy ho ch: các n i dung c n nghiên c u ư c nêu trong Nhi m v quy ho ch theo các quy nh t i i u 16 Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng. 3. H sơ s n ph m và d toán kinh phí: theo xu t t i Nhi m v quy ho ch Khu Trung tâm hành chính và Khu liên h p ô th - công nghi p huy n Thu n Nam ã ư c S Xây d ng thNm nh. 4. Kinh phí l p cho công tác l p quy ho ch chung xây d ng: - Chi phí kh o sát o c ph c v công tác l p quy ho ch: 440.000.000 ng (b n trăm b n mươi tri u ng); - Chi phí l p quy ho ch: 1.048.483.742 ng (m t t , không trăm b n mươi tám tri u, b n trăm tám mươi ba nghìn, b y trăm b n mươi hai ng). Ghi chú: chi phí c m m c, công b quy ho ch thanh toán ph i có hoá ơn ch ng t ch ng th c theo kh i lư ng th c hi n. (kèm theo B ng t ng h p kinh phí l p quy ho ch do S Xây d ng l p) i u 2. T ch c th c hi n. y ban nhân dân huy n Ninh Phư c và ơn v tư v n l p quy ho ch có trách nhi m ký k t h p ng kinh t c th tri n khai l p, trình duy t án Quy ho ch chung xây d ng Khu Trung tâm hành chính và Khu liên h p ô th – công nghi p huy n Thu n Nam, t nh Ninh Thu n theo Nhi m v ã ư c phê duy t t i i u 1 Quy t nh này.
  4. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Thương m i và Du l ch, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Công nghi p, Ch t ch y ban nhân dân huy n Ninh Phư c, Giám c Công ty trách nhi m h u h n Thi t k và Xây d ng DC và th trư ng các ơn v liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH H u Ngh B NG T NG H P KINH PHÍ L P QUY HO CH Tên án: Quy ho ch chung xây d ng Khu trung tâm hành chính và Khu liên h p ô th - công nghi p huy n Thu n Nam, t nh Ninh Thu n (kèm theo văn b n th m nh s 16/SXD-QHKT ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a S Xây d ng) nh m c kinh phí l p án quy ho ch theo Quy t nh s 06/2005/Q -BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 c a B Xây d ng: - Quy mô dân s : 63.319 ngư i; - Giá l p quy ho ch tương ng: A = 711.300.000 ng - Giá l p quy ho ch i u ch nh h s k = 1,15 theo Thông tư s 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng: B = A x 1,15 = 817.995.000 ng. STT H NG M C H S THÀNH TI N ( ) 1 Chi phí thi t k ô th khu quy ho ch B x 20% 163.599.000 (1) 2 Chi phí ánh giá tác ng môi trư ng B x 9% 73.619.550 (2) 3 Chi phí l p quy ho ch theo h sơ B x 71% 580.776.450 (3) Chi phí theo thành ph n h sơ c n l p B x 100% 817.995.000 (4) 4 Thu VAT (4) x 1,1 899.794.500
  5. (5) 5 Chi phí l p nhi m v quy ho ch (sau thu ) (4) x 3,8% x 34.192.191 (6) 1,1 6 Chi phí công b quy ho ch t m tính (sau (4) x 5% x 1,1 44.989.416 (7) thu ) T ng c ng (5)+(6)+(7) 978.976.416 (8) 7 Chi phí qu n lý (8) x 3,8% 37.201.104 (9) 8 Chi phí thNm nh (8) x 3,3% 32.306.222 (10) T ng chi phí l p quy ho ch (8)+(9)+(10) 1.048.483.742 (M t t , không trăm b n mươi tám tri u, b n trăm tám mươi ba nghìn, b y trăm b n mươi hai ng) Lưu ý: - Giá l p quy ho ch ư c xác nh trên cơ s phương pháp n i suy; - Chi phí công b panô quy ho ch ư c thanh toán theo kh i lư ng th c t trên cơ s hoá ơn ch ng t . NGƯ I L P Ki u T n Th nh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản