Quyết định số 4646/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 4646/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4646/QĐ-BYT về việc cấp thuốc Tamiflu cho Bệnh viện Nhiệt Đới – thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4646/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 4646/Q -BYT Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C C P THU C TAMIFLU CHO B NH VI N NHI T I – THÀNH PH H CHÍ MINH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Xét ngh c a S Y t Thành ph H Chí Minh v vi c ngh c p b sung thu c Tamiflu cho B nh vi n Nhi t i – Thành ph H Chí Minh phòng ch ng d ch cúm A (H5N1) ngư i; Theo ngh c a ông V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH: i u 1. C p cho B nh vi n Nhi t i – Thành ph H Chí Minh: 1000 viên nang (M t nghìn viên) Oseltamivir 75mg t ngu n d tr phòng ch ng d ch cúm A (H5N1 ngư i) t i Công ty Trách nhi m h u h n Stada; i u 2. Các ông (bà) Giám c S Y t Thành ph H Chí Minh, Giám c B nh vi n Nhi t i – Thành ph H Chí Minh có trách nhi m t ch c ti p nh n, b o qu n, s d ng viên nang Oseltamivir úng m c ích, hi u qu và úng quy nh hi n hành; i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành; i u 4. Các Ông V trư ng V K ho ch – Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Giám c S Y t Thành ph H Chí Minh, Giám c Công ty Trách nhi m h u h n Stada, Ban Qu n lý Th c hi n k ho ch phòng ch ng d ch cúm A và B nh vi n Nhi t i – Thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c); - Lưu: VT, KH-TC. Cao Minh Quang
Đồng bộ tài khoản