Quyết định số 465/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 465/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 465/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 465/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 465/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG THÀNH PH À N NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng (t trình s 04/TTr-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2002) và Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng (t trình s 1486/TT-UB ngày 06 tháng 6 năm 2001), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh quy ho ch chung thành ph à N ng n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau : 1. Ph m vi nghiên c u : Ph m vi nghiên c u i u ch nh quy ho ch chung thành ph à N ng ư c xác nh trong ph m vi ranh gi i hành chính trên t li n c a thành ph à N ng v i di n tích 94.261 ha (chưa k huy n o Hoàng Sa). 2. Tính ch t : Là m t ô th trung tâm c p qu c gia và trung tâm c a vùng kinh t tr ng i m mi n Trung v i ch c năng là trung tâm kinh t (c ng, công nghi p, thương m i, d ch v , du l ch, tài chính ngân hàng); là u m i giao thông, giao lưu trong nư c và qu c t ; là m t trong nh ng trung tâm văn hoá, th d c th thao, giáo d c ào t o, khoa h c k thu t và công ngh ; có v trí chi n lư c quan tr ng v qu c phòng, an ninh khu v c Nam Trung B , Tây Nguyên và c nư c. 3. Quy mô dân s : - Năm 2005 : kho ng 770.000 ngư i. - Năm 2020 : kho ng 1.200.000 ngư i. 4. Quy mô t xây d ng :
  2. a) ô th trung tâm : - Năm 2005 : di n tích t xây d ng là 7.100 ha, trong ó t dân d ng là 4.210 ha, ch tiêu : 118 m2/ngư i. - Năm 2020 : di n tích t xây d ng là 10.900 ha, trong ó t dân d ng là 6.400 ha, ch tiêu : 131 m2/ngư i. b) Các ô th v tinh : - Năm 2005 : t ng di n tích t xây d ng ô th thu c vùng ngo i thành kho ng 950 ha, trong ó t xây d ng các th tr n, trung tâm xã, c m xã kho ng 600 ha, bình quân 158 m2/ngư i. - Năm 2020 : t ng di n tích t xây d ng ô th thu c vùng ngo i thành kho ng 1.900 ha, trong ó t xây d ng các th tr n, trung tâm xã, c m xã kho ng 1.100 ha, bình quân 200 m2/ngư i. 5. nh hư ng phát tri n không gian : a) Hư ng phát tri n ô th : khai thác qu t hi n có chưa s d ng ho c s d ng kém hi u qu và ch nh trang ô th m r ng thành ph v phía Tây, Tây B c, Tây Nam và ông Nam. Trư c m t ưu tiên phát tri n theo hư ng Tây B c, khu v c gi a qu c l 1A và ư ng Liên Chi u - Thu n Phư c; m r ng ô th trên cơ s xây d ng các ô th v tinh, các th tr n, trung tâm xã, c m xã và phát tri n k t c u h t ng di n r ng t ng bư c hình thành chùm ô th à N ng. b) Phân khu ch c năng : - Các khu dân cư : + Khu h n ch phát tri n : Khu v c I là khu v c trung tâm thành ph cũ thu c qu n H i Châu và Thanh Khê, di n tích t xây d ng ô th 3.000 ha, dân s là 370.000 ngư i vào năm 2020, ch tiêu t xây d ng ô th 81 m2/ngư i; Khu v c II : thu c qu n Sơn Trà, di n tích xây d ng ô th 1.200 ha, dân s là 138.000 ngư i vào năm 2020, ch tiêu t xây d ng ô th 87 m2/ngư i; + Khu phát tri n m r ng vào năm 2020 bao g m : khu Nam thành ph thu c qu n Ngũ Hành Sơn, có m r ng thêm xã Hoà Xuân là khu du l ch, d ch v du l ch, trung tâm ào t o, làng sinh thái và ti u th công nghi p; di n tích xây d ng ô th 2.400 ha, dân s là 126.000 ngư i; khu Tây B c thành ph là khu ô th công nghi p t p trung m i thu c qu n Liên Chi u có di n tích xây d ng ô th là 2.600 ha, dân s 116.000 ngư i; khu ô th m i ư c b trí t i phía Tây và Nam sân bay à N ng (thu c các xã Hoà Phát, Hoà Th ) là khu , khu d ch v thương m i và ti u th công nghi p; di n tích xây d ng ô th 1.700 ha, dân s 85.000 ngư i vào năm 2020; các khu dân cư ô th khác g m th tr n Hoà Vang và các i m th t ph c v du l ch, công nghi p trong bán kính 5 - 10 km i v i các qu n n i thành.
  3. - Các khu công nghi p - kho tàng : khu công nghi p và d ch v c ng Liên Chi u có quy mô 373,5 ha, b sung thêm 100 ha làm kho tàng và d ch v ph c v c ng; khu công nghi p Hoà Khánh có quy mô 423,5 ha; khu công nghi p An n có quy mô 63 ha; khu công nghi p và d ch v c ng Tiên Sa có quy mô 100 ha, trong ó công nghi p ch bi n thu h i s n chi m 50 ha, d ch v và kho tàng c ng Tiên Sa chi m 50 ha; khu công nghi p, kho tàng Hoà Khương có quy mô 300 ha; khu công nghi p Hoà C m có quy mô 100 ha; c m kho - c ng xăng d u M Khê - N i Hiên c n ư c di chuy n v v trí thích h p trư c năm 2005. - H th ng các trung tâm : + Khu trung tâm hành chính, chính tr c a thành ph à N ng kho ng 20 ha b trí t i các tr c ư ng Tr n Phú - B ch ng, Quang Trung, Lý T Tr ng, Lê L i, Lê H ng Phong; + Các công trình ph c v công c ng ư c t ch c theo ba c p : các công trình ph c v hàng ngày ư c b trí g n v i các ơn v và khu ph ; các công trình ph c v nh kỳ ư c b trí g n v i trung tâm các qu n và các công trình ph c v không thư ng xuyên ư c b trí t i trung tâm c a thành ph ; + Các trung tâm chuyên ngành g m : trung tâm bưu chính vi n thông thu c phư ng Hòa Cư ng quy mô kho ng 5 ha; trung tâm vui chơi gi i trí, sân golf b trí g n khu v c Bà Nà và Ngũ Hành Sơn, m i nơi có quy mô kho ng 70 - 100 ha; trung tâm di tích l ch s và vui chơi gi i trí Ngũ Hành Sơn có quy mô kho ng 165 ha; trung tâm th d c th thao k t h p công viên cây xanh b trí t i phía B c phư ng Hòa Qúy, qu n Ngũ Hành Sơn có quy mô kho ng 135 ha; trung tâm thương m i d ch v , tài chính, ngân hàng, h i ch , tri n lãm b trí t i qu n H i Châu có quy mô 50 ha; trung tâm y t c p vùng b trí t i qu n Ngũ Hành Sơn có quy mô 600 giư ng; i h c qu c gia à N ng có quy mô 300 ha trong ó có di n tích thu c a bàn à N ng kho ng 120 ha; trung tâm nghiên c u khoa h c công ngh mi n Trung b trí t i qu n H i Châu quy mô kho ng 1 ha; trung tâm văn hóa ngh thu t b trí t i phư ng Hòa Cư ng, qu n H i Châu có quy mô kho ng 10 ha và m t s trung tâm chuyên ngành khác, như trung tâm nghiên c u h i dương h c 5 ha. Trung tâm khí tư ng th y văn 5 ha. Trung tâm tìm ki m, c u h - c u n n 5 ha. - Các khu du l ch t p trung g m : khu du l ch ngh mát ven Bi n ông t bán o Sơn Trà n th ng c nh Non Nư c, hư ng vào H i An bao g m các khu v c : Sơn Trà, bãi Nam, bãi B t, M Khê, B c M An - Furama, Ngũ Hành Sơn - Non Nư c; khu v c du l ch Xuân Thi n - Nam Ô - Trư ng nh - H i Vân; du l ch sinh thái sông : d c các sông Hàn - Vĩnh i n - C Cò, Cu ê, CNm L , h Tràng nh, h ng Ngh . Du l ch sinh thái núi, ngh dư ng : c m Bà Nà, Su i Mơ, Núi Chúa, c m Phư c Tư ng - Nam H i Vân, làng Vân; du l ch tham quan Núi Chúa, làng cá N i Hiên, làng hoa Phư c M , làng dân t c Katu Hòa Phú, vùng v nh à N ng - Liên Chi u - Tiên Sa; du l ch di tích l ch s : Ngũ Hành Sơn, K20 Vi n C Chàm, Nghĩa Trùng, thành i n H i. - H th ng công trình th d c th thao, công viên, cây xanh : + Nâng c p các cơ s hi n có như sân v n ng Chi Lăng kho ng 4,5 ha; các trung tâm th d c th thao Nguy n Tri Phương; trung tâm gi i trí ven sông Hàn; xây d ng
  4. trung tâm th d c th thao thành tích cao k t h p trung tâm th d c th thao c p thành ph t i Hòa Cư ng, qu n H i Châu có quy mô 30 ha; xây d ng các trung tâm th d c th thao c p qu n k t h p công viên cây xanh t i các qu n Liên Chi u, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và th tr n huy n Hòa Vang quy mô t 10 n 15 ha cho m i khu; + Xây d ng các khu cây xanh g n v i các trung tâm gi i trí khu v c g n Bà Nà, ven sông Hàn, M Khê, Non Nư c, Ngũ Hành Sơn, công viên 29/3, công viên ư ng 2/9, công viên Hòa Cư ng - Khuê Trung; hình thành các công viên r ng b o t n thiên nhiên t i Sơn Trà, Phư c Tư ng, Bà Nà - Núi Chúa; + Xây d ng các h th ng r ng c d ng g m : khu b o t n thiên nhiên Sơn Trà có t ng di n tích t nhiên 4.439 ha; khu b o t n thiên nhiên Bà Nà có t ng di n tích t nhiên 8.437 ha; h th ng r ng phòng h có di n tích 5.004 ha. R ng phòng h u ngu n lưu v c h Hòa Trung và ng Ngh ; h th ng r ng s n xu t có t ng di n tích 27.022 ha. - Các khu v c an ninh, qu c phòng g n v i cơ c u quy ho ch chung thành ph . Vi c khai thác và s d ng t ph i phù h p v i quy ho ch s d ng t qu c phòng, an ninh ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và các quy nh c a pháp lu t v t ai. c) nh hư ng ki n trúc và b o v c nh quan thiên nhiên : Trên cơ s t ng m t b ng quy ho ch chung thành ph , phân vùng ki n trúc c nh quan và quy nh các tiêu chí qu n lý ki n trúc i v i m i vùng làm cơ s cho vi c thi t k ô th , b o t n, tôn t o phát huy các giá tr truy n th ng và phát tri n ki n trúc m i hi n i giàu b n s c dân t c. 6. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t : a) H th ng giao thông : - Giao thông liên t nh : + ư ng s t : tuy n ư ng s t Th ng Nh t n năm 2020 v n gi nguyên kh ư ng 1.000 mm tr c chính qua à N ng; ga à N ng ư c d ch chuy n ra phư ng Hòa Thành gi ch c năng là ga khách và ga tác nghi p k thu t; + ư ng thu : c ng Tiên Sa ư c c i t o, m r ng, nâng c p, khu h u c n d ki n quy mô 70 - 100 ha; xây d ng c ng t ng h p Liên Chi u, khu h u c n d ki n quy mô 150 - 300 ha; nâng cao năng l c v n t i, d ch v du l ch b ng v n t i ư ng thu trên sông Hàn, sông Vĩnh i n, sông Cu ê, sông C Cò n i ti p n H i An; + ư ng hàng không : sân bay à N ng ư c nâng c p, m r ng ph n hàng không dân d ng t tiêu chuNn qu c t ; + ư ng b : ư ng cao t c à N ng - Dung Qu t i sát chân núi Phư c Tư ng, tr thành tuy n vành ai v n t i phía Tây thành ph ; qu c l 1A ư c nâng c p, m r ng tr thành ư ng n i th , nút giao thông Hoà C m trư c m t ư c xác nh giao c t cùng c t, tương lai s giao c t khác c t; xây d ng ư ng H Chí Minh giai o n 2
  5. qua h m H i Vân, ch y phía Tây núi Phư c Tư ng qua Tuý Loan i Tây Nguyên; nâng c p, m r ng ư ng Ngô Quy n, hình thành tr c ư ng v n t i chính c a thành ph : c ng Tiên Sa - ư ng Ngô Quy n - c u Tuyên Sơn - ư ng 2/9 - ư ng Cách m ng Tháng 8 - Ngã tư Hoà C m - qu c l 14B thu c hành lang ông Tây c a tuy n ư ng xuyên á. - Giao thông ô th : xây d ng ư ng Liên Chi u - Thu n Phư c, ư ng t c u sông Hàn ra bi n, ư ng du l ch ven bi n ông Sơn Trà - Non Nư c hư ng v H i An; ti p t c xây d ng n i dài ư ng B ch ng ông ven b ông sông Hàn n c u Tuyên Sơn hư ng v Non Nư c và ư ng Nguy n Tri Phương qua b nh vi n C17, d c theo phía ông và phía Nam sân bay à N ng ra qu c l 1A; m r ng và nâng c p m t s tuy n ư ng ông Tây n i khu v c n i thành v i ư ng cao t c, ư ng H Chí Minh, t nh l 601, 602 và các khu v c ngo i thành phía Tây. b) Chu n b k thu t t xây d ng : - San n n : cao xây d ng t i thi u t i các khu v c ven sông, bi n là +2,50 m; cao xây d ng i v i các khu v c ô th cũ : gi nguyên cao a hình t nhiên, t ng bư c nâng cao t i m c t i thi u là +2,00 m khi ti n hành c i t o ch nh trang. - Thoát nư c mưa : các tr c chính thoát nư c mưa cho thành ph s là sông Hàn, sông Cu ê, sông Phú L c; t n d ng các ư ng c ng cũ t i các khu v c hi n ang s d ng c ng chung cho nư c mưa và nư c th i; c i t o d n t ng bư c tách nư c th i, nư c mưa riêng. c) C p nư c : - Tiêu chu n c p nư c sinh ho t : t u là 130l/ngư i/ngày êm, dài h n 170l/ngư i/ngày êm. - Ngu n nư c : sông C m L và sông Cu ê. - Xây d ng nhà máy nư c C u : công su t 170.000 m3/ngày êm; c i t o nhà máy nư c Sân Bay nâng c p lên 30.000 m3/ngày êm; m r ng công su t nhà máy nư c Hoà Khánh, xây d ng nhà máy nư c Liên Chi u có công su t 250.000 m3/ngày êm. d) C p i n : - Tiêu chu n c p i n cho sinh ho t : + Giai o n 1 : 1.000 KWh/ ngư i.năm v i Tmax = 2.500h. + Giai o n 2 : 2.000KWh/ ngư i.năm v i Tmax = 3.000h. - Ngu n i n : t h th ng i n lư i qu c gia - qua tr m gi m áp chính khu v c 500/220KV, C u : công su t giai o n u 1 x 450MVA, tương lai 2 x 450MVA. Xây d ng m i thêm 1 tr m bi n áp 500 KV. ) Thoát nư c b n, v sinh môi trư ng :
  6. - Nư c th i sinh ho t : thu gom và làm s ch t i các tr m x lý t p trung, trư c khi th i vào h th ng thoát chung. - Nư c th i c a các nhà máy xí nghi p, b nh vi n : ư c x lý c c b t tiêu chuNn v sinh sau ó m i ư c x vào h th ng thoát nư c chung. - Rác th i : ư c thu gom t p trung x lý t i bãi rác Khánh Sơn; xây d ng m i bãi rác t i Hoà Quý ph c v cho vi c thu gom x lý rác th i c a khu v c ông sông Hàn. - Nghĩa a : xây d ng nghĩa trang t p trung k t h p v i h a táng t i Hòa Sơn và Hòa C m. 7. Quy ho ch xây d ng t u n năm 2005 : V cơ b n th ng nh t v i quy ho ch xây d ng t u c a thành ph à N ng. y ban nhân dân thành ph à N ng l p k ho ch và cơ ch chính sách, bi n pháp tri n khai các d án u tư phù h p v i kh năng huy ng v n và th c t c a a phương. i u 2. Giao cho y ban nhân dân thành ph à N ng - Phê duy t h sơ thi t k và t ch c công b i u ch nh quy ho ch chung thành ph à N ng n năm 2020. - Ban hành Quy ch qu n lý xây d ng theo i u ch nh quy ho ch chung. - T ch c l p và xét duy t quy ho ch chi ti t, quy ho ch xây d ng chuyên ngành phù h p i u ch nh quy ho ch chung thành ph . - Xây d ng các chương trình d án u tư phát tri n thành ph n năm 2005 và năm 2010 kèm theo cơ ch chính sách thích h p huy ng th c hi n các i u ch nh quy ho ch chung thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - Thành y, H ND, UBND TP à N ng, - UBND các t nh : Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương c a các oàn th , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, - Lưu : CN (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản