Quyết định số 47/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 47/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2005/QĐ-BYT về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số 09/2001/TT-BYT ngày 21/5/2001 hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005 và Thông tư số 13/2001/TT-BYT ngày 18/6/2001 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001 - 2005 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C GIA H N TH I H N HI U L C C A THÔNG TƯ S 09/2001/TT- BYT NGÀY 21/5/2001 HƯ NG D N TH C HI N VI C XU T, NH P KH U V C XIN, SINH PH M MI N DNCH DÙNG CHO NGƯ I GIAI O N 2001 - 2005 VÀ THÔNG TƯ S 13/2001/TT-BYT NGÀY 18/6/2001 HƯ NG D N XU T KH U, NH P KH U HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T TH I KỲ 2001 - 2005 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 323/2005/Q -TTg ngày 7/12/2005 c a Th tư ng Chính ph V vi c gia h n th i h n hi u l c c a Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005; Theo ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Gia h n th i h n hi u l c c a Thông tư c a B Y t s 09/2001/TT-BYT ngày 21/5/2001 Hư ng d n th c hi n vi c xu t, nh p khNu v c xin, sinh phNm mi n d ch dùng cho ngư i giai o n 2001 - 2005 và Thông tư s 13/2001/TT-BYT ngày 18/6/2001 Hư ng d n xu t khNu, nh p khNu hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t th i kỳ 2001-2005 n h t ngày 30/4/2006. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2006. i u 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, Lãnh o các V , C c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản