Quyết định số 47/2007/QĐ–UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 47/2007/QĐ–UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2007/QĐ–UBND về việc ban hành quy định về quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2007/QĐ–UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH THU N c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 47/2007/Q –UBND Phan Thi t, ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ CÁC HO T NG TH THAO GI I TRÍ TRÊN BI N T I T NH BÌNH THU N. Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Th d c, th thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh 112/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t th d c, th thao; Theo ngh c a Giám c S Th d c Th thao t i T trình s 25/TTr-STDTT ngày 25/8/2007 v vi c ban hành Quy nh t m th i v Qu n lý các ho t ng th thao gi i trí trên bi n t i t nh Bình Thu n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: Quy nh v Qu n lý các ho t ng th thao gi i trí trên bi n t i t nh Bình Thu n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân t nh, Giám c S Th d c Th thao, Giám c S Du l ch, Giám c Công an t nh, Ch huy trư ng B Ch huy B i Biên phòng t nh, Giám c S Giao thông - V n t i, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph , Th trư ng các cơ quan, ơn v và các t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - B Văn hóa, Th thao và Du l ch; - C c ki m tra văn b n (B tư pháp); - TT. T nh y; - TT. H ND t nh; - CT, các PCT UBND t nh; Huỳnh T n Thành - TT. y ban MTTQ Vi t Nam t nh; - ài Phát thanh truy n hình t nh; - Báo Bình Thu n; - Công báo t nh; - Hi p h i Du l ch t nh; - Lưu: VT, KT, VX. Huy (35b)
  2. QUY NNH QU N LÝ CÁC HO T NG TH THAO GI I TRÍ TRÊN BI N T I T NH BÌNH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s :47/2007/Q -UBND ngày 14 tháng 09 năm 2007 c a UBND t nh Bình Thu n). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. Quy nh này quy nh vi c Qu n lý i v i các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t tham gia kinh doanh các ho t ng th thao gi i trí trên bi n t i t nh Bình Thu n. i u 2. i tư ng áp d ng. 1. Quy nh này áp d ng i v i các lo i hình th thao gi i trí trên bi n g m các ho t ng l n, dù kéo, dù lư n, ca nô lư t ván, lư t ván bu m, lư t ván di u, môtô nư c, thuy n bu m và nh ng ho t ng th thao gi i trí khác trên và du i m t nư c bi n. 2. Tàu, thuy n th thao, bóng á và bóng chuy n bãi bi n c a các t ch c, ơn v , cá nhân ho t ng dư i hình th c t p luy n, thi u, bi u di n ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao c a t nh cho phép thì không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. Chương 2: QUY NNH V QU N LÝ CÁC HO T NG KINH DOANH i u 3. Qu n lý v i u ki n kinh doanh. 1. Các t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v th thao gi i trí trên bi n ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p, Lu t Th d c, Th thao, Lu t Giao thông ư ng th y n i a và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. i u ki n ho t ng c a doanh nghi p kinh doanh th thao gi i trí trên bi n bao g m: a) Có gi y phép u tư ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, trong ó có ăng ký ho t ng th thao gi i trí trên bi n do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p. b) Có i ngũ hu n luy n viên (HLV), Hư ng d n viên (HDV), nhân viên ư c ào t o chuyên môn, nghi p v v th d c th thao phù h p v i n i dung ăng ký ho t ng:
  3. - Có gi y ch ng nh n v kh năng bơi l i, bơi c u h do S Th d c Th thao (TDTT) Bình Thu n, B Văn hóa, Th thao và Du l ch ho c Liên oàn Th thao dư i nư c Vi t Nam c p. - Có gi y ch ng nh n là HLV, HDV, th l n v môn l n, lư t ván bu m, lư t ván di u IKO (T ch c lư t ván di u qu c t ), là c p c u viên dư i nư c ư c các Trung tâm d y l n thu c t ch c CMAS (T ch c th thao dư i nư c th gi i) c p. c) Có cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t c n thi t ph c v cho ho t ng kinh doanh ngành ngh ã ăng ký, g m: - Có tr s , văn phòng, b ng hi u giao d ch ho t ng v lĩnh v c th thao gi i trí trên bi n. - Trong khu v c ho t ng ph i có b ng khuy n cáo t nh ng nơi d nhìn th y và ph i có b ng n i quy ho t ng. - Các phương ti n ca nô, mô tô nư c (Jetsky), thuy n bu m,… (riêng i v i ho t ng l n ph i có d ng c máy khí nén, bình khí nén) khi ưa vào ph c v cho ho t ng kinh doanh ph i ư c các cơ quan ch c năng trên a bàn t nh Bình Thu n c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t bao g m: + Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n th y n i a do S Giao thông - V n t i c p theo quy nh. + Gi y ch ng nh n b o v môi trư ng i v i phương ti n thu c di n ph i ăng ki m do S Tài nguyên & Môi trư ng c p theo quy nh. - Ngư i i u khi n ca nô, mô tô nư c ph i có b ng thuy n trư ng ho c b ng c p, ch ng ch chuyên môn phù h p v i lo i phương ti n i u khi n theo quy nh pháp lu t hi n hành. - Có h th ng thông tin liên l c, phao c u sinh, túi thu c c p c u ch ng say n ng, say sóng, ng t nư c, bình oxy và m t s d ng c c n thi t khác ph c v cho ho t ng th thao trên bi n. d) Có phương án t ch c ho t ng bao g m: - Phương án khai thác vùng n i th y, khai thác l n du l ch. - Phương án tri n khai ho t ng kinh doanh d ch v . - Phương án t ch c thông tin liên l c, ng c u tai n n. - Ph i b o m yêu c u quy nh t i kho n 5, i u 6 c a Quy nh này. 3. Các phương ti n th thao gi i trí c a các i tư ng khách vãng lai khi n ho t ng các khu v c gi i trí trên bi n thu c khu v c qu n lý c a các t ch c, doanh nghi p trên a bàn t nh Bình Thu n ph i thông báo trư c và ư c s ng ý c a Ban Qu n lý các khu du l ch m i ư c phép ho t ng.
  4. 4. Doanh nghi p kinh doanh ho t ng th thao gi i trí trên bi n ph i l p t h th ng phao neo ho c c neo ư c nh v phân bi t khu v c ho t ng c a các phương ti n v i khu v c bãi t m và ch ư c ho t ng kinh doanh khi ã ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ã quy nh t i kho n 1 c a i u này. i u 4. Qu n lý v vùng ho t ng và phao neo. 1. Vùng n i thu dùng ho t ng kinh doanh (g i là vùng khai thác) ph i ư c xác nh b ng h th ng phao neo ho c c neo ư c nh v , có màu s c tương ph n v i màu nư c và c nh quan môi trư ng d quan sát. 2. Vùng khai thác ư c gi i h n như sau: a. Khu v c bãi bi n ven t li n - Gi i h n ngoài: xa cánh b t i a 650m (tính theo m c thu tri u trung bình hàng năm). - Gi i h n trong: xa cánh b t i thi u 150m. - V trí b n, bãi neo u c a các phương ti n (c a ra, c a vào) ph i cách nhau t i thi u là 250 m. - Chi u r ng c a ra, vào c a phương ti n là 6m. b. C m các phương ti n th thao gi i trí ho t ng khu v c có lu ng, tuy n tàu thư ng xuyên i l i và cách khu v c bãi t m t i thi u là 200m. 3. V kích thư c c , phao neo và s trái phao neo: - ư ng kính phao neo t i thi u là 300mm, c 30x40cm. - Kho ng cách gi a 2 phao, c là 10m. 4. Yêu c u b trí h th ng c , phao neo vùng ho t ng và c , phao neo hành lang an toàn theo quy nh. 5. i v i ho t ng canô kéo dù, lư t ván di u: chi u cao tính t m t nư c bi n n nh cao nh t c a dù, di u không quá 25m, ph i chú ý n ph m vi an toàn hàng không. 6. Các phương ti n th thao gi i trí trên bi n gây ti ng n không ư c làm nh hư ng n khu v c nghĩ dư ng, vi n nghiên c u, trư ng h c, khu dân cư. 7. Ban Qu n lý các Khu du l ch có trách nhi m quy ho ch v trí b n, bãi neo u cho các phương ti n, các phương ti n th thao gi i trí trên bi n ch ư c phép neo u nh ng nơi ã ư c cho phép. i u 5. Qu n lý v thông tin c u n n.
  5. 1. V thông tin liên l c: H th ng thông tin liên l c ph i m b o ư c yêu c u liên l c t trung tâm i u và c u n n n các vùng ho t ng thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a doanh nghi p. Thi t b thông tin ph i m b o yêu c u ho t ng môi trư ng ti p xúc v i nư c. Thông tin ph i ư c ki m tra, cho phép c a Trung tâm ki m tra t n s khu v c. 2. V công tác an toàn c u n n: a) i v i ch phương ti n và phương ti n: - Ph i mua b o hi m cho khách du l ch. - Ch phương ti n ph i l p phương án c u n n theo quy nh, t i các i m ho t ng th thao gi i trí trên bi n ph i có b ng n i quy hư ng d n v công tác m b o an toàn cho khách. - Phương ti n ch ư c phép khai thác úng công d ng và ho t ng trong vùng, lu ng, tuy n ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cho phép. - Nghiêm c m các lo i phương ti n i vào khu v c có ngư i t m, i trên ho c c t ngang lu ng, tuy n c a phương ti n th y, hàng không. - i v i tàu ho t ng l n có khí tài khi có ngư i l n dư i nư c ph i treo c hi u theo quy nh qu c t . b) i v i ngư i qu n lý i u hành phương ti n: Ngư i qu n lý i u hành các phương ti n quy nh t i kho n 1 i u 2 ph i hư ng d n khách s d ng thành th o, có áo phao c u sinh trư c khi cho khách tham gia các ho t ng th thao gi i trí trên bi n và ph i ch u trách nhi m v s an toàn c a khách. c) i v i khách du l ch: - Ngư i không bi t bơi, có b nh v tim m ch, huy t áp, hô h p không ư c tham gia vào các ho t ng th thao gi i trí trên bi n. - Không ư c u ng rư u, bia và s d ng các ch t kích thích khác khi tham gia các ho t ng th thao gi i trí trên bi n. - Không ư c i u khi n các phương ti n ra kh i vùng ho t ng cho phép ã có c , phao neo. d) i v i các i tư ng khác: Ngư i t m bi n, ngư i ang th c hi n các công tác trên bi n tuy t i không ư c vào vùng có phương ti n ho t ng, ho c u bám h th ng c , phao neo gi i h n an toàn (tr nhân viên ang th a hành nhi m v và th c hi n công tác c u n n trên bi n). i u 6. Qu n lý v qu c phòng - an ninh.
  6. Các phương ti n ho t ng th thao gi i trí trên bi n ph i th c hi n t t các quy nh sau ây: 1. Các phương ti n th thao gi i trí trên bi n khi ho t ng khu v c biên gi i bi n thu c a bàn nào ph i trình báo v i n Biên phòng nơi ó, bao g m: Ch phương ti n, s ăng ki m, gi y phép ho t ng, ch ng ch chuyên môn, mã l c, th i gian cho phép. 2. Không ho t ng nh ng nơi có bi n c m. 3. Không ư c quay phim ch p nh khu v c và quanh các o có bi n c m. 4. Các ho t ng không vư t qua ư ng cơ s trên vùng lãnh h i và ch ư c ho t ng trong ph m vi lu ng tuy n ã quy nh. 5. Trư c khi t ch c ho t ng ph i ph i h p B Ch huy B i Biên phòng t nh và các cơ quan ch c năng có k ho ch kh o sát xác nh khu v c ăng ký ho t ng. i u 7. Qu n lý v b o v môi trư ng. 1. Qu n lý ô nhi m d u th i, rác th i: a) Các t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v th thao gi i trí trên bi n ph i ch u trách nhi m b o v môi trư ng trong ph m vi ư c giao; ph i th c hi n các bi n pháp qu n lý ch t th i, ti ng n; hư ng d n, nh c nh m i ngư i th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng. b) Các phương ti n th thao gi i trí trên bi n không ư c th i nư c làm mát ng cơ có n ng d u vư t quá 05mg/lít (theo TCVN 5945: 2005). Không ư c th i ho c làm rơi vãi xăng, d u, d u th i xu ng bi n. D u ph i ư c lưu tr và v n chuy n m t cách an toàn n h th ng ti p nh n t i các khu v c ư c quy nh. Các b n neo u b t bu c ph i có h th ng ti p nh n d u th i t các phương ti n khi ho t ng trên bi n. c) i v i phương ti n ch khách i l n, du l ch ph i trang b các thi t b v sinh và các d ng c ch a ng rác th i. Rác th i ư c t p trung và s lý úng quy nh. 2. Qu n lý thu phí môi trư ng: Các t ch c, ơn v kinh doanh d ch v th thao gi i trí trên bi n ư c phép thu phí v sinh tính trong giá vé d ch v th thao gi i trí trên bi n và ư c tính vào kho n n p l phí cho nhà nư c theo quy nh hi n hành c a t nh. i u 8. Qu n lý v b o v r n san hô và các tài nguyên sinh v t bi n. 1. Các phương ti n th thao gi i trí trên bi n không ư c th neo t i các vùng có r n san hô; ph i bu c phương ti n vào các phao neo tàu. 2. Không ư c khai thác, phá ho i, di chuy n, mua bán, tàng tr san hô s ng và ch t dư i b t c hình th c nào.
  7. i u 9. Qu n lý v thuê lao ng ngư i nư c ngoài. 1. Các t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v th thao gi i trí trên bi n có nhu c u thuê lao ng ngư i nư c ngoài ph i n Phòng qu n lý Xu t nh p c nh Công an t nh, S Lao ng thương binh và Xã h i t nh Bình Thu n ư c hư ng d n và làm th t c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Sau khi ã ư c các cơ quan ch c năng liên quan cho phép, ph i ăng ký danh sách v i S Th d c Th thao, sau ó m i ư c làm vi c. i u 10. Qu n lý v th i gian ho t ng vui chơi gi i trí trên bi n. 1. m b o môi trư ng và an toàn cho ngư i, tài s n khi tham gia vui chơi gi i trí trên bi n, thu n ti n cho vi c qu n lý và x lý các vi ph m, các ho t ng th thao gi i trí trên bi n t i Bình Thu n ư c ho t ng t 5g00 n 18g00 hàng ngày. 2. Nghiêm c m t ch c các ho t ng th thao gi i trí trên bi n trong th i gian có bão ho c áp th p nhi t i. Chương 3: HO T NG THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 11. Ho t ng thanh tra, ki m tra. 1. Các t ch c, cá nhân tham gia kinh doanh d ch v th thao gi i trí trên bi n ph i ch u s qu n lý c a cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao. 2. S Th d c Th thao ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c thanh tra, ki m tra ho t ng th thao gi i trí trên bi n; khi phát hi n t ch c, cá nhân vi ph m thì căn c vào tính ch t, m c x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. X lý vi ph m. Các t ch c, cá nhân tham gia kinh doanh d ch v th thao gi i trí trên bi n cũng như khi ưa phương ti n quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Quy nh này vào ho t ng trên vùng bi n thu c t nh Bình Thu n nhưng không ăng ký v i cơ quan ch c năng ho c có hành vi vi ph m các quy nh trong lĩnh v c th d c th thao s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a các s , ban, ngành, a phương. - S Th d c th thao là cơ quan ch trì t ch c tri n khai th c hi n Quy nh này; ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n các t ch c, cá nhân t ch c ho t ng
  8. th thao gi i trí trên bi n b o m theo úng quy nh. nh kỳ báo tình hình cho UBND t nh theo dõi, ch o. - Các cơ quan, ơn v , a phương liên quan căn c ch c năng, nhi m v ư c giao cùng ph i h p t ch c th c hi n t t Quy nh này. i u 14. Các t ch c, cá nhân tham gia kinh doanh ho t ng th thao gi i trí trên bi n ph i nghiêm túc th c hi n Quy nh này. Quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c c n s a i, b sung ngh các ơn v , t ch c và cá nhân k p th i ph n ánh v S Th d c Th thao t ng h p, trình y ban Nhân dân t nh xem xét, quy t nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành
Đồng bộ tài khoản