Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung mức thu một phần viện phí theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 47/2008/Q -UBND Long Xuyên, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG M C THU M T PH N VI N PHÍ THEO THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 95-CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí và Ngh nh s 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph s a i kho n 1 i u 6 Ngh nh s 95-CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a liên B Y t - B Tài chính - B Lao ng Thương binh và Xã h i b sung Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a liên B Y t - Tài chính - Lao ng Thương binh và Xã h i - Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí; Theo ngh c a Giám c S Y t và Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Ph l c b sung m c thu m t ph n vi n phí theo Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a liên B Y t - B Tài chính - B Lao ng Thương binh và Xã h i ã ban hành kèm theo Quy t nh s 35/2006/Q -UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 và Quy t nh s 34/2007/Q -UBND ngày 09 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh An Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Y t , Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã và thành ph , Th trư ng các S , Ban ngành liên quan và Th trư ng các cơ s khám, ch a b nh thu c h th ng y t nhà nư c trong t nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Tài chính, B Y t (b/c); - Website Chính ph , C c Ki m tra VB (B Tư pháp); - TT. TU, H ND, UBND, UBMTTQ t nh;
  2. - Các S : Y t , Tài chính, Lao ng TBXH, BHXH t nh; - UBND các huy n, th xã và thành ph ; - Các b nh vi n c p t nh và c p huy n; - Lãnh o VP. UBND t nh; - Lưu: VT, P. TH, VHXH, TT Công báo t nh. Vương Bình Th nh PH L C B SUNG M C THU M T PH N VI N PHÍ THEO THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 47/2008/Q -UBND ngày 19/12/2008 c a y ban nhân dân t nh An Giang) Lo i M c thu S TT CÁC LO I DNCH V c I II III ( ng) bi t PH N C: CÁC DNCH V K THU T VÀ XÉT NGHI M C1 CÁC TH THU T, TI U TH THU T, N I SOI Y H C DÂN T C - PH C H I CH C NĂNG 1 Laser chi u ngoài 10.000 2 Laser n i m ch 30.000 3 Laser thNm m 30.000 CÁC PH U THU T, TH THU T THEO CHUYÊN C2 KHOA C2.3 M T 1 M ti n phòng r a máu, m , l y máu c c 400.000 2 C t d ch kính ơn thu n 600.000 3 Ph u thu t lác thông thư ng 1 m t 400.000 4 Ph u thu t t o mí (1 m t) 500.000 Ghép màng ói thai i u tr dính mi c u, loét giác m c 5 lâu li n, th ng giác m c 750.000 6 Th s c giác 20.000 C2.5 RĂNG HÀM M T C2.5.4 Răng gi c nh 1 M t ơn v s kim lo i 700.000 2 M t ơn v s toàn ph n 1.000.000 C2.5.5 N n ch nh răng
  3. Hàm i u tr ch nh hình lo i g n ch t t ng ph n cung 1 răng 3.000.000 Hàm i u tr ch nh hình lo i g n ch t toàn cung răng 2 ơn gi n 5.800.000 Hàm i u tr ch nh hình lo i g n ch t toàn cung răng 3 ph c t p (kéo răng ng m…) 7.000.000 C2.5.7 Các ph u thu t hàm m t 1 Ph u thu t t o hình khe h vòm mi ng 1.200.000 C2.7 CÁC PH U THU T, TH THU T CÒN L I KHÁC PH U THU T I M T Ph u thu t l y th y tinh th , t th y tinh th nhân t o 1 trong bao A 1.000.000 2 C t m ng m t chu biên b ng Laser YAG A 300.000 3 Phá bao th phát tái t o ng t b ng Laser YAG A 500.000 4 Ph u thu t c t bè c ng m c qua kính hi n vi B 1.000.000 5 C t bè áp Mitomycin-C B 1.000.000 6 M vá da i u tr l t mi B 800.000 7 T o hình ng t , t chân m ng m t A 1.000.000 Ph u thu t n p nhăn mí trên, mí dư i, khóe m t, thái 8 dương B 1.000.000 9 L y m mí dư i m t m t X 600.000 10 Ph u thu t lác ph c t p, h i ch ng AV A 1.500.000 11 Ghép giác m c xuyên th ng và ghép l p A 1.800.000 L y d v t trong h m t, trong nhãn c u: d ch kính, 12 A 1.000.000 c ng m c, sâu trong giác m c ph i r ch khâu 13 T o cùng b ng da niêm m c, tách dính mi c u B 800.000 14 Ph u thu t Laser t o mí (1 m t) X 1.000.000 15 Ph u thu t ti p khNu túi l mũi Dupuy - Dutemps A 1.800.000 II TAI MŨI H NG 1 Ph u thu t n o vét s n vành tai X 500.000 2 C t polype hòm nhĩ qua n i soi X 800.000 3 Ph u thu t tai xương ch m trong viêm màng não X 1.800.000 4 Ph u thu t i u tr rò d ch não t y tai X 1.800.000 5 X 1.800.000 Ph u thu t t o hình tai gi a, tai ngoài do d t t bNm
  4. sinh 6 Ph u thu t ư ng rò bNm sinh giáp móng X 1.500.000 7 Ph u thu t c t Amidan b ng Laser X 1.000.000 8 Ph u thu t c t u lành thanh qu n b ng Laser X 1.000.000 9 Ph u thu t c t u h c mũi - vòm h ng - h h ng X 1.800.000 10 Ph u thu t vách ngăn mũi qua n i soi X 1.000.000 Ph u thu t n i soi: c t cu n mũi gi a; mũi dư i; 11 Conchabulosa 1 bên X 1.000.000 12 S a kh i s n mũi quá r ng, kho m, m v t X 1.800.000 13 Ph u thu t n i soi gi m áp m t X 1.800.000 14 Ph u thu t l y d v t trong xoang - m t X 1.800.000 15 Ph u thu t n i soi t o hình l o X 1.800.000 Ph u thu t ch nh hình l m khí qu n trong c t thanh 16 qu n toàn ph n X 1.000.000 III RĂNG - HÀM - M T 1 Laser nha khoa, Laser ph u thu t hàm m t < 0,5 cm X 200.000 2 Laser nha khoa, Laser ph u thu t hàm m t < 1 cm X 300.000 3 Laser nha khoa, Laser ph u thu t hàm m t > 1 cm X 600.000 4 N n sai kh p thái dương hàm 2 bên n mu n A 200.000 Khâu v t thương ph n m m vùng hàm m t theo 5 phương pháp thNm m < 3 cm X 200.000 Khâu v t thương ph n m m vùng hàm m t theo 6 phương pháp thNm m > 3 cm X 400.000 7 Ph u thu t tái t o nư u 1 răng X 150.000 TH THU T I M T 1 t lông siêu b ng Laser CO2 X 100.000 2 Day k p h t A 100.000 3 Ch p hình áy m t X 150.000 4 o th trư ng t ng máy HRT X 200.000 5 Soi kính Volk X 50.000 6 Soi sinh hi n vi X 50.000 II TAI MŨI H NG 1 L y d v t mũi qua n i soi X 100.000
  5. 2 Ph u thu t n i soi tách dính cu n mũi vách ngăn X 300.000 3 Ph u thu t n i soi n o VA X 200.000 4 Soi ph qu n chNn oán và l y d v t X 1.000.000 5 Sơ c u b ng kỳ u ư ng hô h p X 200.000 6 Trích r ch màng nhĩ qua n i soi X 200.000 III RĂNG HÀM M T 1 L y cao răng và ánh bóng 1 hàm b ng máy siêu âm X 100.000 2 L y cao răng và ánh bóng 2 hàm b ng máy siêu âm X 200.000 3 Mài ch nh kh p c n m t vùng X 50.000 4 TNy tr ng răng n i nha 01 răng X 200.000 5 TNy tr ng răng 2 hàm X 1.300.000 IV S N KHOA 1 Phá thai n i khoa X 250.000 V XÉT NGHI M VÀ THĂM DÒ CH C NĂNG XÉT NGHI M HUY T H C - MI N DNCH XÉT NGHI M HÓA SINH 1 TCK/APTT 30.000 2 Axit Uric 30.000 C3 XÉT NGHI M VÀ THĂM DÒ CH C NĂNG C3.1 XÉT NGHI M HUY T H C - MI N DNCH 1 Th i gian thrombin (TT) 30.000 C4 CH N OÁN B NG HÌNH NH C4.1 SIÊU ÂM 1 Siêu âm màu 3-4 chi u (3D - 4D) 100.000 C4.2 CHI U, CH P X-QUANG C4.2.2 Ch p X-quang răng hàm m t 1 Ch p s m t ch nh nha k thu t s 80.000 2 Ch p răng k thu t s 20.000
Đồng bộ tài khoản