Quyết định số 4701/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 4701/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4701/2003/QĐ-BYT về việc ban hành quy định bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4701/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do - H nh phúc ****** S : 4701/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 09 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH B NH VI N Đ ĐI U KI N TH C HI N K THU T GHÉP TH N B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kh a nhân dân; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo đ ngh c a V trư ng V Đi u tr và V trư ng V Khoa h c và Đào t o B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh b nh vi n đ đi u ki n th c hi n k thu t ghép th n. Đi u 2. Quy đ nh b nh vi n đ đi u ki n th c hi n k thu t ghép th n đư c áp d ng cho các cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c, bán công và tư nhân. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các Chánh Văn phòng, V trư ng V Đi u tr , Chánh thanh tra, V trư ng c a các V , C c trư ng c a các C c thu c B Y t ; Th trư ng đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng QUY Đ NH B NH VI N Đ ĐI U KI N TH C HI N K THU T GHÉP TH N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4701/20003/QĐ-BYT ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Y t ). I. QUY Đ NH CHUNG
  2. 1. Cơ s ghép th n ph i có cán b đ trình đ chuyên môn k thu t ghép th n và đ đi u ki n v cơ s v t ch t, t ch c khoa phòng, trang thi t b k thu t, đư c B Y t th m đ nh và công nh n đ đi u ki n th c hi n k thu t ghép th n. 2. Vi c ghép th n ph i th c hi n theo đúng quy trình k thu t ghép th n do B Y t ban hành. II. CÁC QUY Đ NH C TH 1. Cán b - Có đ đ i ngũ cán b th c hi n vi c ghép th n, nh ng cán b này ph i đư c đào t o, b i dư ng ki n th c v ghép th n, đư c nơi đào t o c p gi y ch ng nh n do B Y t ch đ nh. - Trư ng kíp ghép th n ph i là ngư i đã tr c ti p th c hi n vi c ghép th n trên ngư i t i m t b nh vi n đư c B Y t công nh n đ đi u ki n th c hi n k thu t ghép th n. 2. Cơ s v t ch t – T ch c khoa phòng 2.1 V lâm sàng - Có các khoa ngo i, khoa n i đã phát tri n các chuyên khoa sâu v : ph u thu t m ch máu, th n - ti t ni u. - Có khoa th n nhân t o và có đơn v l c máu t i phòng h u ph u. - Có khoa ph u thu t – gây mê, h i s c đ m b o vi c m l y th n, r a th n, ghép th n và chăm sóc sau ghép. 2.2 V c n lâm sàng - Có các khoa huy t h c, truy n máu, hóa sinh, vi sinh, ch n đoán hình nh, thăm dò ch c năng, gi i ph u b nh b o đ m cho vi c ch n đoán và theo dõi ngư i cho và ngư i nh n th n trư c, trong và sau khi ghép th n. - Có đơn v ghép th n th c nghi m; - Đ m b o có các xét nghi m mi n d ch, vi rút, đ nh lư ng n ng đ thu c cyclosporin A. 3. Trang thi t b y t và thu c - Có đ trang thi t b , d ng c y t đ m b o vi c l y th n, r a th n, b o qu n và ghép th n. - Có đ cơ s thu c c n thi t đáp ng yêu c u th c hi n quá trình đi u tr . 4. Kinh phí ghép th n, t các ngu n - S đóng góp c a ngư i b nh; - Kinh phí c a b nh vi n; - Các ngu n kinh phí h p pháp khác (n u có) Vi c qu n lý và s d ng ngu n kinh phí nói trên ph i theo đúng quy đ nh hi n hành. 5. Cơ ch ho t đ ng
  3. Giám đ c b nh vi n t ch c đi u hành và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v vi c ghép th n t i b nh vi n. III. T CH C TH C HI N 1. Sau khi có đ đi u ki n trên, b nh vi n báo cáo v i B Y t xin đăng ký ghép th n. 2. H i đ ng th m đ nh b nh vi n đ đi u ki n ghép th n c a B Y t đ n th m đ nh t i b nh vi n và báo cáo k t qu th m đ nh lên B trư ng B Y t . 3. B trư ng B Y t căn c báo cáo k t qu c a H i đ ng th m đ nh đ xem xét, quy t đ nh công nh n ho c không công nh n b nh vi n đ đi u ki n ghép th n. B nh vi n ch đư c ti n hành ghép th n sau khi có quy t đ nh công nh n đ đi u ki n ghép th n c a B trư ng B Y t .
Đồng bộ tài khoản