intTypePromotion=3

Quyết định số 4702/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 4702/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4702/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4702/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 4702/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V PHÊ DUY T K HO CH U TH U, H SƠ M I TH U U TH U L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N D ÁN KHU TAM GIÁC TR N HƯNG O - PH M NGŨ LÃO - NGUY N THÁI H C, QU N 1 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư s 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Quy t nh s 4143/Q -UBND, ngày 13 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 4241/Q -UBND, ngày 19 tháng 9 năm 2007 và Quy t nh s 4595/Q -UBND, ngày 09 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n hai d án Khu ch Văn Thánh, qu n Bình Th nh và d án Khu tam giác Tr n Hưng o - Ph m Ngũ Lão - Nguy n Thái H c, qu n 1; Xét ngh c a Ch t ch H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph t i T trình s 005/TTr-H TLCN T, ngày 12 tháng 10 năm 2007 v trình duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án Khu tam giác Tr n Hưng o - Ph m Ngũ Lão - Nguy n Thái H c, qu n 1; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 6606/TTr-SKH T, ngày 15 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Duy t K ho ch u th u, H sơ m i th u u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án Khu tam giác Tr n Hưng o - Ph m Ngũ Lão - Nguy n Thái H c, qu n 1 do H i ng u th u l a ch n nhà u tư làm Bên m i th u, n i dung như sau: I. K HO CH U TH U: a) Giá t ng m c u tư làm thông tin xác nh giá tr b o m d th u, b o m cam k t th c hi n d án, xác nh v n ch s h u c a nhà u tư, cam k t tín d ng (kh năng vay) kho ng: 4.700 t ng (bao g m: giá tr ti n b i thư ng, h tr di d i, giá tr d ki n v n u tư xây d ng công trình và các chi phí khác n u có).
  2. Giá tr h tr cho ngân sách thành ph (n u có) do nhà u tư t tính toán. b) Ngu n tài chính: nhà u tư t thu x p các ngu n v n th c hi n u tư và qu n lý d án. c) Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi. d) Phương th c áp d ng: m t túi h sơ. e) Th i gian t ch c u th u: căn c h sơ m i th u ư c duy t, H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph t xác nh th i gian c th cho t ng giai o n. g) Lo i th a thu n: quy nh trong h sơ m i th u. h) Th i gian th c hi n th a thu n: - Th i gian l p d án: không quá 12 tháng k t khi ký B n th a thu n. - Th i gian xây d ng công trình: không quá 05 năm k t khi hoàn t t công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng. II. H SƠ M I TH U: N i dung H sơ m i th u ư c duy t theo Quy t nh này là H sơ m i th u do Bên m i th u trình, ã ư c hoàn ch nh theo úng yêu c u c a d án và quy nh hi n hành. H sơ m i th u u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án Khu tam giác Tr n Hưng o - Ph m Ngũ Lão - Nguy n Thái H c, qu n 1 g m các n i dung: 1. Ch d n i v i nhà u tư: - y ban nhân dân qu n 1 ph i h p v i nhà u tư t ch c th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư theo quy nh c a Lu t t ai, quy nh c a y ban nhân dân thành ph và quy t nh phê duy t k t qu trúng th u. Nhà u tư có trách nhi m m b o cung c p tài chính úng ti n th c hi n gi i t a, h tr di d i ( ã ư c y ban nhân dân thành ph quy nh t i Quy t nh s 4241/Q -UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007). - Nhà u tư ph i tìm ư c a i m c th theo quy ho ch t i phư ng Cô Giang ho c phư ng C u Kho, qu n 1, xây d ng m i Trư ng Ph thông trung h c Ten-lơ-man trư c khi th c hi n u tư d án và xây d ng trư ng m i ph i có quy mô l n hơn, ch t lư ng t t hơn Trư ng Ph thông trung h c Ten-lơ-man hi n h u ( ã ư c y ban nhân dân thành ph quy nh t i Quy t nh s 4595/Q -UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007). 2. B ng d li u u th u. 3. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u.
  3. 4. Ph m vi c a d án. 5. Ti n th c hi n d án. 6. Yêu c u c a d án. 7. Các b n ính kèm. 8. Các bi u m u d th u: M u s 1. Thông báo m i th u M u s 2. ơn d th u M u s 3. Báo cáo danh m c các d án tương t ã th c hi n M u s 4. Báo cáo danh m c các d án tương t ang th c hi n M u s 5. Báo cáo năng l c kinh nghi m th c hi n d án, năng l c qu n lý d án c a nhà u tư M u s 6. Báo cáo năng l c tài chính c a nhà u tư M u s 7. B o m d th u M u s 8. B o m cam k t th c hi n d án M u s 9. Gi y y quy n M u s 10. Thư chào giá tăng thêm M u s 11. B ng giá chi ti t M u s 12. B n th a thu n gi a i di n cơ quan qu n lý Nhà nư c và i di n nhà u tư trúng th u. M u s 13. Cam k t th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng. III. TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U: 1. N i dung Tiêu chuNn ánh giá ư c nêu chi ti t trong h sơ m i th u. 2. Tiêu chuNn năng l c kinh nghi m, năng l c qu n lý d án, năng l c tài chính c a các nhà u tư ư c ánh giá theo 02 tiêu th c “ t” ho c “không t”; thang i m 100 i m tương ng v i n i dung các tiêu chuNn ánh giá m c áp ng các yêu c u chi ti t c a h sơ m i th u. 3. Nhà u tư ư c ngh trúng th u là nhà u tư có tên trong danh sách ng n, có giá ánh giá l n hơn ho c b ng giá sàn và có t ng giá tr cam k t h tr cho ngân sách thành ph l n nh t.
  4. Trong trư ng h p không có nhà u tư nào cam k t h tr , nhà u tư ư c ngh trúng th u là nhà u tư có giá ánh giá l n hơn ho c b ng giá sàn và có t ng s i m ánh giá cao nh t. H sơ m i th u ư c phê duy t s là: - Căn c pháp lý H i ng u th u l a ch n nhà u tư th c hi n m i th u, ánh giá h sơ d th u, l a ch n nhà u tư trúng th u, theo dõi th c hi n b n th a thu n v sau. - Căn c pháp lý c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t k t qu u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án này. i u 2. H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph ch u trách nhi m v tính chính xác c a các tài li u cung c p và các yêu c u c a d án trong h sơ m i th u trình duy t ; t ch c u th u l a ch n nhà u tư d án Khu tam giác Tr n Hưng o - Ph m Ngũ Lão - Nguy n Thái H c, qu n 1 theo úng quy nh hi n hành và n i dung ư c phê duy t t i i u 1 c a Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Quy ho ch -Ki n trúc, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân qu n 1, Ch t ch H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph và Th trư ng các s - ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản