Quyết định số 471/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
206
lượt xem
12
download

Quyết định số 471/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 471/QĐ-TTg về xuất vắc xin lở mồm long móng dự trữ quốc gia cho các địa phương phòng trừ dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 471/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 471/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C XU T V C XIN L M M LONG MÓNG D TR QU C GIA CHO CÁC NA PHƯƠNG PHÒNG TR DNCH B NH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i văn b n s 773/BNN-KH ngày 27 tháng 3 năm 2008, ý ki n c a B Tài chính t i văn b n s 4342/BTC-DTQG ngày 14 tháng 4 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t c p (không thu ti n) 860.000 li u v c xin l m m long móng 3 týp, 1 tri u li u v c xin l m m long móng týp 0 và 125.000 lít thu c sát trùng Benkocid thu c hàng d tr qu c gia do B ang b o qu n, h tr cho các a phương phòng, ch ng d ch b nh. M c h tr c th cho t ng a phương do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh phù h p v i tình hình d ch b nh a phương ó. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o các a phương s d ng s thu c trên úng m c ích, k p th i phòng, ch ng d ch b nh, tránh tình tr ng lây lan ra di n r ng, b o m s n xu t và n nh i s ng c a nhân dân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguy n Qu c Huy, Văn Tr ng Lý; TT T, các V : KTN, P; - Lưu: Văn thư, KTTH(3b) Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản