Quyết định số 472/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 472/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 472/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2002-2006 tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 472/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 472/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN N NNH DÂN CƯ, PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG CHUY N DÂN SÔNG À GIAI O N 2002 - 2006 T NH HÒA BÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Hòa Bình (t i t trình s 404/TT/UB-DA ngày 28 tháng 3 năm 2002) và ngh c a B K ho ch và u tư (t i Văn b n s 3446/BKH-VPT ngày 31 tháng 5 năm 2002. QUY T NNH : i u 1. Phê duy t D án n nh dân cư, phát tri n kinh t - xã h i vùng chuy n dân sông à giai o n 2002 - 2006 t nh Hòa Bình, ây là d án t ng th ti p t c th c hi n và hoàn thành các m c tiêu n nh dân cư, phát tri n kinh t -xã h i vùng chuy n dân sông à. i u 2. Trên cơ s d án t ng th này, y ban nhân dân t nh Hòa Bình có trách nhi m ch o ti p t c nghiên c u, l p và phê duy t các d án thành ph n phù h p v i nhu c u th c t và Quy ch Qu n lý u tư xây d ng hi n hành. i u 3. V n th c hi n các d án thành ph n ư c s d ng t ngu n thu thu tài nguyên nư c công trình th y i n Hòa Bình (ph n l i cho t nh Hòa Bình) trong 5 năm t năm 2002 n năm 2006 và v n ngân sách b sung ph n còn thi u. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xác nh ph n v n còn thi u ngoài ph n v n thu tài nguyên nư c và v n l ng ghép các chương trình m c tiêu, d án khác trên a bàn vùng d án, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Ngu n v n vay hàng năm ghi thành m t kho n m c riêng thông báo cho t nh th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t năm 2002. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th y s n, Công nghi p, Xây d ng, Giao thông v n t i, Lao ng – Thương binh và Xã h i; Th trư ng các B , ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hòa Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n Công T n
Đồng bộ tài khoản