Quyết định số 4729/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 4729/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4729/2001/QĐ-BYT về việc công bố một chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4729/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4729/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 4729/2001/Q -BYT NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C CÔNG B 1 CH PH M DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T Ư C C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 3486/2001/Q -BYT ngày 13/8/2001 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch qu n lý hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Xét ngh c a H i ng th m nh, xét duy t hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Theo ngh c a Ông V trư ng V Y t d phòng - B Y t , QUY T NNH i u 1: Nay công b hoá ch t di t khuNn CHLORAMIN B (tên chung và hàm lư ng: 25% Chloramin B) ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam v i s ăng ký lưu hành VNDP-CH-080-11-01. i u 2: Văn phòng i di n Công ty TNHH Bochemie t i Hà N i là ơn v có hoá ch t CHLORAMIN B ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam ph i in s ăng ký ã c p lên nhãn, n i dung nhãn ph i theo úng n i dung ã ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành và ph i ch p hành úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan t i vi c qu n lý hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . i u 3: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 4: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng và V trư ng các V thu c B Y t ; C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam; C c trư ng C c qu n lý Ch t lư ng, v sinh An toàn Th c phNm; Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; Giám c S Y t các t nh , thành ph tr c thu c Trung ương và Văn phòng i di n Công ty THNN Bochemie t i Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Thư ng
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản