Quyết định số 48/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 48/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2001/QĐ-UB về việc Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Theo quy hoạch chi tiết quận Tây Hồ, Hà Nội - Tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 48/2001/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T QU N TÂY H , HÀ N I - T L 1/2000 (Ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 47/2001/Q -UB ngày 29 tháng 6 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t qu n Tây H – t l 1/2000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông), QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “ i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t qu n Tây H , Hà N i, t l 1/2000” (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông ). i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, a chính – Nhà t; Ch t ch U ban nhân dân qu n Tây H , Ch t ch U ban nhân dân các phư ng: Phú Thư ng, Nh t Tân, Qu ng An, T Liên, Yên Ph , Thu Khuê, Bư i và Xuân La; Giám c, th trư ng các s , ngành, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. - T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên I UL
 2. QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T QU N TÂY H – HÀ N I, T L 1/2000 (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2001/Q -U ban Hành chính ngày 29 tháng 6 năm 2001 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v , s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t qu n Tây H - Hà N i, t l 1/2000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông ) ã ư c phê duy t t i Quy t nh s : 47/2001/Q ngày 29 tháng 6 năm 2001 c a UBND thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trên a bàn qu n Tây H – Hà N i còn ph i tuân theo nh ng quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i do c p có thNm quy n quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4: UBND Thành ph giao cho Ch t ch UBND qu n Tây H qu n lý xây d ng trên a bàn và ph i h p v i các S , ngành ch c năng hư ng d n các Ch u tư và nhân dân th c hi n u tư xây d ng theo úng quy ho ch chi ti t ư c phê duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Ph m vi, ranh gi i l p quy ho ch chi ti t qu n Tây H là ranh gi i hành chính xác nh t i Ngh nh s 69/CP ngày 28/10/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p qu n Tây H . -Phía Tây và Tây Nam giáp huy n T Liêm và qu n C u Gi y. -Phía ông Nam và Nam giáp qu n Ba ình. -Phía B c và ông là sông H ng, giáp huy n ông Anh và Gia Lâm. T ng di n tích t trong ph m vi l p quy ho ch chi ti t là: 2400,81 ha, g m 8 phư ng: Phú Thư ng, Nh t Tân, Qu ng An, T Liên, Yên Ph , Th y Khuê, Bư i, Xuân La. Dân s d ki n theo quy ho ch:120.000 ngư i (dân s hi n tr ng theo s li u i u tra n ngày 31/12/1999 c a C c th ng kê Hà N i: 92.700 ngư i). i u 6: Quy ho ch chi ti t qu n Tây H ư c chia thành các khu ch c năng như sau: - t công trình công c ng.
 3. - t cơ quan, trư ng ào t o, vi n nghiên c u. - t h n h p (văn phòng giao d ch, thương m i d ch v , khách s n, nhà cao c p). - t qu c phòng. - t công nghi p, kho tàng. - t khu . - t ư ng giao thông. - t cây xanh công viên, vui chơi gi i trí. i u 7: t công nghi p kho tàng. - Di n tích t: 3,67 ha. -M t xây d ng t i a: 70% - H s s d ng t: 0,6 – 0,9 l n. - T ng cao công trình: theo d án c th ư c phê duy t. Yêu c u ki n trúc quy ho ch và giao thông : *Ki n trúc: - Ch gi i xây d ng và kho ng cách các công trình s do không gian ki n trúc quy t nh khi l p d án c th , phù h p v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Ph i c i ti n dây chuy n công ngh không nh hư ng n môi trư ng xung quanh và m b o kho ng cách ly công nghi p. - Hình th c và b m t ki n trúc, h th ng cây xanh trong công trình ư c xây d ng p và phù h p v i quy ho ch chung khu v c. Trư c khi thi t k và xây d ng công trình ph i ư c s ng ý c a các c p có thNm quy n, v t li u xây d ng b n, p và an toàn. *Giao thông: - ư ng trong khu công nghi p ư c thi t k theo úng tiêu chuNn và Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - M ng lư i ư ng trong khu công nghi p ư c t ch c liên h v i ư ng Thành ph và khu v c m t cách thu n ti n, không làm nh hư ng n ho t ng bình thư ng c a giao thông Thành ph . - Có di n tích dành cho các bãi xe (giao thông tĩnh).
 4. i u 8: t xây d ng khu . - T ng di n tích t: 529,14 ha, bao g m: + t ư ng: 38,08 ha + t giao thông tĩnh (phân tán trong khu ): 22,5 ha + t cây xanh: 19,52 ha + t công c ng: 15,85 ha + t ơn v : 433,19 ha -T ng s ngư i trong khu v c nghiên c u t ô th c i t o và t ô th xây m i: 75990 ngư i. Trong ó: +Khu v c t ô th c i t o: 27560 ngư i. T ng cao trung bình: 3 t ng M t xây d ng trung bình: 53% +Khu v c t ô th xây m i: 48430 ngư i. T ng cao trung bình: 4,4 t ng. M t xây d ng trung bình: 40,8% (Khu v c ã có d án thì theo ch tiêu ư c duy t). Yêu c u quy ho ch ki n trúc và quy ho ch giao thông: *Ki n trúc: - Ch gi i xây d ng và kho ng cách gi a các công trình ph i phù h p v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Hình th c ki n trúc, màu s c công trình, cây xanh, sân vư n p, phù h p v i quy ho ch chung c a khu v c và tính ch t s d ng công trình. - Khi l p d án u tư xây d ng các khu nhà , khu ô th m i ph i tính toán y các nhu c u ph c v công c ng, cây xanh, trư ng h c... Theo yêu c u quy ho ch và Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. *Giao thông:
 5. - M ng lư i giao thông trong khu nhà c n ư c xây d ng hoàn ch nh theo tiêu chuNn v chi u sáng và c p h ng ư ng, liên h thu n ti n v i m ng lư i ư ng Thành ph . - Trong khu nhà ph i b trí các h th ng ư ng m b o tiêu chuNn (b r ng lòng ư ng và v a hè) k t h p xây d ng ng b , hoàn ch nh v i h th ng h t ng k thu t kèm theo, có di n tích giao thông tĩnh thích h p, khuy n khích nhà gia ình c l p có ga ra riêng trong khuôn viên. - ư ng i b , vư n hoa, cây xanh ư c thi t k ng b t o thành nơi ngh ngơi, gi i trí áp ng nhu c u c a dân cư. i u 9: t cơ quan, trư ng ào t o, vi n nghiên c u. - Di n tích t: 21,9 ha. -M t xây d ng: 30 –40% - H s s d ng t: 0,8 – hơn 2 l n. - T ng cao công trình theo d án c th ư c duy t. Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và quy ho ch giao thông : *Ki n trúc: - Ch gi i xây d ng, kho ng cách các công trình ph i tuân th Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Hình th c ki n trúc, màu s c công trình, cây xanh sân vư n, tư ng rào, c ng p và phù h p quy ho ch chung khu v c. *Giao thông: - Các công trình ph i b trí bãi xe riêng trong khuôn viên áp ng yêu c u ho t ng giao d ch c a công trình, không dùng v a hè, lòng ư ng làm ch xe. - T ch c ư ng ra vào h p lý. i u 10: th nh p - Di n tích t 18,34 ha - Có ch c năng là văn phòng giao d ch, thương m i, khách s n, nhà cao c p -M t xây d ng: 30-50% - H s s d ng t: 0,8- hơn 2 l n - T ng cao công trình theo d án c th ư c duy t.
 6. Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và quy ho ch giao thông: *Ki n trúc: - Ch gi i xây d ng, kho ng cách công trình ph i tuân th Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Hình th c ki n trúc, màu s c công trình, cây xanh sân vư n, tư ng rào, c ng... p và phù h p v i quy ho ch chung c a khu v c. - N u là công trình h n h p có ch c năng ph i t ch c riêng bi t, an toàn, d qu n lý, không nh hư ng n vi c và làm vi c, giao d ch c a công trình. *Giao thông: - Công trình c n b trí bãi xe riêng trong khuôn viên áp ng yêu c u giao d ch, không dùng v a hè, lòng ư ng làm ch xe. - T ch c ư ng ra vào h p lý. i u 11: t công trình công c ng Có ch c năng trung tâm công c ng, d ch v , thương nghi p, b nh vi n, trư ng h c, trung tâm hành chính... 1. t công c ng Thành ph và qu n: - Di n tích t:124,3 ha - Có ch c năng là khách s n, trung tâm thương m i, ch , giao d ch tài chính trong nư c và qu c t , trung tâm hành chính qu n, công trình văn hoá, y t . -M t xây d ng: 30-50% - H s s d ng t:1,5 – hơn 2 l n - T ng cao công trình: theo d án c th ư c duy t. 2. t công c ng khu : - Di n tích: 15,85 ha - Ch c năng công c ng ph c v các nhu c u nh kỳ, không thư ng xuyên. -M t xây d ng:30-50% - H s s d ng t: 0,6 – 2,5 l n. - T ng cao công trình: theo d án c th ư c duy t.
 7. 3.B nh vi n a khoa: - Di n tích: 1,2 ha -M t xây d ng: 20-30 % - H s s d ng t: 1,0- 2 l n. - T ng cao công trình: theo d án c th ư c duy t. 4.Trư ng ph thông trung h c: - Di n tích: 8,19 ha -M t xây d ng: 30% - H s s d ng t: 0,6-0,9 l n. (Các trư ng ti u h c và trung h c cơ s , nhà tr ư c xác nh trong quy ho ch chuyên ngành và các d án xây d ng, c i t o ô th ). - T ng cao công trình: theo d án c th ư c duy t. Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và quy ho ch giao thông: *Ki n trúc: - Ch gi i xây d ng và kho ng cách các công trình ph i tuân th Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. - Hình th c ki n trúc, s c màu công trình, cây xanh, sân vư n p, phù h p v i quy ho ch chung c a khu v c và tính ch t s d ng c a công trình. *Giao thông: - C n b trí bãi xe riêng áp ng yêu c u ho t ng c a công trình, có l i ra vào thu n ti n, không s d ng lòng ư ng và v a hè xe. i u 12: Công viên, sân vư n, cây xanh. - T ng di n tích: 271,01 ha. G m có: +Cây xanh Thành ph : 251,49 ha +Cây xanh khu :19,52 ha - Ch c năng công viên cây xanh vui chơi gi i trí ph c v cho nhu c u chung c a Thành ph và khu . -M t xây d ng: t i a 5%
 8. ( i v i khu v c l p d án cây xanh k t h p vui chơi gi i trí m t xây d ng không qúa 10%) - T ng cao công trình theo d án c th ư c duy t. Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và quy ho ch giao thông: *Ki n trúc: - Hình th c t ch c cây xanh, sân vư n p, phong phú, thu n l i cho s d ng chung và phù h p v i quy ho ch chung. *Giao thông: - B trí l i ra vào thu n l i cho ngư i i b , h th ng chi u sáng phù h p v i ch c năng công trình và b trí i m xe thu n ti n áp ng yêu c u s d ng c a công trình. i u 13: Các hành lang cách ly, khu x lý k thu t, giao thông tĩnh. - Hành lang cách ly: 36,97 ha (bao g m hành lang cách ly khu x lý k thu t, các tuy n i n cao th 35KV-110KV và tuy n ê sông H ng) - Giao thông tĩnh: 29,84 ha (không tính khu v c cơ quan, công trình công c ng). G m có: + Giao thông tĩnh Thành ph : 7,34 ha + Giao thông tĩnh phân tán trong khu : 22,5 ha - Khu x lý k thu t: 5,04 ha (g m các v trí thu c phư ng Phú Thư ng, phư ng Th y Khuê), trong ó không k tr m x lý nư c thu c d án “nâng cao ch t lư ng nư c H Tây” ư c d ki n trong khu v c phư ng Qu ng An và Nh t Tân, v trí c th do UBND Thành ph xem xét quy t nh trên cơ s ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph . - Ch c năng x lý nư c th i, c p nư c, bi n th i n. Yêu c u quy ho ch ki n trúc và quy ho ch giao thông: * i v i hành lang cách ly: tuy t i không xây d ng công trình. * i v i giao thông tĩnh: trong khu v c b n bãi, Depo xe có th xây d ng công trình ph c v qu n lý và b o dư ng quy mô nh , tr m bán xăng d u m b o yêu c u phòng ch ng cháy n và kho ng cách ly theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. * Khu x lý k thu t m b o kho ng cách ly an toàn, không nh hư ng n v sinh môi trư ng xung quanh. i u 14: t làng xóm.
 9. - Di n tích t:158,44 ha - T ng s dân: 44010 ngư i -M t xây d ng: 30% - T ng cao: 2-3 t ng Khu v c làng xóm s ư c t ng bư c c i t o theo d án riêng, song ph i m b o ư c tính truy n th ng. Khai thác các khu t tr ng trong làng vào m c ích s d ng chung cho c ng ng, t o ra các không gian công c ng có ch c năng linh ho t, ph c v cho sinh ho t văn hoá, l h i; h t ng k thu t...trư c m t gi i pháp quy ho ch ư c th c hi n b ng cách m r ng m t s ư ng làng ã có trong thôn xóm gi i quy t v h t ng k thu t như c p thoát nư c, thu gom rác, v sinh môi trư ng, c i thi n d n d n t ng bư c i u ki n s ng. Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và quy ho ch giao thông: * Ki n trúc: - Yêu c u công trình xây d ng p, phù h p v i quy ho ch c a khu v c, song v n gi ư c b n s c ki n trúc truy n th ng. * Giao thông: - T ng bư c c i t o m ng lư i ư ng trong khu v c ư ng làng, ngõ xóm ph i ư c gi gìn, tôn t o gi i quy t các nhu c u giao thông và h t ng k thu t c a khu v c. Khuy n khích b trí ga ra ô tô riêng trong khuôn viên nhà gia ình c l p. i u 15: t qu c phòng. - Di n tích t: 2,96 ha -M t xây d ng, h s s d ng t, t ng cao công trình ư c th c hi n theo d án riêng. Yêu c u quy ho ch ki n trúc và quy ho ch giao thông: * Ki n trúc: - Các công trình xây d ng c n m b o c nh quan ki n trúc khu v c, phù h p v i Quy chuNn xây d ng hi n hành. * Giao thông: - Trong t ng công trình có bãi xe riêng. i u 16: Các công trình di tích. - T ng di n tích 10,6 ha. Trong ó:
 10. + ã x p h ng: 21 + Chưa x p h ng: 41 Yêu c u v quy ho ch ki n trúc và quy ho ch giao thông: * Ki n trúc: - i v i các công trình di tích ã x p h ng, hành lang b o v di tích ư c xác nh riêng cho t ng công trình (theo danh sách c th c a s Văn hoá - thông tin) - i v i các công trình chưa ư c x p h ng, trong ph m vi 20 m n tư ng rào công trình không ư c xây d ng công trình cao t ng. * Giao thông: không làm ư ng c t qua khu v c có di tích. T n d ng các v trí có i u ki n lân c n áp ng yêu c u xe ph c v ho t ng c a công trình. i u 17: H Tây và khu v c xung quanh H Tây. - Tuy t i không ư c xây d ng công trình làm nh hư ng n môi trư ng và c nh quan H Tây. - Vi c khai thác và s d ng m t nư c H Tây có nh ng quy nh riêng. - qu n lý xây d ng và b o v c nh quan xung quanh H Tây i v i nh ng khu t giáp H Tây trong ph m vi t mép h ra t i thi u là 50m khi xây d ng công trình c n m b o các i u ki n sau: + Kho ng lùi: không xây d ng thêm công trình xung quanh H Tây trong kho ng cách 16m, k t mép h nh m m c ích t o l i i công c ng và tr ng cây xanh có c nh quan p cho ngư i i b , t o ư c không gian công c ng s d ng chung cho m i ngư i dân n v i H Tây. + Chi u cao và m t xây d ng công trình: Chi u cao t i a 12m, tương ương 3 t ng, m t xây d ng không quá 30% v i m c ích duy trì t l công trình th p t ng, m b o ư c không gian có nhi u cây xanh xung quanh H Tây. i u 18: Vùng t ngoài ê sông H ng. - Vùng t phía ngoài ê sông H ng bao g m ph n t n m trong khu v c ê b i và vùng t b i giáp sông H ng, ây là vùng h n ch xây d ng. Vi c khai thác s d ng t m i trong khu v c này s th c hi n theo d án ư c c p thNm quy n phê duy t. - Tuy t i không ư c xây d ng công trình làm thay i dòng ch y và kh năng thoát lũ c a sông H ng. i u 19: ư ng giao thông quy ho ch. Trên cơ s m ng lư i ư ng hi n có ư c c i t o m r ng s xây d ng m i m t s tuy n ư ng theo quy ho ch hình thành m ng lư i ư ng hoàn ch nh. Ngoài lòng
 11. ư ng xe ch y, v a hè các ư ng u có b r ng phù h p v i quy chuNn, c th có các c p ư ng sau: - ư ng chính Thành ph có b r ng t 57,5 ¸ 64m bao g m: ư ng vành ai 2 (Bư i – Nh t Tân); ư ng Xuân La – C Nhu , t ng chi u dài 4279m. - ư ng liên khu v c có b r ng 50 ¸ 53,5 m g m: ư ng Nghĩa ô - Xuân nh; ư ng Hoàng Hoa Thám; ư ng i C n – Hoàng Hoa Thám – Thu Khuê, t ng chi u dài 3832m. - ư ng khu v c có b r ng t 33¸ 40m bao g m: ư ng Phú Thư ng; ư ng Xuân nh – Phú Thư ng; ư ng d c ê phân lũ; ư ng Trích Sài – C Nhu ; ư ng Bái Ân – C Nhu ; ư ng m i T Liên, t ng chi u dài 11519m. - ư ng phân khu v c có m t c t 20,5 ¸ 30m bao g m: ư ng L c Long Quân; ư ng Xuân La – Xuân nh; ư ng Thu Khuê; ư ng Nghi Tàm - Âu Cơ - Phú Thư ng; ư ng Thanh Niên; ư ng trong khu v c bán o Qu ng An; ư ng khu v c ngoài ê sông H ng; ư ng trong khu v c d án khu ô th m i Nam Thăng Long, khu Xuân La, tr c trung tâm phía Tây Thành ph , t ng chi u dài 25027 m. - ư ng nhánh có m t c t t 13,5 ¸ 21,25m, t ng chi u dài: 23255 m. Ngoài ra các ư ng nhánh còn ư c b sung thêm trong các khu v c xây d ng theo d án. - ư ng d o quanh H Tây (sát mép kè) có m t c t ngang 8,5 ¸ 10,5 m v i chi u dài kho ng 18000m (th c hi n theo d án ư c duy t). -Tuy n ư ng s t ô th trên ư ng Nguy n Văn Huyên – Xuân La và o n ư ng vành ai 2 qua c u Nh t Tân (theo i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020) s ư c th c hi n theo d án riêng. -Các tuy n ư ng có b r ng m b o lòng ư ng và v a hè theo quy chuNn xây d ng. -Ch gi i ư ng c a các tuy n ư ng chính ư c xác nh trên b n t l 1/500 theo k ho ch c a Thành ph và ư c xác nh trong các d án ư c duy t. B NG T NG H P S LI U GIAO THÔNG TT H NG M C CÔNG TRÌNH KH I LƯ NG 1 M NG LƯ I Ư NG THÀNH PH (*) - CHI U DÀI 44657 M -M T 4,41KM/KM2 - T NG DI N TÍCH Ư NG 1552132M2 2 GIAO THÔNG TĨNH - BÃI XE T P TRUNG 69300 M2 -BÃI XE PHÂN TÁN 225000 M2
 12. - GA Ư NG S T 4100 M2 3 NÚT GIAO THÔNG KHÁC M C (**) 117100 M2 (*) Tính t ư ng phân khu v c tr lên. (**) M t ph n di n tích nút ã ư c tính trong di n tích ư ng. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 20: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 21: Các cơ quan ơn v có ch c năng qu n lý xây d ng ph i qu n lý theo úng án quy ho ch chi ti t qu n Tây H – t l 1/2000 và i u l qu n lý xây d ng này. Ngoài ra có th có nh ng quy nh c th hư ng d n vi c th c hi n i u l này. i u 22: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 23: án quy ho ch chi ti t qu n Tây H – t l 1/2000 và b n i u l này ư c công b công khai và lưu tr t i các cơ quan sau ây các ơn v , nhân dân bi t và th c hi n: - U ban nhân dân thành ph Hà N i. - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng thành ph . - S Xây d ng. -S a chính – Nhà t. - U ban nhân dân qu n Tây H
Đồng bộ tài khoản