Quyết định số 48/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 48/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2003/QĐ-BNN về việc xếp hạng, quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 48/2003/QĐ-BNN Hà N i, ngày 21 tháng 03 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C X P H NG, QUY Đ NH CH C NĂNG NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A B NH VI N NÔNG NGHI P B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c ngh đ nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c Quy t đ nh 1895/1997/QĐ/BHYT ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch b nh vi n; công văn s : 1329-YT/TCCB ngày 28/02/2003 c a B trư ng B Y t v vi c x p h ng b nh vi n; Xét đ ngh c a Giám đ c B nh vi n khu v c I, Giám đ c Trung tâm y t lao đ ng và V trư ng V t ch c cán b , QUY T Đ NH Đi u 1. X p h ng II và đ i tên B nh vi n khu v c I thành B nh vi n Nông nghi p. B nh vi n Nông nghi p là đơn v s nghi p y t tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, đư c s d ng con d u và m tài kho n riêng t i kho B c theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Tr s B nh vi n Nông nghi p t i xã Ng H i, huy n Thanh Trì, thành ph Hà N i. Đi u 2. Ch c năng nhi m v , cơ c u t ch c c a B nh vi n Nông nghi p theo Quy ch b nh vi n c a B Y t , nhi m v và cơ c u t ch c c th như sau: 2.1-/Nhi m v c a B nh vi n Nông nghi p: - Th c hi n công tác chăm sóc s c kho ban đ u, khám ch a b nh cho cán b công ch c, viên ch c, h c sinh sinh viên c a các cơ quan đơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phía B c, là tuy n trên c a các b nh vi n thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Tham gia nghiên c u và th c hi n đi u tr b nh ngh nghi p và tai n n thương tích thu c ngành;
  2. - Th c hi n chuyên khoa ch n thương ph c v c p c u và đi u tr ch n thương tai n n giao thông trên qu c l 1A khu v c phía Nam Hà N i theo quy đ nh c a B Y t ; - Khám và ch a b nh cho b nh nhân có B o hi m y t , nhân dân các xã xung quanh B nh vi n và t ng bư c th c hi n xã h i hoá y t . 2.2-/Cơ c u t ch c c a B nh vi n Nông nghi p - B nh vi n có Giám đ c do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m và mi n nhi m theo quy đ nh hi n hành; - Phòng K ho ch t ng h p (k c v t tư thi t b y t ) - Phòng Hành chính t ch c, - Phòng Tài chính k toán, - Phòng Y tá đi u dư ng và ch ng nhi m khu n, - Khoa Khám b nh, - Khoa h i s c c p c u, - Khoa n i t ng h p, - Khoa Nhi, - Khoa Truy n nhi m, - Khoa Ngo i s n, - Khoa C n lâm sàng (k c xét nghi m, gi i ph u và ch n đoán hình nh), - Khoa Y h c dân t c, - Khoa Liên chuyên khoa, - Khoa B nh ngh nghi p và Ph c h i ch c năng, - Khoa dư c 2.3-/ Giao cho Giám đ c B nh vi n Nông nghi p: - Quy đ nh nhi m v , cơ c u t ch c, biên ch cho t ng t ch c tr c thu c và tri n khai th c hi n;
  3. - Xây d ng và th c hi n quy ch ho t đ ng c a B nh vi n; - B nhi m, mi n nhi m Trư ng khoa, Phó trư ng khoa, Trư ng phòng, Phó trư ng phòng theo tiêu chu n b nh vi n h ng II và phân c p hi n hành c a B . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan đơn v có liên quan thu c B và Giám đ c B nh vi n Nông nghi p ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Th trư ng Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản