Quyết định số 48/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 48/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 48/2005/Q -TTG NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P BAN CH O LIÊN NGÀNH V V SINH AN TOÀN TH C PH M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm giúp Th tư ng Chính ph ch o và ph i h p ho t ng gi a các B , ngành trong vi c gi i quy t nh ng v n quan tr ng liên ngành v v sinh an toàn th c phNm. i u 2. Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm (g i t t là Ban Ch o) có nhi m v : 1. Nghiên c u, xu t v i Th tư ng Chính ph v nh ng ch trương, gi i pháp, cơ ch , chính sách trong qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm. 2. Giúp Th tư ng Chính ph i u ph i ho t ng c a các B , ngành có liên quan trong x lý nh ng v n liên ngành v v sinh an toàn th c phNm. 3. Ch o, theo dõi, ki m tra và ôn c các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n có hi u qu công tác qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm. i u 3. Thành ph n c a Ban Ch o g m: 1. Trư ng ban: B trư ng B Y t . 2. Phó Trư ng ban: Th trư ng B Y t ; Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Các y viên: i di n lãnh o B Thu s n, B Thương m i, B Khoa h c và Công ngh , B Công nghi p, B Giáo d c và ào t o, B Văn hoá - Thông tin, B Công an và B Tài chính.
  2. i u 4. Thành l p t công tác giúp vi c Ban Ch o g m: 1. T trư ng t công tác: C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm (B Y t ). 2. Các thành viên: i di n lãnh o các ơn v : T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng (B Khoa h c và Công ngh ), T ng c c H i quan (B Tài chính), C c Thú y (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), C c B o v th c v t (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn và thú y thu s n (B Thu s n), C c Qu n lý th trư ng (B Thương m i), V Khoa h c công ngh (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), V Khoa h c công ngh (B Công nghi p), Thanh tra (B Y t ), V Pháp ch (B Y t ). 3. Các thành viên Ban Ch o ho t ng kiêm nhi m. Trư ng Ban Ch o ban hành Quy ch làm vi c, phê duy t danh sách các thành viên Ban Ch o và t công tác. i u 5. C c An toàn v sinh th c phNm (B Y t ) làm nhi m v Văn phòng thư ng tr c c a Ban Ch o. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o n m trong k ho ch kinh phí hàng năm c a B Y t do ngân sách nhà nư c c p. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trư ng Ban Ch o và các thành viên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản