intTypePromotion=1

Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
79
lượt xem
10
download

Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg về hướng dẫn chung lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của nhóm 5 ngân hàng (Ngân hàng phát triển Châu Á, Cơ quan phát triển Pháp, Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng tái thiết Đức, Ngân hàng Thế Giới) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 48/2008/QĐ-TTg Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH HƯ NG D N CHUNG L P BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI D ÁN S D NG V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C C A NHÓM 5 NGÂN HÀNG (NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á, CƠ QUAN PHÁT TRI N PHÁP, NGÂN HÀNG H P TÁC QU C T NH T B N, NGÂN HÀNG TÁI THI T Đ C, NGÂN HÀNG TH GI I) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 13/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Xét đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Hư ng d n chung l p Báo cáo nghiên c u kh thi d án s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA) c a Nhóm 5 Ngân hàng (Ngân hàng Phát tri n Châu Á - ADB, Cơ quan Phát tri n Pháp - AFD, Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n - JBIC, Ngân hàng Tái thi t Đ c - KfW, Ngân hàng Th gi i - WB). Các d án ODA s d ng v n c a các nhà tài tr khác có th dùng Hư ng d n chung này đ l p Báo cáo nghiên c u kh thi. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Trong trư ng h p có s khác bi t gi a các quy đ nh hi n hành, vi c l p Báo cáo nghiên c u kh thi d án ODA s d ng v n c a Nhóm 5 Ngân hàng áp d ng theo Quy t đ nh này. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v ch ng, phòng ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương Đ ng và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu VT, QHQT (5). HƯ NG D N CHUNG
 2. L P BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI D ÁN S D NG V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A NHÓM 5 NGÂN HÀNG (NGÂN HÀNG PHÁT TRI N CHÂU Á - ADB, CƠ QUAN PHÁT TRI N PHÁP - AFD, NGÂN HÀNG H P TÁC QU C T NH T B N - JBIC, NGÂN HÀNG TÁI THI T Đ C - KFW, NGÂN HÀNG TH GI I - WB) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 48/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 04 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) M CL C HƯ NG D N CHUNG L P BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI D ÁN ODA (Hài hòa th t c gi a Chính ph v i Nhóm 5 Ngân hàng: Ngân hàng Phát tri n Châu Á - ADB, Cơ quan Phát tri n Pháp - AFD, Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n - JBIC, Ngân hàng Tái thi t Đ c - KfW, Ngân hàng Th gi i - WB) M Đ U I. BÁO CÁO TÓM T T V D ÁN 1. Mô t v d án, cơ quan đ xu t, cơ quan th c hi n d án và cơ quan v n hành 1.1. Mô t d án 1.2. Các cơ quan ch u trách nhi m v d án 2. L ch trình th c hi n d án 3. Đ a đi m th c hi n d án 4. Ngu n tài chính cho d án II. B I C NH VÀ CĂN C C AD ÁN 1. Căn c xác đ nh s c n thi t và tính c p thi t c a d án 1.1. Môi trư ng vĩ mô và chính sách phát tri n c a đ t nư c 1.2. Các đi u ki n và cơ s c a d án 1.3. Th trư ng: Phân tích Cung - C u 1.4. Căn c c a d án 2. M c tiêu c a d án 3. S phù h p và các đóng góp vào chi n lư c Qu c gia, đ c bi t là quy ho ch t ng th kinh t - xã h i c a c nư c, quy ho ch t ng th kinh t - xã h i c a vùng ho c đ a phương, quy ho ch phát tri n ngành 4. Quan h v i các d án liên quan khác 4.1. Các m i liên h v i các d án đ u tư khác và các bi n pháp trư c đây đã đư c các nhà tài tr th c hi n 4.2. Các d án c a các cơ quan khác có liên quan tr c ti p t i d án đ u tư đang đư c xem xét 5. Ch ng minh s c n thi t c a d án III. MÔ T D ÁN: THI T K , CÁC NGU N L C, CÁC K T QU 1. Quy mô 1.1. Phân tích, l a ch n quy mô, công su t thích h p 1.2. Xác đ nh giai đo n đ u tư (n u c n thi t) 2. Khu v c đ t đ a đi m và đ a đi m c th 2.1. Các y u t cơ b n đ i v i l a ch n đ a đi m d án 2.2. Phân tích các đi u ki n t nhiên, các đi u ki n kinh t k thu t 2.3. Ch n đ a đi m phù h p v i quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng đ t (đ i v i các d án xây d ng) và th trư ng
 3. 3. Công ngh và k thu t 3.1. L a ch n công ngh 3.2. Thi t k cơ s v phương di n công ngh k thu t 4. Chương trình t o ra hàng hóa, d ch v 4.1. T ng quan: Xác đ nh chương trình t o ra hàng hóa, d ch v /đ u ra 4.2. Dây chuy n công ngh s n xu t s n ph m/đ u ra và t o ra d ch v 4.3. Xác đ nh các y u t đ u vào và kh năng cung c p 4.4. Cơ s h t ng và m c đ đáp ng 4.5. Nghiên c u và ng d ng 5. Xây d ng và đ a đi m 5.1. Các phương án đ a đi m c th phù h p v i quy ho ch xây d ng 5.2. Các gi i pháp ki n trúc, xây d ng 5.3. Thi t k cơ s v phương di n xây d ng 6. K ho ch gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư 7. Môi trư ng 7.1. Các tiêu chu n và các ch tiêu 7.2. Gi i pháp qu n lý, b o v môi trư ng IV. T NG M C Đ U TƯ, CƠ C U NGU N V N, K HO CH TÀI CHÍNH 1. T ng m c đ u tư 1.1. Các thành ph n trong t ng m c đ u tư 1.2. Tính toán các kho n chi phí 1.3. S d ng các đơn giá và t l 1.4. K ho ch v n tương ng v i ti n đ th c hi n đ u tư 2. Ngu n v n 2.1. Các ngu n v n 2.2. D ki n cơ c u các ngu n v n 2.3. K ho ch tài chính d ki n 2.4. V n lưu đ ng, chi phí v n hành b o dư ng, cơ ch tài chính V. QU N LÝ TH C HI N VÀ V N HÀNH D ÁN 1. Các d li u chính v cơ quan th c hi n d án 1.1. V th ch 1.2. V các khía c nh nghi p v và tài chính 2. Qu n lý th c hi n d án 2.1. T ch c qu n lý th c hi n d án 2.2. Qu n lý và nhân s cho d án 2.3. Vai trò c a các nhà th u 2.4. Vai trò c a tư v n 2.5. Vai trò c a các t ch c và nh ng ngư i khác có tham gia th c hi n d án 2.6. Vai trò c a các t ch c tài tr và các nhà đ ng tài tr (n u có) 2.7. Các cơ ch ph i h p
 4. 3. K ho ch th c hi n d án 4. Qu n lý tài chính 4.1. Chu n b k ho ch tài chính 4.2. Báo cáo h ch toán, tài chính và các th a thu n v ki m toán 4.3. Các cơ ch phê duy t ngân sách và gi i ngân 4.4. Cơ ch h i t 5. Qu n lý đ u th u 5.1. Th t c đ u th u 5.2. Qu n lý và k ho ch đ u th u sơ b 5.3. Qu n lý h p đ ng 6. V n hành d án: Th ch và k ho ch qu n lý 6.1. Cơ quan ch u trách nhi m v n hành d án (n u không trùng v i cơ quan th c hi n d án) 6.2. Quy trình bàn giao t đơn v th c hi n sang v n hành d án 6.3. Qu n lý và trách nhi m v n hành d án VI. CÁC K T QU VÀ TÁC Đ NG C A D ÁN 1. Cơ ch theo dõi và đánh giá k t qu và tác đ ng c a d án 1.1. Các ch báo đo lư ng hi u su t ho t đ ng 1.2. Các đi u ki n cam k t chính trong các d án v n vay 1.3. Cơ ch đánh giá d án 1.4. Cơ ch theo dõi và ch đ báo cáo 2. Hi u su t đ u tư: Hi u qu /l i ích kinh t và tài chính 2.1. Phân tích tài chính 2.2. Phân tích kinh t 3. Đánh giá tác đ ng xã h i 4. Đánh giá tác đ ng môi trư ng 5. Các r i ro chính 6. Các v n đ có th gây tranh cãi 7. Tính b n v ng c a d án 8. Khung lô gích M Đ U V i c g ng k t h p hài hòa th c ti n qu c t và kinh nghi m c a Vi t Nam, b n hư ng d n này nh m m c đích sau: i) Hài hòa các th t c và chính sách v chu n b , th m đ nh và đánh giá d án gi a Chính ph Vi t Nam và các nhà tài tr qu c t thông qua vi c đưa ra hư ng d n chung v nghiên c u kh thi, tuân th chu n m c qu c t và đáp ng yêu c u c a Chính ph Vi t Nam và các nhà tài tr qu c t . (ii) Là công c giúp các ch đ u tư, chuyên gia tư v n và đơn v liên quan khác nâng cao ch t lư ng h sơ d án, làm cơ s l p k ho ch và th c hi n d án. Tài li u này hư ng d n nh ng n i dung c n trình bày trong các Báo cáo nghiên c u kh thi các d án s d ng v n ODA nh m đáp ng các yêu c u c a Chính ph Vi t Nam và các nhà tài tr
 5. qu c t trong quá trình chu n b và th m đ nh d án. B n hư ng d n đưa ra nh ng yêu c u t i thi u v ch t lư ng và m c đ chi ti t c a nghiên c u kh thi. N i dung Báo cáo nghiên c u kh thi c n ph i căn c theo b n hư ng d n này. Trư ng h p có s khác bi t và đi u ch nh cho phù h p v i tính ch t c a ngành c n có gi i thích và nêu rõ căn c đi u ch nh. I. BÁO CÁO TÓM T T V D ÁN Báo cáo tóm t t v d án (t i đa là 5 trang) nh m cung c p nh ng thông tin c n thi t trong báo cáo kh thi, bao g m: 1. Mô t v d án, cơ quan đ xu t, cơ quan th c hi n d án và cơ quan v n hành 1.1. Mô t d án Ph n mô t d án bao g m m c tiêu d án, các c u ph n, các chính sách và nh ng ho t đ ng ch y u đư c d án h tr , l i ích và các nhóm m c tiêu và nh ng bài h c rút t nh ng d án trư c. a. M c tiêu c a d án: Nêu rõ ràng và chính xác m c tiêu phát tri n c a d án (m c tiêu t ng th c a d án). Các m c tiêu t i đa là hai, đư c x p th t theo m c đ quan tr ng. M c tiêu c a d án ph i th hi n m c đích phát tri n duy nh t c a d án và ph i th c t , c th , có th đo lư ng đư c và ph n ánh đư c nhu c u c a các đ i tư ng hư ng l i c a d án. b. Các thành ph n c a d án: Đ th c hi n đư c m c tiêu đ t ra c n đ t đư c các đ u ra. Mô t t ng đ u ra c a d án và sau đó là các hành đ ng c th (các ho t đ ng) đ đ t đư c đ u ra, k t qu và tác đ ng d ki n c a d án. M t t p h p nh ng ho t đ ng góp ph n t o ra m t đ u ra cho d án có th g p l i thành m t c u ph n c a d án. Các c u ph n và ho t đ ng c a d án là phương th c đ t đó đ t đư c m c tiêu t ng th c a d án. Các c u ph n c a d án có th là: - C u ph n xây l p (liên quan đ n công ngh , thi t b , xây l p…). - C u ph n chính sách (ví d như đánh giá các chính sách đ nh giá hi n hành, các chính sách thương m i…). - C u ph n xây d ng năng l c (ví d như thi t l p h th ng theo dõi và đánh giá k ho ch phát tri n, t ch c l i m t b , đánh giá ch c năng nhi m v c a m t cơ quan và đào t o cán b ). - C u ph n tín d ng (ví d như tín d ng doanh nghi p nông thôn, tín d ng vi mô…). - Qu n lý d án (ví d như mua s m thi t b , xe c , đào t o, các d ch v tư v n, theo dõi và đánh giá…). - Các c u ph n khác. Khi mô t v ho t đ ng c a d án ph i nêu rõ ph m vi công vi c có th xác đ nh, nh ng y u t đ u vào c n có đ th c hi n ho t đ ng, khung th i gian c th th c hi n các ho t đ ng t lúc kh i đ ng đ n khi k t thúc d án và các ch s theo dõi ti n đ th c hi n d án (Trong ph n 5 - Qu n lý th c hi n và v n hành d án, nêu chi ti t hơn v các cơ quan ch u trách nhi m v t ng ho t đ ng c a d án). Đ i v i d án bao g m các ho t đ ng nghiên c u, c n đính kèm b n Đi u kho n tham chi u cho các nghiên c u mà d án d ki n s tài tr . 1.2. Các cơ quan ch u trách nhi m v d án Nêu rõ tên và ch c năng các cơ quan ch u trách nhi m v d án trong t ng giai đo n: - Cơ quan đ xu t d án. - Cơ quan th c hi n d án (có th là Ban Qu n lý d án ho c ch đ u tư). - Cơ quan v n hành d án (có th ch đ u tư ho c m t cơ quan nào khác đư c giao nhi m v v n hành d án). 2. L ch trình th c hi n d án N i dung L ch trình th c hi n d án bao g m: Trình t và th i gian th c hi n các ho t đ ng chính c a d án t lúc kh i đ ng cho đ n khi k t thúc và cho t ng giai đo n (n u d án chia thành nhi u giai đo n). L ch trình th c hi n d án ph i th c t đ tránh ch m tr và t t c các
 6. ho t đ ng chi ti t ph i đư c đưa đ y đ vào k ho ch th c hi n d án. Trong L ch trình th c hi n d án cũng c n tính đ n k ho ch d phòng v m t th i gian. 3. Đ a đi m th c hi n d án Nêu rõ đ a đi m s ti n hành th c hi n d án (đính kèm b n đ vùng d án). Chi ti t v đi u ki n t nhiên, đi u ki n kinh t và k thu t đ th c hi n d án s đư c mô t Ph n 3. 4. Ngu n tài chính cho d án C n nêu rõ các ngu n tài chính c a d án đ đ m b o đ kinh phí cho d án. Đ i v i các d án s d ng kinh phí trong nư c, ngu n tài chính trong nư c có th là ngu n kinh phí t ngân sách trung ương, ngân sách đ a phương và t đóng góp c a c ng đ ng. Đ i v i các d án ODA ngu n v n có th do các t ch c qu c t tài tr , có th t ngân sách c a Nhà nư c (trung ương và đ a phương) và t đóng góp c a c ng đ ng. Nêu nh ng lu n c c n thi t ph i s d ng ngu n v n ODA. Các đi u ki n tài tr t các ngu n khác nhau (v n vay ho c vi n tr không hoàn l i), phương th c tài tr (tài tr qua d án, chương trình phát tri n ngành…). Trong trư ng h p d án s d ng ngu n v n vay l i t v n ODA, c n mô t đi u ki n và đi u kho n cho vay l i (lãi su t cho vay l i, th i gian ân h n…). II. B I C NH VÀ CĂN C C AD ÁN Yêu c u đ i v i n i dung ph n này là mô t b i c nh c a d án, ch ng minh d án phù h p v i các đi u ki n và tình hình phát tri n c a ngành, vùng và đ a phương. D án đ t đư c các m c tiêu t ng th , m c tiêu c th , th hi n thông qua s đóng góp vào vi c gi i quy t các v n đ liên quan ho c nâng cao ti m năng c a ngành, vùng, đ a phương. Trình bày ng n g n đ m b o các yêu c u quan tr ng sau: - Ch ng minh d án có đ cơ s đ đư c ch p nh n. - Khái quát nh ng v n đ cơ b n và các chi ti t s đư c trình bày trong các chương ti p theo. Các n i dung c n ph i bao g m các thông tin dư i đây đ đ m b o các yêu c u nêu trên: - Môi trư ng vĩ mô nh hư ng đ n s ra đ i và th c hi n d án đ u tư: Kinh t , chính tr , lu t pháp và xã h i liên quan t i d án. - Môi trư ng t nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh t xã h i trong vùng. - Mô t m t cách rõ ràng m c tiêu c a d án (v n đ nào s đư c gi i quy t, ti m năng nào s đư c d án phát huy); m c đ đóng góp vào s phát tri n và m c đ phù h p v i chi n lư c qu c gia. - M i liên quan v i các d án đã th c hi n, đang th c hi n ho c chu n b th c hi n do các t ch c trong nư c và qu c t xúc ti n. - Ch ng minh s c n thi t và l i ích c a d án trong b i c nh c a th trư ng, trong k ho ch phát tri n c a vùng, ngành ho c trong quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i. 1. Căn c xác đ nh s c n thi t và tính c p thi t c a d án 1.1. Môi trư ng vĩ mô và chính sách phát tri n c a đ t nư c D án ph i đư c hình thành t yêu c u phát tri n kinh t xã h i trong nư c và phù h p v i chính sách phát tri n c a qu c gia. Phân tích n n kinh t trong nư c và chính sách phát tri n t các góc đ khác nhau nh m xác đ nh nh ng tác đ ng mà d án t o ra, đ ng th i cũng th y rõ v trí ưu tiên c a d án trong k ho ch phát tri n qu c gia. C n xem xét các v n đ sau: - Đi u ki n t nhiên: V trí đ a lý, đ c đi m khí h u, v.v… - Môi trư ng văn hóa xã h i: l ch s đ t nư c, cơ c u xã h i, dân s , và h th ng giáo d c, v.v… - B i c nh và các v n đ trong n n kinh t vĩ mô: T c đ tăng trư ng, GDP, th trư ng tài chính, giá c , cán cân thương m i qu c t , h th ng kinh t và các chính sách đi u ti t vĩ mô, tài tr t bên ngoài, cơ h i vi c làm, tình tr ng nghèo đói, ngu n tài nguyên thiên nhiên, v.v… - Chính sách phát tri n c a nhà nư c:
 7. + Các chính sách, các m c tiêu phát tri n, các m c tiêu ưu tiên. + Chương trình đ u tư công c a nhà nư c (PIP), đ nh hư ng đ u tư cho phát tri n trong ph m vi qu c gia và ngành; Các k t qu đ t đư c so v i các m c tiêu. + Các chính sách phát tri n cho ngành: giá, thu và tr c p, tham gia c a các doanh nghi p tư nhân, k ho ch đ u tư t ng th , m c đ ưu tiên c a d án trong k ho ch c a nhà nư c. - Chính sách kinh t vĩ mô: Chính sách tài chính và ti n t , các chính sách có th s nh hư ng đ n d án và có th s nh hư ng đáng k t i các giai đo n th c hi n và v n hành. - Tình hình tài tr đ i v i đ t nư c trong giai đo n hi n nay; Trình bày các th a thu n gi a chính ph và các nhà tài tr có liên quan đ n d án. 1.2. Các đi u ki n và cơ s c a d án a. Ngành: Các đi u ki n và các v n đ hi n nay c a ngành có d án đ xu t (Ngành có d án): - Đánh giá t ng quan s phát tri n c a ngành trong th i gian g n đây. - Chính sách qu c gia khuy n khích đ i v i s phát tri n c a ngành. - Phân tích và xác đ nh các v n đ chính trong chính sách c a ngành có nh hư ng t i d án. - T ch c c a ngành, t ch c theo ch c năng c a ngành đ qu n lý th c hi n các chính sách. - Các v n đ trong chính sách, th ch và các v n đ khác là tr ng i đ i v i kh năng đ t đư c k t qu t t hơn trong ngành ho c k t qu xóa đói gi m nghèo. - Các y u t then ch t trong chi n lư c c a ngành; Các gi i pháp th c hi n chi n lư c c a ngành. - Các đi u ki n t nhiên, kinh t và xã h i c n đư c xem xét, xác đ nh đ làm cơ s gi i quy t các tr ng i đã đư c phát hi n. - Các bi n pháp đang đư c Ngành áp d ng gi i quy t các v n đ t n t i và các tr ng i. b. Vùng (đ a phương): - Các đi u ki n t nhiên, kinh t và xã h i c n ph i gi i quy t khi l p d án. - Các nét chính ph n ánh đ c đi m c a vùng và các đi u ki n liên quan t i d án (ví d như tình hình môi trư ng, đi u ki n an toàn công c ng, dân t c thi u s ). - Phân tích các v n đ , các ti m năng và tr ng i chính đ i v i s phát tri n c a vùng (đ a phương). c. Quy ho ch, k ho ch phát tri n: Đánh giá quy ho ch t ng th ho c k ho ch phát tri n vùng/ngành (n u có) đ làm rõ vai trò c a d án trong b i c nh phát tri n vùng ho c ngành đã nêu. Trư ng h p n u không có quy ho ch t ng th thì c n ph i nêu đ i v i vi c th c hi n k ho ch phát tri n vùng/ngành. Ph n này bao g m mô t và phân tích: Ch trương, quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n kinh t xã h i c a ngành, c a vùng ho c đ a phương; Làm rõ b i c nh c a d án trong quá trình phát tri n c a vùng và ngành (có chú ý t i m c tiêu và m c đích trong k ho ch, m c đ ưu tiên c a t t c các d án trong quy ho ch, k ho ch đ u tư và ti n đ cũng như th i gian đ t đư c m c đích và m c tiêu). đây, bao g m mô t và phân tích: + M c đ ưu tiên c a d án trong k ho ch phát tri n kinh t c a đ t nư c ho c c a vùng ho c c a ngành. + B i c nh c a ngành và các đi u ki n. + Chi n lư c c a nhà nư c trong lĩnh v c c a ngành. 1.3. Th trư ng: Phân tích Cung - C u Phân tích và đánh giá th trư ng, c th là phân tích cung - c u c a s n ph m và d ch v . Phân tích Cung - C u là y u t quy t đ nh đ ch ng minh s c n thi t và ti m năng c a d án, xác đ nh quy mô phù h p c a d án và th i đi m đ u tư.
 8. Các k t qu phân tích trên là cơ s cho phân tích l i ích c a d án trong ph n đánh giá tài chính và kinh t , vì v y c n ph i đánh giá m c đ tin c y và m c đ chính xác. M i m t y u t mang tính gi thuy t ph i có cơ s v ng ch c, ph i đư c mô t rõ ràng và nh n xét chi ti t. Phân tích cung - c u c n ph i xem xét cung - c u hi n t i và d báo cung - c u tương lai. C n ph i xem xét m c đ đáp ng c a lư ng cung hi n t i tương ng v i lư ng c u th c t , d a trên cơ s các phân tích (ví d như phân tích vĩ mô và vi mô), m c đ dao đ ng trong quá kh v.v…, vào th i đi m phân tích và ngu n s li u đáp ng yêu c u trên, c th : - Các y u t c u (ví d như dân s , thu nh p, các ho t đ ng trong các lĩnh v c khác v.v…). - Các y u t cung (các nhà cung c p s n ph m và d ch v trong ph m vi qu c gia và vùng d án, bao g m c kh năng nh p kh u). - Cơ s và ngu n d li u th ng kê ph i chính xác (nghiên c u, đi u tra, d toán…). C n có đánh giá các d báo v cung - c u. Các phân tích d báo lư ng c u ph i đ c bi t chú ý đ n vùng d án; th i gian ho t đ ng c a d án; các gi thuy t, bao g m c s thay đ i giá c đ u ra, các d ch v , s thay đ i môi trư ng kinh t xã h i, và m c đ chính xác c a s li u cơ b n. D báo v lư ng cung đư c phân tích có xem xét đ n tình hình cung c p hi n nay, thông qua phân tích hi n tr ng, m c đ xu ng c p và kh u hao c a các phương ti n hi n có, các cơ s khác s đư c xây d ng, các s n ph m, hàng hóa d ki n s nh p kh u. Các phân tích quan tr ng: - Các y u t then ch t xác đ nh nhu c u hàng hóa và d ch v mà d án s cung c p; Phương pháp xác đ nh các y u t đó và d báo lư ng c u. - M c đ đáp ng lư ng c u d báo trong tương lai, tương ng trong b i c nh phát tri n đã đư c phân tích. - M c đ đáp ng lư ng c u theo d báo trong tương lai t năng l c các cơ s hi n có và theo quy ho ch. - S quan tâm t i nh ng nhóm ngư i không có kh năng chi tr m c giá c n thi t. - Th i gian d đ nh duy trì giá bán, tương ng v i nhu c u v hàng hóa và d ch v ; m c đ dao đ ng giá bán th c t có th x y ra. Các phân tích khác: M t s d án (ví d như các d án tr ng r ng, phòng ch ng lũ) không tuân theo phương pháp phân tích cung - c u thông thư ng; trong trư ng h p như v y, k t qu d ki n c a d án và so sánh gi a các phương án s đư c xem xét dư i góc đ đ nh tính ho c đ nh lư ng. 1.4. Căn c c a d án - Các v n đ t n t i trong hi n t i và tương lai; nh ng ti m năng phát tri n chưa đư c khai thác, các v n đ d án s gi i quy t. - D ki n v các tác đ ng c a d án: Trên cơ s các ch tiêu và d báo k t qu th c hi n đ đánh giá tác đ ng c a d án theo các m c đích, m c tiêu c a d án (ví d như m c tiêu xóa đói gi m nghèo, phát tri n, c i thi n môi trư ng v.v…). - Quan h gi a các v n đ tr ng tâm c a d án v i các chính sách phát tri n kinh t xã h i liên quan. Xem xét t góc đ k t qu c th mà d án mang l i (quy mô, s ngư i hư ng l i…), phân tích đánh giá tác đ ng c a d án đ n đ i s ng nhân dân, đ n phát tri n kinh t , đ n kh năng cung c p hi n nay trong vùng đ tránh trư ng h p, d án ch gi i quy t đ n nh ng v n đ th y u s có ít tác đ ng đ n chính sách phát tri n. - Phương án và m c đ gi i quy t các v n đ t n t i đã đư c xác đ nh, trong đó có v n đ liên quan t i các ti m năng chưa đư c khai thác. Quan đi m c a d án, v nguyên t c, c n ph i đáp ng đư c yêu c u đóng góp m t cách đáng k cho vi c gi i quy t các v n đ t n t i đã đư c xác đ nh. C n ki m tra đ xem có nguyên nhân chính nào còn ti p t c t n t i và có kh năng gây ra tr ng i cho s thành công c a d án. Đ xu t nh ng v n đ c n b sung, thay đ i khi phát hi n th y còn có nguyên nhân gây ra tr ng i. - Nh ng đóng góp c a d án cho s chuy n bi n các đi u ki n kinh t , chính sách, pháp lu t và th ch , đóng góp v phương pháp ti p c n c a ngành, lĩnh v c.
 9. 2. M c tiêu c a d án Các m c tiêu c a d án bao g m: - M c tiêu c th mà d án đang hư ng t i. - S lư ng và ch t lư ng hàng hóa và d ch v s đư c s n xu t ra và đưa ra th trư ng thông qua vi c xây d ng, m r ng ho c c i t o nâng cao năng l c có tính đ n nh ng đi u không th y trư c v cung và c u, cũng như các v n đ khác (như đ m b o cung c p đ , phù h p v i quy ho ch, v.v…). M c tiêu ph i có các ch s c th và đ nh lư ng đư c (s lư ng, ch t lư ng và th i gian tương ng) th hi n m c tiêu c a d án và m c đ đ t đư c. - Tình tr ng trong tương lai so sánh v i phương án không có d án. M c tiêu t ng th c a d án là s đóng góp c a d án vào vi c th c hi n các m c tiêu chung c a qu c gia. M c tiêu này đư c th c hi n thông qua nh ng l i ích d án mang l i cho n n kinh t - xã h i, đóng góp c a d án vào m c tiêu t ng th c a ngành ho c trong lĩnh v c xóa đói gi m nghèo. - M c tiêu t ng th mà d án có đóng góp và đ i tư ng d án hư ng t i. - L i ích c a d án mang l i xét t góc đ phát tri n: L i ích d án mang l i; M c đ nh hư ng c a k t qu d án t i s phát tri n kinh t xã h i và các b ph n dân cư, các t ch c đư c hư ng l i t d án. - Các ch s c th (s lư ng, ch t lư ng và quan h th i gian) xác đ nh m c tiêu d án. 3. S phù h p và các đóng góp vào chi n lư c Qu c gia, đ c bi t là quy ho ch t ng th kinh t - xã h i c a c nư c, quy ho ch t ng th kinh t - xã h i c a vùng ho c đ a phương, quy ho ch phát tri n ngành - Quan h c a d án v i quy ho ch phát tri n t ng th kinh t xã h i. - Quan h gi a d án v i chi n lư c phát tri n c a Ngành; vai trò c a d án trong b i c nh c a Ngành xem xét t góc đ th trư ng và các v n đ liên quan t i t ch c, chính sách. - V n đ phát tri n c th d án đ c p t i. - Các chính sách liên quan t i d án, ví d như: Thu , tr c p, ki m soát thương m i, t giá và chính sách liên quan đ n lãi su t. 4. Quan h v i các d án liên quan khác 4.1. Các m i liên h v i các d án đ u tư khác và các bi n pháp trư c đây đã đư c các nhà tài tr th c hi n Các d án liên quan khác có th s tác đ ng đ n tính kh thi và s c n thi t c a d án đang đư c chu n b . Vì v y, c n ph i xem xét ti n đ th c hi n các d án có liên quan trong th i đi m hi n t i và tương lai, đ đ m b o d án đang chu n b có th đ t đư c m c tiêu, c th là: - Mô t các d án c a các Nhà tài tr và Chính ph đang h tr chi n lư c phát tri n ngành và vùng, đ c bi t chú ý t i m c đ phù h p v i chi n lư c phát tri n c a các d án đã th c hi n, ho c các d án đang trong giai đo n chu n b . - Đánh giá k t qu ho c m c đ quan tr ng c a các kinh nghi m t t, chưa t t mà d án h c t p đư c t các d án khác. - Áp d ng kinh nghi m t t nh t t các bài h c rút ra t các d án đang th c hi n, đã hoàn thành trong nư c và trên qu c t . 4.2. Các d án c a các cơ quan khác có liên quan tr c ti p t i d án đ u tư đang đư c xem xét - Xem xét các d án có liên quan đã th c hi n, đang th c hi n, ho c đang trong giai đo n chu n b có th nh hư ng đ n tính kh thi và s c n thi t c a d án. Mô t m i quan h v i các d án khác và các bi n pháp trư c đây đã đư c các nhà tài tr áp d ng; D án đ u tư c n ph i xét đ n các d án khác đang trong giai đo n chu n b ho c đang trong giai đo n th c hi n có th nh hư ng t i k t qu và n y sinh v n đ cho d án; xem xét đ n các kh năng ph i h p c a các d án này. - Mô t ti n đ và k ho ch th c hi n c a các d án liên quan (n u có).
 10. - Các d án khác h tr hay gây tr ng i cho d án. M c đ nh hư ng đ n thành công c a d án; xác đ nh m c đ ph i h p c n thi t. - M i quan h , đ c bi t là v i các d án h tr k thu t trư c đây. Nghiên c u kh năng s d ng m i quan h đã có đ nâng cao hi u qu c a d án h p tác kinh t k thu t. - S ph i h p gi a các d án ODA. Tóm t t: Các v n đ k thu t, tài chính, t ch c c a d án c n ph i có s liên h , ph i h p, v i các d án khác đã đư c tài tr , đang trong giai đo n th c hi n ho c đang trong giai đo n chu n b. 5. Ch ng minh s c n thi t c a d án Mô t ng n g n s c n thi t c a d án t góc đ ngành và vùng (đ a phương), có đ i chi u v i chính sách c a Chính ph và Nhà tài tr , s phát tri n c a th trư ng và ti m năng c a d án. III. MÔ T D ÁN: THI T K , CÁC NGU N L C, CÁC K T QU Ph n này đ c p t i các v n đ then ch t c a d án: hình th c đ u tư, quy mô, đ a đi m, các y u t đ u vào và m i quan h gi a các b ph n ch c năng trong v n hành khai thác cũng như các v n đ công ngh k thu t, xây d ng và t ch c th c hi n d án. Ph n này c n ph i trình bày đ y đ và chi ti t các v n đ sau: - Đ xu t và ch ng minh các v n đ liên quan t i công ngh k thu t c a d án, bao g m c so sánh các phương án có ti m năng. - Mô t chi ti t, bao g m các n i dung đ a đi m và gi i pháp k thu t c a d án. - Mô t chi ti t các công trình, các h ng m c công trình c a d án. - Thi t k cơ s và phân tích tính kh thi v m t công ngh k thu t trong khuôn kh : Ngu n nguyên, v t li u và kh năng đáp ng; Đi u ki n m t b ng xây d ng; Cơ s h t ng và m c đ đáp ng; Nhân công; Các gi i pháp xây d ng. Yêu c u c a Ph n này là phân tích tính kh thi c a quy mô đ u tư; c a các gi i pháp k thu t chính (bao g m s d ng đ t đai, ngu n nguyên li u, các ho t đ ng xây l p, lo i hình công ngh , thi t b k thu t v i các thông s k thu t cơ b n, quy chu n, tiêu chu n, đ nh m c, kinh nghi m t các bài h c t t nh t đúc rút ra t th c t ho t đ ng c a các d án trong nư c và th gi i…), thi t k cơ s (g m thuy t minh, b n v ) đ chi ti t đ làm rõ vi c s d ng m i ngu n l c đ u tư, làm cơ s ư c tính kh i lư ng công vi c, nhu c u v n đ u tư. N i dung ph n này làm cơ s cho các công vi c c th như: - Xin gi y phép xây d ng theo Lu t Xây d ng và các quy đ nh liên quan (n u c n). - Xin c p quy n s d ng đ t (n u c n). - Th c hi n các bư c thi t k ti p theo, đ u th u mua s m, thi công, có tính đ n năng l c th c hi n và v n hành và b o dư ng. Báo cáo kh thi ph i cung c p và trình bày đ thông tin đ nêu đư c tính phù h p, kh thi và m c đ s n sàng c a m i nhân t đ u tư và đưa ra gi i pháp k thu t c th . Vi c xây d ng d án ph i ph n ánh đư c các bài h c rút ra t các báo cáo phân tích, các ho t đ ng đang di n ra và đã hoàn thành cũng như nh ng kinh nghi m qu c t t t nh t. C n nêu rõ lý do l a ch n hay bác b nh ng gi i pháp đư c đưa ra trong t ng ph n c th . 1. Quy mô Phương pháp xác đ nh “Quy mô”, m t thông s ch y u c a d án, ph thu c vào ngành và lo i d án, ngu n l c và nhu c u, công ngh và các y u t t ch c, xã h i khác. Nhìn chung, h u h t các d án đ u hư ng t i th a mãn m t lo i nhu c u nào đó. Do v y, có th xem là đi m kh i đ u h p lý làm cơ s cho quy mô c a d án (Xem ph n 2, m c 1.3). Khi xem xét đ n các đi u ki n chính như ngu n, công su t, công ngh , c n ph i xác đ nh đư c quy mô h p lý. Quy mô c n ph i đư c xác đ nh trong đi u ki n gi i h n v th i gian đ i v i công su t đ u ra t i đa và ph i phù h p v i d báo v lư ng c u, tránh cho d án rơi vào tình tr ng vư t gi i h n, l n quá m c c n thi t, s không s d ng đư c ngu n l c m t cách hi u qu mà còn gây nên s r i ro cho b n thân d án. 1.1. Phân tích, l a ch n quy mô, công su t thích h p
 11. - Xác đ nh các y u t quy t đ nh đ n quy mô và phân tích m t cách chi ti t kh năng phát tri n trong tương lai (Hàng hóa và d ch v , th trư ng, t c đ tăng trư ng, các nhà cung c p khác, các y u t r i ro). - Xác đ nh các y u t gây tr ng i cho d án và phân tích các h u qu đ i v i vi c xác đ nh quy mô. - Xác đ nh ti m năng hàng hóa và d ch v ; công su t (k t qu ); các tính ch t đ c bi t c n có đ đ t đư c m c đích. - Mô t quy mô c a công ngh (ph n c ng) ho c đ u ra c a d án; Quy mô c a d án có th ph n ánh thông qua công ngh (ph n c ng) ho c đ u ra c a d án, ví d như di n tích tư i c a d án tư i tiêu trong nông nghi p, công su t phát đi n c a nhà máy đi n, công su t t o ra s n ph m c a d án ch t o, v.v… Công su t đ u vào và công su t đ u ra ph i đư c phân bi t m t cách rõ ràng. 1.2. Xác đ nh giai đo n đ u tư (n u c n thi t) - Xem xét quy mô c a d án tương ng v i ti n đ đ u tư. C 2 y u t này đ u ph i đư c xác đ nh trên cơ s d báo nhu c u, k ho ch phát tri n c a Qu c gia, c a Ngành và c a khu v c. - Phân tích các y u t có th gây ra tr ng i cho vi c th c hi n d án, c n ph i gi m b t m c đ ph c t p c a d án ho c phân kỳ đ u tư, th c hi n theo m t s giai đo n. 2. Khu v c đ t đ a đi m và đ a đi m c th Đ a đi m c a d án ph i đư c xác đ nh căn c vào m t s đi u ki n có phân tích đánh giá c th : G n th trư ng tiêu th ; G n khách hàng; G n ngu n nguyên li u; t n d ng cơ s h t ng hi n có; ho c các đi u ki n t nhiên thu n l i… C n ph i xem xét t t c các y u t có nh hư ng đ làm cơ s cho vi c xác đ nh đ a đi m, trong đó có các quy t đ nh c a Chính ph ; phân tích ph i khách quan, d a trên cơ s các đi u ki n quy t đ nh đ i v i vi c l a ch n đ a đi m. C n ph i mô t m t cách t ng quát các ưu đi m và như c đi m c a các phương án ti m năng khác và lý do bác b . Đ a đi m và v trí xây d ng l a ch n c n ph i đư c phân tích m t cách chi ti t v quy ho ch xây d ng. Quy ho ch xây d ng ph i trình bày c nh ng h n ch (n u có) t i v trí xây d ng, có th s là v n đ đ i v i giai đo n th c hi n, ho c phát tri n, ho c m r ng trong tương lai. 2.1. Các y u t cơ b n đ i v i l a ch n đ a đi m d án - Các y u t quy t đ nh đ i v i l a ch n đ a đi m cho lo i d án c th . - Các đi u ki n cho vi c l a ch n đ a đi m trong các khu v c có ti m năng; Các phương án đ a đi m ph i phù h p v i quy ho ch xây d ng và có gi i pháp h n ch t i m c t i thi u nh hư ng đ n môi trư ng và xã h i. - Đánh giá các đi u ki n và lý do l a ch n. 2.2. Phân tích các đi u ki n t nhiên, các đi u ki n kinh t k thu t Các đi m sau đây đư c xem xét cho khu v c c a d án và c nh ng khu v c mà d án nh hư ng t i: - Các đi u ki n t nhiên, hành chính, xã h i. - K t c u h t ng giao thông liên quan đ n đ a đi m d án. - Ti m năng v v t li u, lao đ ng, c p nư c, thoát nư c, c p đi n, thông tin liên l c và các ti m năng khác. - Các y u t gi i h n và r i ro liên quan đ n ch n đ a đi m. 2.3. Ch n đ a đi m phù h p v i quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng đ t (đ i v i các d án xây d ng) và th trư ng C n xem xét đ a đi m và lo i hình d án trong quy ho ch s d ng đ t. Báo cáo kh thi ph i nêu rõ kh năng b o đ m di n tích đ t b trí m t b ng c a d án; trong trư ng h p c n tái đ nh cư, ph i nêu gi i pháp th c hi n đã đư c th ng nh t v i đ a phương. 3. Công ngh và k thu t
 12. 3.1. L a ch n công ngh Vi c xem xét l a ch n công ngh và thi t b t các góc đ k thu t và kinh t phù h p v i quy mô d án và m t b ng xây d ng. Ph n này bao g m nh ng n i dung chính sau: - T ng quan các phương án công ngh , các l a ch n, trong nư c ho c nư c ngoài; Mô t v n t t các gi i pháp l a ch n k thu t v i d li u và sơ đ cơ b n v quy trình công ngh . - Quan đi m, các tiêu chí, các tiêu chu n đư c ch n làm cơ s l a ch n công ngh và quy trình s n xu t. V n đ này c n ph i đư c nh ng n i dung sau: + Căn c vào quy mô, tính toán năng l c c n thi t c a các phương ti n công ngh k thu t bao g m c kh năng sinh l i. + Năng l c c a đơn v th c hi n d án trong lĩnh v c xây d ng và v n hành (Công ngh l a ch n c n ph i phù h p v i trình đ c a ngư i s d ng, v n hành; phù h p v i chi n lư c nh m gi i quy t các v n đ t n t i và l a ch n công ngh ph i đư c g n k t m t cách ch t ch v i các paten và trình đ c a ngư i s d ng). + Các tiêu chu n, các đ nh m c và yêu c u k thu t. + S phù h p c a công ngh đư c s d ng v i trình đ qu n lý trong nư c. “Phù h p” là m t khái ni m tương đ i: Công ngh không nh t thi t ph i là truy n th ng ho c hi n đ i, nhưng ph i ph n ánh đư c k t qu l a ch n có cơ s ho c yêu c u phù h p v i đi u ki n qu c gia và đ a phương có d án. + M c đ ph bi n (s n có) c a công ngh . + Phân tích phương án công ngh t các góc đ kinh t tài chính, bao g m c yêu c u v n hành b o dư ng. + Xem xét l a ch n công ngh t góc đ môi trư ng sinh thái. - Đánh giá t ng quan các phương án l a ch n t các khía c nh: quy mô; đ a đi m; các cơ s v t ch t k thu t chính và k thu t v n hành. Trình bày các l i ích và các như c đi m tương ng v i t ng phương án và cách kh c ph c; các v n đ v chuy n giao công ngh và h tr k thu t (n u c n) cho các phương án. - L a ch n công ngh và thi t b . Nêu rõ nh ng khi m khuy t (n u có) và lý do ch p nh n. 3.2. Thi t k cơ s v phương di n công ngh k thu t Ph n này ch trình bày các khía c nh v thi t b và công ngh . Đi u này là c n thi t vì đây là thông tin cơ s cho ph n 3.4 ti p theo liên quan đ n ph n s n xu t/đ u ra. Các khía c nh xây d ng đư c nêu trong ph n 3.5.3. N i dung thi t k cơ s v phương di n công ngh k thu t trong giai đo n l p d án ph i đ t đư c ba yêu c u sau: - Xác đ nh đư c các m i quan h theo ch c năng gi a các công ngh và các công đo n trong quy trình s n xu t, bao g m c hành trình c a v t li u đi qua các công đo n. - Làm cơ s xác đ nh t ng m c đ u tư. - Làm cơ s tri n khai các bư c thi t k ti p theo. N i dung thi t k cơ s trong giai đo n l p d án bao g m t ng m t b ng b trí các h ng m c thi t b chính; quy ho ch các h ng m c thi t b và các gi i pháp k thu t chính. Quy ho ch c n ph i xác đ nh đư c rõ các đ c đi m k thu t c a d án, đ ng th i cũng ph i ch đư c rõ m i quan h v i d án khác. Thi t k cơ s v phương di n công ngh , thi t b ch y u g m: - Xác đ nh quy trình s n xu t, máy móc và thi t b . - Xác đ nh hành trình c a v t li u và các m i liên h trong quy trình s n xu t. Quy ho ch và thi t k cơ s m c đ nghiên c u kh thi c n có các sơ đ và b n v . M c đ chi ti t c a các thi t k ch c năng và t ng th ph thu c vào các h ng m c c th , m c đích là đ m b o căn c tính toán t ng m c đ u tư c a d án (ho c c a phương án). Quy ho ch và thi t k cơ s đáp ng các yêu c u sau:
 13. - B trí m t b ng và ch rõ v trí c a các thi t b cơ b n, các tuy n v n t i và các cơ s cung ng đi n, nư c, hơi, khí đ t, các d ch v , ti n ích khác và di n tích có th m r ng sau này. - V trí các h ng m c thi t b chính: các khu v c liên quan đ n cung ng đ u vào, tiêu th đ u ra; đi n và thi t b đi u khi n; V trí các h ng m c thi t b ph , các h ng m c s a ch a máy móc, các nhà đ xe, kho bãi, các b ph n nghiên c u và ng d ng… - Sơ đ mô t hành trình c a nguyên li u chính, đ u vào và đ u ra chính, s n ph m trung gian chính và s n ph m cu i cùng chính, qua t ng công đo n. - Quy ho ch các công trình giao thông v n t i, các công trình v đư ng đi n, c p nư c, thoát nư c; thông tin liên l c. - Di n tích có th m r ng sau này. 4. Chương trình t o ra hàng hóa, d ch v Thông thư ng, các d án đ u t o ra s n ph m. Trong trư ng h p d án không t o ra hàng hóa ho c d ch v , d án v n ph i trình bày ph n này trong Nghiên c u Kh thi. Khi đó, ph i mô t đ u ra khi v n hành d án và đ u vào, cơ s h t ng, cũng như các nghiên c u ho c kh o sát c n thi t. 4.1. T ng quan: Xác đ nh chương trình t o ra hàng hóa, d ch v /đ u ra Các h ng m c k thu t c n đư c mô t trong đi u ki n h p lý v k thu t và kinh t . - Mô t các h ng m c k thu t. - Trình bày rõ cơ s l a ch n các h ng m c. - Đ i v i t ng h ng m c, mô t nhóm đ i tư ng chính và k t qu tương ng đ t đư c. - Đ i v i t ng h ng m c, ch rõ các y u t đ u vào và đ u ra chính. - Liên quan t i các v n đ t n t i trong ngành như đã xác đ nh chương II, trình bày các v n đ đư c gi i quy t và gi i pháp. 4.2. Dây chuy n công ngh s n xu t s n ph m/đ u ra và t o ra d ch v Li t kê và mô t các tiêu chu n k thu t và ch t lư ng c a s n ph m (đ c đi m c a các nhóm và các lo i hàng hóa và d ch v mà d án s t o ra). Trình bày sơ đ minh h a b ng con s cho th y các y u t đ u vào, các thi t b đư c s d ng đ s n xu t ra hàng hóa và t o ra d ch v . 4.3. Xác đ nh các y u t đ u vào và kh năng cung c p - Các lo i nhân công (S lư ng chính cho m i lo i, yêu c u trình đ và tay ngh ; kh năng đáp ng; các gi i pháp c n thi t v trình đ và đào t o). - Nguyên li u thô (Lo i, s lư ng, ch t lư ng, m c đ đáp ng; và r i ro trong quá trình mua s m; Các phương án và các kh năng thay th ). - V t li u ph và các lo i v t li u khác. - V t tư đ b o dư ng và s a ch a. 4.4. Cơ s h t ng và m c đ đáp ng - Năng lư ng (các lo i, s lư ng, kh năng đáp ng và m c đ tin c y). - Nư c (lo i, s lư ng, kh năng đáp ng và m c đ tin c y). - Giao thông (lo i, s lư ng, kh năng đáp ng và m c đ tin c y). - H th ng thông tin liên l c (lo i, s lư ng, kh năng đáp ng và m c đ tin c y). - Các cơ s h t ng khác, ví d như: h th ng x lý các ch t th i, h th ng an toàn lao đ ng, h th ng phòng cháy ch a cháy (lo i, s lư ng, kh năng đáp ng và m c đ tin c y). - Các bi n pháp c n thi t đ nâng c p cơ s h t ng và/ho c c i ti n các ho t đ ng c a mình đ cung c p các d ch v c n thi t. 4.5. Nghiên c u và ng d ng
 14. Xác đ nh và đánh giá m c đ c n thi t cho nghiên c u phát tri n, đào t o. Mô t chương trình nghiên c u phát tri n, đào t o ph c v t o ra các s n ph m ho c các d ch v . 5. Xây d ng và đ a đi m 5.1. Các phương án đ a đi m c th phù h p v i quy ho ch xây d ng K t qu đi u tra (đ a ch t, th y văn, đ a hình…) và s d ng các d li u này vào vi c xây d ng. Phương án xây d ng m t b ng. 5.2. Các gi i pháp ki n trúc, xây d ng 5.3. Thi t k cơ s v phương di n xây d ng N i dung thi t k xây d ng trong giai đo n l p báo cáo kh thi ph i đ t đư c ba yêu c u sau: - Đ xu t các gi i pháp k thu t, th hi n đư c tính kh thi, an toàn và tin c y. - Cơ s xác đ nh t ng m c đ u tư. - Cơ s tri n khai các bư c thi t k ti p theo. Nghiên c u kh thi th c hi n các yêu c u nêu trên thông qua thi t k cơ s . Thuy t minh thi t k cơ s bao g m nh ng n i dung sau: - Đ c đi m t ng m t b ng; phương án tuy n công trình đ i v i công trình xây d ng theo tuy n. - Quy ho ch ki n trúc t ng th đ i v i công trình có yêu c u ki n trúc. - Th hi n quy mô và di n tích công trình xây d ng và các h ng m c (s lư ng, quy mô, đ c đi m như v t li u và k t c u chính). T p trung vào các công trình chính và các thông tin cơ b n v đ a hình, gi i phóng m t b ng, cơ s m t b ng k thu t và các v n đ liên quan đ n k thu t (xem m c 3.3), quy mô, ki n trúc. - Quy ho ch t ng th v phòng ch ng cháy n , đi u ki n chi u sáng và b o v môi trư ng; h th ng k thu t t ng th và h th ng cơ s h t ng k thu t c a các công trình; Liên h v i các công trình h t ng k thu t ngoài hàng rào. - Mô t đ c đi m t i tr ng và các tác đ ng đ i v i công trình. - Danh m c các quy chu n, tiêu chu n đư c áp d ng. - Các gi i pháp đ xu t ph i đư c trình bày trên b n v minh h a v i t l phù h p, b n v c n đ chi ti t đ có th ch ng minh d án kh thi v m t k thu t và tính toán T ng m c đ u tư theo thi t k cơ s có m c đ chính xác ch p nh n đư c. B n v mô t thi t k cơ s ph i đư c trình bày v i nh ng đi m chính, bao g m: + B n đ vùng d án bao g m thông tin v di n tích, đ c đi m đ a hình và đi u ki n đ a ch t. + Đ c đi m t ng m t b ng; phương án tuy n công trình đ i v i công trình xây d ng theo tuy n: b n đ t ng th v m t b ng c a d án cho th y di n tích xây d ng, m ng lư i giao thông, công trình k t n i v i h t ng cơ s cũng như di n tích cây xanh và không gian m . + B n v th hi n phương án ki n trúc đ i v i công trình có yêu c u ki n trúc: b n v minh h a các tòa nhà chính v i các hư ng chính (dài r ng và chi u cao) và kh i lư ng; quan h c a các tòa nhà v i b trí và sơ đ k thu t (xem 3.3.2). - Các công trình ph i đ chi ti t đ tính toán chi phí và l p ti n đ th c hi n d án; các môdule đư c áp d ng m t cách h p lý; quy đ nh rõ ch t lư ng v t li u xây d ng, kh i lư ng v t li u. - Các v n đ khác: Quy đ nh các h ng m c c đ nh và các h ng m c đư c phép s d ng phương án kinh t k thu t h p lý hơn (n u có), trong giai đo n th c hi n d án; Xác đ nh các yêu c u kh o sát s th c hi n trong giai đo n th c hi n d án. 6. K ho ch gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư Khi d án có yêu c u gi i phóng m t b ng, đ n bù, tái đ nh cư, c n ph i l p k ho ch gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư, đ m b o ti n đ th c hi n d án. K ho ch gi i phóng m t b ng ph i xem xét đ y đ t góc đ môi trư ng và xã h i, g m nh ng v n đ sau: - Ph m vi gi i phóng m t b ng và tác đ ng c a v n đ tái đ nh cư. - Chính sách và quy n l i.
 15. - Chính sách đ n bù. - T ch c th c hi n. - L p m t ti u d án riêng ph c v cho k ho ch gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư. - Tham v n c ng đ ng và Cơ ch gi i quy t khi u n i. - Ti n đ th c hi n. - Ngu n v n. - Theo dõi và đánh giá. Trong trư ng h p đã có k ho ch gi i phóng m t b ng, tái đ nh cư riêng, c n đưa vào ph n này t t c các thông tin chính dư i d ng tóm t t. 7. Môi trư ng 7.1. Các tiêu chu n và các ch tiêu Trình bày các tiêu chu n, các ch tiêu liên quan đ n môi trư ng s d ng trong thi t k ph c v các n i dung công ngh , k thu t, xây d ng. Trình bày các bi n pháp áp d ng nh m gi m thi u tác đ ng môi trư ng trong giai đo n thi t k chi ti t, th c hi n d án. 7.2. Gi i pháp qu n lý, b o v môi trư ng Mô t các yêu c u liên quan t i b o v môi trư ng trong giai đo n v n hành, b o dư ng. Trình bày rõ bi n pháp, t ch c qu n lý nh m b o đ m các ch tiêu trong các quy đ nh b o v môi trư ng; l p k ho ch qu n lý môi trư ng, tương ng v i các n i dung đã đư c xác đ nh trong báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng. IV. T NG M C Đ U TƯ, CƠ C U NGU N V N, K HO CH TÀI CHÍNH T ng m c đ u tư đư c l p d a trên thi t k cơ s và các gi i pháp k thu t đã đư c xác đ nh ph n trư c. Xác đ nh t ng m c đ u tư c a d án là m t trong nh ng n i dung quan tr ng nh t trong công tác l p d án, là cơ s l p k ho ch v n và các phân tích tài chính. C n tránh nh ng thi u sót trong khâu tính toán: không đ y đ ; thi u chính xác; xác đ nh thi u thành ph n đơn giá; đơn giá sai; thi u d phòng ho c ư c tính không đúng. Nh ng v n đ này d n đ n s thi u h t v n và c n tr vi c hoàn thành d án. Do v y, tính chính xác và đ tin c y trong vi c xác đ nh chi phí là c n thi t. Yêu c u trên ph thu c nhi u vào m c đ ph c t p và m i l c a d án. Trư ng h p các d án đã có chu n m c, đ u tư trong lĩnh v c, khu v c đã rõ, có th s d ng l i kinh nghi m (trong th i gian g n nh t) t các d án tương t trư c đã th c hi n. Các d án lĩnh v c, khu v c hoàn toàn m i có th ph i yêu c u thêm m t s kh o sát, đi u tra, thí nghi m (ví d như các đi u ki n v đ a ch t đ i v i các d án xây d ng ho c giao thông) đ có đư c cơ s ch c ch n, đ m b o đ tin c y cho công tác tính toán chi phí. Trong bư c này d án c n ph i đư c chia ra thành các h ng m c, ti u h ng m c và các m c, đ l p chi phí riêng tương ng phù h p v i lo i công vi c, s lư ng c n thi t và đơn giá. Trên cơ s các chi phí riêng, ti n hành tính toán t ng m c đ u tư cho toàn b d án, bao g m ngo i t , n i t làm cơ s đ xây d ng k ho ch v n thích h p. Khi xác đ nh t ng m c đ u tư c n quan tâm các v n đ dư i đây: - T ng m c đ u tư ph i bao g m v n lưu đ ng (n u là d án s n xu t, kinh doanh), lãi trong quá trình xây d ng, cũng như d phòng v giá và các chi phí phát sinh. Chi phí c a d án ph i đư c so sánh v i các d án tương t khác. - M c đ đ m b o các ngu n v n c a d án. M c đ đ y đ c a ngu n v n trong nư c. V n trong nư c ho c v n c a nhà tài tr , yêu c u ph i đư c xem xét m t cách th n tr ng, đ m b o đ y đ , c p đúng th i gian. Ngu n v n đ a phương (n u có) cũng ph i đư c xem xét c n th n. - M c đ phù h p c a k ho ch v n tương ng v i chi phí c a d án theo ti n đ th c hi n. - Xác đ nh ngu n tài chính cho ph n v n không thu c ngu n ODA, đánh giá m c đ đ y đ . 1. T ng m c đ u tư
 16. 1.1. Các thành ph n trong t ng m c đ u tư T ng m c đ u tư bao g m các thành ph n chi phí khác nhau, ph thu c vào t ng d án c th . Chi phí c a m i h ng m c c n ph i tính toán trên thi t k cơ s , đ c đi m k thu t, các d ch v và đơn giá tương ng. T ng m c đ u tư bao g m các thành ph n chính sau: Các m c kinh phí 1 Gi i phóng m t b ng và Chi phí đ n bù và gi i phóng m t b ng, ph thu c vào lo i đ n bù và quy mô c a d án. Chi phí c a m c này c n ph i khái toán chi ti t, đ c bi t trong trư ng h p tái đ nh cư không t nguy n. Chi phí cho cơ s h t ng t i v trí tái đ nh cư, cho các bi n pháp b o v môi trư ng; b o v văn hóa tín ngư ng, b o v thiên nhiên c n ph i đư c tính đ n 2 Xây d ng và các công K t c u công trình và công vi c xây d ng (v t li u xây trình xây d ng d ng, máy xây d ng v.v…) D ch v xây d ng ho c lao đ ng Nhiên li u, v n chuy n và các chi phí khác 3 Hàng hóa và d ch v Máy móc và thi t b , v t li u ph 4 Chi phí qu n lý d án T t c các kho n chi phí liên quan t i qu n lý th c hi n d án (chi phí ban qu n lý…), nhưng không bao g m chi phí d ch v tư v n và các chi phí thuê các d ch v bên ngoài khác 5 D ch v tư v n Chi phí d ch v tư v n c n ư c tính trên cơ s n i dung nhi m v giao cho chuyên gia. Chi phí này đư c chia ra: Chi phí thu nh p c a chuyên gia; chi phí tr c ti p (máy, đào t o v.v…) 6 Đào t o và các chi phí Chi phí cho ngư i hư ng chương trình đào t o ho c các khác chi phí đào t o khác chưa đư c tính đ n trong d ch v tư v n 7 Thu và l phí Thu và l phí liên quan tr c ti p đ n vi c đ u tư d án 8 Lãi trong th i gian xây Tính riêng trên cơ s lãi su t th c t tương ng v i ngu n d ng v n trong nư c ho c nư c ngoài = T ng m c đ u tư cơ s 9 D phòng Phát sinh cơ h c: d phòng cho tăng kh i lư ng công vi c (kh i lư ng công vi c, s lư ng và ch ng lo i thi t b , phương pháp và th i gian th c hi n) gây ra do các y u t không lư ng trư c đư c và ph thu c vào tính ch t c a d án Phát sinh do giá: d phòng cho tăng giá sau khi d toán đư c l p d a trên xu hư ng c a các ch s tăng giá. Th i gian th c hi n d án càng dài thì kh năng tăng giá trên th trư ng trong nư c cũng như th trư ng qu c t càng cao. Phát sinh do giá đư c tính đ i v i giá cơ s c ng v i phát sinh cơ h c và phân chia ra thành các kho n n i t và ngo i t . Cơ s tính chi phí d phòng giá sau khi b t đ u h p đ ng ph i d a vào quy ch liên quan c a Vi t Nam. 10 V n lưu đ ng Khi d án b t đ u ho t đ ng, m t lư ng v t li u c n thi t, đ ng th i cũng c n kinh phí cho v n hành công trình trong (D án s n xu t, kinh m t chu kỳ s n xu t. doanh)
 17. 1.2. Tính toán các kho n chi phí Ki m tra m c đ chính xác và h p lý c a các h ng m c k thu t, mô t rõ các đ c đi m k thu t và s lư ng hàng hóa, d ch v yêu c u. Nghiên c u và l a ch n các phương pháp s d ng đ tính d toán cho t ng h ng m c. Chi phí đư c tính theo các kho n chi ti n m t. Tính toán chi phí c a d án c n ph i xem xét đ n các khía c nh sau: - Các quy đ nh, đ nh m c: Th c hi n theo các văn b n pháp lu t (lu t, ngh đ nh, thông tư hư ng d n v.v…) quy đ nh phương pháp tính giá cho t ng lo i công vi c. - Giá th trư ng và giá đ nh m c: Khái toán c n ph n ánh giá th c c a d án trong đi u ki n kinh t hi n hành. Khi có đ cơ s có th áp d ng giá th trư ng. N u đã có quy đ nh v m c chi phí, c n trình bày khái toán b sung d a trên cơ s đ nh m c. Vi c có s chênh l ch trong k t qu tính toán c n đư c gi i thích, m c đ vư t so v i đ nh m c và s c n thi t áp d ng, m c đ nh hư ng t i thành công c a d án c n đư c ch ng minh và xin phép phê duy t. - Đ ng ti n: Hàng hóa, d ch v có th mua s m trong nư c ho c nh p kh u. Các m c kinh phí c n đư c theo giá tr chào hàng th c t , sau đó tính toán chuy n đ i sang đ ng ti n l a ch n, theo t giá th c t . Ghi rõ t giá chuy n đ i. C n đưa ra m t b ng t ng h p trình bày các cơ s và phương pháp tính d toán. Khái toán: T ng quan v Phương pháp Các quy Giá th Đ ng ti n cơ Các h ng m c chi phí đ nh áp trư ng/đ nh s (N i T giá d ng m c t /Ngo i t ) 1 Gi i phóng m t b ng và đ n bù 2 Xây d ng và các công trình xây d ng 3 Hàng hóa và d ch v 4 Chi phí qu n lý d án 5 D ch v tư v n 6 Chi phí đào t o và chi phí khác 7 Thu và l phí 8 Lãi trong th i gian xây d ng 9 D phòng trư t giá D phòng v t ch t 10 V n lưu đ ng (D án s n xu t kinh doanh) 1.3. S d ng các đơn giá và t l Tính ch t c a các d án r t khác nhau, tuy có m t s khía c nh tương t . B ng dư i đây ch có th đưa ra nh ng nh n xét khái quát, d a trên cơ s th c t c a các đơn giá, mang tính ch t tham kh o: Khái toán: M t s nh n xét v đơn giá và t l 1 Gi i phóng m t Chi phí gi i phóng m t b ng, thuê dài h n, ho c đ nh m c quy đ nh b ng và đ n bù đ i v i gi i phóng m t b ng ho c đ n bù. 2 Xây d ng và các K t c u công trình và công tác xây d ng (n u không ph i là d án công trình xây chìa khóa trao tay, s chia ra thành v t li u xây d ng, máy xây d ng. d ng Có giá cho v t li u, chi phí thuê máy v.v…; Nhân công: Thu nh p th c t , lương cơ b n; Nhiên li u, phương ti n giao thông v n t i và
 18. các lo i khác: giá th c t . 3 Hàng hóa và d ch Giá th trư ng ho c tính đơn giá theo các d án khác tương t ; bao v g m giá thành v n chuy n, b c d và b o hi m t i công trư ng. 4 Chi phí qu n lý d Chi phí này ph i đư c tính trên cơ s phát sinh th c t . án 5 D ch v tư v n D a trên các quy đ nh c a chính ph Vi t Nam và các nhà tài tr , các chi phí tính theo tháng/tu n/ngày và ph c p. 6 Chi phí đào t o và Chi phí đào t o do nhà cung c p ho c m t t ch c bên ngoài khác chi phí khác th c hi n tính trên cơ s phát sinh th c t , bao g m chi phí cho các h c viên, thi t b và ti n thuê gi ng viên (tránh tính trùng v i chi phí tư v n). 7 Thu và l phí Thu và l phí c n đư c nêu rõ d a trên cơ s quy đ nh hi n hành. Trong trư ng h p d án đư c mi n m t lo i thu ho c l phí nào đó, c n đư c lu n c rõ. 8 Lãi trong th i gian xây d ng 9 D phòng (cơ D phòng thay đ i ph thu c nhi u vào ngành, lo i d án. Do v y, h c) các t l thêm vào ch có th cung c p nh ng đ nh hư ng sơ b d a trên kinh nghi m: - Công trình xây d ng đã xác đ nh đư c tương đ i chi ti t, các thi t b tiêu chu n: 5-10%. - Các công trình xây l p và thi t b nói chung: 10-15%. - Công trình xây l p trong đi u ki n khó khăn, các công trình xây l p và thi t b ph c t p: 15-20%. Trong m t s trư ng h p đ c bi t, các d án đ c thù (ví d như thi công đư ng h m sâu dư i núi đá) t l d phòng này có th cao hơn. D phòng (trư t D phòng trư t giá nh m bù l i s tăng giá n i đ a và qu c t đ i v i giá) các h ng m c chi phí c a d án và ph i tính toán hàng năm và tích lũy trong su t quá trình th c hi n d án. Trong nhi u trư ng h p, có th s d ng các m c đ trư t giá d ki n tương ng v i tình hình l m phát trong nư c và qu c t , gi thi t r ng giá c a các h ng m c trong d án cũng tăng cùng v i l m phát. Tuy nhiên, v n đ này có th làm sai l ch đáng k t ng m c đ u tư d án. Do v y, các chi phí d phòng trư t giá c n ph i đư c tính toán và lu n c rõ. N u h p đ ng đư c trao d a vào giá cơ s cùng v i công th c tính trư t giá, công th c này s đư c s d ng đ tính toán d phòng tăng giá. 10 V n lưu đ ng Chi phí đ u vào cho s n xu t (nhân công, v t li u, nhiên li u, v t li u ph , v.v…) c a m t chu kỳ s n xu t. 1.4. K ho ch v n tương ng v i ti n đ th c hi n đ u tư Nhu c u v n liên quan t i ti n đ th c hi n d án. C n l p bi u k ho ch v n tương ng theo năm, chia ra thành chi phí n i t và chi phí ngo i t , d a trên tính toán chi ti t ti n đ th c hi n (xem chương 5, ph n 5.3). 2. Ngu n v n 2.1. Các ngu n v n Các ngu n v n và các hình th c đóng góp tài chính: Ngu n v n và lo i v n
 19. Lo i v n H ng m c kinh phí Ngu n/t ch c V n ch V n V n không s h u vay hoàn l i Đơn v v n hành d án Chính ph Nhà nư c/đ a phương ODA Các t ch c phát tri n đa phương Các t ch c phát tri n song phương Khu v c tài chính (Qu c t ) Các ngân hàng đ u tư Các ngân hàng thương m i Qu đ u tư Các t ch c đ u tư Các t ch c xu t kh u tín d ng Các nhà cung c p thi t b Th trư ng v n M c đ đáp ng và các đi u ki n s d ng v n ph thu c vào tính ch t d án. Tuy nhiên, khi d án có kh năng thu h i v n, trong th i gian trư c đây không thu hút đư c các nhà đ u tư, ví d như các d án cơ s h t ng, nhưng nay l i tr nên h p d n các nhà đ u tư. Do v y, nên t o đi u ki n cho khu v c tư nhân tham gia đ u tư, Chính ph ch s d ng v n ngân sách Nhà nư c và v n ODA khi c n thi t v i m c v n h n ch . Đ i v i vi c s d ng các ngu n v n nư c ngoài, c n tính đ n r i ro v t giá. 2.2. D ki n cơ c u các ngu n v n C n l p đ xu t chi ti t v cơ c u ngu n v n, sau khi đã nghiên c u m c đ ch c ch n và các th t c tài chính c a các ngu n v n; đánh giá kh năng đáp ng v n cho d án. Trong trư ng h p d án đ ng tài tr v i m t t ch c tài chính song phương ho c đa phương c n ph i xem xét k t qu đàm phán v i các t ch c góp v n và ph n v n (l n nh t) mà h đóng góp; ki m tra chi ti t các kho n m c. Chú ý, chi phí đ n bù, gi i phóng m t b ng, thu , l phí, chi phí hành chính, chi phí ban qu n lý thư ng dùng v n đ i ng trong nư c. C n làm rõ s c n thi t s d ng ngu n v n ODA, lý do không s d ng ngu n v n trong nư c; Nêu rõ các ưu đi m khi s d ng ngu n v n ODA ho c ngu n v n tài tr không hoàn l i t nhà tài tr c th ; Các đi u ki n chính đ i v i s d ng ngu n v n d ki n; Ki n ngh ch p nh n hay không và nêu rõ đi u ki n c p v n c a nhà tài tr . Khi s p x p ngu n v n c n tính đ n k ho ch d phòng n u ph n v n ODA không đư c c p đ y đ ; ph i tính ngu n v n khác thay th , c th như: Ngân sách trung ương; Ngân sách đ a phương; V n t có; V n vay c a các t ch c thương m i; ho c các kho n vay ho c các kho n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c góp v n khác. Các đi u ki n tài chính c a m i nhà đ u tư, đ c bi t là các nhà tài tr c n ph i đư c nêu rõ (Các đi u ki n, th i gian ân h n, lãi su t, các lo i phí, đ ng ti n): Ngu n v n và các đi u ki n Th i Đ ng S Các lo i R i ro Ngu n Kỳ h n gian ân Lãi su t Ghi chú ti n lư ng phí ti n t h n 1: 2: 3:
 20. … … Trong trư ng h p cho các công ty, các t ch c vay l i v n ODA, c n ph i tìm hi u cơ ch cho vay l i, t ch c ch u r i ro khi t giá ngo i t thay đ i và đ xu t các đi u kho n quy đ nh. 2.3. K ho ch tài chính d ki n Xem xét nhu c u v n hàng năm, chú ý t i s phù h p v i ti n đ th c hi n đ u tư, các d trù nhu c u n i t , nhu c u ngo i t tương ng cho hàng năm, qu d phòng phát sinh b trí cho t ng năm; 2.4. V n lưu đ ng, chi phí v n hành b o dư ng, cơ ch tài chính V n lưu đ ng trong giai đo n v n hành ph i đư c đưa vào k ho ch tài chính. Lưu ý, trong quá trình v n hành nhu c u v n lưu đ ng s có th tăng lên. Chi phí v n hành và b o dư ng thư ng đư c s d ng trong các phân tích tài chính. Trong trư ng h p, d án không sinh ra l i nhu n đ đ bù l i các chi phí v n hành b o dư ng, có th gây r i ro cho tính b n v ng c a d án. Trong trư ng h p này, c n ph i có k ho ch b sung t ngu n v n khác như: Ngân sách trung ương; Ngân sách đ a phương; V n t có ho c các kho n tài tr không hoàn l i c a Nhà tài tr . V. QU N LÝ TH C HI N VÀ V N HÀNH D ÁN Ph n này s đưa ra nh ng thông tin chi ti t v cơ ch th c hi n và v n hành d án, bao g m nh ng thông tin mô t v : - Cơ ch qu n lý th c hi n d án: b máy t ch c và năng l c qu n lý c a d án. - Các đ i tư ng có liên quan c a d án: nh ng ngư i s tham gia th c hi n d án và vai trò c a h trong d án. - L ch trình th c hi n d án chi ti t: m i ho t đ ng s đư c li t kê v i th i gian b t đ u và th i gian k t thúc. - Cơ ch qu n lý tài chính c a d án nh m đ m b o đ y đ m i ngu n l c tài chính cho d án. Mô t các th t c kinh t , báo cáo tài chính, ki m toán và cơ ch gi i ngân s đư c áp d ng cho d án. - Qu n lý mua s m đ u th u trong d án. - V n hành và cơ ch qu n lý v n hành d án. 1. Các d li u chính v cơ quan th c hi n d án 1.1. V th ch - Các v n đ pháp lý: Cơ s pháp lý, Quy ch đi u ti t, Hình th c và th c th pháp lý, Tính t ch , M c đích c a d án (vì l i nhu n ho c phi l i nhu n). - T ch c: Sơ đ t ch c, H th ng k toán, Công ngh thông tin, Ki m soát n i b , Ban Qu n lý và nhân viên, Ch đ khen thư ng, Đào t o. - Kinh nghi m t các d án tương t (s d án, quy mô d án, ngu n v n, cơ quan tài tr ). 1.2. V các khía c nh nghi p v và tài chính - S n ph m (n u có) và d ch v : Lo i hình, Doanh thu (n u có), Khách hàng, Giá c và Phí (n u có). - Các phương ti n công c . - Lo i k toán (k toán ti n m t/k toán d n tích, thương m i/ngân sách). - Ngu n v n, Thu chi hàng năm. - N và Có, B ng cân đ i (n u có). 2. Qu n lý th c hi n d án 2.1. T ch c qu n lý th c hi n d án

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản