intTypePromotion=1

Quyết định số 4830/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 4830/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4830/QĐ-UBND về việc duyệt dư án cải thiện thu nhập hộ nông dân thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp hợp tác giữa Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh với tổ chức Heifer International (Mỹ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4830/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 4830/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C DUY T D ÁN C I THI N THU NH P H NÔNG DÂN THÔNG QUA S N XU T NÔNG NGHI P T NG H P H P TÁC GI A H I NÔNG DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH V I T CH C HEIFER INTERNATIONAL (M ) CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài; Căn c Thông tư s 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 06 năm 2001 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài; Xét T trình s 10/TT-HND ngày 04 tháng 10 năm 2007 c a H i Nông dân thành ph H Chí Minh v d án “C i thi n thu nh p h nông dân thông qua s n xu t nông nghi p t ng h p”; Xét Công văn s 456/LH-2007/PCPNN ngày 26 tháng 09 năm 2007 c a Liên hi p các T ch c h u ngh thành ph H Chí Minh; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 6450/TTr-SKH T ngày 09 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Duy t d án C i thi n thu nh p h nông dân thông qua s n xu t nông nghi p t ng h p v i các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: C i thi n thu nh p h nông dân thông qua s n xu t nông nghi p t ng h p. 2. Ch d án: H i Nông dân thành ph H Chí Minh. 3. T ch c tài tr : Heifer International (M ). 4. Cơ quan ch qu n: y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. 5. M c tiêu d án:
  2. Tăng thu nh p cho t t c h gia ình tham gia án và các h gia ình này s chuy n giao s n phNm bò cái sinh s n cho các h gia ình khác. 6. a i m th c hi n d án: phư ng Long Phư c, qu n 9; xã Bình L i, huy n Bình Chánh và xã Phư c Hi p, huy n C Chi. 7. Ho t ng và k t qu chính c a d án: - Tăng thu nh p cho t t c các h nông dân nghèo là thành viên tham gia th c hi n án, chương trình án ngày càng m r ng nh hình th c chuy n giao s n phNm bò cái sinh s n. - Gi i quy t vi c làm cho nh ng h trong chương trình xóa ói, gi m nghèo. - oàn k t, h p tác các h nông dân nghèo cùng nhau ph n u vư t nghèo, phát tri n i lên. - Chuy n giao thông tin khoa h c k thu t n t ng h nông dân nghèo. - B ng hình th c chăn nuôi bò xây d ng ư c T vư t nghèo, m c tiêu gi m s phân hóa gi a h nông dân nghèo và h nông dân giàu vùng nông thôn. 8. T ng giá tr d án: 1.950.000.000 ng (m t t chín trăm năm mươi tri u ng). Trong ó: - V n vi n tr : 1.950.000.000 ng; -V n i ng: không. 9. Hình th c vi n tr : Không hoàn l i thông qua d án. 10. Th i gian th c hi n d án: t tháng 10 năm 2007 n tháng 10 năm 2010. 11. Hình th c qu n lý d án: Ch d án tr c ti p qu n lý d án. i u 2. H i Nông dân thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m: - Tri n khai th c hi n d án theo úng n i dung ã ư c phê duy t t i i u 1 c a Quy t nh này và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài. - Làm vi c v i t ch c tài tr v gia h n gi y phép l p văn phòng d án t i Vi t Nam theo quy nh, trư c khi tri n khai th c hi n d án. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Ch t ch Liên hi p các T ch c h u ngh , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch y ban nhân dân qu n 9, Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh, Ch t ch y ban nhân dân
  3. huy n C Chi, Ch t ch H i Nông dân thành ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Trung Tín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản