Quyết định số 485-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
4
download

Quyết định số 485-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 485-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 485-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 485-TTg Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 1996 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P BÀ RNA - VŨNGTÀU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph banhành Quy ch khu công nghi p; th c hi n Quy t nh s 333/TTg ngày 22 tháng 5 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p khu công nghi p M Xuân A t nh Bà R a - VũngTàu và phê duy t d án u tư xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng khu côngnghi p này; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1.- Thành l p Ban qu n lý khu công nghi p Bà R a - VũngTàu qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh Bà R a - Vũng Tàu. Ban qu n lý khu công nghi p BàR a - Vũng Tàu th c hi n các nhi m v và quy n h n qu n lý khu công nghi p theoquy nh t i i u 20 Quy ch khu công nghi p ban hành kèm theo Ngh nh 192/CPngày 28 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph . Ban qu n lý khu công nghi p BàR a - Vũng Tàu có tư cách pháp nhân, có tài kho n, có con d u riêng, có biênch và kinh phí ho t ng do Ngân sách Nhà nư c c p. i u 2.- Ban qu n lý khu công nghi p Bà R a - Vũng Tàu cóTrư ng ban, m t s Phó trư ng ban và b máy giúp vi c. Vi c b nhi m Trư ng ban, các Phótrư ng ban và quy nh b máy giúp vi c Ban qu n lý khu công nghi p Bà R a -Vũng Tàu th c hi n theo i u 21 c a Ngh nh 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994c a Chính ph . i u 3.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàuvà Trư ng Ban qu n lý khu công nghi p Bà R a - Vũng Tàu ch u trách nhi m thihành Quy t nh này.
  2. Tr n c Lương ( ã Ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản