Quyết định số 4855/QĐ-BHXH

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
93
lượt xem
10
download

Quyết định số 4855/QĐ-BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4855/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc Hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4855/QĐ-BHXH

 1. B O HI M XÃ H I VI T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4855/Q -BHXH Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V TIÊU CHU N CÁN B QU N LÝ THU C H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM T NG GIÁM C B O HI M XÃ H I VI T NAM Căn c Ngh nh s 94/2008/N -CP ngày 22l8l2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B o hi m xã h i Vi t Nam; Xét ngh c a Trư ng ban T ch c cán b ; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v tiêu chuNn cán b qu n lý thu c h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1558/Q -BHXH-TCCB ngày 29 tháng 10 năm 2003 c a T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam v vi c ban hành Quy nh v tiêu chuNn cán b qu n lý h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam. Trư ng ban T ch c cán b , Chánh văn phòng, Th trư ng các ơn v tr c thu c B o hi m xã h i Vi t Nam, Giám c B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T NG GIÁM C Nơi nh n: -Như i u 2; -B N i vu( b/c); -H QL ( b/c); -TG , các Phó TG ; -Lưu VT, TCCB(5) Nguy n Huy Ban QUY NNH V TIÊU CHU N CÁN B QU N LÝ H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4855/Q -BHXH, ngày 21 tháng 10 năm 2008 c a T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam)
 2. Th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th ba Ban ch p hành Trung ương ng (khoá VIII) v chi n lư c cán b th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; xây d ng i ngũ cán b qu n lý thu c h th ng B o hi m xã h i Vi t nam, c bi t là cán b ng u có phNm ch t và năng l c, có b n lĩnh chính tr v ng vàng, v s lư ng, ng b v cơ c u, m b o s chuy n ti p tên t c và v ng vàng gi a các th h cán b nh m th c hi n th ng l i nhi m v chính tr ư c giao; Căn c Quy t nh s 50-Q /TW ngày 03/5/1999, Quy t nh s 67-Q /TW ngày 04/7/2007, Quy t nh s 68-Q /TW ngày 04/7/2007 c a B Chính tr v Quy ch ánh giá cán b , Quy nh v phân c p qu n lý cán b , Quy ch b nhi m cán b ; Căn c Quy ch B nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2003/Q -TTg ngày 19/2/2003 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n c a B N i v (Quy t nh s 82/2004/Q - BNV ngày 17/11/2004 v vi c ban hành Tiêu chuNn Giám c s và các ch c v tương ương thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Quy t nh s 83/2004/Q -BNV ngày 17/11/2004 v vi c ban hành Tiêu chuNn V trư ng thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ), B o hi m xã h i Vi t Nam quy nh tiêu chuNn i v i t ng ch c danh cán b qu n lý h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam như sau: Ph n I CÁC CH C DANH CÁN B QU N LÝ THU C H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM Căn c cơ c u t ch c b máy c a B o hi m xã h i Vi t Nam theo quy nh hi n hành, các ch c danh cán b qu n lý c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam t Trung ương xu ng các a phương, g m có: 1. Cơ quan B o hi m xã h i Vi t Nam Trung ương: 1.1 Các t ch c giúp vi c T ng giám c (các Ban và Văn Phòng) - Trư ng ban, Phó trư ng ban; Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng (sau ây g i chung là Th trư ng, Phó th trư ng các t ch c giúp vi c T ng giám c); - Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng thu c các t ch c giúp vi c T ng giám c. 1.2. Các ơn v s nghi p tr c thu c (Vi n Khoa h c b o hi m xã h i, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Lưu tr , Trư ng ào t o nghi p v b o hi m xã h i, Báo B o hi m xã h i, T p chí B o hi m xã h i): - Vi n trư ng, Phó vi n trư ng; Hi u trư ng, Phó hi u trư ng; Giám c, Phó giám c Trung tâm; T ng biên t p, Phó t ng biên t p (sau ây g i chung là Th trư ng, Phó th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c); Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c các ơn v s nghi p tr c thu c; Thư ký tòa so n Báo, T p chí (sau ây g i chung là Trư ng phòng, Phó trư ng phòng các ơn v s nghi p tr c thu c).
 3. 13. Các ơn v tr c thu c khác ( i di n B o hi m xã h i Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh, Ban Qu n lý d án Công ngh thông tin, Ban Qu n lý các d án u tư và xây d ng): Trư ng i di n, Phó trư ng i di n; Giám c, Phó giám c Ban qu n lý d án (sau ây g i chung là Th trư ng, Phó th trư ng các ơn v tr c thu c khác). 2. B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - Giám c, Phó giám c B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là B o hi m xã h i t nh); - Trư ng phòng, Phó trư ng phòng nghi p v thu c B o hi m xã h i t nh; - Giám c, Phó giám c B o hi m xã h i huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là B o hi m xã h i huy n). Ph n II TIÊU CHU N CÁN B QU N LÝ H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM A. TIÊU CHU N CHUNG C A CÁN B QU N LÝ 1. Yêu nư c, kiên nh ư ng l i i m i, c l p dân t c và ch nghĩa xã h i, ph n u th c hi n có k t qu ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các nhi m v ư c giao. 2. o c, l i s ng trong s ch, lành m nh; C n ki m, liêm chính, chí công vô tư; Không c a quy n, hách d ch, quan liêu, tham nhũng và kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng; B n thân cán b và gia ình gương m u ch p hành úng pháp lu t, không l i d ng ch c v quy n h n mưu c u riêng. 3. Làm vi c v i tinh th n trách nhi m cao, hi u qu ; Có ý th c t ch c k lu t, năng ng sáng t o, yêu ngành yêu ngh ; Trung th c, th ng th n; Gi gìn oàn k t, dân ch , chân tình v i ng nghi p, ư c t p th tín nhi m; G n bó m t thi t v i nhân dân, ư c nhân dân nơi cư trú tín nhi m; Th c hi n nghiêm túc các quy ch dân ch cơ quan và cơ s ; 4. Có trình hi u bi t v lý lu n chính tr , quan i m, ư ng l i c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c; Có trình văn hoá, chuyên môn, năng l c và s c kh e làm vi c có hi u qu , áp ng yêu c u nhi m v ư c gian. B. TIÊU CHU N C TH C A CÁN B QU N LÝ H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM CÁN B QU N LÝ B O HI M XÃ H I VI T NAM TRUNG ƯƠNG 1. Th trư ng, Phó th trư ng các t ch c giúp vi c T ng giám c; Th trư ng, Phó th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c:
 4. 1.1. Yêu c u trình : a- Chuyên môn nghi p v : Có trình i h c h chính quy ho c trên i h c thu c chuyên ngành ào t o có quan h tr c ti p n ho t ng c a ngành như b o hi m xã h i, lao ng ti n lương, tài chính, kinh t , lu t kinh t , y, dư c. . . (sau ây g i chưng là i h c chuyên ngành). Riêng i v i T ng biên t p Báo, T p chí yêu c u có trình i h c chuyên ngành báo chí. b- Lý lu n chính tr : Có trình cao c p lý lu n chính tr . c- Qu n lý Nhà nư c: + Th trư ng yêu c u ã qua ào t o, b i dư ng qu n lý nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p. + Phó th trư ng yêu c u ã qua ào t o, b i dư ng qu n lý nhà nư c ng ch chuyên viên chính. d- Ngo i ng , vi tính: Bi t ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình C; s d ng thành th o máy vi tính và các thi t b văn phòng ph c v cho công tác. 12. Hi u bi t: a- N m v ng ch trương, ư ng l i, chính sách c a NG và Nhà nư c v công tác b o hi m xã h i và các công tác khác liên quan n lĩnh v c công tác ư c giao ho c ph n công vi c ư c phân công ph trách. b- N m v ng các lu t, các văn b n pháp quy c a Nhà nư c ã ban hành v công tác b o hi m xã h i, ho c có liên quan n công tác b o hi m xã h i và lĩnh v c công tác ư c giao ho c ph n công vi c ư c phân công ph trách. c- N m v ng m c tiêu, i tư ng qu n lý, ch trương, nh hư ng c a ngành v n d ng vào lĩnh v c công tác ư c giao ho c ph n công vi c ư c phân công ph trách. d- N m v ng n i dung công vi c thu c ch c năng, nhi m v và quy n h n c a ơn v . - Hi u bi t sâu v chuyên môn nghi p v qu n lý c a ngành, có kinh nghi m t ch c và x lý nghi p v ; có ki n th c khoa h c, công ngh c n thi t liên quan. e- Am hi u tình hình chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, an ninh, qu c phòng, i ngo i c a nư c ta, c a các nư c trong khu v c và trên th gi i. 1.3- Năng l c: a- Có năng l c qu n lý, i u hành các ho t ng c a ơn v trong th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao.
 5. b- Có năng l c t ch c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v phát tri n ngành. c- Có kh năng nghiên c u xây d ng các văn b n pháp quy; giúp lãnh o ngành ho ch nh chi n lư c qu n lý vĩ mô; d báo, nh hư ng, xây d ng quy ho ch, k ho ch ng n h n, dài h n và ra các gi i pháp th c hi n nhi m v c a ơn v và ph c v cho ho t ng chung c a ngành. d- Có kh năng t ng k t th c ti n ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong vi c nghiên c u xây d ng ho c ki n ngh s a i, b sung các văn b n pháp quy, các ch chính sách b o hi m xã h i; có kh năng t ng k t, ánh giá k t qu ho t ng c a ơn v , úc rút kinh nghi m th c ti n và xu t ý ki n v công tác qu n lý nghi p v . - Có kh năng tham gia biên so n tài li u t p hu n, gi ng d y, hư ng d n nghi p v và t ch c b i dư ng, ph bi n ki n th c, kinh nghi m cho c p dư i. e- Có kh năng th c hi n ch c trách, nhi m v quy nh i v i ng ch chuyên viên chính và ch c trách, nhi m v quy nh i v i V trư ng, Phó v trư ng và các ch c v tương ương các cơ quan thu c Chính ph . g- Có kh năng t p h p cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v ; ư c cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v tín nhi m. 1.4- i u ki n: a- Tu i i (tính n th i i m ư c b nhi m): B nhi m l n u tu i i không quá 55 i v i nam, 50 i v i n . Trư ng h p cán b ã gi ch c v do nhu c u i u ng và b nhi m ch c v m i tương ương thì không h n ch v tu i. Vi c xác nh tu i c a cán b th c hi n theo Hư ng d n s 09-HD/BTCTW ngày 26l9l2007 c a Ban T ch c Trung ương v th c hi n Quy t nh s 67-Q /TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 c a B Chính tr ban hành Quy nh v phân c p qu n lý cán b ; Quy t nh s 14/2006/Q -BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 c a B N i v v vi c ban hành Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c. b- Có thâm niên công tác ít nh t 10 năm không k th i gian t p s , trong ó: + Có thâm niên công tác trong ngành ít nh t 5 năm; + Có thâm niên làm công tác qu n lý, i u hành v lĩnh v c chuyên môn, chuyên ngành ư c giao ít nh t 3 năm i v i ch c danh Th trư ng, 2 năm i v i ch c danh Phó th trư ng. c Có y h sơ cá nhân, lý l ch ư c cơ quan ch c năng có thNm quy n xác minh rõ ràng, không vi ph m Quy nh s 57-Q /TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a B Chính tr .
 6. d- Có s c kh e hoàn thành nhi m v ư c giao (căn c vào h sơ qu n lý s c kh e c a cơ quan y t và th c tr ng s c kh e c a cán b ). - Trư ng h p cá bi t do xin cán b t ngoài ngành thì không tính thâm niên làm vi c trong ngành. 2. Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c các t ch c giúp vi c T ng giám c; Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c các ơn v s nghi p tr c thu c: 2.1. Yêu c u trình : a- Chuyên môn nghi p v : Có trình i h c chuyên ngành phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v . b- Lý lu n chính tr : Có trình trung c p lý lu n chính tr . N u trong di n quy ho ch cán b qu n lý c p Ban thì d n t ng bư c ư c c i ào t o chương trình cao c p lý lu n chính tr . c- Qu n lý Nhà nư c: ã ư c ào t o, b i dư ng qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên. d- Ngo i ng , vi tính: Bi t ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình B; s d ng thành th o máy vi tính và các thi t b văn phòng ph c v cho công tác. 2.2. Hi u bi t: a- N m v ng ch trương, ư ng l i, chính sách c a NG và Nhà nư c v công tác b o hi m xã h i và các công tác khác liên quan n nhi m v c a phòng ho c ph n công vi c ư c phân công m nhi m. b- N m v ng các lu t, các văn b n pháp quy c a Nhà nư c ã ban hành v công tác b o hi m xã h i, ho c có liên quan n công tác b o hi m xã h i và nhi m v c a phòng ho c ph n công vi c ư c phân công m nhi m. c- N m v ng m c tiêu, i tư ng qu n lý; ch trương, nh hư ng c a ngành v n d ng vào nhi m v c a phòng ho c ph n công vi c ư c phân công ph trách. d- N m v ng n i ung công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v . - Hi u bi t sâu v chuyên môn nghi p v thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a phòng và lĩnh v c ư c phân công m nhi m; có kinh nghi m t ch c và x lý nghi p v ; có ki n th c khoa h c, công ngh c n thi t 1iên quan. e- Am hi u tình hình chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, an ninh, qu c phòng c a t nư c. 2.3. Năng l c:
 7. a- Có năng l c qu n lý, i u hành các ho t ng c a phòng nghi p v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. b- Có kh năng so n th o và x lý văn b n; nghiên c u, xu t và tham mưu giúp th trư ng ơn v xây d ng các văn b n pháp quy; xây d ng các chương trình, d án, k ho ch ho t ng và ra các gi i pháp th c hi n nhi m v c a phòng và cho ho t ng chung c a toàn ơn v . c- Có kh năng t ng k t th c ti n tham mưu giúp th trư ng ơn v trong vi c ph i h p v i các cơ quan ch c năng nghiên c u xây d ng ho c ki n ngh s a i, b sung các văn b n pháp quy v 1ĩnh v c ư c phân công m nhi m và các ch chính sách b o hi m xã h i. d- Có kh năng t ng k t, ánh giá k t qu ho t ng c a phòng; úc rút kinh nghi m th c ti n và xu t ý ki n v công tác qu n lý nghi p v . - Có kh năng th c hi n ch c trách, nhi m v quy nh i v i ng ch chuyên viên. e- Có kh năng t p h p cán b , công ch c, viên ch c thu c phòng, ư c cán b , công ch c, viên ch c tín nhi m. 2.4. i u ki n: a- Tu i i: B nhi m l n u tu i i không quá 55 i v i nam, 50 i v i n . T o i u ki n b nhi m cán b tr t o ngu n cán b trong tương lai cho ngành. Trư ng h p cán b ã gi ch c v do nhu c u i u ng và b nhi m ch c v m i tương ương thì không h n ch v tu i. b- Có thâm niên công tác trong ngành ít nh t 5 năm không k th i gian t p s . c- Có y h sơ cá nhân, lý b ch ư c cơ quan ch c năng có thNm quy n xác minh rõ ràng, không vi ph m Quy nh s 57-Q /TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a B Chính tr . d- Có s c kh e hoàn thành nhi m v ư c giao. - Trư ng h p cá bi t do xin cán b t ngoài ngành thì không tính thâm niên làm vi c trong ngành. 3. Th trư ng, Phó th trư ng các ơn v tr c thu c khác: Yêu c u v trình (chuyên môn nghi p v , lý lu n chính tr , qu n lý nhà nư c, ngo i ng , vi tính), hi u bi t, năng l c và i u ki n áp d ng như quy nh tiêu chuNn i v i Phó th trư ng các t ch c giúp vi c T ng giám c và Phó th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c. CÁN B QU N LÝ B O HI M XÃ H I T NH 4. Giám c, Phó giám c B o hi m xã h i t nh:
 8. 4.1. Yêu c u trình : a- Chuyên môn nghi p v : Có trình i h c chuyên ngành h chính quy ho c trên i h c. b- Lý lu n chính tr : Có trình cao c p lý lu n chính tr . - Qu n lý Nhà nư c: + Giám c B o hi m xã h i t nh yêu c u ã qua ào t o, b i dư ng qu n lý nhà nư c ng ch chuyên viên cao c p. + Phó giám c B o hi m xã h i t nh yêu c u ã qua ào t o, b i dư ng qu n lý nhà nư c ng ch chuyên viên chính. d- Ngo i ng , vi tính: - Bi t ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình C theo tiêu chuNn do B N i v quy nh; -S ng thành th o máy vi tính và các trang thi t b văn phòng ph c v cho công tác. 4-2. Hi u bi t: a- N m v ng ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác b o hi m xã h i và các công tác khác liên quan n lĩnhv c công tác ư c giao ho c ph n công vi c ư c phân công ph trách. b- N m v ng các lu t, các văn b n pháp quy c a Nhà nư c ã ban hành v công tác b o hi m xã h i, ho c có liên quan n công tác b o hi m xã h i và lĩnh v c công tác ư c giao ho c ph n công vi c ư c phân công ph trách. c- N m v ng m c tiêu, i tư ng qu n lý; ch trương, nh hư ng c a ngành và ngh quy t c a c p y a phương v n d ng vào lĩnh v c công tác ư c giao ho c ph n công vi c ư c phân công ph trách. d- N m v ng n i dung công vi c thu c ch c năng, nhi m v và quy n h n c a B o hi m xã h i t nh. - Hi u bi t sâu v chuyên môn nghi p v qu n lý c a ngành; có kinh nghi m t ch c và x lý nghi p v ; có ki n th c khoa h c, công ngh c n thi t có liên quan. e- Am hi u tình hình chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, an ninh, qu c phòng c a a phương, c a t nư c và th gi i. 4.3- Năng l c: a- Có năng l c qu n lý, i u hành các ho t ng c a B o hi m xã h i t nh trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao.
 9. b- Có năng l c t ch c th c hi n các ch trương, chính sách c a NG và Nhà nư c v phát tri n B o hi m xã h i t nh. c- Có kh năng nghiên c u xây ng các văn b n pháp quy; d báo, nh hư ng, xây d ng quy ho ch, k ho ch ng n h n, dài h n phát tri n B o hi m xã h i t nh và ra các gi i pháp th c hi n nhi m v c a B o hi m xã h i t nh và ph c v cho ho t ng chung c a ngành. d- Có kh năng t ng k t th c ti n ki n ngh v i B o hi m xã h i Vi t Nam, v i các cơ quan ch c năng khác s a i, b sung các văn b n pháp quy, các ch chính sách b o hi m xã h i; có kh năng t ng k t, ánh giá k t qu ho t ng c a B o hi m xã h i t nh; úc rút kinh nghi m th c ti n và xu t ý ki n v công tác qu n lý nghi p v i v i B o hi m xã h i t nh. - Có kh năng th c hi n ch c trách, nhi m v quy nh i v i ng ch chuyên viên chính. e- Có kh năng t p h p cán b , công ch c, viên ch c thu c B o hi m xã h i t nh; ư c cán b , công ch c, viên ch c tín nhi m. 4.4. i u ki n: a- Tu i i: B nhi m l n u tu i i không quá 55 i v i nam, 50 i v i n . T o i u ki n b nhi m cán b tr t o ngu n cán b trong tương lai cho ngành; Trư ng h p cán b ã gi ch c v do nhu c u i u ng và b nhi m ch c v m i tương ương thì không h n ch v tu i. b- Có thâm niên công tác ít nh t 10 năm không k th i gian t p s , trong ó: + Có thâm niên công tác trong ngành ít nh t 5 năm; + Có thâm niên làm công tác qu n lý, i u hành ơn v cơ s trong ngành ít nh t 3 năm i v i ch c danh Giám c, 2 năm i v i ch c danh Phó giám c. c- Có y h sơ cá nhân, lý l ch ư c cơ quan ch c năng có thNm quy n xác minh rõ ràng, không vi ph m Quy nh s 57-Q /TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a B Chính tr . d- Có s c kh e hoàn thành nhi m v ư c giao. - Trư ng h p cá bi t do xin cán b t ngoài ngành thì không tính thâm niên làm vi c trong ngành. 5. Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c B o hi m xã h i t nh: 5.1. Yêu c u trình : a- Chuyên môn nghi p v : Có trình i h c chuyên ngành phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v .
 10. b- Lý lu n chính tr : Có trình trung c p lý lu n chính tr . N u trong di n quy ho ch Giám c, Phó giám c B o hi m xã h i t nh thì d n t ng bư c ư c c i ào t o chương trình cao c p lý lu n chính tr . c- Qu n lý Nhà nư c: ã ư c ào t o, b i dư ng qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên. d- Ngo i ng , vi tính: - Bi t ít nh t m t ngo i ng thông d ng trình B; i v i các t nh có ông ng bào dân t c thi u s , khuy n khích h c và s d ng ư c ti ng dân t c thi u s ph c v công tác; - S d ng thành th o máy vi tính và các trang thi t b văn phòng ph c v cho công tác. 5-2. Hi u bi t: a- N m v ng ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác b o hi m xã h i và các công tác khác liên quan n nhi m v c a phòng ho c ph n công vi c ư c phân công m nhi m. b- N m v ng các lu t, các văn b n pháp quy c a Nhà nư c ã ban hành v công tác b o hi m xã h i, ho c có liên quan n công tác b o hi m xã h i và nhi m v c a phòng ho c ph n công vi c ư c phân công m nhi m. c- N m v ng m c tiêu, i tư ng qu n lý; ch trương, nh hư ng c a ngành v n d ng vào vi c th c hi n nhi m v c a phòng ho c ph n công vi c ư c phân công ph trách. d- N m v ng n i dung công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v : - Hi u bi t sâu v chuyên môn nghi p v thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a phòng và lĩnh v c ư c phân công m nhi m; có kinh nghi m t ch c và x lý nghi p v ; có ki n th c khoa h c, công ngh c n thi t có liên quan. e- Am hi u tình hình chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, an ninh, qu c phòng c a a phương và t nư c. 5.3- Năng l c: a- Có năng l c qu n lý, i u hành các ho t ng c a phòng nghi p v trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. b- Có kh lăng so n th o và x lý văn b n; nghiên c u, xu t và tham mưu giúp Giám c B o hi m xã h i t nh xây d ng các văn b n pháp quy; xây d ng các chương trình, án, k ho ch ho t ng và ra các gi i pháp th c hi n nhi m v c a phòng và ho t ng chung c a B o hi m xã h i t nh.
 11. c- Có kh năng t ng k t th c ti n tham mưu giúp Giám c B o hi m xã h i t nh trong vi c ph i h p v i các cơ quan ch c năng nghiên c u xây d ng ho c ki n ngh s a i, b sung các văn b n pháp quy v lĩnh v c ư c phân công m nhi m và các ch chính sách b o hi m xã h i. 5.4. i u ki n: a- Tu i i: B nhi m l n u tu i i không quá 55 i v i nam, 50 i v i n . T o i u ki n b nhi m cán b tr t o ngu n cán b trong tương lai cho ngành. Trư ng h p cán b ã gi ch c v do nhu c u i u ng và b nhi m ch c v m i tương ương thì không h n ch v tu i. b- Có thâm niên công tác trong ngành ít nh t 5 năm không k th i gian t p s . c- Có y h sơ cá nhân, lý l ch ư c cơ quan ch c năng có thNm quy n xác minh rõ ràng, không vi ph m Quy nh s 57-Q /TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a B Chính tr . d- Có s c kh e hoàn thành nhi m v ư c giao. - Trư ng h p cá bi t do xin cán b t ngoài ngành thì không tính thâm niên làm vi c trong ngành. 6. Giám c, Phó giám c B o hi m xã h i huy n: 6.1. Yêu c u trình : a- Chuyên ngôn nghi p v : Có trình i h c. i v i cán b ư c b nhi m l n u ưu tiên trình i h c chuyên ngành. Riêng i v i các vùng th c s khó khăn v ngu n cán b như vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o có th trình trung h c chuyên nghi p; Trư ng h p cá bi t báo cáo B o hi m xã h i Vi t Nam xem xét. b- Lý lu n chính tr : Có trình trung c p lý lu n chính tr . N u trong di n quy ho ch Giám c, Phó giám c B o hi m xã h i t nh thì d n t ng bư c ư c c i ào t o chương trình cao c p lý lu n chính tr . c. Qu n lý Nhà nư c: ã ư c ào t o, b i dư ng qu n lý hành chính nhà nư c ng ch chuyên viên. d- Ngo i ng , ví tính: - Bi t m t ngo i ng thông d ng trình B; i v i các huy n vùng cao, vùng sâu, vùng xa. . . yêu c u bi t m t ngo i ng trình A; Riêng các huy n có ông ng bào dân t c thi u s , thì khuy n khích h c và s d ng ư c ti ng dân t c thi u s ph c v công tác;
 12. - S d ng thành th o máy vi tính và các trang thi t b văn phòng ph c v cho công tác. 6.2. Hi u bi t: a- N m v ng ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác b o hi m xã h i và các công tác khác liên quan n ho t ng c a B o hi m xã h i huy n ho c ph n công vi c ư c phân công m nhi m. b- N m v ng các lu t, các văn b n pháp quy c a Nhà nư c ã ban hành v công tác b o hi m xã h i, ho c có liên quan n công tác b o hi m xã h i và nhi m v c a B o hi m xã h i huy n ho c ph n công vi c ư c phân công m nhi m. c N m v ng m c tiêu, i tư ng qu n lý; ch trương, nh hư ng c a ngành v n d ng vào nhi m v c a B o hi m xã h i huy n ho c ph n công vi c ư c phân công ph trách. d- N m v ng n i dung công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a B o hi m xã h i huy n. - Hi u bi t sâu v chuyên môn nghi p v thu c ph m vi ch c năng, nhi m v c a B o hi m xã h i huy n và lĩnh v c ư c phân công m nhi m; có kính nghi m t ch c và x lý nghi p v ; có ki n th c khoa h c, công ngh c n thi t có liên quan. e- Am hi u tình hình chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, an ninh, qu c phòng c a a phương và c a t nư c. 6.3. Năng l c: a- Có năng l c qu n lý, i u hành các ho t ng c a B o hi m xã h i huy n trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. b- Có kh năng x lý văn b n; xây d ng các chương trình, k ho ch ho t ng c a B o hi m xã h i huy n và ra các gi i pháp th c hi n nhi m v c a B o hi m xã h i huy n. c- Có kh năng t ng k t, ánh giá k t qu ho t ng c a B o hi m xã h i huy n; úc rút kinh nghi m th c ti n và xu t ý ki n v công tác qu n lý. d- Có kh năng th c hi n các nhi m v thu c ch c trách, nhi m v quy nh iv i ng ch chuyên viên. - Có kh năng t p h p cán b , công ch c, viên ch c, ư c cán b , công ch c, viên ch c tín nhi m. 6.4. i u ki n: a- Tu i i: B nhi m l n u tu i i không quá 45 ( i v i c nam và n ). Trư ng h p cán b ã gi ch c v do nhu c u i u ng và b nhi m ch c v m i tương ương thì không h n ch v tu i.
 13. b- Có thâm niên công tác trong ngành ít nh t 5 năm không k th i gian t p s . c- Có y h sơ cá nhân, lý l ch ư c cơ quan ch c năng có thNm quy n xác minh rõ ràng, không vi ph m Quy nh s 57-Q /TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 c a B Chính tr . d- Có s c kh e hoàn thành nhi m v ư c giao. - Trư ng h p cá bi t do xin cán b t ngoài ngành thì không tính thâm niên làm vi c trong ngành. Ph n III TIÊU CHU N CH C DANH K TOÁN TRƯ NG TRONG CÁC ƠN VN K TOÁN THU C H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM 1. Ch c danh k toán trư ng ư c áp d ng trong t t c các ơn v k toán thu c h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam, bao g m: - C p I: B o hi m xã h i Vi t Nam; - C p II: B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C p III + Văn phòng; + Vi n Khoa h c b o hi m xã h i; + Trư ng ào t o nghi p v b o hi m + Trung tâm Thông tin; + Trung tâm Lưu tr ; + Báo B o hi m xã h i; + T p chí B o hi m xã h i; + Ban Qu n lý d án Công ngh thôngtin; + Ban Qu n lý các d án u tư và Xây d ng; + i di n B o hi m xã h i Vi t Nam t i thành ph H Chí Minh. + B o hi m xã h i các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. Các ơn v có th c hi n công vi c k toán, l p báo cáo tài chính theo quy nh c a Lu t k toán u ph i b ăn ngư i làm k toán trư ng. Trong trư ng h p không có ngư i i u ki n làm k toán trư ng thì ph i giao ngư i ph trách k toán.
 14. 2. Tiêu chuNn ch c danh k toán trư ng trong các ơn v k toán thu c h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam: 2.1. Yêu c u trình chuyên môn, nghi p v : - i v i ơn v k toán c p I và c p II: Có trình chuyên môn nghi p v v chuyên ngành k toán trình i h c và ph i có th i gian công tác th c t v k toán t 02 năm tr lên; - i v i ơn v k toán c p III: + K toán trư ng c a các ơn v k toán thu c B o hi m xã h i Vi t Nam: Có trình chuyên môn nghi p v v chuyên ngành k toán trình i h c và ph i có th i gian công tác th c t v k toán t 02 răm tr lên; + K toán trư ng c a B o hi m xã h i huy n: Có trình chuyên môn nghi p v v chuyên ngành k toán t trình trung c p tr lên và ph i có th i gian công tác th c t v k toán t 03 năm tr lên. T t c các ch c danh k toán trư ng nêu trên yêu c u ph i có ch ng ch b i dư ng k toán trư ng theo quy nh t i Quy ch v T ch c b i dư ng và c p ch ng ch k toán trư ng ban hành kèm theo Quy t nh s 42/2004/Q -BTC ngày 26/4/2004 ho c Ch ng ch b i dư ng k toán trư ng ư c c p trư c ngày 26/4/2004 theo quy nh t i Quy t nh s 159/TC/C KT ngày 15/9/1989 và Quy t nh s 769 TC/Q /TCCB ngày 23/10/1997 c a B Tài chính. 2.2- i u ki n: a- Có thâm niên công tác trong ngành ít nh t 05 năm i v i k toán trư ng c p I, II và 03 năng i v i k toán trư ng c p III không k th i gian t p s ; b- Có y h sơ cá nhân, lý l ch ư c cơ quan ch c năng có thNm quy n xác minh rõ ràng; không thu c các i tư ng nh ng ngư i không ư c làm k toán quy nh t i i u 51 c a Lu t k toán; c- Có s c kh e hoàn thành nhi m v ư c giao. d- Trư ng h p cá bi t do xin cán b t ngoài ngành thì không tính thâm niên làm vi c trong ngành. Ph n IV T CH C TH C HI N Nh ng tiêu chuNn c th trên ây ư c th ng nh t th c hi n trong toàn h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam. Trư ng h p cá bi t dơ T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản