Quyết định số 4894/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
94
lượt xem
9
download

Quyết định số 4894/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4894/2002/QĐ-BYT về việc công bố 7 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4894/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c L p - T Do - H nh Phúc ******* S : 4894/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH V VI C CÔNG B 7 HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T Ư C C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM. B TRƯ NG B YT . Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 3486/2001/Q -BYT ngày 13/8/2001 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch Qu n lý hóa ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Xét ngh c a H i ng th m nh, xét duy t hóa ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Theo ngh c a V trư ng V Y t d phòng - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Nay công b 7 hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam (có Danh m c kèm theo). i u 2. Các ơn v có hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam ph i in s ăng ký ã c p lên nhãn, n i dung nhãn ph i theo úng n i dung ã ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành và ph i ch p hành úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan t i vi c qu n lý hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng và V trư ng các v thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam; C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v có hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nguy n Văn Thư ng DANH M C HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T Ư C C P GI U CH NG NH N ĂNG KÝ LƯU HÀNH T I VI T NAM (ban hành kèm theo Quy t nh s 4894/2002/Q -BYT ngày 09/12/2002 c a B trư ng B Y t ). Th Tên chung và Tên thương m i ơn v ăng ký S ăng ký t hàm lư ng 1 B di t gián 0,05% Fipronil Công ty Phòng tr VNDP-HC- d ch h i B c Hà 112-12-02 BH01 2 B di t ki n 0,05% Permethrin Công ty Phòng tr VNDP-HC- d ch h i B c Hà 113-12-02 BH02 3 DELTOX 10SC 1% Deltamethrin Công ty Thu c sát VNDP-HC- trùng Vi t Nam 114-12-02 4 NEW OKY 0,25% d-allethrin Công ty trách VNDP-HC- (Richalpha 90EC) nhi m h u h n 115-12-02 Xây d ng – thương m i và d ch v Su i Tiên 5 ANIOS SPECIAL 0,0072% Văn phòng i VNDP-HC- DJP Didecyldimethyla di n Công ty 116-12-02 mmoniumchloride EUROP + 0,0648% CONTINENTS t i Formaldehyde Hà N i 6 DELTAN 10SC 1% Deltamethrin Văn phòng i VNDP-HC- di n 117-12-02 BRIGHTANMAX SDN. BHD. t i TP.HCM 7 PERMECIDE 50% Permethrin Công ty trách VNDP-HC- 50EC nhi m h u h n 117-12-02 Hóa nông
  3. HAGROCHEM
Đồng bộ tài khoản