Quyết định số 4898/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 4898/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4898/QĐ-UBND về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ II (khu tái định cư đường Liên Cảng), tại phường Phú Mỹ, quận 7 do Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4898/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 4898/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG H T NG K THU T KHU TÁI NNH CƯ PHÚ M II (KHU TÁI NNH CƯ Ư NG LIÊN C NG), T I PHƯ NG PHÚ M , QU N 7. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 109/2005/Q -UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v Ban hành quy nh v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c; Xét T trình s 106/TTr-QLDA ngày 20 tháng 9 năm 2007 c a Ban Qu n lý D án Khu v c qu n 7 v d án u tư xây d ng h t ng k thu t khu tái nh cư Phú M II (Khu tái nh cư ư ng Liên C ng), phư ng Phú M , qu n 7; k t qu th m nh thi t k cơ s t i Văn b n s 2276/SGTCC-GT ngày 03 tháng 10 năm 2006 c a S Giao thông - Công chính v d án u tư xây d ng h t ng k thu t Khu tái nh cư ư ng Liên C ng t i phư ng Phú M , qu n 7; Theo ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 6665/TTr-SKH T ngày 17 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Duy t d án u tư xây d ng h t ng k thu t Khu tái nh cư Phú M II (Khu tái nh cư ư ng Liên C ng) t i phư ng Phú M , qu n 7 v i các n i dung sau: 1. Tên d án: Xây d ng h t ng k thu t Khu tái nh cư Phú M II (Khu tái nh cư ư ng Liên C ng) t i phư ng Phú M , qu n 7. 2. Ch u tư: Ban Qu n lý d án Khu v c qu n 7. 3. T ch c tư v n l p d án: Công ty Tư v n Xây d ng Công trình ô th .
  2. 4. M c tiêu u tư xây d ng: u tư hoàn ch nh h th ng cơ s h t ng k thu t khu v c nh m ph c v cho các h dân ph i di d i thu c các d án u tư xây d ng ph c v công ích c a ngân sách thành ph trên a bàn qu n 7 như: Gi i phóng m t b ng ư ng Liên C ng A5, m r ng C ng B n Nghé và các công trình giao thông trên a bàn qu n 7, … 5. N i dung và quy mô u tư xây d ng: u tư h t ng k thu t: - San l p m t b ng; - Xây d ng ư ng giao thông – thoát nư c; - Xây d ng m ng lư i c p i n; - Xây d ng m ng lư i c p nư c; - Xây d ng h th ng chi u sáng n i b và trang trí; - Công viên cây xanh. 6. a i m xây d ng: phư ng Phú M , qu n 7. 7. Di n tích s d ng t: 3,0243 ha. 8. Phương án xây d ng (thi t k cơ s ): - San n n: San n n b ng cát san l p, cao san l p: +2.20m (h cao Hòn D u). - ư ng giao thông n i b : + ư ng s 1 : chi u dài 199,40m, l gi i 20m (4,0 + 6,0)m; + ư ng s 2 : chi u dài: 138,87m, l gi i 12m (3,0 + 6,0 + 3,0)m; + ư ng s 3 : chi u dài: 120,00m, l gi i 12m (3,0 + 6,0 + 3,0)m; + ư ng s 4 : chi u dài: 194,00m, l gi i 20m (4,0 + 6,0)m; + ư ng s 5 : chi u dài: 154,00m, l gi i 14m (4,0 + 7,0 + 3,0)m; + ư ng s 6 : chi u dài: 153,60m, l gi i 20m (4,0 + 6,0)m; + V t góc t i các giao l : 5m x 5m. + d c ngang m t ư ng: 2%. + d c ngang v a hè: 1%.
  3. + Modun àn h i yêu c u: Eyc ³ 1.270 daN/cm2. + K t c u m t ư ng: Láng nh a 2 l p tiêu chuNn 4,5 kg/m2. á 4x6 chèn 22% á dăm dày 15cm. C p ph i á 0x4 dày 25cm. L p m c p ph i s i dày 15cm. Các n n ư ng dày 50cm, k ³ 0,98. Tr i v i a k thu t. N n cát san l p. p taluy n n ư ng b ng c p ph i s i dày 50cm. + K t c u tri n l : Bê tông á 1x2, M.200. Bê tông lót á 1x2, M.150 dày 6cm. S d ng tri n l lo i 2 theo thi t k nh hình do S Giao thông Công chính ban hành kèm theo Quy t nh s 32/PD.GT-QLGT ngày 02 tháng 4 năm 2003. + K t c u v a hè : Bê tông á 1x2, M.200, dày 6cm. C p ph i á dăm dày 10cm. N n cát m ch t, k ³ 0,90. + H th ng quan tr c lún : m c quan tr c lún t trên n n m cát dày 50cm, m i m t c t ngang b trí 3 m c. T c lún áy n n p không vư t quá 10mm/ngày- êm. - H th ng thoát nư c mưa: C ng tròn theo m u nh hình c a S Giao thông Công chánh thành ph , ư ng kính c ng f400 n f1000, nư c thu ư c v tuy n c ng trên ư ng 15B n i dài. + C ng ly tâm BTCT f400 : 145m. + C ng ly tâm BTCT f600 : 323m.
  4. + C ng ly tâm BTCT f800 : 260m. + C ng ly tâm BTCT f1000 : 117m. + M i n i c ng : dùng joint cao su, bên ngoài trát v a xi măng M100. + T ng s h m ga : 56 h m. + T i các v trí g i c ng và áy h m ga ư c gia c c tràm f8-10cm. - H th ng thoát nư c bNn: C ng tròn theo m u nh hình c a S Giao thông Công chánh thành ph và ư c xây d ng hoàn ch nh theo tiêu chuNn ô th , h th ng thoát nư c bNn d ng kín, ch dùng cho thoát nư c bNn. Toàn b h th ng c ng ư c t ng m dư i v a hè và lòng ư ng. Nư c thu ư c v tr m x lý nư c th i trư c khi x vào h th ng thoát nư c chung trên ư ng 15B n i dài. + C ng ly tâm BTCT f300 : 279m. + T ng s lư ng h m ga : 43 h m. + T i các v trí g i c ng và áy h m ga ư c gia c c tràm f8-10cm. + Xây d ng tr m x lý nư c bNn x lý nư c th i trư c khi x vào h th ng thoát nư c chung. - H th ng chi u sáng: Theo m u nh hình c a S Giao thông Công chính g m 39 tr èn chi u sáng trên v a hè m t bên ư ng. + Tr èn: Dùng tr s t m k m d ng côn tròn ki u li n, tr cao 9m. + èn: dùng èn cao áp. - Cây xanh: Tr ng các lo i cây phư ng vĩ, b ng lăng có ư ng kính c r t 8-10cm, có chi u cao ³ 3m d c theo vĩa hè. Bó v a g c cây ư c thi t k âm b ng m t v a hè, lót g ch bê tông l theo thi t k m u ư c S Giao thông Công chính ban hành. - H th ng c p i n: u tư hoàn ch nh h th ng c p i n. Trư c m t ư c l y r nhánh t ư ng dây 15KV d c ư ng 15B n i dài, v i t ng i n năng tiêu th toàn khu kho ng 11.670.000 KWh/năm. + Tr m bi n áp (15)22/0,4KV: ư c xây d ng m i, i n 3 pha có công su t ơn v t 400 ¸ 1000KVA, ư c t trong nhà ho c trên giàn. + ư ng dây 22KV: ư c xây d ng m i các tuy n, i d c theo các tr c ư ng D4 m i m trong khu quy ho ch. + Cáp ng m 22KV: xây d ng m i tuy n cáp ng m ph c v cho nhà cao t ng.
  5. + Cáp ng m 0,4KV: xây d ng m i các tuy n cáp ng m ph c v c p i n cho sinh ho t, làm vi c, chi u sáng, công viên, … - H th ng c p nư c: u tư hoàn ch nh h th ng c p nư c. M ng lư i ư ng ng trong khu quy ho ch s ư c u n i v i ư ng ng c p nư c chung trên ư ng 15B n i dài. + Lưu lư ng thi t k Qmax = 1802,32m3/ngày êm. + M ng lư i ư ng ng m i bên trong có ư ng kính t d100 ¸ d280. + Trên các tr c ư ng chính b trí các tr c u h a b ng gang có ư ng kính d100 kho ng cách t 100 ¸ 150m. 9. T ng m c u tư: 29.871.000.000 ng. (Hai mươi chín t , tám trăm b y mươi m t tri u ng). Trong ó: Chi phí xây d ng : 15.940.000.000 ng; Chi phí qu n lý d án : 248.000.000 ng; Chi phí tư v n xây d ng công trình : 1.279.000.000 ng; Chi phí khác : 199.000.000 ng; Chi phí n bù, gi i phóng m t b ng : 7.865.000.000 ng; D phòng phí : 4.340.000.000 ng. 10. Ngu n v n u tư: Ngân sách thành ph . 11. Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý d án. 12. Th i gian th c hi n d án: 2007 – 2010. 13. Các n i dung khác: Ch u tư ư c hư ng các kho n ưu ãi theo quy nh hi n hành. i u 2. T ch c th c hi n: 1. Ch u tư: - T ch c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v u tư xây d ng và u th u, m b o tính ng b , phù h p v i quy ho ch chi ti t ư c duy t, b o m úng ti n u tư theo d án ư c duy t;
  6. - m b o ch t lư ng thi t k , ch t lư ng thi công; - Khi tri n khai d án, xem xét th c hi n các i m lưu ý c a các S ngành liên quan; - Th a thu n u n i h th ng h t ng k thu t v i các cơ quan chuyên ngành; - Th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng, phòng cháy ch a cháy c a Nhà nư c; - ơn v tư v n và ch u tư ch u trách nhi m th c hi n úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v ơn giá, nh m c, ch t lư ng thi t k … i v i các h ng m c công trình ã ư c phê duy t khi xác nh chi phí u tư c a các ph n vi c trong d án u tư. T ng m c u tư d án là khái toán chi phí c a d án ư c xác nh trong giai o n l p d án u tư làm cơ s l p k ho ch và qu n lý v n u tư, xác nh hi u qu u tư c a d án và là chi phí t i a mà ch u tư ư c phép s d ng u tư xây d ng công trình. Công ty i n l c thành ph : - Hư ng d n ch u tư l p h sơ u n i và bàn giao h ng m c c p i n c a d án theo quy nh. - Sau khi hoàn t t công tác bàn giao h th ng c p i n c a d án, Công ty i n l c thành ph ph i có trách nhi m trích kh u hao hoàn tr chi phí u tư xây d ng c a h ng m c c p i n c a d án n p ngân sách thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh; Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c Công ty i n l c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, Giám c Ban Qu n lý d án Khu v c qu n 7 và Th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - TTUB: CT, PCT/ T; - C c Th ng kê; - VPH -UB: PVP/ T; - Phòng T, TMT; - Lưu: VT, ( T-MT) LH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản