Quyết định số 49/1998/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 49/1998/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/1998/QĐ-TTG về một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/1998/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 2 năm 1998 QUY T NNH V M T S CH IV IV N NG VIÊN, HU N LUY N VIÊN TH THAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao, QUY T NNH: i u 1. Tr công b ng ti n theo ngày i v i các v n ng viên không hư ng lương trong th i gian t p trung t p luy n và thi u, căn c vào c p i tuy n tham d cu c thi u như sau: 1. iv iv n ng viên c p qu c gia: 25.000 ng/ngày; 2. i v i v n ng viên i tuy n tr , năng khi u c p qu c gia, i tuy n c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành Trung ương 20.000 ng/ngày; 3. i v i v n ng viên i tuy n tr c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành Trung ương 10.000 ng/ngày; 4. i v i v n ng viên i tuy n năng khi u c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành Trung ương: 7.000 ng/ngày; i u 2. i v i nh ng v n ng viên trong i tuy n c p qu c gia, c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành Trung ương không thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i theo quy nh t i i u l B o hi m xã h i do Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 thì trong th i gian t p trung t p luy n, thi u n u b m au, tai n n ho c ch t ư c gi i quy t tr c p như sau: 1. ư c hư ng tr c p m au b ng 75% m c ti n công trong nh ng ngày ngh m au (ho c th c hi n các bi n pháp k ho ch hóa dân s ); 2. N u b tai n n thì ư c hư ng tr c p tai n n lao ng, bao g m ti n sơ c u, c p c u, ti n tr c p b ng 100% m c ti n công trong th i gian i u tr t i cơ s y t .
  2. Sau khi thương t t n nh ư c gi i thi u i giám nh kh năng lao ng, n u b suy gi m kh năng lao ng thì ư c hư ng tr c p thương t t m t l n như sau: Suy gi m t 5% n 30% kh năng lao ng ư c hư ng 12 tháng ti n lương t i thi u áp d ng i v i công ch c, viên ch c hành chính do Nhà nư c quy nh;n u suy gi m t 31% kh năng lao ng tr lên ư c c ng thêm 1/2 (n a) tháng ti n lương t i thi u cho m i % tăng thêm. 3. Trư ng h p v n ng viên ch t, thì thân nhân lo mai táng ư c nh n ti n mai táng phí b ng 08 tháng ti n lương t i thi u áp d ng i v i công ch c, viên ch c hành chính do Nhà nư c quy nh và ư c tr c p m t l n b ng 05 tháng ti n lương t i thi u áp d ng i v i công ch c, viên ch c hành chính do Nhà nư c quy nh. i u 3. i v i các v n ng viên không ph i là công ch c, công nhân viên ch c Nhà nư c, khi thôi làm v n ng viên ư c tr c p m t l n, c m i năm làm v n ng viên t p trung (tính c ng d n) ư c hư ng 01 tháng (26 ngày/tháng) ti n công trư c khi thôi vi c, nhưng th p nh t cũng b ng 2 tháng ti n công. i u 4. Quy nh m c thư ng b ng ti n i v i các v n ng viên l p thành tích t i các cu c thi và hu n luy n viên như sau: 1. V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u qu c t ư c hư ng m c thư ng như sau: ơn v tính: Tri u ng. S Thành tích Huy Huy Huy Phá k TT chương chương chương l c các Tên cu c thi vàng b c ng cu c thi 1 i h i Th thao ông Nam á 15 10 7 ư c (SEA Games); Gi i vô ch ông c ng Nam á t ng môn. thêm 5 2 i h i th thao Châu á (Asiad); 25 20 15 tri u Gi i vô ch châu á t ng môn. ng 3 Vô ch th gi i t ng môn. 30 25 20 2. V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u c a gi i vô ch tr Qu c t (vô ch ông Nam á, Châu á và Th gi i) ư c hư ng m c thư ng b ng 50% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 1, i u này. 3. V n ng viên l p thành tích t i các cu c thi u qu c gia m c thư ng cao nh t không quá 5 tri u ng. 4. i v i nh ng hu n luy n viên tr c ti p ào t o v n ng viên l p thành tích trong các cu c thi u thì ư c hư ng chung m t m c thư ng như v n ng viên. 5. i v i các môn th thao t p th , s lư ng v n ng viên, hu n luy n viên ư c thư ng khi l p thành tích theo quy nh c a i u l gi i. M c thư ng chung b ng s
  3. lư ng ngư i ư c thư ng nhân v i m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 1, i u này. 6. i v i các môn th thao có n i dung thi u ng i, s lư ng v n ng viên, hu n luy n viên ư c thư ng khi l p thành tích theo quy nh c a i u l gi i. M c thư ng chung b ng s lư ng ngư i ư c thư ng nhân v i 50% m c thư ng tương ng quy nh t i kho n 1, i u này. i u 5. Ngu n kinh phí chi tr cho các ch quy nh t i Quy t nh này ư c tính trong d toán ngân sách s nghi p th d c th thao hàng năm c a U ban Th d c Th thao. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 7. B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th thao ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 8. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản