Quyết định số 49/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 49/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 49/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V Y DƯ C C TRUY N THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/11/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Y Dư c c truy n, B Yt , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng V Y Dư c c truy n là v chuyên ngành thu c B Y t có ch c năng giúp B trư ng qu n lý nhà nư c v công tác k th a, b o t n, phát tri n y, dư c c truy n; k t h p y, dư c c truy n v i y, dư c hi n i trong ph m vi c nư c. i u 2.Nhi m v , quy n h n 1. Ch trì xây d ng cơ ch , chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch v công tác k th a, b o t n, phát huy, phát tri n y, dư c c truy n, k t h p y dư c c truy n v i y dư c hi n i trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ch trì ho c tham gia xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, các quy nh phân tuy n k thu t, quy ch chuyên môn, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia trong lĩnh v c y, dư c c truy n trình c p có thNm quy n ban hành. 3. Ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v , a phương trong vi c th c hi n các chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ch chuyên môn, quy chuNn k thu t qu c gia trong lĩnh v c y, dư c c truy n. 4. Làm u m i xây d ng danh m c dư c li u, thu c ông y, thu c t dư c li u trong danh m c thu c ch y u và danh m c thu c thi t y u; tham gia xây d ng danh m c trang thi t b y t c thù trong các cơ s khám ch a b nh b ng y h c c truy n.
  2. 5. Làm u m i thNm nh quy trình s n xu t và tác d ng dư c lý c a dư c li u, thu c ông y, thu c t dư c li u B Y t có cơ s c p s ăng ký cho s n xu t ho c xu t nh p khNu. 6. Ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý D ơc xác nh nhu c u và xây d ng án phát tri n dư c li u; ch o, hư ng d n vi c t ch c cung ng và s d ng dư c li u, thu c ông y, thu c t dư c li u b o m ch t lư ng trong các cơ s khám, ch a b nh b ng y dư c c truy n. 7. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t v hành ngh khám ch a b nh b ng y dư c c truy n trình c p có thNm quy n ban hành; làm u m i thu nh n h sơ, t ch c thNm nh trình B trư ng c p, ình ch , thu h i Ch ng ch hành ngh , Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh khám, ch a b nh b ng y dư c c truy n theo quy nh c a pháp lu t. 8. Tham gia v i V Khoa h c - ào t o, C c Qu n lý Dư c xây d ng trình B trư ng ban hành quy nh v vi c th thu c tr n lõm sàng và t ch c hư ng d n th c hi n th thu c trên lâm sàng i v i thu c ông y, thu c t dư c li u. 9. Tham mưu cho B trư ng thNm nh và giám sát n i dung thông tin qu ng cáo v lĩnh v c y, dư c c truy n. 10. Tham gia xây d ng h th ng t ch c qu n lý y, dư c c truy n và m ng lư i khám, ch a b nh b ng y dư c c truy n t trung ương n cơ s . 11. Tham gia v i các ơn v có liên quan t ng h p nhu c u ào t o, xây d ng k ho ch, chương trình, n i dung ào t o, ào t o liên t c cán b y, dư c c truy n k c lương y, lương dư c. Tham gia thNm nh tiêu chuNn và i u ki n thành l p các cơ s ào t o v y dư c c truy n. 12. Qu n lý, theo dõi, ki m tra và ánh giá ho t ng chuyên môn c a các cơ s y dư c c truy n k c cơ s công l p và ngoài công l p trong c nư c. 13. Ph i h p v i Thanh tra B và các ơn v có liên quan ti n hành thanh tra các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lĩnh v c y dư c c truy n. 14. Th c hi n các ho t ng nghiên c u khoa h c, h p tác qu c t và các Chương trình, d án trong lĩnh v c y dư c c truy n . 15. Tham gia v i các ơn v có liên quan giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các H i ngh nghi p ho t ng trong lĩnh v c y, dư c c truy n. 16. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh oV
  3. V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp vi c V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Biên ch Biên ch c a V theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng. 3. Cơ ch ho t ng V Y Dư c c truy n ho t ng theo ch chuyên viên. Các công ch c trong V ch u trách nhi m trư c Lãnh o V v nhi m v ư c phân công. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Trách nhi m thi hành C c ng bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các C c trư ng, các V trư ng, T ng c c trư ng c a B Y t , Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản