intTypePromotion=3

Quyết định số 49/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định số 49/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 49/2008/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch ổn định dân cư các xã biên giới Việt – Lào vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 49/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 49/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH N NNH DÂN CƯ CÁC XÃ BIÊN GI I VI T – LÀO VÙNG TRUNG DU MI N NÚI B C B N NĂM 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 79/2005/Q -TTg ngày 15 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph v th c hi n Ngh quy t s 37/NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 c a B Chính tr v phát tri n kinh t xã h i và b o m qu c phòng, an ninh vùng Trung du mi n núi B c B n năm 2010; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i t trình s 2721/TTr-BNN- HTX ngày 03 tháng 10 năm 2007, công văn s 25/BNN-HTX ngày 04 tháng 01 năm 2008, c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 894/BKH- T &G T ngày 12 tháng 02 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch n nh dân cư các xã biên gi i Vi t – Lào vùng Trung du mi n núi B c B n năm 2015 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. Ph m vi quy ho ch Ph m vi quy ho ch g m 81 xã biên gi i Vi t – Lào c a 19 huy n thu c các t nh Ngh An, Thanh Hóa, Sơn La và i n Biên, trong ó: - T nh i n Biên 22 xã thu c 3 huy n: Mư ng Nhé (7 xã), Mư ng Chà (6 xã) và i n Biên (9 xã). - T nh Sơn La 17 xã thu c 5 huy n: S p C p (4 xã), Sông Mã (4 xã), M c Châu (4 xã), Mai Sơn (1 xã), Yên Châu (4 xã). - T nh Thanh Hóa 15 xã thu c 5 huy n: Mư ng Lát (6 xã), Quan Hóa (1 xã), Quan Sơn (6 xã), Lang Chánh (1 xã), Thư ng Xuân (1 xã). - T nh Ngh An 27 xã thu c 6 huy n: Qu Phong (4 xã), Tương Dương (4 xã), Kỳ Sơn (11 xã), Con Cuông (2 xã), Anh Sơn (1 xã), Thanh Chương (5 xã). 2. M c tiêu
  2. a. M c tiêu t ng quát: n năm 2015 cơ b n b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t – Lào vùng Trung du mi n núi B c B khai thác ti m năng, phát tri n kinh t xã h i, c i thi n và nâng cao i s ng v t ch t tinh th n cho ng bào các dân t c, kh c ph c tình tr ng di cư t do, ng th i b o v v ng ch c an ninh biên gi i. b. M c tiêu c th : - B trí n nh t i ch 35.384 h thu c di n nghèo trong các xã biên gi i; b trí s p x p n nh 6.847 h , bao g m: xen ghép vào thôn, b n s t i 1.951 h , di dân tái nh cư t p trung 4.896 h ; - Khai hoang m r ng di n tích t s n xu t nông nghi p 14.300 ha, trong ó có 1.740 ha ru ng lúa nư c và ru ng b c thang; - u tư xây d ng ng b cơ s h t ng, bao g m: ư ng giao thông, th y l i, i n, nư c sinh ho t và các công trình công c ng nh m m b o n nh cu c s ng và phát tri n s n xu t cho nhân dân t i các thôn, b n; -V i s ng dân cư: bình quân lương th c cây có h t t trên 330kg/ ngư i; t l h nghèo gi m t 53% xu ng còn 20%; t l h dùng nư c s ch 60 – 80%; t l h dùng i n 60%; 100% s xã ư c ph sóng phát thanh truy n hình và 100% s thôn có i m sinh ho t văn hóa c ng ng, 100% s dân ư c chăm lo s c kh e, khám và ch a b nh. 3. nh hư ng Quy ho ch b trí n nh dân cư a. Quy ho ch b trí n nh dân cư d c tuy n biên gi i - B trí n nh t i ch 35.384 h v i 191.608 khNu thu c di n h nghèo; - B trí n nh 6.847 h theo hình th c xen ghép v i i m dân cư s t i ho c n i m dân cư m i, bao g m: 3.927 h thi u t s n xu t, nư c sinh ho t; 1.242 h vùng có nguy cơ b s t l , lũ quét; 145 h vùng r ng c d ng phòng h ; 764 h dãn dân tách h ; 475 h do nhu c u qu c phòng; 159 h thu c di n gi i phóng m t b ng xây d ng công trình giao thông, th y l i và 135 h do nhu c u khác; - Ngoài s h nêu trên, trong vùng quy ho ch còn b trí kho ng 3.923 h thu c di n tái nh cư các công trình th y i n, th y l i. b. Phát tri n nông lâm nghi p và ngành ngh nông thôn - B trí s n xu t nông nghi p: di n tích cây có h t 42.700 ha, bình quân lương th c trên 330kg/ ngư i; tr ng 2.100 ha cây ăn qu , 4.700 ha cây công nghi p dài ngày, 4.500 ha cây công nghi p ng n ngày; phát tri n chăn nuôi àn trâu 91.400 con, àn bò 89.500 con, àn l n 323.800 con, gia c m trên 1.500.000 con, ng a, dê 29.600 con; - B trí phát tri n s n xu t lâm nghi p: khoanh nuôi tái sinh r ng 21.700 ha, tr ng m i r ng 11.450 ha; t l che ph r ng t 55%;
  3. - Phát tri n ngành ngh , ti u th công nghi p, d ch v : khuy n khích phát tri n ngh rèn, úc, d t v i th cNm, ch m kh c g ; xây d ng ch ư ng biên; xây d ng các c a khNu qu c t : N m C n, Chi ng Khương, Nam Mèo; u tư tôn t o, trùng tu các i m di tích l ch s , danh lam th ng c nh phát tri n ngành du l ch. c. u tư xây d ng cơ s h t ng - H th ng ư ng giao thông: xây d ng m i 1.675 km, nâng c p 442 km ư ng liên thôn, liên b n; - H th ng th y l i: xây d ng 380 công trình th y l i, 394 km kênh mương ph c v tư i 4.844 ha; - Cơ s h t ng c ng ng: xây d ng m i 44.180m2 trư ng h c, 48 tr m xá, phòng phát thu c v i t ng di n tích kho ng 3.400m2; 39.300m2 nhà văn hóa, tr s thôn, b n v i 530 công trình; 20 ch ư ng biên v i di n tích kho ng 8.000m2; 350 công trình nư c sinh ho t, c p nư c cho trên 12.300 h ; xây d ng 5 tr m truy n hình t i các xã thu c t nh i n Biên; xây d ng 174 tr m bi n áp, 1.975,5km ư ng dây 0,4KV và 145 máy phát i n nh . 4. Các gi i pháp th c hi n a. Chính sách h tr n nh dân cư phát tri n s n xu t Chính sách h tr n nh dân cư phát tri n s n xu t th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 160/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án Phát tri n kinh t - xã h i các xã tuy n biên gi i Vi t Nam – Lào và Vi t Nam – Campuchia n năm 2010 và các chính sách hi n hành khác có liên quan. b. Khoa h c công ngh - Cung ng gi ng cây tr ng và v t nuôi cho s n xu t, chú tr ng ưu tiên gi ng có l i th xu t khNu. - Tăng cư ng công tác khuy n nông, ưa ti n b k thu t vào s n xu t, xây d ng mô hình tăng v , mô hình tr ng cây c s n, mô hình chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n; áp d ng khoa h c k thu t trong b o qu n nông s n và th c phNm. - Tăng cư ng công tác ki m d ch ng, th c v t. c. Th trư ng và tiêu th s n phNm - Phát tri n kinh t t i các c a khNu, ch ư ng biên, xây d ng c a khNu t o i u ki n cho nhân dân trao i hàng hóa. - H p tác m u d ch ư ng biên, ho t ng trao i hàng hóa, mua bán v i nư c C ng hòa Dân ch Nhân dân Lào và các nư c trong khu v c.
  4. - Th c hi n chính sách phát tri n thương m i theo quy nh t i Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph v Phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c, Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 20/1998/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 c a Chính ph . d. ào t o cán b , phát tri n ngu n nhân l c và nâng cao trình dân trí: m các l p ào t o t p hu n cán b thôn, b n hư ng d n ng bào phát tri n s n xu t; d ki n n năm 2010 có 15 - 20% s lao ng ư c ào t o ngh . . An ninh qu c phòng - Xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân, hình thành phòng tuy n nhân dân và an ninh nhân dân trên toàn tuy n biên gi i v ng m nh. - Tuyên truy n giáo d c ngư i dân biên gi i tham gia vào qu n lý ư ng biên. - N m v ng a bàn biên gi i, u tranh ch ng các ho t ng xâm ph m an ninh qu c gia. - Xây d ng khu kinh t qu c phòng khu v c ư ng biên, phát tri n kinh t qu c phòng. - C ng c cơ s chính tr các thôn, b n biên gi i. e. V n u tư và ngu n v n u tư - T ng nhu c u v n u tư kho ng 5.400,8 t ng. - Ngu n v n u tư: ngu n v n u tư ư c l ng ghép t ngu n v n c a các chương trình, d án hi n có trên a bàn; v n h tr có m c tiêu t ngân sách Trung ương u tư các d án n nh dân các xã biên gi i Vi t – Lào kho ng 984 t ng (chi m 18,2% t ng nhu c u v n u tư). i u 2. T ch c th c hi n 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a. Ch trì ph i h p v i các B , Ngành liên quan hư ng d n y ban nhân dân các t nh biên gi i Vi t – Lào vùng Trung du mi n núi B c B : - Xây d ng quy ho ch n nh dân cư các xã biên gi i c a t ng t nh, l p các d án u tư trình c p có thNm quy n phê duy t. - L p k ho ch b trí n nh dân cư 5 năm và hàng năm t ng h p, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Xây d ng các mô hình b trí dân cư các xã biên gi i rút kinh nghi m trư c khi tri n khai trên di n r ng.
  5. b. Ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch khi c n thi t. c. Ph i h p v i B Tài chính nghiên c u b sung, i u ch nh chính sách th c hi n b trí dân cư các xã biên gi i. d. Ki m tra giám sát, ánh giá k t qu th c hi n n nh dân cư t i các a phương. 2. B K ho ch và u tư: ch trì ph i h p v i B Tài chính cân i b trí v n hàng năm cho các t nh và các B , ngành tham gia th c hi n Quy ho ch trên cơ s th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. B Tài chính: a. Ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí v n hàng năm cho các a phương và các B , ngành tham gia th c hi n các d án c a Quy ho ch. b. Ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư hư ng d n cơ ch qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n u tư các d án. 4. B Qu c phòng: ch o các ơn v tr c thu c c a B tham gia hư ng d n, giúp ng bào s n xu t, n nh i s ng; th c hi n xây d ng các khu kinh t qu c phòng và m b o an ninh qu c phòng khu v c biên gi i. 5. Các B , ngành có liên quan: căn c ch c năng nhi m v ư c giao có k ho ch ph i h p v i y ban nhân dân các t nh th c hi n t t các n i dung c a Quy ho ch này. 6. y ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Thanh Hóa, Ngh An: a. Ch o và t ch c th c hi n l p, thNm nh, phê duy t Quy ho ch n nh dân cư các xã biên gi i c a t nh và các d án u tư theo quy nh. b. Xây d ng d toán v n h tr có m c ích t ngân sách Trung ương hàng năm và giai o n 2008 – 2015 c a các d án n nh dân cư các xã biên gi i Vi t – Lào, g i các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính t ng h p, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. c. Th c hi n l ng ghép ngu n v n c a các chương trình, d án khác trên a bàn v i các d án n nh dân cư các xã biên gi i Vi t – Lào. d. Ch o các S , Ban, ngành, chính quy n các c p ph i h p ch t ch v i các oàn th nhân dân tuyên truy n, v n ng nhân dân tích c c tham gia th c hi n Quy ho ch n nh dân cư các xã biên gi i Vi t – Lào và tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n các d án c th trên a bàn, m b o hi u qu u tư. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  6. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh: i n Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Ngh An ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh; i n Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nguy n T n Dũng Ngh An; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Ban ch o Tây B c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản