Quyết định số 492/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
175
lượt xem
31
download

Quyết định số 492/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 492/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành Luật Bóng đá 7 người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 492/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 492/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 13 tháng 4 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T BÓNG ĐÁ 7 NGƯ I B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO - Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính Ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao; - Xét đ ngh c a V trư ng V Th thao Thành tích cao II và Liên đoàn Bóng đá Vi t Nam. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo quy t đ nh này Lu t Bóng đá 7 ngư i g m 17 đi u lu t. Đi u 2: Lu t này đư c áp d ng th ng nh t trong các cu c thi đ u bóng đá 7 ngư i trong toàn qu c và thi đ u qu c t nư c ta. Đi u 3: Lu t này có hi u l c t ngày ký ban hành. Đi u 4: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b - đào t o, V trư ng V Th thao thành tích cao II, Ch t ch Liên đoàn Bóng đá Vi t Nam, Giám đ c các S Th d c th thao, S Văn hoá - Thông tin - Th thao, cơ quan Th d c th thao các ngành và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. K/T B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TDTT PHÓ CH NHI M THƯ NG TR C Nguy n Danh Thái Lu t I SÂN THI Đ U Sân bãi cùng nh ng đ c đi m c a sân đư c xác đ nh theo hình v sau đây
 2. 1. Sân thi đ u hình ch nh t có kích thư c như hình v , c th : - Đư ng biên d c: 50m đ n 75m - Đư ng biên ngang: 40m đ n 55m 2. Đư ng th ng song song và cách biên ngang 13m, ch y su t chi u ngang sân. G i là đư ng 13m. 3. Các đư ng gi i h n đ u không quá r ng hơn 12cm. 4. Đư ng gi i h n n a sân k su t theo chi u ngang và chia sân thành 2 ph n b ng nhau. - gi a đư ng n a sân có m t đi m rõ ràng là tâm c a sân. L y đi m đó làm tâm k đư ng tròn bán kính 6m, đó là đư ng trong gi a sân. 5. Khu c u môn: T đi m cách c t d c 5m trên đư ng biên ngang c a m i ph n sân, k vào phía trong 2 đo n th ng song song, vuông góc v i biên ngang và có đ dài 5m, k đư ng n i li n hai đ u đo n th ng đó. Ph n di n tích đư c gi i h n b i nh ng đo n th ng đó và đư ng biên ngang g i là khu c u môn. 6. Khu ph t đ n: T đi m cách c t d c 13m trên đư ng biên ngang c a m i ph n sân, k vào phía trong 2 đo n th ng song song, vuông góc v i biên ngang và có đ dài 13m, k đư ng n i li n 2 đo n th ng đó. Ph n di n tích đư c gi i h n b i nh ng đo n th ng đó và đư ng biên ngang g i là khu ph t đ n. Trong m i khu ph t đ n có m t đi m v i đư ng kính 22cm đư c đánh d u rõ ràng, cách đi m gi a đư ng biên ngang 9m - Đó là đi m ph t đ n. T đi m ph t đ n làm tâm k m t cung tròn ngoài khu ph t đ n có bán kính 6m, đ xác đ nh v trí đ ng c a nh ng c u th khi th c hi n qu ph t đ n 9m. 7. C t c góc: m i góc sân đư c c m c t c góc không nh n đ u và cao t i thi u 1m50. 8. Cung ph t góc: T tâm là đi m c m các c t c góc, k vào trong sân 1/4 cung tròn bán kính 1m. Đây là v trí đ t bóng đ đá qu ph t góc. 9. C u môn: chính gi a m i đư ng biên ngang đư c đ t m t khung c u môn. C u môn đư c c u t o b i 2 c t d c vuông góc v i biên ngang và cách đ u 2 c t c góc, có kho ng cách 6m, (tính t mép trong c a c t) đư c n i li n v i nhau b ng m t xà ngang song song và cách m t sân 2,10m (tính t mép dư i xà ngang). C t d c và xà ngang ph i có cùng kích thư c và không r ng quá 12cm. Lư i ph i đư c m c vào c t d c, xà ngang và g n xu ng m t sân phía sau c u m t cách ch c ch n. Lư i ph i có thi t b căng m t cách thích h p đ không gây c n tr ho t đ ng c a th môn cũng như không đ bóng có th b t tr l i sân, khi bóng đã hoàn toàn vư t qua đư ng c u môn. Lu t II BÓNG Bóng dùng cho thi đ u bóng đá 7 ngư i đư c s d ng tương ng v i đ tu i c a các c u th (thi u niên dùng bóng s 4 ho c tương đương). Bóng s 4 có kích thư c:
 3. Chu vi: T i đa 66cm và t i thi u 63,5cm. Tr ng lư ng: T i đa 390gr và t i thi u 350gr. Áp su t: 0,6 - 1,1 Kg/cm2 Tr ng tài quy t đ nh bóng thi đ u và ch có tr ng tài m i có quy n thay đ i bóng trong tr n đ u. N u bóng b h ng khi đang trong cu c, tr ng tài d ng tr n đ u và sau đó cho tr n đ u ti p t c b ng qu "th bóng ch m đ t" t i v trí bóng h ng. Lu t III S LƯ NG C U TH 1. Trong m t tr n đ u có 2 đ i. M i đ i t i đa 7 ngư i trong đó có 1 th môn. 2. Lúc b t đ u tr n đ u, đ i bóng ph i có t i thi u 6 ngư i. 3. B t k c u th nào tuy n trên cũng có th thay đ i v trí v i th môn nhưng ph i th c hi n khi bóng ngoài cu c và thông báo cho tr ng tài bi t. 4. Quy đ nh v thay th c u th : a. M i tr n đ u, đ i bóng đư c phép đăng ký t i đa 7 c u th d b . b. Trong m t tr n đ u, đ i bóng đư c phép thay th 7 c u th d b không k v trí và th i gian. C u th đã thay ra không đư c phép tr l i sân thi đ u n a. c. Mu n thay th c u th ph i thông báo v i tr ng tài và ch đư c th c hi n lúc bóng ngoài cu c, t i đư ng gi i h n n a sân c t đư ng biên d c. d. C u th d b ch đư c vào sân khi c u th đư c thay đã ra kh i sân và khi bư c vào sân m i tr thành c u th chính th c. Cách x ph t: 1. Tr n đ u v n ti p t c n u có c u th vi ph m m c (3). Tuy nhiên khi bóng ngoài cu c, l p t c các c u th vi ph m s b c nh cáo. 2. N u c u th d b vào sân không có phép c a tr ng tài, tr n đ u ph i d ng l i. C u th đó s b c nh cáo và đư c m i ra kh i sân ho c tru t quy n thi đ u tuỳ theo trư ng h p. Tr n đ u đư c ti p t c l i b ng qu "th bóng ch m đ t" t i đi m có bóng khi tr n đ u ph i d ng l i. Nhưng n u trong khu v c c u môn thì qu "th bóng ch m đ t" s đư c th c hi n t i đi m trên v ch khu c u môn song song v i đư ng biên ngang nơi g n v trí bóng d ng nh t. 3. Nh ng vi ph m khác v đi u lu t này, c u th s b c nh cáo và n u tr ng tài d ng tr n đ u đ c nh cáo thì tr n đ u đư c ti p t c l i b ng qu ph t tr c ti p đ i có c u th ph m l i t i ch bóng d ng và lưu ý nh ng quy đ nh đư c đ c p trong Lu t XIII. 4. N u Đi u l c a gi i quy đ nh ph i trao danh sách đăng ký c a c u th d b cho tr ng tài trư c khi tr n đ u b t đ u, đ i nào vi ph m s không đư c quy n thay th c u th d b . Nh ng quy t đ nh thi hành Lu t. 1. Tr n đ u ph i d ng ngay khi có đ i bóng không còn đ 4 c u th . 2. C u th b tru t quy n thi đ u sau khi tr n đ u đã b t đ u thì không đư c quy n thay th c u th d b. Lu t IV TRANG PH C C A C U TH 1.a) Trang ph c cơ b n và b t bu c c a m t c u th g m có: áo, qu n, bít t t, b c ng quy n và gi y v i ho c gi y v i đ có núm cao su. b) C u th không đư c mang b t kỳ v t gì có th gây nguy hi m cho c u th khác. 2. B c ng quy n ph i đư c bít t t dài ph kín. Nguyên v t li u c a b c ng quy n ph i thích h p (như cao su, plastic, ch t sáp ho c ch t li u tương t ) và có kh năng b o v cao. 3. Th môn ph i m c áo khác màu v i các c u th khác, v i tr ng tài và th môn đ i b n. C u th c a 2 đ i ph i m c áo khác màu nhau và khác màu tr ng tài. Cách x ph t:
 4. B t kỳ c u th nào vi ph m đi u lu t này s đư c tr ng tài m i ra kh i sân đ ch nh l i trang ph c. Nhưng n u ngay sau đó c u th đã ch nh l i tươm t t thì v n đư c ti p t c thi đ u. Tr n đ u không c n ph i d ng l i ngay l p t c khi có khi có c u th vi ph m đi u lu t này. C u th vi ph m Lu t IV đư c m i ra sân đ ch nh đ n l i trang ph c. Khi bóng ngoài cu c, đư c s ki m tra và cho phép c a tr ng tài, c u th đó m i đư c phép vào sân ti p t c thi đ u. Nh ng quy t đ nh thi hành Lu t. 1. N u tr ng tài phát hi n có c u th mang nh ng v t mà Lu t không cho phép ho c có th gây nguy hi m đ i v i các c u th khác, thì yêu c u h c i b . N u h không th c hi n, tr ng tài có quy n không cho c u th đó tham gia thi đ u. 2. C u th không đư c tham gia tr n đ u ho c c u th b m i ra kh i sân vì vi ph m Lu t IV, mu n vào sân ho c tr l i sân ph i đ i bóng ngoài cu c, báo cáo và đư c s ki m tra, cho phép c a tr ng tài. 3. C u th không đư c tham gia tr n đ u ho c b bu c ph i r i kh i sân vì vi ph m Lu t IV, mà t ý vào sân ho c tr l i sân, s b c nh cáo. N u tr ng tài d ng tr n đ u đ c nh cáo, thì tr n đ u s đư c ti p t c b ng qu ph t tr c ti p do c u th c a đ i không ph m l i th c hi n t i đi m bóng d ng. Lu t V TR NG TÀI Tr ng tài có quy n x ph t t t c các l i vi ph m, k c trong lúc tr n đ u t m d ng ho c khi bóng ngoài cu c. M i quy t đ nh c a Tr ng tài chính trong tr n đ u, k c k t qu tr n đ u là nh ng quy t đ nh cu i cùng. 1. Nhi m v và quy n h n c a tr ng tài chính: a. B o đ m vi c áp d ng Lu t Bóng đa. b. Tránh th i ph t nh ng l i vi ph m có th t o l i th cho đ i ph m l i. c. Ghi nh n m i di n bi n c a tr n đ u, theo dõi th i gian đúng theo quy đ nh, đ ng th i bù thêm nh ng th i gian đã m t vì ho t đ ng y t ho c các nguyên nhân khác. d. Có quy n d ng tr n đ u vì b t kỳ vi ph m nào v Lu t Bóng đá, t m d ng ho c d ng h n tr n đ u n u xét th y c n thi t vì nh ng s c như s can thi p c a khán gi hay các lý do khác. e. Ngay khi bư c chân vào sân tr n đ u chưa b t đ u, có quy n c nh cáo đ i v i b t c c u th nào có hành vi khi m nhã. Ho c tru t quy n thi đ u đ i v i c u th có vi ph m n ng hơn. (Trong trư ng h p đó đ i bóng có c u th b k lu t đư c quy n thay b ng c u th d b ). f. Tr c u th và tr lý tr ng tài, không có b t kỳ ngư i nào đư c vào sân n u không có s đ ng ý c a tr ng tài chính. g. D ng tr n đ u n u nh n th y có c u th b ch n thương tr m tr ng; c n đưa ngay c u th đó ra kh i sân càng nhanh càng t t, và l p t c cho tr n đ u ti p t c ngay. h. Tru t quy n thi đ u (b ng x lý th đ ) đ i v i b t kỳ c u th nào (theo nh n đ nh c a tr ng tài) là có hành vi thô b o, ph m l i thô b o, có l i l thoá m thô l , và liên t c có hành vi khi m nhã sau khi đã b c nh cáo. i. Có ký hi u cho tr n đ u ti p t c l i, sau nh ng l n d ng tr n đ u. j. Quy t đ nh bóng thi đ u đúng theo quy đ nh c a Lu t II. 2. Nh ng quy t đ nh thi hành Lu t: a. Nh ng c u th b thương đang ch y máu, tr ng tài không cho phép thi đ u. b. Tr ng tài có th thay đ i quy t đ nh c a mình, nhưng ph i trư c khi tr n đ u đư c ti p t c tr l i. c. N u m t c u th cùng lúc vi ph m 2 l i liên ti p, tr ng tài x ph t theo l i n ng hơn. 3. Chú ý: V i đ i tư ng thi đ u là v n đ ng viên tr , thì m t trong nh ng nhi m v quan tr ng c a tr ng tài trong bóng đá 7 ngư i là giáo d c lu t bóng đá, hư ng d n các em hi u và làm quen d n v i ho t đ ng thi đ u bóng đá, qua đó phát hi n nh ng năng khi u bóng đá tr cho đ t nư c. Lu t VI TR LÝ TR NG TÀI VÀ TR NG TÀI TH TƯ
 5. 1. Tr lý tr ng tài: Trong m i tr n đ u ph i có 2 tr lý tr ng tài v i các nhi m v báo hi u c các tình hu ng sau: a. Khi bóng đã vư t qua v ch gi i h n c a sân. b. Đ i đư c đá ph t góc, phát bóng ho c ném biên. c. Th i đi m có c u th ph m lu t vi t v . d. Khi có yêu c u v thay th c u th . e. Khi có c u th ph m lu t x y ra ngoài t m quan sát c a tr ng tài chính. f. Khi có hành vi ph m l i x y ra g n v trí c a tr lý tr ng tài hơn tr ng tài chính (k c tình hu ng x y ra ph m l i trong khu ph t đ n). Trong các tình hu ng đá ph t g n v trí c a mình, tr lý tr ng tài có th vào sân giúp tr ng tài chính ki m soát kho ng cách 6m. 2. Tr ng tài th tư: - Tr ng tài th tư là thành viên c a t tr ng tài, là ngư i có th thay th tr ng tài chính ho c các tr lý n u vì lý do nào đó không th làm nhi m v đư c. - Trư ng h p tr ng tài chính c nh cáo nh m c u th ho c đưa th vàng th hai đ i v i m t c u th nhưng không ph t th đ c u th đó, thì tr ng tài th tư ph i l p t c vào sân thông báo cho tr ng tài chính bi t. - Ngoài ra tr ng tài th tư còn có trách nhi m thông báo v i tr ng tài chính nh ng hành vi b o l c di n ra ngoài t m quan sát c a tr ng tài chính và tr lý tr ng tài. Tuy nhiên tr ng tài chính là ngư i duy nh t có quy n quy t đ nh nh ng v n đ liên quan đ n tr n đ u. - Theo yêu c u c a tr ng tài chính, tr ng tài th tư có nhi m v th c hi n vi c thay c u th , và hoàn ch nh nh ng th t c hành chính liên quan đ n tr n đ u. Lu t VII TH I GIAN TR N Đ U M t tr n đ u bóng đá 7 ngư i đư c chia làm 2 hi p: - Đ i v i l a tu i thi u niên: M i hi p 25 phút. - Đ i v i l a tu i nhi đ ng: M i hi p 20 phút. - Gi a 2 hi p: Đư c ngh 10 phút. Trong các tr n đ u c a các c u th tr , không đư c tăng th i gian thi đ u b ng nh ng hi p ph . Sau khi k t thúc th i gian thi đ u theo quy đ nh mà t s hoà, n u c n phân đ nh th ng thua, s cho đá luân lưu 9m đ xác đ nh đ i th ng cu c. - Tr ng tài ph i bù th i gian đã m t trong m i hi p vì các lý do: thay th c u th , di chuy n c u th ch n thương r i sân, có hành đ ng kéo dài th i gian c a c u th hay b t kỳ lý do nào khác. - Ngay khi k t thúc m i hi p đ u, n u đ i bóng đư c hư ng qu ph t đ n, hi p đ u đó ph i đư c kéo dài đ đ th c hi n xong qu ph t đó. Lu t VIII QU GIAO BÓNG VÀ "TH BÓNG CH M Đ T" A. QU GIAO BÓNG: a. Vi c ch n sân và đá qu giao bóng đư c xác đ nh b ng cách tung đ ng ti n. Đ i ưu tiên đư c quy n ch n sân và đ i còn l i đư c đá giao bóng. C u th 2 đ i ph i đ ng trên ph n sân c a đ i mình và c u th đ i không giao bóng ph i đ ng cách xa bóng ít nh t 6m. C u th đá giao bóng ph i đá bóng v phía trư c và không đư c ch m bóng l n 2 n u bóng chưa ch m m t c u th khác. Bóng vào cu c ngay sau khi đư c đá r i chân và di chuy n. b. Sau bàn th ng, đ i v a b thua đư c đá giao bóng. c. B t đ u hi p 2, hai đ i đ i sân và đ i không đư c giao bóng hi p 1 đư c quy n giao bóng hi p 2. d. M t bàn th ng có th đư c ghi tr c ti p t qu giao bóng.
 6. B. QU "TH BÓNG CH M Đ T": Sau m i l n t m d ng tr n đ u vì b t c lý do gì không ghi trong lu t, mà bóng còn trong cu c, tr ng tài s th c hi n qu "th bóng ch m đ t" t i nơi bóng d ng. Bóng vào cu c sau khi ch m m t sân. N u bóng sau khi ch m m t sân l i vư t ra ngoài các v ch gi i h n sân trư c khi có c u th ch m bóng, tr ng tài s cho th c hi n l i. Lu t IX BÓNG TRONG CU C VÀ BÓNG NGOÀI CU C Bóng ngoài cu c là: a. Khi bóng đã vư t hoàn toàn ra ngoài đư ng biên d c, biên ngang dù m t sân hay trên không. b. Khi tr ng tài đã th i còi d ng tr n đ u. Bóng trong cu c là: Ngoài ra bóng đư c k là trong cu c t lúc b t đ u tr n đ u đ n khi k t thúc tr n đ u k c các trư ng h p sau: a. Bóng b t vào sân t c t d c, xà ngang, c t c góc, t tr ng tài chính ho c tr lý tr ng tài đ ng trong sân. b. Khi tr ng tài chưa th i còi d ng tr n đ u sau m i hành đ ng đư c coi là ph m l i. Lu t X BÀN TH NG H P L Bàn th ng đư c công nh n khi qu bóng đã hoàn toàn vư t qua đư ng c u môn dư i xà ngang dù trên không hay m t đ t tr : - Nh ng trư ng h p đ c bi t do quy đ nh. - Bóng do c u th t n công dùng tay ho c cánh tay ôm, ném ho c đ m vào c u môn. + Đ i ghi nhi u bàn th ng hơn là đ i th ng, n u hai đ i không ghi đư c bàn th ng ho c có s bang th ng b ng nhau, tr n đ u đư c coi là hoà. + Đ i v i trư ng h p đá ph t, bàn th ng ch đư c công nh n n u bóng sút vào c u môn đ i ph m l i. + Bàn th ng không đư c công nh n n u vì b t c lý do gì không vư t qua đư ng c u môn. Lu t XI VI T V Trong bóng đá 7ngư i Lu t vi t v đư c quy đ nh c th như sau: 1. M t c u th v trí vi t v khi c u th đó đã di chuy n qua đư ng 13m thu c ph n sân đ i phương và chi m v trí g n đư ng biên ngang sân đ i phương hơn bóng, tr trư ng h p: a. N u có 2 c u th đ i phương cùng đ ng g n đư ng biên ngang như mình. b. Nh n bóng do c u th đ i phương ch đ ng chuy n đ n. c. N u nh n bóng tr c ti p t qu phát bóng, ph t góc, ném biên, th bóng c a tr ng tài. 2. M t c u th v trí vi t v có th chưa b coi là ph m lu t. C u th đó ch b ph t vi t v n u vào th i đi m đ ng đ i chuy n bóng ho c kh ng ch bóng, c u th đó - theo nh n đ nh c a tr ng tài - có hành vi ch đ ng trong vi c: a. Tham gia vào tình hu ng tr n đ u. b. Gây tr ng i cho c u th đ i phương. c. Tìm cách chi m l i th trong v trí vi t v . 3. N u có c u th ph m lu t vi t v , tr ng tài cho đ i đ i phương hư ng qu ph t tr c ti p. 4. Đư ng 13m c a ph n sân đư c xác đ nh b i đư ng th ng ch y su t b ngang sân, song song và cách đ u đư ng biên ngang 13m. Nh ng quy t đ nh thi hành Lu t.
 7. 1. Ph t c u th vi t v không tính th i đi m nh n bóng, mà xác đ nh vào th i đi m đ ng đ i chuy n bóng v hư ng c u th đó. Như v y m t c u th không v trí vi t v trong th i đi m đ ng đ i chuy n bóng hay đá ph t và đã ch y nhanh hơn bóng thì không vi ph m l i vi t v . 2. M t c u th đ ng ngang hàng v i m t c u th đ i phương và có m t c u th đ i phương khác đ ng g n đư ng biên ngang sân đ i phương hơn ho c đ ng ngang v i 2 c u th đ i phương cu i cùng, thì không b coi là vào v trí vi t v . 3. Trong khi áp d ng lu t vi t v , các tr lý tr ng tài ch căng c báo vi t v khi h đã xác đ nh rõ c u th ph m lu t vi t v . Do đó trong trư ng h p còn nghi ng , các tr lý tr ng tài không đư c tham gia vào tình hu ng đó. Lu t XII L I VÀ HÀNH VI THI U KHI M NHÃ A. NH NG L I THÔ B O B PH T TR C TI P. C u th vi ph m m t trong 6 l i sau đây mà theo nh n đ nh c a tr ng tài là c tình gây nguy hi m ho c dùng s c m t cách thô b o: 1. Đá ho c tìm cách đá đ i phương. 2. Ngáng chân c u th đ i phương. 3. Nh y vào đ i phương. 4. Chèn hích đ i phương. 5. Đánh ho c tìm cách đánh đ i phương. 6. Xô đ y đ i phương. Ho c vi ph m 1 trong 4 l i sau đây: 1. Khi xo c bóng đã ch m chân đ i phương trư c khi ch m bóng. 2. Lôi kéo đ i phương. 3. Nh nư c b t vào đ i phương. 4. C tình dùng tay chơi bóng như: ôm bóng, đánh bóng, đ y bóng b ng tay ho c cánh tay (không áp d ng quy đ nh này cho th môn trong khu ph t đ n c a đ i mình). S b ph t qu tr c ti p t i ch ph m l i do đ i đ i phương th c hi n. Nhưng n u c u th ph m l i trong khu v c c u môn c a đ i đ i phương thì qu ph t tr c ti p đư c th c hi n b t kỳ đi m nào trong khu v c c u môn. N u c u th ph m 1 trong 10 l i trên trong khu ph t đ n c a đ i mình thì s b ph t đ n 9m. Qu ph t 9m không ph thu c v trí bóng đang đâu n u là hành đ ng ph m l i x y ra trong khu v c ph t đ n và bóng đang trong cu c. B. NH NG L I THÔNG THƯ NG B PH T QU TR C TI P: a. M t c u th vi ph m 1 trong 4 l i sau đây s b ph t qu tr c ti p: 1. Theo nh n đ nh c a tr ng tài, c u th có l i chơi nguy hi m. 2. C tình ngăn c n đư ng di chuy n c a đ i phương. 3. Ngăn c n th môn đưa bóng vào cu c. 4. Ph m m t trong b t kỳ l i nào khác, không đư c đ c p đ n Lu t 12, mà tr n đ u ph i d ng đ c nh cáo ho c đu i c u th . b. Năm l i vi ph m c a th môn. Th môn đang trong khu v c ph t đ n c a đ i mình ph m vào b t kỳ m t trong 5 l i sau đây đ u b ph t qu tr c ti p: Qu ph t đư c th c hi n trên đư ng 13m nơi g n đi m ph m l i nh t. 1. Sau khi đã kh ng ch bóng b ng tay, quá th i gian 6 giây không đưa bóng vào cu c. 2. Ph m l i "B t bóng hai l n" trư c khi đưa bóng vào cu c (đã th bóng vào cu c, th môn dùng tay b t bóng l n th 2). 3. Dùng tay ch m bóng do đ ng đ i ch đ ng đá v b ng bàn chân.
 8. 4.B t bóng t qu ném biên v c a đ ng đ i. 5. Theo nh n đ nh c a tr ng tài, th môn có nh ng th thu t câu gi , làm ch m tr n đ u. C. NH NG L I B C NH CÁO. C u th s b c nh cáo b ng th vàng n u vi ph m m t trong 7 l i sau đây: 1. Có hành vi phi th thao. 2. Có hành đ ng ho c l i nói ph n đ i quy t đ nh c a tr ng tài và các thành viên khác. 3.Vi ph m lu t nhi u l n. 4. Có hành vi kéo dài th i gian khi đưa bóng vào cu c. 5. Không ch p hành quy đ nh kho ng cách 6m trong nh ng qu đá ph t. 6. T ý r i kh i sân khi không có phép c a tr ng tài. 7. Vào sân ho c tr l i sân khi không có phép c a tr ng tài. N u tr n đ u ph i d ng l i do c u th vi ph m 1 trong 7 l i k trên, tr n đ u s đư c ti p t c l i b ng qu ph t tr c ti p. D. NH NG L I B TRU T QUY N THI Đ U. C u th s b ph t th đ (tru t quy n thi đ u) n u vi ph m m t trong nh ng l i sau đây: 1. Vi ph m l i đ c bi t nghiêm tr ng. 2. Có hành vi b o l c. 3. Nh nư c b t vào đ i phương hay b t kỳ ai khác. 4. Có hành vi ph m l i v i đ i phương nh m ngăn c n m t cơ h i ghi bàn rõ r t. 5. C tình dùng tay chơi bóng nh m ngăn c n m t cơ h i ghi bàn rõ r t (tr th môn trong khu ph t đ n c a mình). 6. Có l i l kích đ ng, lăng m hay thô t c. 7. ""Đ ng tác xo c bóng t sau gây nguy hi m cho s an toàn cơ th c a đ i phương ph i đư c xem là hành vi c c kỳ nghiêm tr ng". 8. Nh n th vàng th 2 trong m t tr n đ u. Nh ng quy đ nh thi hành 1. C u th b tru t quy n thi đ u (th đ ) n u l i x y ra khi bóng trong cu c, tr n đ u đư c ti p t c b ng m t qu ph t tr c ti p t i ch ph m l i, n u x y ra khi bóng ngoài cu c, tr n đ u đư c ti p t c theo tình hu ng bóng ra ngoài cu c trư c đó. 2. B t kỳ hành vi gi v nào c a c u th đang thi đ u trên sân nh m đánh l a tr ng tài đ u b xem là hành vi phi th thao và b x ph t c nh cáo (th vàng). Lu t XIII NH NG QU PH T 1. Trong bóng đá 7 ngư i, t t c nh ng qu ph t đ u là tr c ti p và bàn th ng đư c công nh n khi c u th đá ph t sút th ng bóng vào c u môn đ i phương. N u c u th đó đá vào c u môn đ i mình bàn th ng không đư c công nh n, đ i phương đư c đá ph t góc đ ti p t c tr n đ u. 2. Th c hi n qu ph t, c u th đ i phương ph i đ ng cách xa bóng t i thi u 6m. 3. Quy đ nh v th c hi n qu ph t trên v ch 13cm. a. C u th vi ph m nh ng l i thô b o, nghiêm tr ng, ngăn c n m t cơ h i ghi bàn ho c ph n đ i quy t đ nh c a tr ng tài, có hành vi khi m nhã, l i l thô t c - mà v trí ph m l i b t kỳ đi m nào ngoài khu v c ph t đ n, trên ph n sân c a đ i ph m l i; không k bóng đâu mi n là đang trong cu c - đ i bóng đó s b ph t qu tr c ti p t i đi m gi a đư ng 13m. b. Khi đá qu ph t 13m, tr th môn đ i b ph t, t t c các c u th c a 2 đ i bóng ph i đ ng sau đư ng 13m, c u th đ i ph t ph i đ ng cách xa đi m đ t bóng 6m, c u th đá ph t ph i sút bóng v i m c đích ghi bàn th ng ch không đư c quy n chuy n bóng cho c u th khác.
 9. c. Trư c khi qu ph t th c hi n xong, không m t c u th nào đư c ch m bóng cho đ n khi bóng ch m th môn, c t d c, xà ngang hay ra ngoài các đư ng gi i h n. Cách x ph t: B t kỳ vi ph m nào v i quy đ nh th c hi n qu ph t trên đư ng 13m rơi vào: 1. Đ i b ph t: Qu ph t đư c th c hi n l i n u không ghi thành bàn th ng. 2. Đ i đư c đá ph t: Không k c u th đá ph t - n u bàn th ng đư c ghi s không đư c công nh n và th c hi n l i qu ph t. 3. C u th th c hi n qu ph t: + Sau khi bóng vào cu c l i ti p t c ch m bóng l n th 2, đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t t i nơi ph m l i. + Di chuy n đ n bóng không liên t c (đư c coi là có hành vi khi m nhã) n u ghi bàn th ng, th c hi n l i qu ph t và c u th đó b c nh cáo. Lu t XIV PH T Đ N Đ i bóng có c u th ph m m t trong 10 l i ph t tr c ti p mà có v trí ph m l i trong khu ph t đ n c a đ i mình lúc bóng đang trong cu c, s b ph t qu ph t đ n. T đi m ph t đ n 9m, bóng tr c ti p vào c u môn đ i ph m l i s đư c công nh n là bàn th ng h p l . Khi có qu ph t đ n phút cu i cùng c a m i hi p chính ho c hi p ph , ph i bù thêm th i gian đ th c hi n xong qu ph t đ n. 1. V trí bóng đá và c u th : a. Bóng: Đư c đ t ngay trên đi m ph t đ n 9m. b. C u th th c hi n qu ph t đ n: Ph i đư c thông báo rõ ràng. c. Th môn đ i b ph t: Đ ng trên đư ng c u môn trong kho ng gi a 2 c t d c, m t hư ng v c u th đá ph t, cho đ n khi bóng đư c đá đi. d. Các c u th khác: - Đ ng trong sân. - Ngoài khu ph t đ n. - Phía sau đi m ph t đ n. - Cách xa đi m ph t đ n t i thi u 6m. 2. Tr ng tài: - Ch th i còi cho phép th c hi n qu ph t đ n khi t t c các c u th đã đ ng v trí theo yêu c u c a Lu t. - Ch ra quy t đ nh khi đã th c hi n xong qu ph t đ n. 3. Trình t th c hi n qu ph t đ n: - C u th th c hi n qu ph t đ n ph i th c hi n ch y đà liên t c và đá bóng v phía trư c. - Không đư c ti p t c ch m bóng l n th hai khi chưa có c u th nào ch m vào bóng. - Bóng đư c là vào cu c khi bóng đư c đá đi và di chuy n v phía trư c. Khi qu ph t đ n th c hi n trong th i gian bù thêm gi đ th c hi n xong qu ph t đ n ho c khi th c hi n l i qu ph t đ n đó thì tr n đ u (ho c hi p đ u) s đư c k t thúc ngay khi: - Bóng vào th ng c u môn. - Bóng ch m th môn, khung c u môn vào c u môn. - Bóng ra ngoài ho c b t t th môn, khung c u môn tr l i sân. Cách x ph t: a. Đ i b vi ph m lu t này, s th c hi n l i qu ph t đ n n u bóng không vào c u môn.
 10. b. Tr c u th th c hi n qu ph t, đ i đư c hư ng qu ph t vi ph m lu t này, s đư c th c hi n l i qu ph t đ n n u bóng vào c u môn. c. N u c u th th c hi n qu ph t vi ph m sau khi bóng vào cu c thì đ i đ i phương s đư c hư ng qu ph t tr c ti p t i ch ph m l i. d. N u c u th c 2 đ i cùng vi ph m, qu ph t đư c th c hi n l i b t k k t qu th nào. TH TÍCH THI ĐÁ PH T LUÂN LƯU 9M 1. Ch nh ng c u th có m t trên sân lúc tr ng tài k t thúc tr n đ u m i đư c phép thi đá luân lưu 9m (k c c u th đư c phép ra ngoài đ ch a v t thương). 2. M i đ i đá 5 qu luân lưu theo nh ng quy đ nh sau đây: a. Hai đ i l n lư t đá xen k nhau. b. Trư c khi th c hi n đ 5 qu , m t đ i đã ghi đư c s bàn th ng nhi u hơn s bàn th ng đ i kia có th ghi đư c n u đá đ 5 qu thì tr ng tài cho ng ng l i. c. N u sau khi đá 5 qu mà s bàn th ng b ng nhau ho c không đ i nào ghi đư c bàn th ng s ti p t c th c hi n đá xen k t ng qu m t cho t i khi có đ i ghi đư c nhi u bàn th ng hơn. 3. Nh ng quy đ nh thi hành Lu t: Khi k t thúc tr n đ u, n u hai đ i bóng có s lư ng c u th không b ng nhau (do b th đ ho c ch n thương không th tr l i sân) đ i có nhi u c u th hơn s ph i gi m s lư ng đ khi b t đ u đa luân lưu hai đ i có s c u th b ng nhau. Đ i trư ng ph i thông báo v i tr ng tài danh sách nh ng c u th không tham gia thi đá luân lưu 9m. Lu t XV NÉM BIÊN Khi qu bóng hoàn toàn vư t kh i đư ng biên d c dù m t sân ho c trên không, c u th c a đ i không ch m bóng cu i cùng đư c ném biên t v trí bón vư t kh i đư ng biên d c, v b t kỳ hư ng nào. C u th ném biên ph i quay m t vào sân, có th gi m m t ph n m i chân lên biên d c ho c đ ng h n ra ngoài sân cách đư ng biên t i đa 1m. Ph i dùng l c đ u c 2 tay ném bóng t phía sau liên t c qua đ u. Bóng đư c coi là trong cu c ngay sau khi vào sân, và c u th ném biên không đư c chơi bóng l n n a n u chưa ch m ho c đá b i m t c u th khác. T qu ném biên bóng tr c ti p vào c u môn, bàn th ng không đư c công nh n. Cách x ph t: a. Ném biên không đúng quy đ nh, quy n ném biên đư c chuy n cho đ i phương. b. C u th đ i phương nh y lên ho c quơ tay trư c m t c u th ném biên là hành vi khi m nhã b c nh cáo và ph t qu tr c ti p. Lu t XVI QU PHÁT BÓNG Khi qu bóng hoàn toàn vư t h n qua đư ng biên ngang phía ngoài khu c u môn, dù m t sân ho c trên không, do ngư i ch m bóng cu i cùng là c u th c a đ i t n công, đ i phòng th đư c th c hi n qu phát bóng b t kỳ v trí nào trong khu v c c u môn. Bóng đư c coi là trong cu c khi đư c đá tr c ti p ra kh i khu v c ph t đ n. Th môn không đư c quy n nh n bóng t qu phát bóng đ r i c m tay đá phát bóng lên. N u bóng chưa ra kh i khu v c ph t đ n nghĩa là chưa tr c ti p vào cu c, s ph i th c hi n l i qu phát bóng. C u th th c hi n qu phát bóng không đư c ch m bóng l n th 2 khi bóng chưa ch m ho c đá b i m t c u th khác. Bàn th ng đư c công nh n t qu phát bóng tr c ti p vào c u môn. Khi đá phát bóng, c u th đ i phương ph i đ ng ngoài khu ph t đ n đ n khi bóng ra kh i khu ph t đ n. Lu t XVII QU PH T GÓC Khi bóng hoàn toàn vư t h n đư ng biên ngang phía ngoài khung c u môn, dù m t sân ho c trên không do ngư i ch m cu i cùng là c u th c a đ i phòng th , thì đ i t n công s đư c đá qu ph t góc. Khi th c hi n qu ph t góc bóng tr c ti p vào c u môn - bàn th ng đư c công nh n. Các c u th đ i đ i phương ph i đ ng sau v ch quy đ nh, cách bóng 6m cho đ n khi bóng vào cu c. - C u th đá ph t không đư c liên t c ch m bóng l n th 2.
 11. - Đ i v i b t kỳ vi ph m nào khác, qu ph t góc ph i đư c th c hi n l i.
Đồng bộ tài khoản