Quyết định số 4945/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định số 4945/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4945/2001/QĐ-BYT về việc công bố danh sách bổ sung đợt 3 năm 2001 gồm 05 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4945/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4945/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 4945/2001/Q -BYT NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2001 V VI C CÔNG B DANH SÁCH B SUNG T 3 NĂM 2001 G M 05 DOANH NGHI P NƯ C NGOÀI ĂNG KÝ HO T NG V THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989; Căn c i u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành theo Ngh nh s 23/H BT ngày 24 tháng 1 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Thông tư s 17/2001/TT-BYT ngày 01/8/2001 c a B Y t hư ng d n doanh nghi p nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam; Xét biên b n h p H i ng xét doanh nghi p kinh doanh thu c c a B Y t ; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam QUY T NNH i u 1. Công b 05 doanh nghi p nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam (danh sách kèm theo). i u 2. Doanh nghi p nư c ngoài ăng ký ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c t i Vi t Nam có trách nhi m sau: 1. Ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, các quy nh qu n lý nhà nư c c a B Y t , C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. 2. Không ư c cung c p vào Vi t Nam các thu c không ư c phép lưu hành t i Vi t Nam, thu c gi , thu c không t ch t lư ng. 3. Không ư c phân ph i thu c tr c ti p t i Vi t Nam dư i b t kỳ hình th c nào. 4. Ch u hoàn toàn trách nhi m trư c cơ quan qu n lý nhà nư c và ngư i tiêu dùng v ch t lư ng thu c ã cung c p vào Vi t Nam. B i thư ng cho ngư i tiêu dùng và các i tác Vi t Nam trong các trư ng h p thi t h i do l i c a doanh nghi p cung c p thu c gây ra theo quy nh c a pháp lu t. 5. Báo cáo hàng năm v i B Y t Vi t Nam (C c Qu n lý Dư c Vi t Nam) v ho t ng buôn bán thu c v i Vi t Nam.
  2. 6. Báo cáo v i B Y t Vi t Nam (C c Qu n lý Dư c Vi t Nam) khi có s thay i và g i các tài li u pháp lý có liên quan trong các trư ng h p: a) Thay i Giám c, ngư i ch u trách nhi m chính v ho t ng v thu c và nguyên li u làm thu c. b) Ch m d t ho t ng trong lĩnh v c buôn bán thu c v i Vi t Nam. c) Sát nh p, chia tách doanh nghi p 7. Doanh nghi p nư c ngoài có trách nhi m báo cáo t xu t trong các trư ng h p: a) Khi các cơ quan ch c năng yêu c u b) Báo cáo v i B Y t (C c Qu n lý Dư c Vi t Nam) khi phát hi n thu c do doanh nghi p cung c p vào Vi t Nam không t tiêu chuNn ch t lư ng, vi ph m các quy nh chuyên môn khác. c) Báo cáo v i B Y t (C c Qu n lý Dư c Vi t Nam) khi phát hi n nh ng tai bi n nghiêm tr ng do dùng thu c c a doanh nghi p ã cung c p vào Vi t Nam. Báo cáo trung tâm ADR v ph n ng có h i c a thu c. i u 3. Doanh nghi p nư c ngoài ph i ch u trách nhi m trư c Pháp lu t Vi t Nam v nh ng hành vi vi ph m c a mình trong quá trình ho t ng t i Vi t Nam. i u 4. Gi y phép có giá tr hi u l c 02 năm k t ngày quy t nh này có hi u l c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V có liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các doanh nghi p tr c ti p xu t nh p khNu thu c, nguyên li u làm thu c và Giám c công ty nư c ngoài quy nh t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Truy n ( ã ký) DANH SÁCH DOANH NGHI P NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4945/2001/Q -BYT ngày 23 tháng 11 năm 2001 ) 1. BERLIN CHEMIE AG- GERMANY a ch : Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin
  3. i n tho i: 49 30 6707 3332 Fax: 49 30 6707 2229 E-mail: 2. DOLPHIN LABORATORIES LIMITED - INDIA a ch : 41/2B, Sarat Bose Road, Calcutta 700 020.India i n tho i: 91 22 822 1695; Fax 91 22 821 3602 E-mail: dolphin@bom2.vsnl.net.in 3. HOE PHARMACEUTICALS SDN.BHD. - MALAYSIA a ch : Lot 19, Jalan 13/2, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia i n tho i : 603 79543886 Fax: 603 79543807 E- mail: hoe@hoepsb.com.my 4. MITSUI & CO., LTD-JAPAN a ch : 2-1, Ohtemachi 1- chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan i n tho i: 03 3285 5525 Fax: 03 3285 7773 E-mail: mitsui@hcm.vnn.vn 5. SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. INDIA a ch : Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 059, India i n tho i: 228230102 Fax: 228212010 E-mail: sunpharma@hcm.vnn.vn
Đồng bộ tài khoản