Quyết định số 4946/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 4946/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4946/2005/QĐ-BYT về việc công bố 03 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4946/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4946/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C CÔNG B 03 V C XIN, SINH PH M Y T Ư C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 4012/2003/Q -BYT ngày 30/7/2003 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch ăng ký v c xin, sinh ph m y t ; Xét ngh c a H i ng xét duy t ăng ký v c xin, sinh ph m y t t i cu c h p ngày 31/8/2005; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam – B Y t , QUY T NNH: i u 1. Công b 03 v c xin, sinh phNm y t ư c phép lưu hành t i Vi t Nam (theo Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này). i u 2. Các ơn v có v c xin, sinh phNm y t trong Danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam qui nh t i i u 1 ph i in s ăng ký lưu hành ã c p lên nhãn và ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v s n xu t và kinh doanh v c xin sinh phNm y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 4. Các Ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, V trư ng c a các V có liên quan thu c B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có v c xin, sinh phNm y t ư c phép lưu hành t i Vi t Nam trong Danh m c qui nh t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Tr nh Quân Hu n DANH M C V C XIN, SINH PH M Y T LƯU HÀNH T I VI T NAM ( T 19) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4046/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) TT Tên v c xin, ơn v s n xu t óng gói H n S ăng ký sinh phNm dùng 1 LH Test Kit Guangzhou Gói 1 test 18 VNDP-287- Wondfo Biotech tháng 1205 Co., Ltd 2 HCG Strip Runbio Biotech 1 test trong gói 18 VNDP-288- Co., Ltd nhôm, h p 100 tháng 1205 gói 3 Avãim 80U, Aventis Pasteur H p 1 bơm 3 năm VNDP-289- Pediatric S.A. tiêm n p s n 1205 0,5 ml h n d ch
Đồng bộ tài khoản