intTypePromotion=1

Quyết định số 4962/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
5
download

Quyết định số 4962/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4962/2005/QĐ-BTC về việc công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4962/2005/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4962/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: CÔNG BỐ DANH SÁCH THÀNH VIÊN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương; Để thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 29/2004/TT-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2006”. Điều 2: Các tổ chức có tên trong danh sách thành viên quy định tại Điều 1 Quyết định này được tham gia bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành các loại trái phiếu do Kho bạc Nhà nước, Qũy hỗ trợ phát triển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức tài chính, tín dụng và doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ. Trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành được thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận giữa tổ chức phát hành với tổ chức nhận bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu và chế độ quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tài chính, tín dụng, doanh nghiệp phát hành trái phiếu, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức thành viên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; - VP Trung ương và các Ban của Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Viện KS ND tối cao, Tòa án ND tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố; Lê Thị Băng Tâm - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; - Các thành viên bảo lãnh phát hành trái phiếu; - Lưu: VP (2), Vụ TCNH. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA BẢO LÃNH PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4962/2005/QĐ-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 2. Ngân hàng Thương mại Việt Nam 3. Ngân hàng Công thương Việt Nam 4. Ngân hàng thương mại cổ phần nhà thành phố Hồ Chí Minh 5. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Thương Tín 6. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 7. Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam 8. Ngân hàng Citibank, N.A, chi nhánh Hà Nội 9. Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam II. CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
  3. 1. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2. Công ty TNHH chứng khoán Thăng Long 3. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương 4. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5. Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 6. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Công thương 7. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn III. CÁC TỔ CHỨC KHÁC: 1. Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2