Quyết định số 498/BXD-GĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 498/BXD-GĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 498/BXD-GĐ về việc ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 498/BXD-GĐ

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 498/BXD-G Hà N i , ngày 18 tháng 9 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng. Theo ngh c a C c trư ng C c giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n i u l qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. B n i u l này thay th cho b n i u l qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 20/BXD-G ngày 10/6/1995 c a B trư ng B Xây d ng. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và áp d ng iv it tc các công trình xây d ng trong c nư c. i u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã Ký) I UL QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 498/BXD-G ngày 18 tháng 9 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng)
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này quy nh n i dung trách nhi m c a Ch u tư, t ch c tư v n xây d ng (kh o sát, thi t k , thNm nh thi t k , giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b , ki m nh ch t lư ng xây d ng...), doanh nghi p xây d ng, cơ quan giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng và các t ch c khác có liên quan trong công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, nghi m thu và gi i quy t s c công trình. i u 2: Khi xây d ng công trình (xây d ng m i, m r ng, c i t o.. .) thu c các thành ph n kinh t , các t ch c có liên quan quy nh t i i u 1 u ph i th c hi n qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo i u l này. i v i nh ng công trình có k thu t c bi t (như nhà máy i n nguyên t ...) có quy nh riêng. i v i các công trình xây d ng chuyên ngành giao thông, thu l i, h m m , ư ng dây t i i n và tr m bi n th , bưu i n, nông lâm nghi p, các B và cơ quan qu n lý xây d ng chuyên ngành căn c i u l này và các tiêu chuNn k thu t chuyên ngành có văn b n hư ng d n c th v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng phù h p v i c thù c a chuyên ngành. Các văn b n hư ng d n trư c khi ban hành ph i ư c s th ng nh t c a B Xây d ng. i v i các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài t i Vi t nam, vi c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng có quy nh riêng. i u 3: T ch c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng: 3.1. Qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng: - C c giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng thu c B Xây d ng giúp B trư ng B Xây d ng th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng; ch o, hư ng d n nghi p v cho các ngành và h th ng qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t Trung ương t i a phương. - Các B qu n lý ngành và B qu n lý xây d ng chuyên ngành t ch c b ph n chuyên trách giúp B trư ng và th trư ng cơ quan thu c Chính ph theo dõi, qu n lý ch t lư ng công trình c a ngành. - S Xây d ng giúp Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình trên a bàn t nh, thành ph theo quy nh c a pháp lu t; hư ng d n và t ch c ki m tra, thanh tra, giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, ch o nghi p v qu n lý ch t lư ng công trình t i a phương. - Các s qu n lý ngành và s qu n lý xây d ng chuyên ngành ph i t ch c b ph n qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành và có trách nhi m ph i h p v i S Xây d ng qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành t i a phương.
 3. 3.2. Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a ch u tư. 3.3. Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a doanh nghi p xây d ng, tư v n xây d ng, t ch c s n xu t v t li u - c u ki n xây d ng và thi t b công ngh . i u 4: Các t ch c tư v n xây d ng, doanh nghi p xây d ng, t ch c cung ng v t li u xây d ng, c u ki n xây d ng và thi t b công ngh ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm do mình th c hi n và cung ng. i u 5: Nhà nư c khuy n khích các t ch c tham gia xây d ng áp d ng ng b các phương pháp qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, các bi n pháp khoa h c k thu t tiên ti n, ki n toàn h th ng m b o ch t lư ng công trình xây d ng, s d ng các tiêu chuNn k thu t cao nh m t o ra công trình t ch t lư ng t t. i u 6: Các chi phí: giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b ki m nh ch t lư ng xây d ng, giám nh nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, nghi m thu công trình xây d ng ư c tính trong v n u tư xây d ng công trình và ư c xác nh trong t ng d toán công trình theo quy nh c a B Xây d ng. Khi có thành l p H i ng nghi m thu (H NT) Nhà nư c thì ngoài chi phí k trên, cơ quan thư ng tr c H i ng l p d toán chi phí ho t ng c a H i ng và qu n lý, s d ng chi phí này theo quy nh c a B Xây d ng. Chi phí ki m tra b o m ch t lư ng công trình xây d ng c a doanh nghi p xây d ng thì do doanh nghi p ch u trách nhi m. Chương 2: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 7: N i dung chính c a công tác qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng g m: 7.1. So n th o trình cơ quan có thNm quy n ban hành các văn b n pháp quy và nh ng tài li u hư ng d n nghi p v qu n lý, th c hi n các bi n pháp m b o ch t lư ng công trình xây d ng; hư ng d n, theo dõi vi c th c hi n các văn b n này c a cơ s . 7.2. Giám nh ch t lư ng công trình xây d ng và s c công trình. 7.3. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các văn b n pháp quy nêu trên, các tiêu chuNn xây d ng, các bi n pháp m b o ch t lư ng công trình xây d ng c a Ch u tư, doanh nghi p xây d ng, t ch c tư v n xây d ng. i u 8: C c giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng thu c B Xây d ng; S Xây d ng th c hi n ki m tra. - Tư cách pháp nhân, ch ng ch hành ngh c a các t ch c tư v n xây d ng, các doanh nghi p xây d ng ang hành ngh t i các công trình xây d ng.
 4. - Vi c t ch c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trong quá trình xây l p và nghi m thu công trình xây d ng hoàn thành c a các ch u tư không phân bi t ngành (giao thông, thu l i, nông nghi p, dân d ng, công trình k thu t h t ng ô th ...). i u 9: Phân c p giám nh: 9.1. C c giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, cơ quan qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành ph i h p v i C c giám nh Nhà nư c th c hi n giám nh ch t lư ng công trình thu c d án u tư nhóm A và B. 9.2. S xây d ng, s qu n lý ngành và s qu n lý xây d ng chuyên ngành th c hi n giám nh công trình thu c d án u tư nhóm C. i u 10: B Xây d ng xét và c p th giám nh viên ch t lư ng công trình xây d ng các c p: giám nh viên, giám nh viên chính, giám nh viên cao c p cho nh ng ngư i làm công tác này ti n hành công v . Ngư i ư c c p th giám nh viên ư c phép th c hi n nhi m v c a mình các công trình xây d ng ư c giao. Các ch u tư, doanh nghi p xây d ng, tư v n xây d ng ph i t o i u ki n thu n l i cho các giám nh viên ch t lư ng công trình xây d ng các c p thi hành nhi m v . i u 11: Cơ quan giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng các c p th c hi n giám nh ch t lư ng công trình xây d ng ch y u b ng phương th c ki m tra xác su t; k t qu ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng ư c l p thành biên b n, trong ó có xác nh m c ch t lư ng ho c yêu c u x lý (n u có). Các biên b n ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng u ư c g i cho các cơ quan liên quan: Ch u tư, doanh nghi p xây d ng, S Xây d ng, B Xây d ng, B qu n lý ngành và B ho c s qu n lý xây d ng chuyên ngành ( i v i công trình xây d ng chuyên ngành). i u 12: Các t ch c b o hi m trong nư c và ngoài nư c th c hi n vi c ki m tra nh ng i u ki n m b o ch t lư ng công trình xây d ng th c hi n nghĩa v b o hi m xây d ng hay b o hi m công trình. N u doanh nghi p xây d ng không m b o ư c nh ng i u ki n ó thì t ch c b o hi m có quy n rút b h p ng, t ch i nghĩa v b o hi m ho c ngh các cơ quan có thNm quy n gi i quy t. Chương 3: QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG C A CH U TƯ i u 13: Ch u tư ch u trách nhi m v vi c m b o ch t lư ng công trình xây d ng c a mình u tư c 3 giai o n: chuNn b u tư, th c hi n u tư và k t thúc xây d ng ưa d án vào khai thác, s d ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 14: Căn c yêu c u k thu t c a t ng d án u tư, ch u tư ph i t ch c u th u l a ch n t ch c tư v n xây d ng, doanh nghi p xây d ng có tư cách pháp nhân, có ch ng ch hành ngh và năng l c phù h p ký k t h p ng l p d án u tư, kh o sát thi t k , tư v n giám sát thi công và l p t thi t b . Trong h p ng giao
 5. nh n th u tư v n xây d ng và xây l p công trình u ph i có i u kho n v mb o ch t lư ng công trình, xác nh c th trách nhi m c a m i bên. i u 15: Trư c khi kh i công xây d ng công trình, Ch u tư ph i th c hi n y các th t c v thNm nh và xét duy t d án u tư, thNm nh và xét duy t thi t k k thu t úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Trong quá trình xây l p ph i b trí cán b k thu t ho c thuê t ch c tư v n có ch ng ch hành ngh th c hi n giám sát k thu t xây d ng úng thi t k ư c duy t, tiêu chuNn k thu t hi n hành c a Nhà nư c hay c a ngành và các i u kho n c a h p ng kinh t ã ký k t; k p th i t ch c nghi m thu ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh t i chương VI c a i u l này. i u 16: Ch u tư ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng v t li u xây d ng, c u ki n xây d ng và thi t b công ngh do mình cung ng. i u 17: Ch u tư có quy n yêu c u t ch c tư v n xây d ng (kh o sát thi t k , giám sát thi công công trình xây d ng và l p t thi t b , qu n lý th c hi n d án), doanh nghi p xây d ng gi i trình v ch t lư ng các công vi c do h th c hi n. N u công vi c nào không t ch t lư ng, Ch u tư có quy n yêu c u t ch c th c hi n công vi c ó s a ch a theo quy nh t i Chương VII c a i u l này ho c t ch i nghi m thu ch t lư ng c a i tư ng nghi m thu không t yêu c u thi t k , không phù h p v i tiêu chuNn k thu t xây d ng ho c không phù h p v i i u kho n v ch t lư ng ư c quy nh trong h p ng giao nh n th u xây d ng. Chương 4: QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG C A DOANH NGHI P XÂY D NG i u 18: Doanh nghi p xây d ng ph i có tư cách pháp nhân, có ch ng ch hành ngh xây d ng m i ư c hành ngh và ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng thi công xây l p công trình (theo h p d ng giao nh n th u) do ơn v mình th c hi n. Doanh nghi p t ng th u xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c Ch u tư và pháp lu t v ch t lư ng xây d ng toàn b công trình, k c ph n vi c do th u ph th c hi n. Doanh nghi p th u ph xây d ng ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng ph n vi c mình làm trư c t ng th u và pháp lu t. i u 19: Doanh nghi p xây d ng ch ư c nh n th u thi công xây l p nh ng công trình tương ng v i i u ki n và năng l c ư c xác nh n trong ch ng ch hành ngh xây d ng; ph i thi công úng h sơ thi t k ư c duy t, tiêu chuNn k thu t xây d ng và h p ng giao nh n th u xây d ng; ph i ch u s giám sát, ki m tra ch t lư ng c a Ch u tư, cơ quan thi t k và cơ quan giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p). i u 20: Doanh nghi p xây d ng ph i t ch c h th ng b o m ch t lư ng công trình c a mình th c hi n ch qu n lý ch t lư ng trong quá trình thi công xây l p.
 6. i u 21: Ngư i làm công tác thí nghi m, hi u ch nh, th nghi m và công nhân làm ngh c bi t ph i ư c ào t o nghi p v và có ch ng ch chuyên môn. Các thi t b o lư ng và ki m nh kh i lư ng, ch t lư ng c a doanh nghi p xây d ng ph i ư c h p chuNn và ph i th c hi n ăng ki m theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 22: V t li u, c u ki n xây d ng do Doanh nghi p xây d ng s d ng vào công trình ph i có ch ng ch xu t xư ng, trư c khi s d ng ph i ti n hành thí nghi m ki m tra ch t lư ng theo tiêu chuNn k thu t hi n hành c a Nhà nư c. Trong quá trình xây d ng ph i th c hi n y công tác thí nghi m i v i s n phNm xây d ng, ph i l p y h sơ, tài li u thí nghi m nêu trên. i u 23: Trư ng h p doanh nghi p xây d ng s d ng v t li u hay c u ki n xây d ng do mình s n xu t thì doanh ghi p ph i m b o ch t lư ng các lo i v t li u ó úng tiêu chuNn hi n hành c a Nhà nư c và khi s d ng vào công trình ph i th c hi n theo quy nh t i i u 22 c a i u l này. Chương 5: QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG C A T CH C TƯ V N XÂY D NG i u 24: T ch c tư v n xây d ng khi l p d án u tư, kh o sát và thi t k công trình ph i tuân th quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng, các văn b n pháp quy hi n hành c a Nhà nư c và c a ngành, và h p ng kinh t ã ký k t. T ch c tư v n xây d ng ph i có h th ng m b o ch t lư ng c a mình, th c hi n ki m tra ch t lư ng ch t ch trong quá trình th c hi n h p ng và ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng i v i các s n phNm c a mình; cùng v i ch u tư b o v d án u tư và thi t k công trình xây d ng trư c cơ quan thNm nh và xét duy t. i u 25: T ch c tư v n xây d ng ch ư c nh n th u l p d án u tư, kh o sát, thi t k , thNm nh thi t k , giám sát thi công công trình xây d ng và l p t thi t b , ki m nh ch t lư ng xây d ng, nghi m thu công trình xây d ng hay qu n lý th c hi n d án trong gi i h n quy nh t i ch ng ch hành ngh tư v n xây d ng: ph i ch u s ki m tra c a Ch u tư và cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng. i u 26: Ch t lư ng tài li u kh o sát, thi t k ph i m b o: 26.1. Phù h p v i quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng c a Nhà nư c và c a ngành hi n hành, và h p ng giao nh n th u. 26.2. H sơ kh o sát xây d ng ph i ư c xác nh úng t i v trí xây d ng công trình; ph n ánh úng hi n tr ng m t b ng xây d ng, a hình, a ch t công trình và a ch t thu văn. Trư c khi ti n hành công tác kh o sát ph i có phương án k thu t kh o sát ư c ch u tư duy t; K t qu kh o sát ph i ư c ngư i thi t k và Ch u tư nghi m thu s d ng úng quy trình k thu t.
 7. 26.3. Phù h p v i n i dung c a t ng giai o n thi t k công trình, có thuy t minh và ch d n k thu t thi công i v i k t c u ho c b ph n ch u l c quan tr ng c a công trình, có thuy t minh v s d ng và b o dư ng công trình. 26.4. Có quy nh v ch t li u c a v t li u xây d ng (k c m u v t li u khi c n thi t), thi t b công ngh s d ng vào công trình. 26.5. ch ký c a ch nhi m án thi t k , ngư i thi t k , ngư i ki m tra theo úng th t c pháp lý và quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 27. T ch c thi t k ph i th c hi n công tác giám sát tác gi trong su t quá trình thi công xây l p, hoàn thi n và nghi m thu công trình ưa vào khai thác s d ng. Kinh phí c a vi c giám sát tác gi ã ư c tính trong giá thi t k . N i dung công tác giám sát tác gi : - Trình bày, gi i thích tài li u thi t k công trình cho Ch u tư, doanh nghi p xây d ng qu n lý và thi công theo úng yêu c u thi t k . - Theo dõi, phát hi n và x lý k p th i các sai ph m c a thi công so v i thi t k ư c duy t, c bi t ph i giám sát vi c thi công xây l p các b ph n quan tr ng có nh hư ng t i ch t lư ng công trình như n n, móng, các k t c u ch u l c chính, l p t các m ng lư i k thu t, thi t b công ngh , hoàn thi n xây d ng bên trong và bên ngoài công trình. - Tham gia v i ch u tư trong công tác nghi m thu. i u 28: Vi c ki m nh kh i lư ng và ch t lư ng xây d ng ch th c hi n theo yêu c u c a ch u tư ho c cơ quan giám nh ch t lư ng công trình xây d ng trong nh ng trư ng h p sau: - Công trình xây d ng không úng yêu c u thi t k ư c duy t ho c không tuân th quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng ho c vi ph m các i u kho n c a h p ng giao nh n th u xây d ng. - Khi công trình có s c . - Khi có tranh ch p v kh i lư ng ho c ch t lư ng xây d ng gi a ch u tư và doanh nghi p xây d ng. Chương 6: NGHI M THU CÔNG TRÌNH i u 29: T ch c nghi m thu: 29.1. Ch u tư ho c ngư i i di n c a Ch u tư (g i chung là Ch u tư) ch u trách nhi m t ch c công tác nghi m thu k p th i kh i lư ng và ch t lư ng các b ph n, h ng m c công trình xây d ng do doanh nghi p xây d ng ã hoàn thành. Ch u trách nhi m ti n hành công tác nghi m thu cùng v i Ch u tư có:
 8. - i di n c a T ch c tư v n thi t k công trình. - i di n c a t ch c tư v n giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b (n u có). - i di n c a doanh nghi p nh n th u chính xây d ng. i v i nh ng t nghi m thu quan tr ng, Ch u tư ph i m i i di n cơ quan giám nh ch t lư ng xây d ng (theo phân c p) ki m tra. i v i nh ng b ph n, h ng m c ho c công trình có yêu c u phòng ch ng cháy n ho c khi khai thác, s d ng có tác ng x u n môi trư ng thì khi nghi m thu ưa vào s d ng, Ch u tư ph i m i i di n cơ quan qu n lý v các lĩnh v c k trên tham gia. Khi nghi m thu bàn giao ưa t ng ph n, t ng h ng m c ho c toàn b công trình vào s d ng thì ph i có i di n c cacơ quan Giám nh ch t lư ng xây d ng (theo phân c p) và t ch c ư c giao trách nhi m qu n lý, s d ng ho c v n hành khai thác công trình tham gia. 29.2. i v i m t s d án quan tr ng ho c có yêu c u k thu t và công ngh ph c t p, B trư ng B Xây d ng ngh Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p H i ng nghi m thu Nhà nư c (Ch t ch và các U viên H i ng) ki m tra, xem xét công tác nghi m thu c a Ch u tư. Cơ quan thư ng tr c H i ng nghi m thu Nhà nư c là C c giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng - B Xây d ng. i u 30: i tư ng nghi m thu: Nh ng i tư ng chính dư i ây, sau khi doanh nghi p xây d ng hoàn thành công tác xây d ng ph i ư c Ch u tư nghi m thu kh i lư ng và ch t lư ng. 30.1. Nh ng k t c u ho c b ph n công trình có t m quan tr ng c bi t n ch t lư ng công trình xây d ng như: N n, móng, các k t c u ch u l c chính (d m, c t, tr c l p, xilô, ng khói...) công trình k thu t h t ng. 30.2. Nh ng thi t b , máy móc ã thi t l p xong. 30.3. Nh ng b ph n công trình ã xây d ng xong c n nghi m thu chuy n giai o n thi công. 30.4. T ng h ng m c công trình ho c toàn b công trình ã xây d ng xong ưa vào khai thác s d ng. i u 31: Căn c nghi m thu. Căn c nghi m thu kh i lư ng và ch t lư ng công trình xây d ng g m: 31.1. Tài li u thi t k ư c duy t.
 9. 31.2. Các quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng c a Nhà nư c và c a ngành hi n hành. 31.3. Nh ng quy nh ho c ch d n k thu t c a nhà s n xu t v vi c b o qu n, s d ng v t li u xây d ng, thi t b công ngh . 31.4. Các k t qu ki m tra, thí nghi m ch t lư ng v t li u, thi t b ư c th c hi n trong quá trình xây d ng. 31.5. Nh ng i u kho n quy nh v kh i lư ng và ch t lư ng công trình trong h p ng giao nh n th u xây d ng. i u 32: Trách nhi m và quy n h n c a các t ch c trong công tác nghi m thu công trình xây d ng. 32.1. Trách nhi m và quy n h n c a Ch u tư: 1. Trách nhi m: Ch u tư ch u trách nhi m th c hi n y các quy nh t i Chương III c a i u l này và trong trư ng h p có H i ng nghi m thu Nhà nư c thì ph i: - Thông báo cho H i ng nghi m thu Nhà nư c nh ng giai o n chuy n bư c thi công quan tr ng, nh ng h ng m c công trình ho c toàn b công trình ã ư c Ch u tư nghi m thu H i ng ti n hành ki m tra, xem xét. - ChuNn b h sơ, tài li u, gi i trình v kh i lư ng và ch t lư ng công trình ã nghi m thu cho H i ng Nhà nư c xem xét khi H i ng ki m tra. - Th c hi n nh ng yêu c u c a H i ng nghi m thu Nhà nư c trong vi c ti n hành nh ng thí nghi m b sung xác nh kh i lư ng ho c ch t lư ng công trình (n u H i ng yêu c u). - Hư ng d n H i ng nghi m thu nhà nư c ki m tra công trình t i th c a. 2. Quy n h n: Thuê t ch c tư v n xây d ng (có tư cách pháp nhân, có ch ng ch hành ngh , không tham gia xây d ng công trình) th c hi n vi c giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b , nghi m thu công trình xây d ng. - T ch i nghi m thu khi kh i lư ng ho c ch t lư ng c a i tư ng nghi m thu không t yêu c u thi t k ư c duy t và tiêu chuNn k thu t hi n hành ho c không phù h p v i ch t lư ng quy nh trong h p ng giao nh n th u xây d ng. 32.2. Trách nhi m và quy n h n c a t ch c tư v n thi t k . 1. Trách nhi m:
 10. T ch c tư v n thi t k công trình ch u trách nhi m th c hi n y nh ng quy nh t i i u 27 c a i u l này và trách nhi m c a m t bên tham gia nghi m thu kh i lư ng và ch t lư ng công trình, ng th i, tham gia cùng v i doanh nghi p xây d ng và Ch u tư trong vi c xác l p h sơ hoàn thành công trình ti n hành nghi m thu. Khi có H i ng nghi m thu Nhà nư c còn ph i: Gi i trình nh ng v n v kh i lư ng và ch t lư ng công trình so v i án thi t k ư c duy t theo yêu c u c a H i ng nghi m thu Nhà nư c. 2. Quy n h n: - T ch i nghi m thu khi kh i lư ng ho c ch t lư ng c a i tư ng nghi m thu không úng yêu c u thi t k ư c duy t và tiêu chuNn k thu t hi n hành. 32.3. Trách nhi m và quy n h n c a doanh nghi p xây d ng. 1. Trách nhi m: - Giao các h sơ, tài li u (thu c trách nhi m c a mình ph i l p) xác nh kh i lư ng và ch t lư ng c a i tư ng nghi m thu cho các bên tham gia nghi m thu xem xét. - Gi i trình v kh i lư ng ho c ch t c a i tư ng nghi m thu theo yêu c u c a các bên tham gia nghi m thu ho c c a H i ng nghi m thu Nhà nư c (n u có). - Hư ng d n các bên tham gia nghi m thu ki m tra i tư ng nghi m thu t i th c a. 2. Quy n h n: - Không ch u trách nhi m v ch t lư ng i v i công trình do Ch u tư t ý ưa vào khai thác, s d ng nhưng chưa ư c nghi m thu. 32.4. Trách nhi m và quy n h n c a H i ng nghi m thu Nhà nư c. 1. Trách nhi m: - Ki m tra vi c th c hi n toàn b công tác nghi m thu c a Ch u tư theo quy nh t i i u l này. - Phúc tra kh i lư ng ho c ch t lư ng công trình xây d ng ã ư c Ch u tư nghi m thu (trên cơ s : án thi t k ư c duy t và nh ng quy nh hi n hành c a Nhà nư c) khi th y c n thi t. - Ki m tra hi n trư ng và h sơ hoàn thành công trình. K t qu làm vi c c a H i ng nghi m thu Nhà nư c ư c l p thành biên b n theo m u t i ph l c s 4 c a i u l này. Biên b n nghi m thu c a H i ng nghi m thu Nhà nư c là căn c Ch u tư ưa công trình vào khai thác, s d ng.
 11. 2. Quy n h n: - Trong trư ng h p c n thi t có quy n yêu c u Ch u tư ti n hành các thí nghi m ho c ki m nh b sung xác nh kh i lư ng ho c ch t lư ng công trình H i ng xem xét. - Thành l p m t s ti u ban chuyên môn tư v n cho H i ng trong vi c ki m tra, ánh giá kh i lư ng và ch t lư ng công trình do Ch u tư ã ti n hành nghi m thu. - i v i nh ng v n k thu t khó, ph c t p òi h i chuyên môn cao ki m tra, ánh giá ch t lư ng mà trong nư c chưa gi i quy t ư c thì Ch t ch H i ng nghi m thu Nhà nư c ngh Th tư ng Chính ph cho phép thuê chuyên gia nư c ngoài tư v n cho H i ng. - Không ch p nh n k t qu nghi m thu c a Ch u tư và các bên trong trư ng h p công trình chưa t yêu c u k thu t ho c h sơ hoàn thành công trình chưa úng v i quy nh t i i u l này. i u 33: N i dung công tác nghi m thu trong giai o n xây l p công trình. 33.1. Ki m tra hi n tr ng i tư ng nghi m thu. 33.2. Ki m tra các tài li u và k t qu thí nghi m, o lư ng xác nh kh i lư ng và ch t lư ng c a v t li u, k t c u ho c b ph n công trình, trong ó công vi c ki m tra là b t bu c i v i: - K t qu thí nghi m ch t lư ng c a bi n pháp gia c n n, th s c ch u t i c a c c v.v... - K t qu thí nghi m t ( á) p. - K t qu thí nghi m bê tông. - K t qu thí nghi m m i hàn, liên k t bu lông cư ng cao c a k t c u thép. - K t qu o c kích thư c hình h c, tim, m c, bi n d ng, chuy n v , th m (n u có) và kh i lư ng c a k t c u, b ph n ho c công trình. - K t qu o chi u dày l p sơn ch ng cháy... - K t qu thí nghi m, hi u ch nh, th nghi m, ch y th ... các thi t b công ngh . 33.3. i chi u và so sánh nh ng k t qu ki m tra nêu trên v i tài li u thi t k ư c duy t v i các tiêu chuNn tương ng v ch t lư ng c a Nhà nư c, c a ngành hi n hành và các quy nh ho c ch d n k thu t c a nhà s n xu t v t li u, thi t b công ngh . Khi i tư ng nghi m thu có kh i lư ng và ch t lư ng úng yêu c u thi t ch và tiêu chuNn k thu t hi n hành thì Ch u tư l p biên b n nghi m thu theo m u t i ph l c s 1, (có ch ký c a các bên tham gia nghi m thu ư c quy nh t i i u 29) c a i u l này.
 12. i u 34: N i dung công tác nghi m thu khi hoàn thành công trình xây d ng: 34.1. Ki m tra toàn b kh i lư ng xây l p và ch t lư ng c a h ng m c ho c toàn b công trình so v i thi t k ư c duy t. 34.2. Ki m tra k t qu th nghi m, ch y th ng b h th ng thi t b công ngh . 34.3. Ki m tra các i u ki n m b o v an toàn môi trư ng, v sinh lao ng và phòng ch ng cháy n th c t c a công trình so v i thi t k ư c duy t, v i các tiêu chuNn k thu t tương ng c a Nhà nư c ho c c a ngành hi n hành và nh ng i u kho n quy nh t i h p ng (có i di n cơ quan phòng ch ng cháy, cơ quan qu n lý môi trư ng tham gia). 34.4. Ki m tra ch t lư ng h sơ hoàn thành công trình. 34.5. Ki m tra vi c b o m các i u ki n pháp lý và k thu t cho phép s d ng nh ng công trình k thu t ngoài hàng rào (vi c u n i i n, nư c, giao thông...). 34.6. Sau khi ki m tra n u công trình xây d ng hoàn thành có ch t lư ng t yêu c u thi t k , quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn k thu t xây d ng; b o m an toàn v phòng ch ng cháy n , v sinh môi trư ng, có h sơ hoàn thành công trình thì Ch u tư l p biên b n ch p nh n nghi m thu theo m u t i ph l c s 2B (cho ph n xây d ng) và s 2A (cho thi t b công ngh ). Biên b n nghi m thu h ng m c ho c công trình xây d ng hoàn thành là căn c pháp lý Ch u tư làm th t c ưa công trình vào s d ng. i u 35: Trình t ti n hành công tác nghi m thu: 35.1. Sau khi xây d ng xong t ng i tư ng quy nh t i i u 30 c a i u l và chuNn b y h sơ, tài li u xác nh kh i lư ng và ch t lư ng theo quy nh hi n hành, doanh nghi p xây d ng thông báo cho Ch u tư ti n hành ki m tra và nghi m thu. 35.2. Nh n ư c thông báo c a doanh nghi p xây d ng, Ch u tư ph i ti n hành ki m tra và nghi m thu theo quy nh t i i u 33 ho c i u 34 c a i u l này. 35.3. Trong th i gian ch m nh t là 3 tháng sau khi nghi m thu công trình xây d ng hoàn thành, Ch u tư ph i hoàn t t 2 b h sơ hoàn thành công trình, trong ó Ch u tư gi m t b , và m t b g i cho cơ quan lưu tr theo quy nh v lưu tr tài li u c a Nhà nư c. Danh m c c a h sơ hoàn thành công trình xây d ng t i ph l c s 3 c a i u l này. Chương 7: S A CH A HƯ H NG VÀ B I THƯ NG THI T H I V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY D NG VÀ TRONG TH I GIAN B O HÀNH
 13. i u 36: Trong quá trình xây d ng và trong th i h n b o hành, n u công trình xây d ng không t yêu c u ch t lư ng c a thi t k thì Doanh nghi p xây d ng có trách nhi m th c hi n vi c s a ch a. Trách nhi m i v i chi phí cho vi c s a ch a quy nh như sau: 36.1. N u doanh nghi p xây d ng làm sai thi t k ư c duy t d n t i ch t lư ng kém ho c gia tăng kh i lư ng thì doanh nghi p xây d ng ph i tr chi phí cho vi c s a ch a các hư h ng ho c s gia tăng c a kh i lư ng ó. 36.2. N u ch t lư ng công trình xây d ng kém ho c s gia tăng kh i lư ng do nguyên nhân kh o sát thi t k gây ra thì t ch c kh o sát thi t k ch u chi phí. 36.3. N u ch t lư ng công trình xây d ng kém do s d ng v t li u xây d ng, c u ki n xây d ng ho c thi t b công ngh không m b o ch t lư ng thì ngư i mua các s n phNm ó ch u chi phí. 36.4. N u ch t lư ng công trình xây d ng xu ng c p hay công trình b hư h ng do Ch u tư s d ng công trình không úng quy nh c a thi t k ư c duy t thì Ch u tư ph i ch u trách nhi m. 36.5. Doanh nghi p xây d ng, t ch c kh o sát thi t k không ch u trách nhi m kinh t v ch t lư ng công trình hư h ng trong trư ng h p b t kh kháng (như ng t, lũ l t, bão...) vư t quá m c ã ư c phép dùng trong thi t k công trình; ho c Ch u tư t ý ưa công trình vào khai thác và s d ng nhưng chưa ư c nghi m thu, ho c Ch u tư s d ng không úng ch d n k thu t khai thác công trình theo thi t k ư c duy t. i u 37: N u vì công trình xây d ng gây ra nh ng thi t h i cho các công trình lân c n thì ngư i gây ra l i ph i b i thư ng cho ngư i b h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 38: Nh n ư c thông báo c a Ch u tư yêu c u s a ch a hư h i công trình thì doanh nghi p xây d ng ph i t i ngay hi n trư ng (không ch m quá m t tu n) cùng Ch u tư xác nh nguyên nhân hư h ng và n i dung s a ch a. N u nguyên nhân hư h ng thu c trách nhi m c a doanh nghi p xây d ng mà doanh nghi p ó không s a ch a úng h n yêu c u Ch u tư có quy n thuê doanh nghi p khác s a ch a, trách nhi m kinh t ư c th c hi n theo i u 36 c a i u l này. i u 39: Khi có tranh ch p v trách nhi m i v i vi c s a ch a hư h ng và b i thư ng thi t h i do không m b o ch t lư ng công trình xây d ng, các bên có th gi i quy t thông qua thương lư ng ho c hoà gi i. N u vi c thương lư ng ho c hoà gi i không thành thì các bên ki n ngh n cơ quan Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p) gi i quy t. K t lu n c a cơ quan Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng c p cao nh t là quy t nh mà các bên ph i tuân theo. Chương 8: S C CÔNG TRÌNH XÂY D NG
 14. i u 40: S c công trình xây d ng: 40.1. S c công trình xây d ng bao g m: - Nh ng hư h ng c a m t k t c u, m t b ph n công trình làm cho nó m t kh năng ch u l c so v i thi t k . -S v c a m t b ph n hay toàn b công trình. S c công trình xây d ng có th x y ra ngay trong th i gian xây d ng hay khi ang s d ng công trình. S c công trình xây d ng có th xNy ra do m t hay nhi u nguyên nhân gây ra như kh o sát thi t k ; xây l p, v t li u xây d ng; khai thác s d ng hay bi n ng c a môi trư ng. 40.2. S c công trình xây d ng do thiên tai, chi n tranh, ho t ng ki n t o c a v trái t, ho c nh ng r i ro c bi t khác vư t quá c p (m c) ã ư c phép dùng thi t có quy nh riêng. i u 41: B o v hi n trư ng và khai báo s c : 41.1. T t c các công trình xây d ng thu c các thành ph n kinh t ang thi công, ã xây d ng xong ho c ang s d ng khi xNy ra s c thì doanh nghi p xây d ng khi ang thi công, ngư i s d ng ho c Ch u tư trong th i gian s d ng không ư c tuỳ ti n thu d n, xoá b hi n trư ng, mà ph i ti n hành các bi n pháp b o v hi n trư ng (rào ch n, canh gác...) b o m gi ư c nguyên tr ng s c . 41.2. Trong th i h n 24 gi sau khi xNy ra s c , doanh nghi p xây d ng ho c ngư i s d ng, Ch u tư ph i thông báo cho cơ quan Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p t i i u 42) và các cơ quan thi hành pháp lu t khác có liên quan theo m u t i ph l c s 5. i u 42: Cơ quan có trách nhi m ti p nh n thông báo v s c công trình xây d ng: 42.1. Công trình xây d ng thu c d án u tư nhóm A, B: - B Xây d ng. - B qu n lý ngành và B qu n lý xây d ng chuyên ngành (n u là công trình xây d ng chuyên ngành). - S Xây d ng (công trình xây d ng trên a bàn do S qu n lý). - Cơ quan b o hi m. - Các cơ quan ch c năng qu n lý Nhà nư c khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t.
 15. 42.2. Các công trình xây d ng thu c d án u tư nhóm C và các công trình khác, k c nhà c a tư nhân: - S Xây d ng (nơi có công trình xây d ng). - Cơ quan b o hi m ã nh n nghĩa v b o hi m xây d ng hay b o hi m công trình. - U ban nhân dân c p qu n, huy n và các cơ quan có liên quan khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 43: L p h sơ s c công trình xây d ng: Khi xNy ra s c , doanh nghi p xây d ng, ho c ngư i s d ng, Ch u tư ti n hành ho c thuê m t t ch c tư v n xây d ng (có tư cách pháp nhân, có ch ng ch hành ngh ) l p h sơ c a s c công trình. Nh ng công vi c ph i th c hi n khi l p h sơ c a s c công trình xây d ng g m có: 43.1. Mô t di n bi n c a s c (k các các hi n tư ng th y ư c trư c khi xNy ra s c ). 43.2. K t qu o v (k c quay phim, ch p nh) hi n tr ng s c . Trong ó lưu ý các b ph n, chi ti t k t c u ch u l c quan tr ng, các v t n t, gãy, các hi n tư ng lún, s t và các chi ti t khác c n thi t cho vi c nghiên c u, phân tích và xác nh nguyên nhân c as c . 43.3. K t qu thí nghi m các v t m u xác nh ch t lư ng v t li u k t c u c a công trình b s c . 43.4. Tài li u khác có liên quan n s c công trình như: - Nh ng thay i thi t k . - Nh ng sai l ch trong thi công so v i thi t k ư c duy t. - Các hi n tư ng ch t t i ho c s d ng công trình không úng quy nh c a thi t k , quy trình v n hành, s d ng. 43.5. T p h p y các tài li u c a h sơ hoàn thành công trình xem xét khi phân tích xác nh nguyên nhân c a s c . Trong th i h n 14 ngày sau khi công trình xây d ng b s c , doanh nghi p xây d ng ho c ngư i s d ng, Ch u tư ph i hoàn thành h sơ c a s c và g i cho các cơ quan ã nêu theo quy nh t i i u 42 c a i u l . i u 44: i u tra s c công trình xây d ng: 44.1. N i dung i u tra:
 16. - Ki m tra ch t lư ng h sơ c a s c do doanh nghi p xây d ng, ngư i s d ng ho c Ch u tư cung c p theo quy nh t i i u 43 c a i u l này và yêu c u b sung các tài li u c n thi t khác cho vi c nghiên c u xác nh nguyên nhân c a s c (k c vi c ti n hành các công tác thí nghi m, th nghi m i v i công trình b s c ). - Phân tích, xác nh nguyên nhân và l p biên b n v s c (theo m u t i ph l c s 6). Biên b n i u tra s c công trình xây d ng ph i ư c t t c các thành viên tham gia i u tra ký. N u có ý ki n khác v i k t lu n trong biên b n các thành viên có quy n ghi ý ki n b o lưu vào biên b n ó. Biên b n này ư c g i t i t t c các cơ quan có i di n tham gia i u tra s c . 44.2. Phân c p i u tra s c công trình xây d ng: - i v i công trình xây d ng thu c d án u tư nhóm A và B: B Xây d ng ch trì i u tra có s tham gia c a S Xây d ng ( a phương t công trình). B qu n lý ngành ho c B qu n lý xây d ng chuyên ngành (n u là công trình xây d ng chuyên ngành) và các cơ quan ch c năng qu n lý Nhà nư c khác có liên quan t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. - i v i công trình nhà c a dân: Cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng (phòng xây d ng) c a huy n (qu n, th xã) ch trì i u tra, có i di n S Xây d ng tham gia. Trư ng h p c n thi t, cơ quan ch trì i u tra s c công trình có th m i các chuyên gia khoa h c, k thu t tư v n cho vi c i u tra. i u 45: Gi i quy t s c công trình xây d ng. 45.1. Thu d n, xoá b hi n trư ng s c . Sau khi có y h sơ áp ng cho vi c nghiên c u, phân tích và xác nh nguyên nhân gây nên s c công trình xây d ng, cơ quan ch trì i u tra c p gi y phép cho doanh nghi p xây d ng, ngư i s d ng ho c Ch u tư ti n hành thu d n, xoá b hi n trư ng. Trư ng h p ph i c u ngư i b n n, ng c u ê, p, c u c ng, thông c u, thông ư ng ho c ngăn ng a s c ti p theo òi h i ph i nhanh chóng tháo d ho c thu d n hi n trư ng x y ra s c thì trư c khi tháo d thu d n, doanh nghi p xây d ng, ngư i s d ng ho c Ch u tư cũng ti n hành ch p nh, quay phim và thu nh p, ghi chép t i m c t i a các yêu c u quy nh t i i u 42 c a i u l này. 45.2. Kh c ph c s c . 45.2.1. Vi c x lý ho c xây d ng l i công trình b s c ph i m b o kh c ph c tri t các nguyên nhân gây nên s c ã xác nh t i biên b n i u tra. 45.2.2. Chi phí cho công vi c kh c ph c s c do ơn v ho c cá nhân gây ra s c ch u.
 17. Trư ng h p s c gây h u qu nghiêm tr ng (gây tai n n ch t ngư i ho c gây thi t h i v tài s n Nhà nư c), ngư i có l i có th còn b truy c u trách nhi m theo pháp lu t. Trư ng h p s c gây ra do tác ng c a thiên nhiên, ho c do nh ng nguyên nhân khác vư t quá c p (m c) thi t k ư c duy t thì Ch u tư ch u chi phí cho vi c kh c ph c s c . 45.2.3. Chi phí cho vi c kh c ph c s c bao g m: - Chi phí cho công tác b o v hi n trư ng và i u tra s c . - Chi phí cho công vi c s a ch a ho c xây d ng l i công trình b s c trong ó k c chi phí cho vi c nghiên c u, l p gi i pháp kh c ph c nguyên nhân gây ra s c (n u có). 45.2.4. Chi phí ban u i u tra s c do doanh nghi p xây d ng, ngư i s d ng,ho c Ch u tư gi i quy t. i u 46: Th ng kê và báo cáo v s c công trình xây d ng: 46.1. Khi xNy ra s c công trình xây d ng, doanh nghi p xây d ng, ngư i s d ng ho c Ch u tư ph i th c hi n y các quy nh v l p h sơ và báo cáo s c theo nh ng quy nh c a i u l này. 46.2. Vào tháng 12 hàng năm, S Xây d ng c a các a phương ph i th ng kê và báo cáo B Xây d ng v các s c công trình xây d ng thu c a bàn qu n lý c a S (theo m u t i ph l c s 7). B Xây d ng t ng h p và báo cáo Chính ph . Chương 9: KI M TRA NHÀ NƯ C VÀ X LÝ VI PH M TRONG QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 47: Công tác ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng là b t bu c nh m làm cho các bên tham gia xây d ng công trình ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t v m b o ch t lư ng công trình xây d ng, ra k p th i các bi n pháp phòng ng a, kh c ph c, lo i tr các hành vi vi ph m pháp lu t v ch t lư ng công trình xây d ng. Công tác ki m tra ph i ư c ti n hành trong quá trình th c hi n u tư và khai thác s d ng công trình xây d ng. i u 48: Ch ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng g m: 48.1. Ki m tra nh kỳ: ư c ti n hành theo k ho ch c a cơ quan Giám nh ch t lư ng công trình xây d ng và phù h p v i ti n xây d ng công trình, có thông báo trư c cho Ch u tư và doanh nghi p xây d ng. 48.2. Ki m tra t xu t: Cơ quan giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng các c p th c hi n khi c n thi t. Khi ki m tra t xu t cũng ph i thông báo trư c ít nh t hai ngày cho doanh nghi p xây d ng, ngư i s d ng ho c Ch u tư chuNn b .
 18. i u 49: X lý các vi ph m qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ư c th c hi n theo các i u 55, 56, 57 và 58 c a b n " i u l qu n lý u tư và xây d ng" ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph , các i u 36, 37, 38 c a i u l này và các văn b n pháp lu t có liên quan khác c a Nhà nư c. i u 50: Khi Ch u tư vi ph m m t trong nh ng quy nh dư i ây, Giám c S Xây d ng, B Xây d ng, B qu n lý ngành ho c B qu n lý xây d ng chuyên ngành quy t nh t m ng ng công vi c gi i quy t ho c x lý theo pháp lu t. 50.1. L a ch n t ch c kh o sát thi t k , doanh nghi p xây d ng, t ch c tư v n xây d ng không úng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 50.2. Không th c hi n y vi c t ch c thNm nh và xét duy t thi t k , ki m tra, giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b , nghi m thu công trình xây d ng. 50.3. Cung ng v t li u xây d ng, c u ki n xây d ng, thi t b công ngh th p hơn tiêu chuNn k thu t hi n hành và yêu c u thi t k mà v n ưa s d ng vào công trình. 50.4. S d ng công trình khi chưa th c hi n công tác nghi m thu. i u 51. Khi doanh nghi p xây d ng vi ph m m t trong nh ng quy nh dư i ây thì Giám c S Xây d ng quy t nh t m ng ng công vi c và ki n ngh n cơ quan có thNm quy n xem xét, x lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 51.1. Ho t ng không có ch ng ch hành ngh ho c ho t ng ngoài n i dung quy nh c a ch ng ch hành ngh . 51.2. Cho mư n, cho thuê ch ng ch hành ngh . 51.3. T s a n i dung ch ng ch hành ngh . 51.4. Vi ph m quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng, không m b o ch t lư ng công trình xây d ng theo thi t k ư c duy t gây nên s c công trình nghiêm tr ng. 51.5. Không s a ch a nh ng hư h ng theo quy nh t i Chương VII c a i u l này. 51.6. Công trình hoàn thành bàn giao s d ng không ư c t ch c nghi m thu theo nh ng quy nh t i Chương VI c a i u l này. 51.7. Tr n tránh nghĩa v b o hành công trình. i u 52: Khi t ch c tư v n xây d ng vi ph m m t trong nh ng quy nh dư i ây thì Giám c S Xây d ng quy t nh t m ng ng công vi c và ki n ngh cơ quan có thNm quy n xem xét, x lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 52.1. Ho t ng mà không có ch ng ch hành ngh . 52.2. Ho t ng ngoài n i dung quy nh c a ch ng ch hành ngh ư c c p.
 19. 52.3. Cho mư n, cho thuê ch ng ch hành ngh . 52.4. T s a n i dung ch ng ch hành ngh . 52.5. Tài li u kh o sát, thi t k , thNm nh thi t k không phù h p v i "Quy ch l p, thNm nh và xét duy t công trình xây d ng" do B Xây d ng ban hành. 52.6. Có b ng ch ng không khách quan, trung th c trong công tác giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b , nghi m thu công trình không úng kh i lư ng ho c ch t lư ng thi t k ư c duy t. 52.7. Ch t lư ng kh o sát thi t k , thNm nh thi t k , giám sát xây d ng và l p t thi t b không m b o, gây nên s c công trình nghiêm tr ng. i u 53: Khi giám nh viên ch t lư ng công trình xây d ng các c p vi ph m m t trong nh ng quy nh dư i ây thì tuỳ theo m c vi ph m mà th trư ng cơ quan qu n lý giám nh có bi n pháp x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m theo pháp lu t. 53.1. Khi ã phát hi n mà không x lý kiên quy t nh ng vi ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a các bên tham gia xây d ng công trình. 53.2. Có b ng ch ng bi u hi n s thiên v , không khách quan và trung th c trong công tác giám nh ch t lư ng công trình xây d ng c a các bên tham gia xây d ng, trong vi c xác nh nguyên nhân gây nên s c công trình. 53.3. Các bi u hi n tiêu c c khác như thông ng v i Ch u tư ho c các bên i tác h p ng xây d ng mà làm sai v k thu t... d n n ch t lư ng công trình không m b o. i u 54: Ngư i c n tr giám nh viên ch t lư ng công trình xây d ng thi hành công v s b x ph t theo pháp lu t. Chương 10: I U KHO N THI HÀNH i u 55: i u l này có hi u l c k t ngày ban hành. Nh ng quy nh khác trái v i i u l này u bãi b . i u 56: Các B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c thi hành b n i u l này. PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày tháng năm 199
 20. BIÊN B N S NGHI M THU B PH N (C U KI N THI T BN) CÔNG TRÌNH (trong giai o n xây l p) Công trình: H ng m c công trình: Tên b ph n (c u ki n...) nghi m thu: Th i gian ki m tra: B t u........gi .......ngày...... tháng ....... năm....... K t thúc.......gi .......ngày...... tháng ....... năm....... Các bên ti n hành nghi m thu: - i di n Ch u tư: (H và tên, ch c trách) - i di n t ch c th u xây d ng: - i di n t ch c tư v n thi t k : - i di n t ch c tư v n giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b : Các bên cùng l p biên b n nghi m thu b ph n (c u ki n) công trình như sau: 1. Ki m tra hi n trư ng: TT Tên thành ph (công B nv Công c Tiêu K t qu ánh giá vi c, b ph n) ư c thi (phương chuNn áp ki m tra (so v i ki m tra công s ti n) d g khi (kh i lư ng thi t k ) ki m tra ki m tra ch t lư ng) 1 2 3 4 5 6 7 2. Các bên tham gia xem xét các phi u thí nghi m (ki m nh) sau (n u có). 3. Nh n xét kh i lư ng, ch t lư ng thi công so v i thi t k ư c duy t: 4. K t lu n: (ch p nh n nghi m thu làm ti p các vi c ti p theo: hay chưa nghi m thu, yêu c u ph i s a ch a xong các khi m khuy t m i nghi m thu...) Ch ký các bên: - i di n Ch u tư ........................
Đồng bộ tài khoản