Quyết định số 50/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 50/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế “một cửa” lĩnh vực cấp giấy phép đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH L NG SƠN c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 50/2003/Q -UB L ng Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH TH TUC, TRÌNH T TH C HI N CƠ CH “M T C A” LĨNH V C C P GI Y PHÉP U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI TRÊN NA T NH L NG SƠN Y BAN NHÂN DÂN T NH L NG SƠN Căn c Lu t t ch c H ND và UBND các c p ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam năm 1996 và Lu t s a i b sung m t s i u Lu t u tư nư c ngoài năm 2000; Căn c Ngh nh 27/2003/N - CP ngày 19/03/2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u Ngh nh 24/2000/N - CP quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 181/2003/Q -TTg ngày 04/09/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n cơ ch "M t c a" t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Xét ngh t i t trình s : 252/TT-KH- TH ngày19/12/2003 c a S K ho ch và u tư; QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh th t c, trình t th c hi n cơ ch “m t c a” i v i lĩnh v c c p gi y phép u tư tr c ti p nư c ngoài trên a bàn t nh L ng Sơn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2004. i u 3. Chánh văn phòng UBND t nh, Th trư ng các S , ban ngành, Ch t ch UBND các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH L NG SƠN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3, - V.P Chính ph , (b/c) - B N i v , (b/c) - B KH& T , (b/c) - B Tư pháp , (b/c) - TT T nh u , (b/c) oàn Bá Nhiên - T.T H ND t nh, (b/c) - CT, PCT UBND t nh, (b/c) - TT BC CCHC - PVP, các t CV, - Lưu VT QUY NNH TH T C, TRÌNH T TH C HI N CƠ CH “M T C A” I V I LĨNH V C C P GI Y PHÉP U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI TRÊN NA BÀN T NH L NG SƠN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 50 /2003/Q -UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 c a UBND t nh L ng Sơn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng. Quy nh này quy nh vi c áp d ng th t c, trình t th c hi n cơ ch "m t c a" i v i lĩnh v c c p Gi y phép u tư tr c ti p nư c ngoài trên a bàn t nh L ng Sơn. i u 2. Gi i thích t ng . Trong quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "M t c a" là cơ ch gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân thu c thNm quy n c a cơ quan hành chính nhà nư c t ti p nh n yêu c u, h sơ n tr l i k t qu thông qua m t u m i là “b ph n ti p nh n và tr k t qu ” t i cơ quan hành chính nhà nư c. 2. "C p có thNm quy n quy t nh u tư" là UBND t nh ho c B K ho ch và u tư ho c Th tư ng Chính ph theo Ngh nh s 24/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam.
  2. 3. "Ch u tư" Là ngư i ch s h u v n, ngư i vay v n ho c ngư i ư c giao trách nhi m tr c ti p qu n lý và s d ng v n th c hi n u tư theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ ch “m t c a” ư c th c hi n theo các nguyên t c sau: 1. Th t c hành chính ơn gi n, rõ ràng, úng pháp lu t. 2. Công khai các th t c hành chính, phí, l phí và th i gian gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân. 3. Nh n yêu c u và tr k t qu t i b ph n ti p nh n tr k t qu . 4. Vi c ph i h p gi a các b ph n có liên quan gi i quy t công vi c c a t ch c, cá nhân là trách nhi m c a cơ quan hành chính nhà nư c. 5. B o m gi i quy t công vi c nhanh chóng, thu n ti n cho t ch c, cá nhân. i u 4. Quy nh các ngành có liên quan c a T nh: 1. i v i các cu c h p thNm nh d án chung, cơ quan ư c m i h p ph i có m t trong h i ngh thNm nh d án. 2. i v i các d án c n tham gia ý ki n b ng văn b n yêu c u sau 5 ngày các ngành có liên quan ph i có văn b n g i S K ho ch và u tư (k c ng ý và không ng ý); Trư ng h p quá h n quy nh các ngành không có văn b n thì S K ho ch và u tư báo cáo UBND t nh. Chương 2: TH T C, TRÌNH T TH C HI N C P GI Y PHÉP U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI THEO CƠ CH "M T C A" i u 5. H sơ ăng ký c p gi y phép u tư tr c ti p nư c ngoài 1. ơn xin c p Gi y phép u tư ho c ơn ăng ký c p Gi y phép u tư. 2. H p ng liên doanh ho c H p ng h p tác kinh doanh. 3. i u l doanh nghi p liên doanh ho c i u l doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. 4. Gi i trình kinh t - k thu t. 5. H sơ chuy n giao công ngh và góp v n b ng công ngh (n u có) 6. H sơ ánh giá tác ng môi trư ng c a d án. 7. H sơ xin thuê t ho c h p ng thuê t, nhà xư ng. 8. H sơ trình thNm nh quy ho ch, ki n trúc công trình g m: H sơ thi t k sơ b công trình và văn b n ch ng ch quy ho ch. (theo quy nh c a B Xây d ng) 9. Các tài li u xác nh n tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các bên c th như sau: a) N u ch u tư là doanh nghi p: Ph i có Quy t nh thành l p doanh nghi p; Báo cáo tài chính ư c ki m toán 2 năm g n nh t; Kh năng huy ng v n c a ch u tư; b) N u ch u tư là tư nhân nư c ngoài: ph i có văn b n ch ng minh tư cách pháp lý; ch ng nh n c a ngân hàng v tài kho n c a ch u tư; kh năng huy ng v n. i u 6. Quy trình ti p nh n và tr h sơ, d án: 1. T ch c, cá nhân có yêu c u gi i quy t công vi c tr c ti p liên h v i b ph n ti p nh n và tr k t qu . 2. B ph n ti p nh n và tr k t qu : Ki m tra h sơ y , vi t phi u nh n h sơ, d án, h n ngày tr k t qu cho t ch c và cá nhân. 3. Phòng chuyên môn: Xem xét, thNm nh h sơ, d án trình Lãnh o S (n u liên quan n cơ quan nào thì phòng chuyên môn có trách nhi m gi i quy t tr c ti p v i cơ quan ó); 4. Lãnh o S K ho ch và u tư xem xét, t ch c thNm nh trình UBND t nh. 5. UBND t nh ký Gi y phép u tư ho c trình c p có thNm quy n xem xét c p Gi y phép u tư. 6. UBND t nh óng d u, ghi s ( i v i nh ng d án thu c thNm quy n). 7. B ph n ti p nh n và tr Gi y phép u tư tr c ti p nư c ngoài. 8. T ch c, cá nhân nh n k t qu . i u 7. Th i gian c p gi y phép: Trong th i h n 15 ngày, k t ngày cơ quan ti p nh n h sơ nh n h sơ h p l . i u 8. Phí, l phí: Không thu l phí. Chương 3:
  3. I U KHO N THI HÀNH i u 9. S K hoach và u tư có trách nhi m hư ng d n các huy n, thành ph trong t nh th c hi n Quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, báo cáo U ban nhân dân t nh xem xét, b sung ho c s a i Quy nh cho phù h p. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH L NG SƠN CH TNCH oàn Bá Nhiên
Đồng bộ tài khoản