intTypePromotion=1

Quyết định số 504/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
90
lượt xem
4
download

Quyết định số 504/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 504/QĐ-BKH về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm tra chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007-2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 504/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 504/Q -BKH Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG TH M TRA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA GIAI O N 2007-2010 B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 109/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 1133/Q -BKH ngày 26 tháng 9 năm 2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c thành l p H i ng Th m tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010; Xét ngh c a Ch t ch H i ng Th m tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng ThNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các Ông (Bà) là y viên H i ng ThNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010, thành viên Ban Thư ký giúp vi c H i ng ThNm tra và Ông Chánh Văn phòng B K ho ch và u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP; các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan tr c thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - B KH& T: B trư ng, các Th trư ng, các ơn v thu c B ; - Các ơn v ch trì các Chương trình; - S KH& T các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Võ H ng Phúc - Ban qu n lý KCN, KCX, KCNC, KKT; - Các thành viên H T và Ban Thư ký H T ;
  2. - Lưu VP, TNN. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG TH M TRA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 504/Q -BKH ngày 24 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) Chương 1. T CH C VÀ NHI M V H I NG TH M TRA i u 1. H i ng Th m tra H i ng ThNm tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010 (sau ây g i t t là “H i ng ThNm tra”) là cơ quan giúp B trư ng B K ho ch và u tư trong vi c hư ng d n các B , ngành, y ban nhân dân t nh thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là “B ngành”), l p án - chương trình xúc ti n u tư; t ch c thNm tra, i u ch nh và t ng h p các án - chương trình thành Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, trình B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, phê duy t. i u 2. Cơ c u t ch c H i ng Th m tra 1. H i ng ThNm tra bao g m các y viên H i ng ThNm tra và Ban Thư ký. Ch t ch H i ng ThNm tra là m t Th trư ng B K ho ch và u tư. 2. y viên H i ng ThNm tra là i di n có thNm quy n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Công Thương, B Ngo i giao và B Văn hóa - Th thao và Du l ch. Căn c văn b n c ngư i c a các B nêu trên, B trư ng B K ho ch và u tư ban hành Quy t nh thành l p H i ng ThNm tra. 3. Trong quá trình ho t ng, n u có s thay i v y viên H i ng ThNm tra ho c có y viên không th c hi n t t nhi m v ư c giao, thì căn c văn b n ngh thay i y viên c a Cơ quan liên quan ho c ngh c a Ch t ch H i ng ThNm tra, B trư ng B K ho ch và u tư quy t nh thay i y viên H i ng ThNm tra. 4. Ban Thư ký H i ng ThNm tra (sau ây g i t t là Ban Thư ký) là b ph n giúp vi c cho H i ng ThNm tra, bao g m thành viên là i di n c a các B c y viên H i ng ThNm tra nêu t i Kho n i u này. 5. Trong trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng ThNm tra có th m i i di n các cơ quan, t ch c ho c chuyên gia tham v n ý ki n. i u 3. Nguyên t c làm vi c c a H i ng Th m tra 1. H i ng ThNm tra làm vi c theo nguyên t c t p th , bi u quy t theo a s trên t ng s thành viên H i ng ThNm tra tham gia bi u quy t. Hình th c bi u quy t có
  3. th là bi u quy t tr c ti p t i cu c h p ho c bi u quy t b ng văn b n trong trư ng h p không t ch c h p ho c y viên H i ng ThNm tra v ng m t t i cu c h p. Ch y viên H i ng ThNm tra có quy n bi u quy t. Trong trư ng h p s phi u bi u quy t c a các y viên H i ng ThNm tra ngang nhau, thì ý ki n c a Ch t ch H i ng ThNm tra là ý ki n quy t nh. 2. H i ng ThNm tra ư c phép s d ng con d u c a B K ho ch và u tư t i các văn b n chính th c c a H i ng ThNm tra. 3. Các y viên H i ng ThNm tra làm vi c theo ch kiêm nhi m. 4. Kinh phí ho t ng c a H i ng ThNm tra ư c s d ng t ngu n kinh phí xúc ti n u tư c a B K ho ch và u tư. i u 4. Nhi m v c a Ch t ch H i ng Th m tra 1. Ch u trách nhi m chung v các công vi c c a H i ng ThNm tra; ch trì ho c y quy n cho y viên H i ng ThNm tra ch trì cu c h p c a H i ng ThNm tra. 2. Trình B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, phê duy t Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm trên cơ s k t lu n c a H i ng ThNm tra. 3. Căn c thNm quy n quy t nh vi c i u ch nh, s a i, b sung, ch m d t án - chương trình xúc ti n u tư quy nh t i i u 9, Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 109/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là Quy ch Chương trình xúc ti n u tư), trình B trư ng B K ho ch và u tư ho c ki n ngh B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét vi c i u ch nh, s a i, b sung, ch m d t án - chương trình xúc ti n u tư ã ư c phê duy t. 4. Phân công nhi m v i v i các y viên H i ng ThNm tra và Ban Thư ký. i u 5. Nhi m v c a y viên H i ng Th m tra 1. Tham gia xây d ng nh hư ng, hư ng d n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm. 2. ThNm tra các án - chương trình xúc ti n u tư trên cơ s các tiêu chí quy nh và g i văn b n thNm tra n Ban Thư ký ho c bi u quy t t i cu c h p thNm tra. 3. Tham gia h p thNm tra các án - chương trình xúc ti n u tư theo yêu c u c a Ch t ch H i ng ThNm tra ho c y viên H i ng ư c Ch t ch y quy n. Trư ng h p không th tham d cu c h p, y viên H i ng ThNm tra có th xu t nhân s h p thay và/ho c g i ý ki n thNm tra b ng văn b n n Ban Thư ký. 4. Xem xét vi c i u ch nh, s a i, b sung, ch m d t các án thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm ã ư c phê duy t.
  4. 5. Tham gia vi c ki m tra, giám sát quá trình th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm. 6. Ý ki n thNm tra c a y viên H i ng ThNm tra ph i là ý ki n i di n cho Cơ quan c y viên ó. i u 6. Nhi m v c a Ban Thư ký 1. Căn c ý ki n c a H i ng ThNm tra, hư ng d n các B , ngành l p án - chương trình xúc ti n u tư. 2. Ti p nh n các án - chương trình xúc ti n u tư, các yêu c u i u ch nh, thay i n i dung ho c ch m d t án - chương trình xúc ti n u tư c a các B , ngành. 3. T ng h p các án - chương trình xúc ti n u tư, các yêu c u i u ch nh, s a i, b sung ho c ch m d t án - chương trình xúc ti n u tư và g i n các y viên H i ng ThNm tra. 4. T ng h p ý ki n thNm tra c a các y viên H i ng ThNm tra. 5. xu t l ch h p và chuNn b tài li u liên quan cho cu c h p thNm tra. 6. D th o Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm theo k t lu n c a H i ng ThNm tra, trình Ch t ch H i ng. 7. L p d toán kinh phí t ng h p cho các n i dung ho t ng xúc ti n u tư trong Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm và g i v B Tài chính. 8. i u ch nh, cân i các n i dung trong Chương trình xúc ti n u tư qu c gia sau khi B Tài chính thông báo v t ng m c kinh phí dành cho Chương trình xúc ti n u tư qu c gia; công b trên website c a B K ho ch và u tư và thông báo b ng văn b n cho các cơ quan liên quan v các ho t ng ã ư c phê duy t và m c kinh phí ư c h tr i v i t ng n i dung ho t ng xúc ti n u tư. 9. Giúp H i ng ThNm tra trong quá trình ki m tra, giám sát và t ng h p vi c th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm. 10. Th c hi n các nhi m v khác do Ch t ch H i ng ThNm tra giao. Chương 2. N I DUNG TH M TRA VÀ PHƯƠNG TH C H TR i u 7. N i dung th m tra 1. Ch các án - chương trình xúc ti n u tư mang tính qu c gia, ngành, vùng, a bàn kinh t tr ng i m ho c ưu tiên phát tri n, ư c xem xét thNm tra ưa vào Chương trình xúc ti n u tư qu c gia.
  5. 2. N i dung thNm tra các án - chương trình xúc ti n u tư ư c th c hi n theo quy nh t i Kho n 2, i u 4, Kho n 1, i u 5 và các quy nh liên quan c a Quy ch Chương trình xúc ti n u tư qu c gia ban hành kèm theo Quy t nh 109/2007/Q - TTg. i u 8. Phương th c h tr Nguyên t c và m c h tr v kinh phí ư c th c hi n theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr chương trình xúc ti n thương m i - u tư - du l ch. Chương 3. QUY TRÌNH TH M TRA, I U CH NH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA HÀNG NĂM i u 9. Hư ng d n l p án - chương trình xúc ti n u tư 1. Căn c nh hư ng thu hút u tư c a Chính ph trong t ng th i kỳ, H i ng ThNm tra ưa ra nh hư ng xây d ng Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, làm căn c ánh giá và l a ch n án - chương trình xúc ti n u tư c a năm k ho ch. y viên H i ng ThNm tra có nhi m v tham gia ý ki n v nh hư ng và yêu c u i v i vi c xây d ng Chương trình xúc ti n u tư qu c gia khi có yêu c u. 2. Các B , ngành liên quan xây d ng án - chương trình xúc ti n u tư c a năm k ho ch do B , ngành ch trì t ch c th c hi n theo m u ban hành kèm theo Quy ch này, g i B K ho ch và u tư (C c u tư nư c ngoài) trư c ngày 01 tháng 07 c a năm trư c năm k ho ch. i u 10. T ng h p các án - chương trình xúc ti n u tư 1. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c án - chương trình xúc ti n u tư, n u xét th y án - chương trình xúc ti n u tư chưa hoàn ch nh, B K ho ch và u tư g i văn b n ngh Cơ quan ch trì xây d ng án s a i, b sung. Cơ quan ch trì xây d ng án có trách nhi m hoàn ch nh án và tr l i B K ho ch và u tư trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u. 2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày h t h n nh n án - chương trình xúc ti n u tư, Ban Thư ký t ng h p các án - chương trình xúc ti n u tư thành d th o Chương trình xúc ti n u tư qu c gia và g i các thành viên H i ng ThNm tra. i u 11. Th m tra án - chương trình xúc ti n u tư 1. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c d th o Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, căn c quy nh t i i u 3, 4 và 5 Quy ch Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, y viên H i ng g i ý ki n thNm tra b ng văn b n c a mình n Ch t ch H i ng ThNm tra và Ban Thư ký.
  6. Trư ng h p y viên H i ng ThNm tra th y c n b sung các chương trình xúc ti n u tư nh m th c hi n nh hư ng c a Chính ph v thu hút u tư trong t ng th i kỳ, thì có th xu t v i Ch t ch H i ng ThNm tra t ng h p chung vào d th o Chương trình xúc ti n u tư qu c gia và g i n các y viên khác có ý ki n. 2. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ý ki n thNm tra b ng văn b n c a các y viên H i ng ThNm tra, Ch t ch H i ng ThNm tra t ch c h p thNm tra và có k t lu n v d th o Chương trình xúc ti n u tư qu c gia, trình B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, phê duy t. i u 12. Phê duy t và công b Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm 1. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày có k t lu n thNm tra d th o Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm, B trư ng B K ho ch và u tư ký phê duy t Chương trình. 2. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm ư c phê duy t, B K ho ch và u tư công b trên website c a B ; ng th i, thông báo b ng văn b n cho các cơ quan liên quan v n i dung c a Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm ã ư c phê duy t, trong ó quy nh rõ: m c tiêu; cơ quan (B , ngành, y ban nhân dân c p t nh) ch trì t ch c th c hi n; cơ quan ph i h p; d ki n m c kinh phí h tr ; ti n tri n khai; a i m tri n khai và các yêu c u c n thi t khác i v i t ng án - chương trình thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo c a B Tài chính v t ng m c kinh phí dành cho Chương trình xúc ti n u tư qu c gia do Qu c h i phê duy t, B K ho ch và u tư thông báo b ng văn b n cho các cơ quan liên quan v m c kinh phí c th ư c h tr i v i t ng ho t ng xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia ã ư c phê duy t. i u 13. i u ch nh, s a i, b sung, ch m d t các án thu c Chương trình xúc ti n u tư qu c gia ã ư c phê duy t 1. Vi c i u ch nh, s a i, b sung ho c ch m d t án - chương trình xúc ti n u tư thu c Chương trình xúc ti n qu c gia ư c th c hi n theo quy nh t i i u 9, Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 109/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . 2. Trư ng h p Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư có yêu c u i u ch nh, s a i án - chương trình xúc ti n u tư, mà không làm thay i m c ích, n i dung chính và m c h tr ã ư c phê duy t, thì trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a Cơ quan ch trì, Ban Thư ký báo cáo Ch t ch H i ng ThNm tra trình B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, quy t nh. 3. Trư ng h p Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư có yêu c u i u ch nh, s a i, b sung ho c ch m d t án - chương trình xúc ti n u tư, mà làm thay i m c ích, n i dung chính và m c h tr ã ư c phê duy t, thì trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a Cơ quan ch trì, Ban Thư ký t p
  7. h p ý ki n c a Cơ quan ch trì chương trình g i các y viên H i ng Th m tra. Sau 7 ngày làm vi c k t khi nh n ư c ý ki n c a các y viên H i ng Th m tra, Ban Thư ký t ng h p trình Ch t ch H i ng ThNm tra báo cáo B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, quy t nh. Chương 5. KI M TRA, GIÁM SÁT VI C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA HÀNG NĂM i u 14. Báo cáo th c hi n án - chương trình xúc ti n u tư 1. Ngay sau khi th c hi n các ho t ng trong chương trình ho c ch m nh t trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm, cơ quan ch trì g i báo cáo th c hi n án - chương trình xúc ti n u tư do Cơ quan mình th c hi n n B K ho ch và u tư theo quy nh t i Kho n 1, i u 10, Quy ch Chương trình xúc ti n u tư qu c gia ban hành kèm theo Quy t nh 109/2007/Q -TTg. 2. Trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm, H i ng ThNm tra t ng h p báo cáo tình hình th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm, trình B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh t i Kho n 3, i u 10, Quy ch Chương trình xúc ti n u tư qu c gia ban hành kèm theo Quy t nh 109/2007/Q -TTg. i u 15. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm H i ng ThNm tra t ch c ôn c, ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia hàng năm theo quy nh t i i u 12, Quy ch Chương trình xúc ti n u tư qu c gia ban hành kèm theo quy t nh 109/2007/Q -TTg. y viên H i ng ThNm tra có trách nhi m tham gia ki m tra, giám sát và ánh giá hi u qu th c hi n i v i các n i dung ho t ng trong Chương trình xúc ti n u tư qu c gia theo k ho ch hàng năm ho c nh kỳ. Chương 6. T CH C TH C HI N i u 16. i u kho n thi hành 1. y viên H i ng thNm tra, Ban Thư ký và các ơn v liên quan c a B K ho ch và u tư có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh các quy nh t i Quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các y viên H i ng ThNm tra c n ki n ngh k p th i Ch t ch H i ng ThNm tra báo cáo B trư ng B K ho ch và u tư xem xét, s a i, b sung./.
  8. B /UBND T NH, THÀNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T PH … NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------ V/v Chương trình XT T năm… Kính g i: B K ho ch và u tư (C c u tư nư c ngoài) CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ NĂM… D trù (tri u ng) Cơ Cơ Th i quan quan Ghi TT N i dung ho t ng gian th c T ng H tr kinh t Qu ch ph i chú hi n phí QG trì h p I Tài li u XT T (VD: biên so n và in n tài li u mô t d án kêu g i v n TNN c a vùng, t nh) II Nâng cao năng l c cán b (VD: L p t p hu n nâng cao k năng XT T cho cán b ph trách XT T c a vùng, t nh) III H i th o XT T trong nư c (VD: H i th o gi i thi u quy ho ch qu t c a vùng/t nh và kêu g i u tư phát tri n CSHT) IV Ho t ng XT T t i nư c ngoài (VD: H i th o gi i thi u ti m năng v công nghi p ph tr ph c v công nghi p s n xu t và l p ráp ô tô
  9. t i Nagoya và Osaka, Nh t B n). V Các ho t ng khác T ng c ng (t ng) (t ng) H sơ kèm theo: …, ngày… tháng… năm… - Thuy t minh Chương trình XT T B TRƯ NG/CH TNCH UBND năm… - D th o Chương trình làm vi c c a H i th o, Di n àn…(n u có) - D trù kinh phí chi ti t Chú thích: - Th i gian th c hi n: th i gian d ki n tri n khai ho t ng XT T (VD: Quý I). - Kinh phí d trù: m c kinh phí d ki n c n thi t th c hi n ho t ng XT T (d trù trên cơ s các quy nh hi n hành c a B Tài chính v t ch c h i ngh , h i th o qu c t và trong nư c, oàn công tác nư c ngoài, in n tài li u…). - Cơ quan ch trì: cơ quan ch trì th c hi n ho t ng XT T (ch chương trình). - Cơ quan ph i h p: B , ngành, a phương, i s quán Vi t Nam nư c ngoài, i s quán nư c ngoài t i Vi t Nam, Hi p h i doanh nghi p nư c ngoài ho c t ch c nư c ngoài liên quan t i Vi t Nam… cùng ph i h p t ch c th c hi n ho t ng XT T. - Ghi chú: các c thù khác c a ho t ng XT T (n u có). B /UBND T NH, THÀNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T PH … NAM c l p - T do - H nh phúc ------------ THUY T MINH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ NĂM… 1. Ho t ng xúc ti n u tư c a B /t nh: miêu t sơ b v th c tr ng tri n khai và ánh giá hi u qu ho t ng XT T c a B , ngành, a phương mình trong năm th c
  10. hi n và xu t phương hư ng và tr ng tâm c a Chương trình XT T trong năm k ho ch. 2. N i dung Chương trình XT T: a. M c ích, yêu c u c a Chương trình b. N i dung ho t ng XT T c a Chương trình: mô t chi ti t t ng n i dung ho t ng XT T d ki n th c hi n trong năm k ho ch theo trình t ho t ng t i B ng kê Chương trình XT T (ch ho t ng; a i m d ki n; quy mô th c hi n; s c n thi t c a ho t ng i v i công tác XT T c a B , ngành, a phương mình; tính liên k t v ngành, vùng, a phương c a ho t ng; kh năng ph i h p v i các ho t ng xúc ti n thương m i và du l ch liên quan; th c tr ng hi n nay n u là ho t ng tri n khai qua các năm; kh năng ư c h tr kinh phí t các ngu n khác…). 3. D trù kinh phí: a. D trù t ng kinh phí c n thi t th c hi n Chương trình XT T c a B , ngành, a phương. b. D ki n các ngu n kinh phí: · Ngu n ngân sách nhà nư c t Qu H tr thành l p theo Quy t nh 195/1999/Q - TTg ngày 27/9/1999 (ngân sách XT T qu c gia); · Ngu n ngân sách nhà nư c t a phương, B , ngành c a Cơ quan ch trì án; · Ngu n huy ng t doanh nghi p, nhà tài tr … 4. Ki n ngh : nêu rõ các xu t, ki n ngh i v i Cơ quan qu n lý Chương trình XT T qu c gia, H i ng thNm tra Chương trình XT T qu c gia, các a phương khác… liên quan n các n i dung thu c ph m vi Chương trình xúc ti n u tư qu c gia (n u có). Lưu ý: Ngoài các n i dung trên, tùy theo tính ch t c thù c a t ng án, ơn v ch trì có th nêu thêm các n i dung khác n u c n thi t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản