intTypePromotion=3

Quyết định số 505/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
5
download

Quyết định số 505/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 505/QĐ-BKH về phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2008 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 505/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 505/Q -BKH Hà N i, ngày 25 tháng 04 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA NĂM 2008 B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 109/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010; Xét ngh c a H i ng th m tra Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình xúc ti n u tư qu c gia năm 2008 ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2. Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư có trách nhi m th c hi n các ho t ng ư c phê duy t theo úng m c tiêu, n i dung, ti n và m b o hi u qu thu hút u tư. i u 3. Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư có trách nhi m l p d toán chi ti t trình Th trư ng ơn v phê duy t và th c hi n các quy nh v thanh toán, quy t toán và ch báo cáo theo Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 109/2007/Q - TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các B , Cơ quan ngang B và Cơ quan ch trì chương trình xúc ti n u tư qu c gia năm 2008 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - VPCP; các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan tr c thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Võ H ng Phúc - B KH& T: B trư ng, các Th trư ng, các ơn v thu c B ; - Các ơn v ch trì các Chương trình; - S KH& T các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ban qu n lý KCN, KCX, KCNC, KKT; - Các thành viên H T và Ban Thư ký H T ; - Lưu VT, TNN.
  3. DANH M C CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N U TƯ QU C GIA NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 505/Q -BKH ngày 25 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) D toán Th i ngân gian Cơ quan ch Cơ quan ph i STT N i dung ho t ng sách h th c trì h p tr hi n (tri u ng) I Các ho t ng thúc y gi i ngân v n FDI 1 T ch c các ho t C năm 400 B K ho ch Các b ngành, ng rà soát, thúc và u tư a phương liên Ny gi i ngân quan 2 T ch c i tho i C năm 400 B K ho ch Các b ngành, theo chuyên thúc và u tư a phương liên Ny gi i ngân quan 3 H tr công tác b i 100 B K ho ch Các b ngành, dư ng cán b qu n và u tư a phương liên lý TNN th c hi n quan thúc Ny gi i ngân d án TNN II H i ngh , h i th o XT T trong nư c 1 Di n àn kinh t Tháng 200 B KH& T, Thông t n xã VN Vi t Nam l n II 8 VNN (ANN) 2 H i th o XT T các Quý II 200 UB Dân t c B KH T, Các t nh mi n núi phía (Cu i mi n núi t nh mi n núi B c T4, u phía B c 3 H i th o thu hút u Quý II 200 B Giao thông B KH& T tư vào lĩnh v c cơ s v nt i h t ng 4 H i th o XT T các Quý III 200 B VH - TT B KH& T và t nh duyên h i mi n và DL các t nh duyên Trung h i mi n Trung 5 H i th o thu hút u Quý II 200 B Giáo d c B L -TBXH, tư phát tri n ngu n & ào t o B KH T nhân l c
  4. 6 H i th o thu hút u Quý III 200 B Khoa h c B KH& T, tư vào lĩnh v c công và CN BQL KCNC ngh cao III Ho t ng XT T t i nư c ngoài 1 T i Malaysia oàn XT T vào Quý II 400 B K ho ch Các b ngành, ngành công nghi p và u tư a phương, hóa d u và i n t KCN liên quan 2 T i Trung Qu c oàn XT T vào các Quý III 410 B K ho ch Các b ngành, KCN, KCX, KKT và u tư a phương, KCN liên quan 3 T i H ng Kông oàn XT T vào Quý III 300 B K ho ch Các b ngành, phát tri n cơ s h và u tư a phương liên t ng và d ch v quan 4 T i ài Loan oàn XT T v nông Quý II 955 B B , ngành và m t nghi p, công nghi p NN&PTNT s a phương ch bi n và các lĩnh liên quan v c liên quan 5 T i Nh t B n 1 oàn XT T vào Quý IV 1,066 B K ho ch Các b ngành, vùng phát tri n tam và u tư a phương liên giác VN, Lào, quan Campuchia 2 oàn XT T v công Quý IV 1,066 B Công B KH T và nghi p n ng và công thương m ts a nghi p ph tr phương liên quan 3 oàn XT T vào các Quý III 579 B K ho ch Các b ngành, KCN, KCX và u tư a phương, KCN liên quan 6 T i Hàn Qu c 1 oàn XT T v cơ Quý III 952 B GTVT B KH T, B s h t ng XD và m t s a phương 2 oàn XT T v công Quý II 952 B K ho ch Các b ngành và nghi p và xây d ng, và u tư a phương liên phát tri n ô th quan 7 T i châu Âu
  5. 1 oàn XT T v phát Quý III 1,321 B Công B Tài nguyên tri n năng lư ng và thương Môi trư ng, B môi trư ng KH T và m t s a phương liên quan 2 oàn XT T v Tây Tháng 1,321 B K ho ch B Công thương, - B c Âu v CN, DL 6 và u tư VHTTDL, và CSHT GTVT, Ngo i giao, các B , ngành và a phương liên quan. 3 oàn XT T v phát Quý III 1,321 B Giáo d c B L TBXH, tri n d ch v giáo & ào t o B KH T d c ào t o 8 T i châu M 1 oàn XT T t i Quý III 1,458 B K ho ch B Công thương, Canada v công và u tư B GTVT, B nghi p, năng lư ng Thông tin và TT, và cơ s h t ng B Ngo i giao, các b , ngành và a phương liên quan. 2 oàn XT T t i Hoa Quý III 1,458 B Tài chính B KH& T, Kỳ v d ch v tài Ngân hàng NN, chính, ngân hàng các b , ngành và a phương liên quan. 9 T i Trung ông oàn XT T v b t Quý III 1,072 B K ho ch B XD, B ng s n, cơ s h và u tư GTVT, B Ngo i t ng. giao và các b , ngành, P liên quan 10 T i Úc oàn XT T v công Quý III 952 B K ho ch Các b , ngành và nghi p ch t o và và u tư a phương liên ch bi n nông quan nghi p IV T p hu n, ào t o nâng cao năng l c XT T 1 Các khóa t p hu n C năm 180 B K ho ch Các a phương v XT T cho các và u tư phía B c
  6. cán b làm công tác XT T c a các t nh, a phương phía B c 2 Các khóa t p hu n C năm 180 B K ho ch Các a phương v XT T cho các và u tư mi n Trung cán b làm công tác XT T c a các t nh, a phương mi n Trung 3 Các khóa t p hu n C năm 240 B K ho ch Các a phương v XT T cho các và u tư phía Nam cán b làm công tác XT T c a các t nh, a phương phía Nam V Xây d ng danh m c và thông tin d án, tài li u XT T, duy trì trang web 1 Xây d ng thông tin Quý I, 3,220 B K ho ch Các B qu n lý d án sơ b trong II và u tư ngành, lĩnh v c danh m c d án và a phương qu c gia kêu g i u liên quan tư 2006-2010 2 T ng h p, d ch và in Quý III 540 B K ho ch n B tài li u thông và u tư tin d án trong danh m c d án qu c gia kêu g i u tư 2006- 2010. 3 Biên so n và in sách Quý III 1,125 B K ho ch hư ng d n u tư và quý và u tư vào Vi t Nam, sách IV hư ng d n u tư vào CSHT; sách hư ng d n u tư vào các khu công nghi p b ng ti ng Anh. 4 Biên so n và phát C năm 300 B K ho ch hành t p cNm nang và u tư th c hi n d án TNN t i các a phương 5 D ch và in sách Quý II 360 B K ho ch
  7. hư ng d n u tư và u tư vào Vi t Nam; in ĩa DVD phim gi i thi u môi trư ng u tư t i Vi t Nam b ng các th ti ng Nh t, Trung, Hàn, 6 D ch và in sách các Quý II 400 B K ho ch văn b n pháp quy v và u tư u tư b ng ti ng Trung, Hàn 7 Duy trì trang web v C năm 287 B K ho ch XT T b ng 3 th và u tư ti ng VI Qu ng bá, tuyên truy n v môi trư ng u tư t i Vi t Nam Qu ng bá, tuyên C năm 400 B K ho ch B TT&Truy n truy n v môi trư ng và u tư thông, các báo u tư t i Vi t Nam VN xu t b n trên báo chí, truy n b ng ti ng nư c hình ngoài VII Ho t ng h p tác qu c t ph c v XT T 1 H i ng Tư v n c p Tháng 400 B K ho ch Các cơ quan có cao v Nâng cao 6 ho c và u tư thành viên năng l c c nh tranh tháng 9 Vi t Nam - Hoa Kỳ 2 Di n àn doanh C năm 200 B K ho ch IMF, WB, các nghi p Vi t Nam và u tư b , ngành, a VBF phương liên quan 3 Tri n khai sáng ki n C năm 250 B K ho ch i s quán Nh t chung Vi t Nam - và u tư B n và các cơ Nh t B n quan liên quan 4 Thành l p b ph n C năm 170 B K ho ch i s quán Nh t h n h p Vi t Nam - và u tư B n và các cơ Nh t B n (Japan quan liên quan desk) th c hi n sáng ki n chung VN - NB giai o n 3 VIII Ho t ng xúc ti n u tư ra nư c ngoài 1 oàn kh o sát v Quý II 400 B K ho ch
  8. TRNN t i Lào và u tư 2 oàn kh o sát v Quý II 400 B K ho ch TRNN t i và u tư Campuchia IX Kinh phí d phòng Kinh phí d phòng C năm 1000 B K ho ch cho ho t ng và u tư XT T c a B KH& T T ng c ng: 26,835

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản