Quyết định số 505/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
297
lượt xem
58
download

Quyết định số 505/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 505/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 26 tiêu chuẩn vệ sinh tạm thời

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 505/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 505/Q -BYT Hà N i, ngày 13 tháng 4 năm 1992 QUY T NNH BAN HÀNH 26 TIÊU CHU N V SINH T M TH I B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153/CP ngày 5/10/1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v c a B Y t và Ngh nh s : 196/H BT c a H i ng B trư ng ngày 11/12/1989 quy nh quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B ; Theo ngh c a ông V trư ng V V sinh môi trư ng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này 26 tiêu chuNn v sinh t m th i, bao g m: - Sáu tiêu chuNn v sinh nư c dùng trong ăn u ng và sinh ho t. - Hai tiêu chuNn v sinh trư ng h c và nhà tr . - Mư i tiêu chuNn v sinh lương th c, th c phNm. - Tám tiêu chuNn v sinh lao ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành, nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Ông V trư ng V V sinh môi trư ng có trách nhi m t ch c, ch o vi c tri n khai th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u tiêu chuNn nào chưa phù h p thì nghiên c u trình B b sung và s a i. i u 4. Các ông: Chánh văn phòng, V trư ng V VSMT, Chánh thanh tra B Y t , Chánh thanh tra S Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG
  2. GS. Nguy n Văn àn Ph n th nh t NH NG QUY NNH V SINH I V I LƯƠNG TH C, TH C PH M (trích M c 4, 5, 8 và 9) 4. M t s quy nh v sinh hoàn c nh t i các cơ s s n xu t ch bi n lưu thông phân ph i LTTP 1. T t c m i cơ s s n xu t, ch bi n, lưu thông phân ph i, th c phNm trư c khi bư c vào ho t ng ph i có gi y ch ng nh n v sinh c a các cơ quan v sinh phòng d ch. 2. T i các cơ s này không ư c phép nuôi súc v t. 3. Nư c dùng ch bi n LTTP ph i m b o các tiêu chuNn v sinh theo quy nh. B ch a nư c, gi ng nư c ph i m b o v sinh. 4. Các phòng, sân, ư ng i thu c ph m vi cơ s ph i d n d p và gi gìn s ch s . Không ch a các d ng c thanh lý, v h p, v chai không dùng n n a. N n nhà khô, s ch, không nhơ nh p. 5. Có thùng ng rác, ng th c ăn th a. Các thùng này c n có n p y áy không ư c rò r nư c và ư c mang i hàng ngày, không chu t, ru i nh ng có th c ăn và có ch . 6. C ng rãnh ph i thông thoáng. Có h xí, h tiêu h p v sinh cho nhân viên, nh ng cơ s l n có h xí h ti u cho khách hàng. 7. Có l ch làm v sinh cơ s , có phân công ngư i theo dõi, ch u trách nhi m, c bi t nh ng nơi quan tr ng. 8. Cơ s làm vi c ph i có ánh sáng, không khí. N u t qu t thì hư ng gió ph i th i t nơi s ch n nơi bNn, không ư c th i ngư c l i. 5. Các i u ki n b o qu n th c ph m trong kho l nh Th c phNm Nhi t b o qu n Nm không khí Th i h n b o qu n Th t ư p l nh (+1) - (1) 80-85 10-20 ngày Th t ông l nh (-10)-(-18) 95-100 2-3 tháng L p xư ng (-4)-(-6) 75-80 3 tháng Cá ư p á (-1)-(0) 95-98 10-12 ngày Cá ông l nh (-9)-(-18) 95-98 2-3 tháng
  3. Tr ng gà (-3)-(-1) 85-90 2-3 tháng Gà, chim ông l nh (-9)-(-20) 85-90 2-3 tháng S a tươi óng chai (-1)-(-2) 80-85 1-2 ngày Kem (-1)-(-2) 80-85 1-2 ngày S a khô và s a c (-1)-(+1) 70-75 2-3 tháng Pho mát ư p l nh (-1)-(0) 80-85 1-2 ngày Pho mát ông l nh (-6)-(-4) 80-85 4-6 tháng Bơ, m (-9)-(-12) 90-95 3 tháng 8. Quy nh v sinh d ng c , trang thi t b trong s n xu t ch bi n lương th c, th c ph m 1. Có th dùng nh ng kim lo i sau ch t o dùng, d ng c s n xu t ch bi n th c phNm: - Thép không r - Nhôm và các h p kim nhôm - D ng c m k n, m crôm, m b c. - S t b c k m ch dùng ng nư c, ng khô, không dùng ng th c ăn, c bi t th c ăn có axit h u cơ như s a, dưa mu i, bia ... 2. C m dùng nh ng d ng c s n xu t t ng, k m, s t ho c nh ng h p kim có ch a chì, trên 0,5%, asen 0,03%. 3. D ng c b ng ng ch ư c phép dùng n u m t, chưng m t, k o v i i u ki n trư c khi dùng ph i ánh r a th t k . 4. Ch ư c phép s d ng cao su vào ch bi n Joint, vú bình s a, lót nút chai ... Sau khi ã ki m tra tính tr hoá h c và c tính. 5. Các cơ s s n xu t bát ĩa sành s ph i có nhi t nung t 1200oC chì không thôi ra th c ăn. 6. Không dùng gi y sơn, gi y v , gi y in m c en, m c m u gói th c phNm (tr trư ng h p i v i hàng khô như v ng, l c). 7. T t c các d ng c ngay sau khi s d ng ph i r a s ch và gi gìn s ch s , khô ráo. B m t c a các d ng c ph i nh n d lau r a và không két ng các th c ăn th a. Bát ĩa, thìa ũa ph i ư c r a s ch, khô, không nh n bNn hôi m c và ph i ư c gi nơi cao ráo, s ch s không b nhi m bNn l i.
  4. C c u ng nư c ph i ư c riêng bi t, không r a chung v i bát ăn. 8. G dùng làm th t ph i là lo i g r n, ít mùn, m t nh n, không có khe n t d làm v sinh. Ph i có dao, th t riêng cho th c ăn s ng, th c ăn chín. 9. D ng c , bàn ăn ho c v t ti p xúc tr c ti p v i th c phNm ph i ư c c r a b ng xà phòng, nư c nóng vào cu i ngày làm vi c. T , ch n ng th c ăn ph i ư c gi gìn s ch s , không hôi m c. Nh ng b ph n nào c a d ng c , máy móc có th tháo r i ư c r a thì nên tháo, nh ng ch nào không tháo r i ư c thì ph i r a v i v n t c nư c l n súc r a ư c các ch t bNn. i v i nh ng d ng c dính m , m thì ph i dùng ch t tNy r a và nư c nóng r a, n u không nh ng ch t này s là ngu n phát tri n vi khuNn. Ngay sau khi r a, ph i s y khô các d ng c , t t nh t là khô t nhiên. Trư ng h p ph i dùng gi lau thì ch lau m t l n là ph i v t i ho c ph i gi t gi . T t c các d ng c ã ti p xúc v i nguyên li u thô ho c nguyên li u sơ ch c n ph i r a, ti t trùng th t k trư c khi ti p xúc v i s n phNm cu i cùng. Nh ng d ng c ư t trong m t th i gian mà vi khuNn có th phát tri n ư c thì ngay trư c khi dùng ph i ti t trùng l i. Trư c khi ti t trùng b ng nhi t ph i c r a th t s ch các th c ăn bám vào ó, t bi t là ch t m. 9. Quy nh v v sinh cá nhân cho nhân viên tr c ti p ti p xúc v i th c ph m 1. Ngư i làm ngh ch bi n, bán LTTP ph i ư c h c nh ng i u t i thi u v v sinh th c phNm và ư c c p gi y ch ng nh n. Nh ng ngư i chưa qua l p h c này và chưa ư c c p gi y ch ng nh n v sinh thì chưa i u ki n hành ngh . 2. Nh ng ngư i b m c các b nh truy n nhi m sau ây thì không ư c làm các công vi c tr c ti p ti p xúc v i th c phNm ho c các lo i bao bì tr c ti p ti p xúc v i th c phNm: - Lao - Ki t l - Thương hàn - a ch y, t - M n nh t
  5. - Són ái, són phân - Viêm gan siêu vi trùng - Viêm mũi, viêm h ng m - Các b nh ngoài da - Các b nh da li u - Nh ng ngư i lành mang vi khuNn gây b nh ư ng ru t 3. Trư c khi b t u hành ngh ăn u ng và nh kỳ, nh ng ngư i này ph i khám s c kho . M i chi phí cho vi c khám s c kho do ngư i ư c khám ch u. 4. Nh ng ngư i tr c ti p ti p xúc v i th c phNm trong lúc làm vi c ph i: - M c qu n áo, trang b v sinh - Qu n áo, trang b v sinh không ư c m c lúc i i ti u ti n và ph i gi t giũ thư ng xuyên m b o s ch s , thơm tho. - Trư c khi b t u chuNn b ăn và sau khi i i ti u ti n ph i r a tay b ng xà phòng và nư c s ch. - Móng tay ph i c t ng n, gi s ch. 5. Nh ng ngư i n thăm quan, xem xét khu ch bi n s n phNm ph i tuân theo các yêu c u v sinh như i v i nhân viên th c phNm. 6. Nh ng ngư i làm khu v c nguyên li u khô ho c sơ ch ch ư c sang khu v c ch bi n s n phNm cu i cùng sau khi ã c i b qu n áo v sinh c a h và m c qu n áo v sinh c a khu s n phNm cu i cùng và r a tay th t s ch.
Đồng bộ tài khoản