intTypePromotion=3

Quyết định số 5084/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 5084/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5084/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5084/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******* ***** S : 5084/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A H I NG U TH U L A CH N NHÀ U TƯ CÁC D ÁN CÓ S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 4143/Q -UBND ngày 13 tháng 09 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph ; Theo ngh c a Ch t ch H i ng t i T trình s 004/TTr-H TLCN T ngày 11 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a H i ng u th u l a ch n nhà u tư các d án có s d ng t trên a bàn thành ph . i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài chính, S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giao thông - Công chính, S Tư pháp, Th trư ng các s - ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch H i ng và các thành viên có tên trong Quy t nh s 4143/Q -UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài QUY CH
  2. HO T NG C A H I NG U TH U L A CH N NHÀ U TƯ CÁC D ÁN CÓ S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 5084/Q -UBND ngày 12 tháng 11 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này ư c áp d ng t ch c th c hi n vi c u th u l a ch n nhà u tư th c hi n các d án có s d ng t trên a bàn thành ph , do H i ng u th u l a ch n nhà u tư (sau ây g i t t là H i ng) làm bên m i th u. i u 2. Các thành viên thu c cơ quan, ơn v ư c c vào H i ng là ngư i có thNm quy n và tr c ti p có ý ki n gi i quy t v nh ng v n liên quan n ch c năng nhi m v c a cơ quan mình. Chương 2: T CH C TH C HI N i u 3. Nguyên t c làm vi c H i ng làm vi c theo nguyên t c t p th , quy t nh các v n b ng cách bi u quy t l y ý ki n a s (b phi u kín ho c giơ tay bi u quy t). Khi bi u quy t ph i có t sáu (06) thành viên H i ng tr lên. Trư ng h p ý ki n nh t trí và không nh t trí b ng nhau thì Ch t ch H i ng s có ý ki n quy t nh. Các ý ki n khác c a các thành viên H i ng u ư c tôn tr ng và ư c ghi nh n vào biên b n trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. T chuyên viên c a H i ng có trách nhi m chuNn b n i dung h sơ có liên quan H i ng xem xét, thông qua. i u 4. Ch làm vi c 1. H i ng h p gi i quy t các v n liên quan n vi c t ch c u th u l a ch n nhà u tư th c hi n các d án có s d ng t trên a bàn thành ph do y ban nhân dân thành ph quy t nh. 2. Trư ng h p thành viên c a cơ quan ư c c tham gia vào H i ng v ng m t, ph i có ý ki n b ng văn b n v các n i dung liên quan g i H i ng. 3. i v i thành viên T chuyên viên không th d h p ho c không th tham gia gi i quy t h sơ ư c thì Th trư ng cơ quan ó ph i có văn b n c ngư i khác thay th không làm ch m ti n tri n khai th c hi n u th u l a ch n nhà u tư. i u 5. Ch c năng, nhi m v c a H i ng - T ch c công b d án u th u l a ch n nhà u tư trên các phương ti n thông tin i chúng, trên trang Web c a thành ph và trang Web c a S K ho ch và u tư;
  3. - T ch c l p k ho ch u th u, h sơ m i th u c a t ng d án c th do H i ng làm bên m i th u (trên cơ s các quy nh chung và các tiêu chí c th c a t ng d án ã ư c y ban nhân dân thành ph thông qua), g i cơ quan thNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; - T ch c phát hành h sơ m i th u, nh n h sơ d th u, ánh giá h sơ d th u, g i cơ quan thNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; - Ti p nh n, gi i quy t các khi u n i, ki n ngh c a nhà u tư theo quy nh; - L a ch n ơn v tư v n có kinh nghi m h tr H i ng trong trư ng h p c n thi t; - L p, duy t d toán chi phí t ch c l a ch n nhà u tư cho t ng d án c th mà H i ng làm bên m i th u; - Các thành viên c a H i ng theo ch c năng nhi m v c a cơ quan ư c giao có trách nhi m theo dõi quá trình tri n khai th c hi n u tư d án; - Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u g p khó khăn, vư ng m c ngoài thNm quy n, H i ng có trách nhi m báo cáo ngay y ban nhân dân thành ph ư c xem xét, gi i quy t; - Ch c năng, nhi m v c a T chuyên viên do H i ng quy t nh. i u 6. Nhi m v c a Ch t ch H i ng Ch u trách nhi m i u hành ho t ng c a H i ng; ch trì các phiên h p H i ng; ký T trình g i cơ quan thNm nh; ký T trình g i y ban nhân dân thành ph ; thay m t H i ng ký các văn b n khác có liên quan n quá trình u th u l a ch n nhà u tư trên cơ s nhi m v c a H i ng ư c quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. i u 7. Các thành viên c a H i ng a) Thành viên thu c S K ho ch và u tư: - u m i t ch c quá trình u th u l a ch n nhà u tư i v i các d án do H i ng làm bên m i th u; - B trí th i gian h p c a H i ng; - G i h sơ, tài li u có liên quan cho các thành viên trong H i ng; - Tham gia l p k ho ch u th u, h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u theo quy nh; - Phát hành h sơ m i th u và nh n h sơ d th u c a các nhà u tư; - Làm biên b n cu c h p; l p các báo cáo và t trình có liên quan g i cơ quan có thNm quy n.
  4. b) Thành viên thu c S Quy ho ch - Ki n trúc: Tham gia l p k ho ch u th u, h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u, trong ó ch u trách nhi m trong vi c ánh giá các tiêu chí v quy ho ch, ki n trúc công trình phù h p tiêu chuNn quy ph m và các tiêu chí ã ư c y ban nhân dân thành ph thông qua. c) Thành viên thu c S Tài chính: - ThNm nh giá sàn ti n s d ng t, ti n thuê t c a các khu t th c hi n u th u l a ch n nhà u tư nh m cung c p thông tin cho các nhà u tư; - Ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n xây d ng phương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư, t m cư; xác nh t ng kinh phí công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a các khu t th c hi n u th u; - Tham gia l p k ho ch u th u, h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u, trong ó ch u trách nhi m trong vi c ánh giá các tiêu chuNn áp ng v m t tài chính c a các nhà u tư. d) Thành viên thu c S Giao thông - Công chính: Tham gia l p k ho ch u th u, h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u, là u m i xác nh các tiêu chuNn v phương án t ch c giao thông, phương án k t n i h t ng k thu t c a d án v i các công trình h t ng c a ngành giao thông công chính, các nh hư ng c a d án n các công trình ng m c a thành ph i ngang khu t (n u có). ) Thành viên thu c S Xây d ng: - Tham gia l p k ho ch u th u, h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u, trong ó ch u trách nhi m trong vi c ánh giá các tiêu chuNn áp ng v phương án thi t k xây d ng công trình; xác nh giá sàn d ki n t ng v n u tư xây d ng công trình. - Ph i h p v i y ban nhân dân qu n, huy n xây d ng phương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư, t m cư; e) Thành viên thu c S Tài nguyên và Môi trư ng: - Xác nh di n tích khu t, ranh t; cung c p b n hi n tr ng v trí khu t công b cho các nhà u tư; - Tham gia l p k ho ch u th u, h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u; - H tr nhà u tư trúng th u th c hi n các th t c giao thuê t cho d án theo quy nh hi n hành. g) Thành viên thu c S Tư pháp:
  5. - Tham gia xem xét các v n pháp lý liên quan n vi c t ch c u th u l a ch n nhà u tư và gi i quy t các ki n ngh , khi u n i c a nhà u tư; - Tham gia l p k ho ch u th u, h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u. h) Các thành viên thu c y ban nhân dân qu n - huy n: - Ch trì xây d ng phương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng, phương án tái nh cư, t m cư (n u có), xác nh t ng kinh phí, công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a các khu t th c hi n u th u; thuê tư v n thNm nh giá b i thư ng, gi i phóng m t b ng khu t th c hi n u th u (n u c n). - H tr nhà u tư trong vi c cung c p các thông tin liên quan n khu t; - T ch c th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng khu t theo úng ti n ã ra; - Tham gia l p k ho ch u th u, h sơ m i th u và ánh giá h sơ d th u. i u 8. Chi phí ho t ng Chi phí cho công tác u th u l a ch n nhà u tư bao g m: chi phí l p h sơ m i th u, chi phí công b và phát hành h sơ m i th u trên các phương ti n thông tin i chúng; chi phí b i dư ng cho H i ng và các thành viên T chuyên viên; chi phí ánh giá h sơ d th u, chi phí thuê tư v n (n u có)… Các chi phí này do ngân sách thành ph c p trên cơ s d toán ư c Ch t ch H i ng phê duy t. Chương 3: QUY TRÌNH PH I H P GI I QUY T H SƠ i u 9. Quy nh v th i gian gi i quy t h sơ Th i gian xem xét, trình duy t h sơ m i th u không quá 20 (hai mươi) ngày. Th i gian ánh giá h sơ d th u t i a là 45 (b n mươi lăm) ngày. T chuyên viên t ch c h p, th ng nh t ý ki n và l p báo cáo ánh giá h sơ d th u c a nhà u tư g i H i ng. Các thành viên H i ng tham d h p ph i chuNn b s n b n báo cáo ánh giá h sơ d th u. Th i gian xem xét, trình duy t k t qu u th u không quá 15 (mư i lăm) ngày. i u 10. Theo dõi, ki m tra tình hình tri n khai d án Sau khi công b nhà u tư trúng th u, H i ng ch u trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n nơi có a i m khu t ki m tra, theo dõi ti n tri n khai th c hi n d án c a nhà u tư và báo cáo nh kỳ hàng quý cho y ban nhân dân thành ph . Trư ng h p nh n th y nhà u tư tri n khai ch m hơn ti n ã quy nh ph i báo cáo ngay cho y ban nhân dân thành ph k p th i x lý.
  6. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 11. Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n có liên quan, các thành viên H i ng và T chuyên viên có trách nhi m thi hành Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng phát sinh c n s a i, b sung vào Quy ch , giao Ch t ch H i ng t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph ./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản