Quyết định số 5090/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 5090/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5090/2003/QĐ-BYT về việc ban hành mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5090/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 5090/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2003 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B Y T S 5090/2003/QĐ-BYT NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH M U GI Y ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HOÁ CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân ngày 11/7/1989; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP c a Chính ph ngày 15/5/2003 quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 197/1998/QĐ-TTg ngày 10/10/1998 c a Th tư ng Chính ph giao cho B Y t ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Căn c Quy t đ nh s 4351/2003/QĐ-BYT ngày 15/8/2003 c a B trư ng B Y t quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS; Theo đ ngh c a Ông C c trư ng C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này m u Gi y ch ng nh n đăng ký lưu hành hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và thay th Quy t đ nh s 2727/1999/QĐ-BYT ngày 10/9/1999 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành M u gi y ch ng nh n đăng ký lưu hành; M u gi y ch ng nh n đ tiêu chu n, đi u ki n s n xu t, ch bi n; M u gi y ch ng nh n đ đi u ki n kinh doanh hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . Đi u 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, C c trư ng C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS, V trư ng các V thu c B Y t ; C c trư ng C c qu n lý Dư c Vi t Nam; C c trư ng C c an toàn v sinh th c ph m; Th trư ng các đơn v tr c thu c B ; Giám đ c S Y t , Giám đ c Trung tâm Y t d phòng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Tr n Chí Liêm (Đã ký) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau
Đồng bộ tài khoản