Quyết định số 51/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 51/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu thu, nộp thủy lợi phí, phí qua công trình thủy lợi năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 51/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU THU, N P TH Y L I PHÍ, PHÍ QUA CÔNG TRÌNH TH Y L I NĂM 2003. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Pháp l nh phí và l phí ngày 28/8/2001 ; Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí ; Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các qui nh v phí và l phí ; Căn c Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y l i ngày 04/4/2001 ; Căn c Ngh nh s 112/H BT ngày 25/8/1984 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v công tác thu th y l i phí ; Căn c Quy t nh s 3522/Q -UB-KT ngày 30/7/1996 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v khai thác và b o v công trình th y l i trên a bàn thành ph ; Xét Công văn s 1168/TTr-SNN-QLN ngày 24/12/2002 c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và T trình s 915/TC-VG ngày 26/3/2003 c a S Tài chính-V t giá thành ph v giao ch tiêu thu n p th y l i phí, phí qua công trình th y l i năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay giao ch tiêu thu n p th y l i phí và phí qua công trình th y l i năm 2003 cho các a phương, ơn v hư ng l i, ơn v qu n lý h th ng th y l i Kênh ông-C Chi và Hóc Môn-B c Bình Chánh (danh sách ính kèm). i u 2.- Phân công trách nhi m : 2.1- Ch t ch y ban nhân dân các huy n C Chi, Hóc Môn và Bình Chánh, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , T ng Giám c T ng Công ty Nông nghi p Sài gòn và Giám c Công ty Qu n lý khai thác d ch v th y l i có trách nhi m ti n hành phân b ch tiêu, ch o ki m tra thu n p th y l i phí t i các ơn v , a phương tr c thu c theo ch tiêu ư c giao c a quy t nh này ; 2.2- Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph ch o, ki m tra Công ty Qu n lý khai thác d ch v th y l i, ký h p ng thu n p th y l i phí theo k ho ch ư c giao v i các a phương, ơn v s d ng nư c. 2.3- Giao S Tài chính-V t giá thành ph hư ng d n các ngành, a phương, ơn v và ki m tra, qu n lý thu n p, s d ng th y l i phí theo úng qui nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3.- Qui nh v thu n p th y l i phí :
  2. 3.1- T ch c, cá nhân thu th y l i phí ph i th c hi n ch k toán ; nh kỳ báo cáo quy t toán thu, n p, s d ng th y l i phí ; th c hi n ch công khai tài chính theo qui nh c a pháp lu t. Nghiêm c m các hành vi chi m d ng, s d ng th y l i phí trái pháp lu t. Báo cáo th c hi n thu và s d ng th y l i phí trong 6 tháng và 9 tháng ; báo cáo quy t toán thu và s d ng th y l i phí năm 2003. 3.2- T ch c, cá nhân không n p ho c n p không s ti n th y l i phí thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m b x lý theo qui nh c a pháp lu t. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, C c trư ng C c Thu thành ph , Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , T ng Giám c T ng Công ty Nông nghi p Sài gòn, Giám c Công ty Qu n lý khai thác d ch v th y l i thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các huy n C Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn KT. CH TNCH - B Tài chính PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - TTUB : CT, PCT/TT, CNN, TM - S Tư pháp thành ph - Chi c c QLN và PCLB (3b) - Chi c c Tài chính doanh nghi p - Các Báo : SGGP, NL , Tu i tr - VPH -UB : các PVP Mai Qu c Bình - Các T NCTH - Lưu (CNN-M)
Đồng bộ tài khoản