Quyết định số 51/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định số 51/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2005/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các dự án thuộc các Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các dự án thuộc các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 51/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C S A I, B SUNG QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG PHÂN LO I CH U TƯ, NNH GIÁ, BÁN U GIÁ TÀI S N THU H I N CHO NHÀ NƯ C C A CÁC D ÁN THU C CÁC CHƯƠNG TRÌNH ÁNH B T H I S N XA B BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 57/2004/Q -UB NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2004 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 89/2003/Q -TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư Liên t ch s 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003 c a Liên B B Tài chính, B Th y s n, Ngân hàng Nhà nư c v m t s bi n pháp x lý n vay v n tín d ng u tư phát tri n óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b ; Căn c Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Xét ngh c a Giám c Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph H Chí Minh t i Công văn s 193/HTPT-TD P ngày 22 tháng 02 năm 2005; QUY T NNH i u 1. Nay s a i, b sung kho n 2 i u 2, i u 5, i u 7 c a Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng phân lo i ch u tư, nh giá, bán u giá tài s n thu h i n cho Nhà nư c các d án thu c các Chương trình ánh b t h i s n xa b ban hành kèm theo Quy t nh s 57/2004/Q -UB ngày 12 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph (sau ây g i t t là H i ng) : 1. S a i kho n 2 i u 2 c a Quy ch như sau : “Tr c ti p th c hi n vi c nh giá, t ch c u giá ho c y quy n cho Trung tâm d ch v bán u giá tài s n theo quy nh t i Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n ”. 2. B sung t i i u 3 c a Quy ch như sau :
  2. “Phó Ch t ch Thư ng tr c H i ng ư c thay m t H i ng và s d ng con d u c a Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph H Chí Minh ký k t các h p ng y quy n nh giá, h p ng y quy n bán u giá, h p ng qu ng cáo bán u giá các con tàu c a các d án thu c các chương trình ánh b t h i s n xa b ã ư c H i ng phân lo i ưa ra bán u giá thu h i n ”. 3. B sung t i i u 5 c a Quy ch như sau : “Giao Phó Ch t ch Thư ng tr c H i ng m tài kho n c a H i ng t i Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph H Chí Minh qu n lý s ti n bán u giá các con tàu”. 4. S a i i u 7 c a Quy ch như sau : “N i dung, trình t , th t c liên quan n vi c nh giá, bán u giá tài s n ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 05/2005/N -CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v bán u giá tài s n và các quy nh hi n hành khác”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , các ơn v có liên quan, H i ng phân lo i ch u tư, nh giá, bán u giá tài s n thu h i n cho Nhà nư c thu c Chương trình ánh b t h i s n xa b có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H ND.TP KT. CH TNCH - TTUB : CT, PCT/TT, TM, T - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - VPH -UB : PVP/KT, T - T CNN, T, TM - Lưu (CNN/ ) Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản