Quyết định số 51/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 51/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2006/QĐ-BNN về việc Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng vắc xin Lở mồm long móng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2006/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 51/2006/Q -BNN Hà N i, ngày 16 tháng 06 năm 2006 QUY T NNH V/V: QUY NNH V I U KI N NH P KH U, KINH DOANH VÀ PHÂN PH I, CUNG NG V C XIN L M M LONG MÓNG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y n g à y 2 9 / 4 / 2 0 0 4 và N g h n h s 33/2005/N -CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh thú y; Căn c gh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v i u ki n nh p khNu, kinh doanh và phân ph i cung ng v c xin L m m long móng ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo Chính ph . i u 3. Chánh văn phòng, C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG Th trư ng Bùi Bá B ng QUY NNH
  2. V I U KI N NH P KH U, KINH DOANH VÀ PHÂN PH I, CUNG NG V C XIN L M M LONG MÓNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 51 /2006/Q -BNN ngày 16 tháng 06 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v i u ki n nh p khNu, kinh doanh và phân ph i, cung ng v c xin L m m long móng (LMLM) t i Vi t Nam. i u 2. i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài có ho t ng nh p khNu, kinh doanh và phân ph i, cung ng v c xin LMLM trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo Quy nh này và nh ng quy nh c a các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 3. Ch ng lo i v c xin LMLM và nguyên t c b o qu n, s d ng 1. Ch ng lo i Hi n nay, Vi t Nam các ch ng lo i v c xin LMLM sau ây ư c phép lưu hành: a. V c xin l m m long móng ơn giá serotype O. b. V c xin l m m long móng nh giá serotypes O, A. c. V c xin l m m long móng tam giá serotypes O, A, Asia1. 2. Nguyên t c b o qu n và s d ng v c xin LMLM a. Ph i b o qu n v c xin LMLM b ng các thi t b chuyên dùng có kh năng duy trì nhi t t 2-8OC. b. Vi c s d ng v c xin LMLM tiêm phòng cho gia súc ph i theo hư ng d n c a cơ quan thú y. Chương 2: QUY NNH V NH P KH U, KINH DOANH V C XIN L M M LONG MÓNG i u 4. V c xin nh p kh u 1. V c xin LMLM nh p khNu ph i có tên trong “Danh m c v c xin, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t” dùng trong thú y ư c phép lưu hành t i Vi t nam do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành.
  3. 2. Trong trư ng h p có d ch b nh khNn c p, vi c nh p khNu v c xin LMLM chưa có tên trong Danh m c nêu trên do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh. i u 5. i u ki n i v i Doanh nghi p nh p kh u, kinh doanh v c xin LMLM Doanh nghi p nh p khNu v c xin LMLM ph i áp ng nh ng i u ki n sau: 1. a i m a. Ph i có a ch c nh theo úng h sơ ăng ký kinh doanh và ph i ư c ghi rõ trong ch ng ch hành ngh . b. a i m kho b o qu n v c xin ph i m b o các quy nh v b o v môi trư ng theo quy nh hi n hành. 2. Cơ s v t ch t, k thu t a. Kho ch a v c xin LMLM ph i mb o di n tích lưu tr và b o qu n v c xin. b. Kho ch a v c xin ph i có h th ng cung c p nhi t t ng, b o m duy trì nhi t n nh m c t 2 n 80 C. c. Có các thi t b t ki m tra i u ki n b o qu n như nhi t k , Nm k ... d. Có máy phát i n d phòng. . Có s sách theo dõi các thông s k thu t như nhi t , Nm và các s c k thu t (n u có) trong quá trình b o qu n v c xin. e. Có xe l nh chuyên dùng v n chuy n v c xin. f. Có các d ng c b o qu n v c xin chuyên dùng có kh năng duy trì nhi t m c t 2 - 80C. 3. Nhân s Doanh nghi p nh p khNu, kinh doanh v c xin LMLM ph i áp ng các i u ki n v nhân s như sau: a. Trình chuyên môn c a ch doanh nghi p Ch doanh nghi p ho c ngư i ph trách k thu t c a doanh nghi p ph i có: - B ng t t nghi p Trung c p tr lên v chuyên ngành Thú y ho c Chăn nuôi thú y. - Ch ng ch hành ngh kinh doanh, nh p khNu thu c thú y do C c Thú y c p. b. Có i ngũ cán b k thu t có trình chuyên môn chuyên ngành Thú y ho c Chăn nuôi thú y t Trung c p tr lên.
  4. 4. V sinh thú y Cơ s nh p khNu, kinh doanh v c xin LMLM ph i m b o các quy nh v i u ki n v sinh thú y trong kinh doanh và b o qu n theo quy nh t i i u 31, i u 32 c a b n Quy nh v i u ki n v sinh Thú y i v i cơ s s n xu t, kinh doanh, b o qu n, v n chuy n thu c thú y ban hành kèm theo Quy t nh s 46/1999- Q -BNN- TY ngày 5/3/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chương 3: QUI NNH V PHÂN PH I, CUNG NG V C XIN L M M LONG MÓNG i u 6. H th ng t ch c phân ph i, cung ng v c xin LMLM H th ng t ch c phân ph i, cung ng v c xin LMLM g m: - Cơ quan thú y a phương bao g m Chi c c Thú y t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Tr m Thú y huy n, qu n ho c cơ quan tương ương sau ây g i là Cơ quan thú y a phương. -Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t nh p khNu, kinh doanh v c xin thú y. -C a hàng thu c thú y (tư nhân, m ng lư i c a doanh nghi p) i u 7. i u ki n phân ph i, cung ng v c xin LMLM c a doanh nghi p nh p khNu, cung ng v c xin Các doanh nghi p, nh p khNu v c xin ( áp ng các qui nh nêu t i Chương II c a b n Quy nh này) ư c phân ph i, cung ng v c xin LMLM n các c a hàng thu c thú y, cơ quan thú y a phương ho c tr c ti p n ngư i chăn nuôi t p trung. i u 8. i u ki n phân ph i, cung ng v c xin LMLM c a các c a hàng thu c thú y a phương Các c a hàng thu c thú y a phương ho t ng phân ph i, cung ng v c xin LMLM t i a phương ph i áp ng các i u ki n sau và ph i ư c Chi C c Thú y t nh xác nh n. 1. a i m a. Ph i có a ch c nh theo úng h sơ ăng ký kinh doanh và ph i ư c ghi rõ trong ch ng ch hành ngh . b. V trí t kho b o qu n v c xin ph i m b o các quy nh v b o v môi trư ng theo quy nh hi n hành. 2. Cơ s v t ch t, k thu t a. Có t l nh chuyên dùng ho c kho l nh lưu tr và b o qu n v c xin b o m duy trì nhi t m c t 2 n 80 C.
  5. b. Có các thi t b t ki m tra i u ki n b o qu n như nhi t k , Nm k ... c. Có máy phát i n d phòng. d. Có s sách theo dõi các thông s k thu t như nhi t , Nm và các s c k thu t… trong quá trình b o qu n v c xin. . Có s lư ng phương ti n chuyên dùng phân ph i v c xin trên a bàn. e. Có các d ng c ch a chuyên dùng ph c v vi c phân ph i v c xin. 3. Nhân s Ngư i ph trách c a hàng thu c thú y ph i có: - B ng t t nghi p Trung c p tr lên v chuyên ngành Thú y ho c Chăn nuôi thú y. - Ch ng ch hành ngh kinh doanh thu c thú y do Chi C c thú y t nh c p. 4. S lư ng và ch ng lo i v c xin LMLM ư c phân ph i, cung ng S lư ng và ch ng lo i v c xin LMLM ư c c a hàng thu c thú y phân ph i, cung ng ph i n m trong k ho ch chung v phòng ng a b nh LMLM a phương. i u 9. i u ki n i v i cơ quan thú y a phương phân ph i, cung ng v c xin LMLM 1. Cơ quan thú y a phương phân ph i và cung ng v c xin LMLM trong trư ng h p v c xin do nhà nư c h tr ư c c p có thNm quy n phê duy t ph c v cho Chương trình tiêm phòng b nh LMLM t i a phương. 2. Cơ quan thú y a phương không t ch c phân ph i, cung ng v c xin LMLM vì m c ích kinh doanh. 3. Cơ quan thú y a phương ư c giao nhi m v phân ph i, cung ng v c xin LMLM ph i b o m các i u ki n nêu t i i u 10 c a b n Quy nh này. i u 10. i u ki n v sinh thú y trong phân ph i, cung ng v c xin Cơ s phân ph i, cung ng v c xin LMLM ph i m b o các quy nh v i u ki n v sinh thú y trong kinh doanh và b o qu n theo quy nh t i i u 31, i u 32 b n Quy nh v i u ki n v sinh Thú y i v i cơ s s n xu t, kinh doanh b o qu n, v n chuy n thu c thú y ban hành kèm theo Quy t nh s 46/1999- Q -BNN-TY ngày 5/3/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 11. Trách nhi m c a C c Thú y
  6. 1. Xây d ng k ho ch tiêm phòng ch ng b nh LMLM hàng năm và tri n khai t ch c th c hi n công tác tiêm phòng trên ph m vi toàn qu c. 2. T ch c chNn oán b nh, giám sát s lưu hành c a vi rút, xác nh các ch ng vi rút gây b nh LMLM t i Vi t Nam quy t nh vi c l a ch n v c xin nh p khNu và hư ng d n các a phương s d ng lo i v c xin phù h p. 3. Ti n hành c p phép ki m nghi m, kh o nghi m và c p gi y ch ng nh n lưu hành cho các lo i v c xin m i chưa có tên trong Danh m c. 4. T ch c các oàn ki m tra, giám sát công tác nh p khNu, kinh doanh, phân ph i, cung ng và s d ng v c xin LMLM trong c nư c. i u 12. Trách nhi m c a ơn v nh p kh u, kinh doanh và phân ph i, cung ng v c xin LMLM 1. Nh p khNu úng s lư ng, ch ng lo i v c xin theo ơn hàng ư c duy t và phân ph i cho nh ng i tư ng ư c phép ti p nh n và s d ng v c xin. 2. Th c hi n vi c ki m nghi m i v i m i lô hàng v c xin nh p khNu t i Trung tâm ki m nghi m thu c thú y Trung ương I và ch ư c phân ph i v c xin t tiêu chuNn v các ch tiêu ch t lư ng, an toàn và hi u l c. 3. Cung c p h sơ k thu t, phương pháp b o qu n và hư ng d n k thu t tiêm phòng cho cơ s ti p nh n và ngư i s d ng v c xin. 4. Ph i có h sơ theo dõi, ghi chép chi ti t di n bi n và ánh giá k t qu tiêm phòng. 5. Ch u trách nhi m gi i quy t k p th i nh ng s c phát sinh do ch t lư ng v c xin theo qui nh c a Pháp lu t. 6. C a hàng thu c thú y phân ph i, cung ng v c xin LMLM báo cáo hàng quý s lư ng, và ch ng lo i v c xin LMLMN phân ph i, cung ng cho Chi C c thú y t nh 7. T ng k t và báo cáo k t qu vi c th c hi n nh p khNu, kinh doanh và phân ph i v c xin LMLM cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, C c Thú y và các cơ quan ch c năng. i u 13. Trách nhi m c a cơ quan thú y a phương 1. Trách nhi m c a Chi c c Thú y t nh a. Hàng năm, l p k ho ch tiêm phòng b nh LMLM cho các lo i gia súc c m nhi m trên a bàn trình y ban nhân dân t nh phê duy t và thông báo n cơ quan ch c năng và các doanh nghi p, các c a hàng thu c thú y liên quan. b. Ti p nh n, phân ph i s lư ng v c xin LMLM ư c Nhà nư c h tr cho các Tr m thú y.
  7. c. T ch c th c hi n và giám sát công tác tiêm phòng v c xin LMLM trên a bàn qu n lý. d. ThNm nh, c p gi y ch ng nh n cho các c a hàng i u ki n phân ph i, cung ng v c xin LMLM trên a bàn và thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng v a ch c a c a hàng ó. . Qu n lý, giám sát, thanh tra các cơ s phân ph i, cung ng v c xin LMLM thu c a bàn qu n lý theo qui nh hi n hành. e. T ng k t và báo cáo k t qu tiêm phòng b nh LMLM cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và C c Thú y. 2. Trách nhi m c a Tr m thú y huy n a. Ti p nh n và cung c p v c xin thu c di n nhà nư c h tr n xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là xã) theo k ho ch và tr c ti p ch o vi c tiêm phòng v c xin t i xã. b. Giám sát vi c tiêm phòng v c xin LMLM t i a bàn bao g m vi c tiêm v c xin do nhà nư c h tr theo k ho ch và tiêm v c xin do ngư i chăn nuôi t mua. c. Báo cáo k t qu tiêm phòng cho Chi C c Thú y t nh, 3. Trách nhi m c a cán b thú y làm công tác tiêm phòng v c xin LMLM a. Ti p nh n, b o qu n và s d ng v c xin LMLM theo úng yêu c u k thu t b. Th c hi n tiêm phòng v c xin LMLM do nhà nư c h tr úng i tư ng. c. ư c tiêm phòng v c xin theo nhu c u c a ngư i chăn nuôi không thu c di n nhà nư c h tr . d. X lý d ng c , v bao bì óng gói và v c xin LMLM còn l i sau khi tiêm phòng theo úng hư ng d n c a Nhà s n xu t. . T ng k t và báo cáo k t qu công tác tiêm phòng b nh LMLM cho Tr m Thú y huy n. e. S d ng d ng c b o h cá nhân trong su t quá trình tiêm phòng. i u 14. Trách nhi m c a ngư i chăn nuôi 1. Th c hi n tiêm v c xin LMLM cho gia súc thu c quy n s h u vùng tiêm phòng b t bu c, vùng m ho c vùng có nguy cơ cao do cơ quan thú y qui nh. 2. Báo cáo k t qu vi c tiêm phòng v c xin LMLM cho gia súc thu c quy n s h u cho cán b thú y xã. 3. Báo cáo nh ng s c (n u có) do tiêm phòng v c xin LMLM cho các cơ quan có thNm quy n.
  8. 4. N u có yêu c u thì ư c cán b thú y xã xác nh n vi c tiêm phòng v c xin LMLM.
Đồng bộ tài khoản