intTypePromotion=3

Quyết định số 51/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 51/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Thí điểm sắp xếp đường dây đi nổi tại một số tuyến phố nội thành, thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 51/Q -UBND Hà N i, ngày 07 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T NHI M V CHU N BN U TƯ D ÁN THÍ I M S P X P Ư NG DÂY I N I T I M T S TUY N PH N I THÀNH, THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh 16/2005/N -CP; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph Hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 92/2005/N -CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh th ô Hà N i, ngh quy t 07/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006 c a H i ng nhân dân Thành ph ; Căn c Quy t nh s 214/2006/Q -UBND ngày 06/12/2006 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c Ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i. Căn c Ch th s 08/2007/CT-UBND ngày 20/4/2007 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i các công trình là ư ng dây i n i trên a bàn Thành ph Hà N i; Căn c ý ki n ch o c a UBND Thành ph t i văn b n s 144/TB-UBND ngày 15/05/2007; Theo ngh c a S Giao thông công chính t i t trình s 960/TTr-GTCC ngày 02/10/2007 v vi c xin phê duy t nhi m v chu n b u tư d án Thí i m s p x p l i vi c treo dây n i t i m t s tuy n ph thu c a bàn 09 qu n n i thành chưa có k ho ch h ng m; Theo ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 1134/TTr-KH& T ngày 31/12/2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nhi m v chuNn b u tư d án Thí i m s p x p ư ng dây i n i t i m t s tuy n ph n i thành, thành ph Hà N i theo các n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: Thí i m s p x p ư ng dây i n i t i m t s tuy n ph n i thành, Thành ph Hà N i
  2. 2. c i m xây d ng: Hàng Gai – Hàng Bông – C a Nam; Lê DuNn; B ch Mai; Tr n Nhân Tông; Tôn c Th ng – Nguy n Lương B ng – Tây Sơn. 3. Quy mô u tư (D ki n): Th ng kê, lo i b toàn b các dây không còn s d ng; S p x p l i h p lý toàn b các tuy n dây i n i còn s d ng (dây i n l c, thông tin …) trên 05 tuy n ph ư c ch n b ng cách t n d ng h th ng c t i n hi n có, thay th m t s c t y u. 4. Ch u tư: S Giao thông công chính Hà N i. 5. N i dung công tác chu n b u tư: + i u tra c p nh t s li u liên quan: thu th p các s li u, th ng kê, o v hi n tr ng các h th ng ư ng dây i n i liên quan t i các tuy n ph th c hi n thí i m. + Th a thu n quy ho ch và các s li u k thu t + L p d án u tư. + ThNm nh d án u tư 6. Kinh phí chu n b u tư (t m tính): 200 tri u ng (Hai trăm tri u ng) Kinh phí chuNn b u tư trên là t m tính và s ư c chuNn xác sau khi d toán chuNn b u tư c a d án ư c c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. Trư ng h p d toán kinh phí chuNn b u tư (cùng các n i dung công tác chu n b u tư ã duy t) ư c thNm nh có giá tr l n hơn 200 tri u ng do trư t giá thì c p có thNm quy n v n ti p t c thNm nh, phê duy t và báo cáo UBND Thành ph . 7. Ngu n v n: V n ngân sách Thành ph . 8. Th i gian hoàn thành chu n b u tư d án: Quý I/2008. i u 2. + S Giao thông công chính có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nhi m v chuNn b u tư m b o ti n , ch t lư ng và tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng. + Ph i h p ch t ch v i các S qu n lý chuyên ngành c a Thành ph m b o tính th ng nh t trong th c hi n theo ch th s 08/2007/CT-UBND ngày 20/4/2007 c a UBND Thành ph . + Liên h ch t ch v i các Ngành d án có liên quan tránh hi n tư ng u tư ch ng chéo, lãng phí. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Quy ho ch – Ki n trúc, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Giao thông Công chính, Bưu chính Vi n thông, Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Giám c Công an
  3. Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n: Hoàn Ki m, Hai Bà Trưng, ng a và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND T.ph ( báo cáo); - V1, V4, XD, THKT; - Lưu VT Nguy n Văn Khôi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản