intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quyết định số 517/QĐ-TCTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
118
lượt xem
9
download

Quyết định số 517/QĐ-TCTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 517/QĐ-TCTDTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thể thao thành tích cao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 517/QĐ-TCTDTT

 1. B VĂN HOÁ TH THAO VÀ DU LNCH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C TH D C TH THAO c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 517/Q -TCTDTT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V TH THAO THÀNH TÍCH CAO T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 66/2008/Q -TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Th d c Th thao tr c thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V Th thao thành tích cao và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V Th thao thành tích cao là cơ quan c a T ng c c Th d c th thao, có ch c năng tham mưu giúp T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao th c hi n qu n lý Nhà nư c v th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p theo phân c p c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch và theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng, trình T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, các án, d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t v th thao thành tích cao. 2. Tham mưu, giúp T ng c c trư ng t ch c, hư ng d n, ki m tra các ngành, a phương, các t ch c và cá nhân trong vi c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, các án, d án, các văn b n quy ph m pháp lu t v th thao thành tích cao sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Tham mưu giúp T ng c c trư ng th c hi n qu n lý v th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p: a. Hư ng d n th c hi n ch , chính sách iv iv n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; b. Xây d ng ho c thNm nh k ho ch ăng cai t ch c i h i th thao, gi i vô ch t ng môn th thao khu v c, châu l c và th gi i t ch c t i Vi t Nam; k ho ch t ch c i h i th d c th thao toàn qu c; các gi i th thao qu c gia và qu c t t ch c t i Vi t Nam; quy nh quy n s h u i v i gi i th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p; c. Xây d ng và hư ng d n quy nh tiêu chuNn, trình t , th t c phong ng c p V n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao;
 2. d. Xây d ng quy nh v trình t , th t c thành l p, qu n lý oàn th thao qu c gia và i th thao qu c gia t ng môn; . Hư ng d n xây d ng chương trình ào t o, hu n luy n v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao; e. xu t vi c phong t ng danh hi u vinh d nhà nư c iv iv n ng viên, hu n luy n viên th thao có thành tích xu t s c. 4. Tham mưu giúp T ng c c trư ng trình B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch quy nh i u ki n, quy chuNn k thu t v cơ s v t ch t, trang thi t b t p luy n, thi u c a các môn th thao. 5. Trình T ng c c trư ng k ho ch t p hu n các i tuy n, i tuy n tr th thao qu c gia và t ch c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 6. Ch trì ho c ph i h p t ch c các gi i th thao thành tích cao trong h th ng thi u th thao qu c gia, các gi i th thao qu c t t ch c t i Vi t Nam. 7. Tham mưu giúp T ng c c trư ng qu n lý ho t ng chuyên môn, nghi p v v th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p i v i các h i và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c th d c, th thao. 8. Trình T ng c c trư ng chương trình, k ho ch h p tác qu c t v th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p; ph i h p th c hi n sau khi ư c phê duy t. 9. Ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c trong ho t ng th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p. 10. Th c hi n c i cách hành chính; qu n lý biên ch , th c hi n chính sách, ch i v i công ch c trong V ; qu n lý tài s n, s d ng ngân sách ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 11. Th c hi n các nhi m v khác do T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V trư ng, các Phó v trư ng và công ch c 2. V Th thao thành tích cao có: a. Phòng Th thao I, g m các b môn: - i n kinh - B n súng, B n cung - C t , Th hình - Th d c. b. Phòng Th thao II, g m các b môn: - Pencak Silat - Judo - Boxing
 3. - Karatedo -V t - Wushu - Ki m c. Phòng Th thao III, g m có các b môn: - Bóng chuy n - Xe p, Môtô th thao - Bơi -L n - ua thuy n. d. Phòng Th thao IV, g m các b môn: - Bóng á - Bóng r - Bóng ném - C u lông - C u mây - ác u - Qu n v t. . Phòng Th thao V, g m các b môn: - Bóng bàn - Billard – Snooker - Pentanque - Bowling - Golf -C e. Phòng Nghi p v t ng h p. 3. V trư ng V Th thao thành tích cao quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng, b trí công ch c theo cơ c u ch c danh và tiêu chuNn nghi p v ; ban hành quy ch làm vi c c a V .
 4. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Trách nhi m thi hành V trư ng V Th thao thành tích cao, Chánh văn phòng, V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c T ng c c Th d c th thao và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng, các Th trư ng (BVHTTDL); - Các cơ quan, ơn v thu c T ng c c; Nguy n Danh Thái - Các s VHTTDL, các t nh, TP tr c thu c TW; - Lưu: VT, TCCB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản